Otur-turuşyn görüň

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Otur-turuşyn görüň
by Magtymguly Pyragy


OTUR-TURUŞYN GÖRÜŇ


Her ýigidiň aslyn bileý diýseňiz,
Märekede otur-turuşyn görüň!
Birew bilen aşna bolaý diýseňiz,
Owwal ykrarynda duruşyn görüň!

Uzak ýola gidip geler bolsaňyz,
Merdanalyk gyljyn çalar bolsaňyz,
Bir bedewi saýlap alar bolsaňyz,
Synasyn, sagrasyn, gerişin görüň!

Bir pul düşse bir üflasyň goluna,
Göwsün açypl gezer gyşyň ýeline,
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Goç ýigidiň at-ýaragy şaý bolsa,
Ýetişer her ýerde haý-da haý bolsa,
Özi Hatam bolup, ýene baý bolsa,
Çar tarapdan myhman gelişin görüň!

Bir niçäni kyldyň maly-bisýary,
Bir niçäni kyldyň bir puluň zary,
Ýagşy-ýaman, barça adamyň bary
Nobat bile ötüp baryşyn görüň!

Taňry bizar erer zekatsyz baýdan,
Zynhar siz hem gaçyň ol gelen jaýdan,
Merde her iş düşse, görer hudaýdan,
Namardyň hemradan görüşin görüň!

Namart ýörer mydam ölümden gaçyp,
Öýüne gelende, zäherin saçyp,
Mert ýigit ölüme synasyn açyp,
Meýdanda ters söweş guruşyn görüň!

Zalymlar unudar zikri-allany,
Arzan alyp-gymmat satar gallany,
Süýthor naýynsaplar halal tyllany,
Haram peýdasyna berişin görüň!

Şeýtan melgun hergiz tagat etdirmez,
Haramdan gaýtarmaz, halal ýutdurmaz,
Namaza uýdurmaz, roza tutdurmaz,
Lagnaty şeýtanyň talaşyn görüň!

Goç ýigidiň işi söhbet-saz bolar,
Köňli gyş bolmaýyn, daýym ýaz bolar,
Ýagşynyň köňlünde kine az bolar,
Ýamanyň her günde uruşyn görüň!

Gadyrdan gardaşdan uzak, daş bolup,
Gadyrsyz ýat bile garyndaş bolup,
Magtymguly, näsazlar duş bolup,
Hojanyň, seýidiň ýörüşin görüň!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.