Ontsleyn' Hert

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ontsleyn' Hert (1668)
by Gysbert Japiks
300256Ontsleyn' Hert1668Gysbert Japiks

bocke bea mey fâd'ne hannen,
'Swietste Tjeafke fen uwz jeld,
Fen uwz Boertt', Gea, Goa in Lannen,
Dy my mijn eyn-salme'ontstelt:
Ljeafke, ljeafke ,, Hert in sinne-Tjeafke,
(Bjuester!) ick baern trog dijn kjeald.

Tjeafke' ô dy mijn borst op-sneyn het,
Trog 't oon-gloerckjen fen dijn eag,
Dy my 't hert dear uwt onteyn het,
In weer foll' mey fjoer in leag.
Ljeafke, ljeafke ,, Hert in sinne-Tjeafke,
Tinck reys ljeaflijck oon mijn pleag'.

Sonder hert iz sonder libben.
Sonder libben libje' ick, klear.
't Flesck fortorret fen mijn ribben,
In ick layts jiette' om mijn seer.
Ljeafke, ljeafke ,, Hert-in-sinne-Tjeafke,
Jou my hert in sinnen weer.

Naet ljeaf: hâd du 't sonder weer-jaen,
Mar sluwt it dijn eyn hert ijn,
Den wier dien mijn sjochte' in seer-dwaen,
Den rest mijn hert boeyte pijn:
Ljeafke, ljeafke ,, Hert-in-sinne-Tjeafke,
Mijn ijn dijn, in dijn om mijn.

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse