Op 't Musyck-Sjongen

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Op 't Musyck-Sjongen (1668)
by Gysbert Japiks
300252Op 't Musyck-Sjongen1668Gysbert Japiks

So 't yerdsch' swiet-luwdigh sjongjen
Uwz 't hert korts t' eare' uwt-tjocht,
Tinck 't hijmmelsch' Ing'le tongjen
Het macket dat in nocht!
Tinss' 't hijmmelsch Ing'le tongjen
Ing'le tongjen.

Kin me' hier so swiet Musijckje
Dat Goads Gaest 't hert ijn-giet
Fen Goads frjune': het sil 't lijckje
By 't hijmmelsch' ijvig Liet?
O Goads frjune! het sil 't lijckje?
O frjune sijckje.

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse