Ottův slovník naučný/Švábsko

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ottův slovník naučný (1906)
Josef Růžička
Švábsko
189164Ottův slovník naučný — Švábsko1906Josef Růžička

Švábsko čili Š. a Neuburg, dříve Horní kraj dunajský, vládní obvod král. Bavorského, obsahuje 11 měst samosprávných a 20 okresních úřadů, celkem s 9824 km² a 713.681 obyv. (97.953 evang., 609.250 katol. a 3904 židy) v 1018 obcích o 115.648 obydlích a 152.420 domácnostech; 72 obyv. na 1 km². Obsahuje stará říšská města Donauwörth, Kaufbeuren, Kempten, Memmingen, Nordlinky, Lindau a Augšpurk, knížetství Mindelheim, části území Ulmského a vévodství Neuburského, markrabství Burgau, opatství Augšpurské a několik klášterních a rytířských území. Sousedí na záp. s Virtemberskem, na j. s Bodamským jez., Vorarlberském a Tyrolskem. Severní čásť jest úrodná rovina a krabatá pahorkatina s Lešským polem, jižní čásť zaujímají Algavské Alpy, hlavní řekou jest Dunaj s pravými přítoky Illerou a Lechem. Doluje se na kam. uhlí, železo, mramor; průmysl textilní, výroba strojů, papíru, skla, zboži kovového, chemikálií a piva. Hl. m. jest Augšpurk. — Srv. Hübler, Bayerisch Schwaben und Neuburg. Eine Landes- und Volkskunde (Štutgart, 1901).

Dějiny. Nejstarší známé obyvatelstvo Š-ka bylo většinou keltské (Helvetiové, Vindelikové), z části (na jv.) též rhaetské. V pozdním starověku Keltové i Rhaetové ustupovali jednak Římanům, kteří do krajin těch šířili svou moc z Gallie a přes Alpy z Italie, jednak Germanům, kteří se rozpínali od severu a sv. přes Mohan a podél Rýna. Země mezi Mohanem a horním Dunajem byla již v I. stol. př. Kr. od Keltův opuštěna a zaujata kmeny germanskými. Římský výboj počal se za císaře Augusta a dovršen byl v II. stol. po Kr.; dobyté území přivtěleno většinou k provinciím Rhaetii a Horní Germanii, z části zřízeny t. zv. Agri decumates a hranice jeho opevněny (limes germanicus). Ve III. stol. po Kr. různí drobní kmenové germanští, kteří tu s římským územím sousedili, slili se v národ Alamanů (tak byli zváni od svých sousedů) čili Švábů (odvozeno ze Suebi, Suevi) a začali činiti mocné vpády za limes; ve IV. stol. konečně Alamani zabrali celou sz. Rhaetii a střední Porýní vůbec na západ až k Vogesám, na s. až po Taunus, jenž je dělil od Franků. Král francký Chlodvík pokořil r. 496 Alamany a odňal jim území mezi dolním Mohanem a Nekarem, v němž záhy nabylo převahy nářečí a právo francké nad alamanským. Ostatní Alamanie podržela vlastní vévody až do století VIII., kdy na jejich místo dosazeni frančtí úředníci královští (nuntii camerae); v té době také mizí starý název Alamannia a ujímá se jméno Suevia (Schwaben). S rozvojem moci francké souvisel též postup křestanství. Missionářskou činnost zahájil ve Š-ku irský mnich Columban († 615) a žák jeho sv. Havel; pevná církevní organisace dokončena teprve za sv. Bonifáce v VIII. stol. Smlouvou Verdunskou r. 843 Š. připadlo Ludvíkovi Němci. Když koncem IX. stol. moc Karlovců klesala, dály se pokusy obnoviti samostatnost Š-ka. Na poč. X. stol. prohlásil se samostatným vévodou Erchanger a po něm Burkhard; tento musil sice poddati se králi Jindřichovi I. r. 919, ale zůstal vévodou. Po Burkhardovi († 926) vládli ve Š-ku vévodové z různých rodů domácích i cizích; nejdůležitější z nich byli: Heřman† I. (926—949), Ludolf (949—954), Burkhard II. (954—973), Otto I. (973—982), Heřman II. (997—1015), Arnošt II. (1015—30), Jindřichnbsp;I. (1038—45) a Rudolf Rheinsfeldský (1057—80), jenž padl jako protikrál Jindřicha IV. v bitvě u Mölsenu nad Halštrovkou r. 1080. Po něm válčily o Š. rody Staufovců a Zähringů; posléze shodly se tak, že Staufové obdrželi moc vévodskou, kdežto Berthold Zährinský jen titul vévody a dolní Š. ke správě. Zähringové vymřeli r. 1218, poslední Staufovec Konrád V. (Conradino) zahynul v Italii r. 1268 a tím moc vévodská ve Š-ku zanikla. Práva vévod vykonávali pak t. zv. zemští fojtové, kteří bývali ustanovováni z čelných domácích rodů knížecích. Nejmocnější mezi nimi byli Habsburkové ve Š-ku jižním a hrabata z Virtemberka v severním. Rozvoj moci Habsburské zadržen byl utvořením se Jednoty švýcarské (koncem XIII. stol.); proti vzrůstající moci hrabat Virtemberských a jiných knížat stavěla se zase říšská města (Ulm, Augšpurk, Basilej, Reutlingen, Štrasburk a j.). Z toho vznikaly stálé rozbroje, proti nimž moc ústřední marně zakročovala. Teprve r. 1488 podařilo se králi Maximiliánovi přiměti všechny řišské stavy švábské k tomu, aby utvořily „Švábský spolek“ v Esslinkách za účelem udržování míru v zemi; ale spolek ten potrval jen do r. 1534. Zatím následkem reformace, jež ve Š-ku rychlé činila pokroky, přibyly k půtkám stavovským též spory a války náboženské mezi protestanty a katolíky; tito měli oporu v rodě Habsburském, kdežto protestantům stáli v čele vévodové Virtemberští. Západní Š. bylo též stále ohroženo od Francie, která v mírech Vestfálském (1648) a Ryswyckém (1697) zabrala většinu Elsaska. Za válek napoleonských politická rozdrobenost Š-ka značně byla zmírněna saekularisací duchovenských statkův a mediatisací říšských měst i malých knížetství, tak že nyní zbývají mimo části náležející k Bavorsku, Elsasku, Švýcarsku, Prusku a Rakousku (Vorarlberg) jen tři samostatná území státní: král. Virtemberské, velkovév. Badenské a knížetství Liechtensteinské. — Srv. Pfister, Pragmatische Geschichte von Schwaben, 5 sv. (Heilbronn a Štutgart, 1803—1827); Leichtlen, Schwaben unter den Römern (Freiburg, 1825); Keim, Schwäbische Reformationsgeschichte (Tubinky, 1855). Viz též Virtembersko. Rž.


#licence info
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1929. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1953 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1929 works copyrighted at home.


Toto dílo bylo poprvé zveřejněno mimo území USA před 1. lednem 1929 a je tedy podle autorského zákona USA volným dílem. Podle zákonů jiných zemí, zejm. podle Autorského zákona České republiky , volným dílem však není a nemůže proto být zveřejněno na stránkách české subdomény Wikisource - na Wikizdrojích.