Odura Oluwa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Odura Oluwa, the Lord's Prayer in Yoruba:

Baba wa ti mbẹ li ọrun

Ki a bọwọ fun orukọ rẹ

Ki Ijọba rẹ de

Ifẹ tire ni ki a ṣe

Bi ti orun, beni li aiye

Fun wa li onje Ojo wa loni

Dari gbese wa ji wa

Bi awa ti ndariji awon onigbese wa

Ma si fa wa sinu idewo

Sugbon gba wa lowo bilisi

Nitori ijo ba ni tire

Ati agbara, Ati ogo

Lailai, Amin