Page:Евангелие от Матфея на мокшанском (А. И. Тюменев, 1879).djvu/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


ГОСПОДА НАШЕГО

ІИСУСА ХРИСТА

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛІЕ

ОТЪ МАТѲЕЯ.

На Мокшанское нарѣчіе Мордовскаго языка

ПЕРЕВЕДЕНО

А. И. Тюменевымъ.ИЗДАНІЕ

Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Казань.


Типографія М. А. Гладышевой, на Николаевской площ. д. Курманаева.

1879.