Odluka br. 87 o pretvaranju ZAVNO-a Crne Gore i Boke u Crnogorsku antifašističku skupštinu narodnog oslobođenja

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
BR. 87


O D L U K A
CRNOGORSKE ANTIFAŠISTIČKE SKUPŠTINE NARODNOG ODLOBOĐENJA
o pretvaranju ZAVNO-a Crne Gore i Boke u Crnogorsku antifašističku skupštinu narodnog oslobođenja i konstituisanju ove u najviše zakonodavno i izvršno tijelo Crne Gore.


Član 1

 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke pretvara se u Crnogorsku antifašističku skupštinu narodnog oslobođenja.

Član 2

 Na osnovu prava samoopredjeljenja naroda Crne Gore, a u saglasnosti sa odlukama donesenim na Drugom zasjedanju AVNOJ-a, u Jajcu 29―30. novembra 1943. godine, Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja konstituiše se u najviše zakonodavno tijelo Crne Gore, kao ravnopravne federativne zajednice u demokratskoj federativnoj Jugoslaviji.

Član 3

 Zakonodavnu vlast vrši Skupština na svojim punim zasjedanjima, a između zasjedanja preko svoga Predsjedništva, koje Skupština bira iz svoje sredine i koje se sastoji od predsjednika, tri potpredsjednika, dva sekretara i jedanaest članova.
 Sve zakonske odluke Crnogorske antifašističke skupštine narodnog oslobođenja i njenog Predsjedništva objavljuju se s potpisom predsjednika i sekretara Skupštine.

Član 4

 Predsjedništvo Skupštine ovlašćuje se da imenuje Nacionalni komitet oslobođenja Crne Gore, kao najviši izvršni i naredbodavni organ vlasti, čim za to budu postojali uslovi.

Član 5

 Do obrazovanja Nacionalnog komiteta oslobođenja Crne Gore, Predsjedništvo rukovodi svima poslovima narodne vlasti preko narodnooslobodilačkih odbora, koji su ponikli kroz narodnooslobodilačku borbu i koji su osnovni organi narodne vlasti. Ti organi jesu: seoski, varoški, opštinski narodnooslobodilački odbori, sreske i okružne narodnooslobodilačke skupštine. Na temelju ovih organa narodne vlasti, stvorena je Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja kao najviši organ narodne vlasti Crne Gore.

Član 6

 Ovim prestaju važiti sve ranije odluke i proglasi, ukoliko su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

Član 7

 Ova odluka stupa na snagu odmah.U Kolašinu, 14. jula 1944. godine


CRNOGORSKA ANTIFAŠISTIČKA SKUPŠTINA
NARODNOG OSLOBOĐENJA


Sekretar,
       
Predsjednik,
       
Veljko Zeković, s. r.
       
dr Niko Miljanić, s. r.Source[edit]

  • Zoran Lakić (prir.), Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke : zbirka dokumenata, Istorijski institut SR Crne Gore, Titograd, 1963., str. 272., 273.
    • Note: AIICG VII 2―72 (44)
Wikipedia logo
Wikipedia logo
Look up CASNO in Wikipedia, the free encyclopedia.