Nokor Reach

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

"Nokor Reach" (also spelt Nokoreach; Khmer: បទនគររាជ, pronounced [ɓɑt nɔˈkɔː riəc̚]; "Majestic Kingdom Song") is the national anthem of Cambodia. It is based on a Cambodian folk tune and was written by Chuon Nath.

Khmer script[edit]

បទនគររាជ

សូមពួកទេវត្តា រក្សាមហាក្សត្រយើង
អោយបានរុងរឿង ដោយជ័យមង្គលសិរីសួស្តី
យើងខ្ញុំព្រះអង្គ សូមជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះបារមី
នៃព្រះនរបតី វង្សក្សត្រាដែលសាងប្រាសាទថ្ម
គ្រប់គ្រងដែនខ្មែរ បុរាណថ្កើងថ្កាន។

ប្រាសាទសីលា កំបាំងកណ្តាលព្រៃ គួរអោយស្រមៃ
នឹកដល់យសស័ក្តិមហានគរ ជាតិខ្មែរដូចថ្ម
គង់វង្សនៅល្អរឹងប៉ឹងជំហរ យើងសង្ឃឹមពរ
ភ័ព្វព្រេងសំណាងរបស់កម្ពុជា
មហារដ្ឋកើតមាន យូរអង្វែងហើយ។

គ្រប់វត្តអារាម ឮតែសូរស័ព្ទធម៌ សូត្រដោយអំណរ
រំឮកគុណពុទ្ធសាសនា ចូរយើងជាអ្នក
ជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រតាមបែបដូនតា
គង់តែទេវត្តា នឹងជួយជ្រោមជ្រែង
ផ្គត់ផ្គង់ប្រយោជន៍ឱយ ដល់ប្រទេសខ្មែរ ជាមហានគរ។

Transliteration (ALA-LC)[edit]

Pad Nagar Rāj

Sūm buak devttā raksā mahāksatr yoeṅ
Qoy pān ruṅ rẏaṅ ṭoy jăy maṅgal sirī suastī
Yoeṅ khñuṃ braḥ qaṅg sūm jrak krom mláp braḥ Pāramī
Nai braḥ Naraptī vaṅs ksatrā ṭael sāṅ prāsād thma
Gráp graṅ ṭaen Khmaer purāṇ thkoeṅ thkān.

Prāsād sīlā kaṃ pāṃṅ kaṇṭāl brai
Guar qoy sramai nẏk ṭál yassăkti Mahā Nagar
Jāti Khmaer ṭūc thma gáṅ vaṅs nau lqa rẏṅ pʹẏṅ jaṃhar
Yoeṅ sāṅghẏm bar bhăbv breṅ saṃṇāṅ rapás Kambujā
Mahā raṭṭh koet mān yūr qaṅveṅ hoey.

Gráp vatt qārām ḹ tae sūr săbd dharm
Sūtr ṭoy aṃ ṇar raṃ ḹk guṇ buddh sāsnā
Cūr yoeṅ jā qnak jẏa jâk smoḥ smăgr tām paep ṭūn tā
Gáṅ tae devttā nẏṅ jūy jrom jraeṅ phgád phgaṅ pra yojna° oy
Ṭál prades Khmaer jā Mahā Nagar.

Transcription (BGN/PCGN)[edit]

Bât Nôkôr Réach

Som puŏk tévdda rôksa môha ksâtr yeung
'Aôy bân rung rœăng daŏy chŏy môngkôl srei suŏsdei
Yeung khnhŏm preăh ângk sôm chrôk Kraŏm mlóp preăh Barômei
Ney preăh Nôrôptei vôngs ksâtra dêl sang prasat thmâ
Króp Krông dên Khmêr bŏran thkaeung thkan.

Prasat seila kâmbăng kândal prey
Kuŏr 'aôy sramey nœ̆k dál yôs săk Môha Nôkôr
Chéat Khmêr doch thmâ kóng vôngs nŏu l'â rœ̆ng pœ̆ng châmhôr
Yeung sang Khœ̆m pôr phoăpv préng sâmnang rôbás Kâmpŭchéa
Môha rât kaeut méan yur 'angvéng hey.

Króp vât 'aram lœ tê su săpt thôr
Sotr daŏy 'âm nâr rum lœk kŭn pŭt sas na
Chor yeung chéa 'nâk thœă theăk smaŏh smăkr tam bêp donta
Kóng tê tévdda nœ̆ng chuy chroŭm chrêng phkót phkông prâ yoŭch aôy
Dál prâthés Khmêr chéa Môha Nôkôr.

IPA Transcription[edit]

[soʊm puək teːpdaː rĕəʔaː mɔhaːkʰsat jəːŋ]
[ʔaoj baːn ruŋrɨəŋ daoj cɨj mɔŋkɔl sərəj suəhsdəj]
[jəːŋ kʰɲom prĕəhʔɑŋ soʊm crɔːk kraom mlup prĕəh baːrəməj]
[nɨj prĕəh nɔruppadəj ʋɔŋ kʰsattraː deal saːŋ praːsaːt tʰmɑː]
[krupkrɔːŋ daen kʰmaːe ɓoʔraːn tʰkaəŋtʰkaːn]

[praːsaːt selaː kɑmɓaŋ kɑndaːl prɨj]
[kuə ʔaoj srɑmaj nɨk ɗɑl jŭəhsak mɔhaːnɔkɔː]
[ciət kʰmae doʊc tʰmɑː kɔŋʋɔŋ nɨw lʔɑː rɨŋpəŋ cumhɑː]
[jəːŋ sɑŋkʰəm pɔː pʰŏəp preːɲ sɑmnaːŋ rɔbɑh kampuciə]
[mɔhaːrŏət kaət miən juː ʔɑŋʋaeŋ haəj]

[krup ʋŏət ʔaːraːm lɨː tae soʊsap tʰŏəm]
[soʊ daoj ʔɑm.nɑː rumlɨk kun put.tʰĕəʔ.sahsnaː]
[coʊ jəːŋ ciə nĕəʔ cɨəcĕəʔ smɑhsmak taːm baep doʊntaː]
[kɔŋ tae teːʋədaː nɨŋ cuəj croːmcrɛːɲ pʰkɔtpʰkɔŋ prɑjaoc ʔaoj]
[ɗɑl prɑteːh kʰmae ciə mɔhaːnɔkɔː]

French lyrics[edit]

Que le ciel protège notre Roi
Et lui dispense le bonheur et la gloire.
Qu'il règne sur nos coeurs et sur nos destinées,
Celui qui, héritier des Souverains bâtisseurs,
Gouverne le fier et vieux Royaume.

Les temples dorment dans la forêt,
Rappelant la grandeur du Moha Nokor.
Comme le roc, la race khmère est éternelle,
Ayons cofiance dans le sort du Campuchéa,
L'Empire qui défie les années.

Les chants montent dans le pagodes
A la gloire de la Sainte foi Bouddhique.
Soyons fidèles aux croyances de nos pères.
Ainsi le ciel prodiguera-t-il tous ses bienfaits
Au vieux pays khmer, le Moha Nokor.

English translation[edit]

Heaven protect our King
And give him happiness and glory
To reign over our souls and our destinies,
The one being, heir of the builder Sovereigns,
Guiding the proud old Kingdom.

Temples are asleep in the forest,
Remembering the splendour of Moha Nokor.
Like a rock the Khmer race is eternal.
Let us trust in the fate of Kampuchea,
The empire which challenges the ages.

Songs rise up from the pagodas
To the glory of the holy Buddhist faith.
Let us be faithful to our ancestors' belief.
Thus heaven will lavish its bounty
Towards the ancient Khmer country, the Moha Nokor.

In other scripts[edit]

These are adopted scripts which are not (and have never been) officially used to write Khmer.

Thai script[edit]

สูม​พวก​เทพฺฎา
รกฺสา​มหากฺสตฺร​เยิง
อฺโย​บาน​รุงเรือง
โฎย​ชัย​มงฺคล​สิรี​สัวสฺตี
เยิง​ขฺญุ̊​พฺระองฺค
สูม​ชฺรก​กฺโรม​มฺลบ̍
พฺระ​บารมี
ไน​พฺระ​นรบตี
วงฺส​กฺสตฺรา​แฎล​สาง
บฺราสาท​ถฺม
คฺรบ̍คฺรง​แฎน​ขฺแมร
บุราณ​ถฺเกิง​ถฺกานฯ

บฺราสาท​สีลา
กํบำง​กณฺตาล​พฺไร
ควร​อฺโย​สฺรไม
นึก​ฎล̍​ยส​สักฺติ​มหา​นคร
ชาติ​ขฺแมร​ฎูจ​ถฺม
คง̍วงฺส​เนา​ลฺอ
รึงปึง​ชํหร
เยิง​สงฺฆึม​พร
ภัพฺว​พฺเรง​สํณาง
รบส̍​กมฺพุชา
มหา​รฎฺฐ​เกิต​มาน
ยูร​องฺแวง​เหิยฯ

คฺรบ̍​วตฺต​อาราม
ฦๅ​แต​สูร​สัพฺท​ธร̲ร̲ม
สูตฺร​โฎย​อํณร
รํฦก​คุณ​พุทฺธ​สาสนา
จูร​เยิง​ชา​อฺนก
เชือ​ชาก̍​เสฺมาะ​สฺมัคฺร
ตาม​แบบ​ฎูน​ตา
คง̍​แต​เทพฺฎา
นึง​ชัวย​ชฺโรม​ชฺแรง​ผฺคต̍ผฺคง̍
บฺรโยชน์​อฺโย
ฎล̍​บฺรเทส​ขฺแมร
ชา​มหา​นคร๚

Thai transliteration[edit]

โซม ปวก เตฝดา
เรียกซา มฮา กสัต เยิง
ออย บาน รุง เรือง
ดอย เจ็ย ม็องก็อล เซเร็ย ซัวสเด็ย
เยิง ขญม เปรียะฮ์ ออง
โซม ซรก กรอม มลุป
เปรียะฮ์ บารอเม็ย
เน็ย เปรียะฮ์ นอรอบอเด็ย
ว็อง กสัตรา แดล ซาง
ปราสาต ถมอ
กรุป กรอง แดน ขแม็ย
โบะราน ทเกิง ทกานฯ

ปราสาต เซ็ยลา
ก็อมบัง กอนดาล เปร็ย
กัว ออย ซรอมัย
นึก ดอล ยัวฮ์ ซัก มอฮา เนาะกอ
เจียต ขแม็ย โดว็จ ทมอ
กุง ว็อง นึวฟ์ ลออ
รึง เปิง จุมฮอ
เยิง ซองเคิม ปอ
พวบ เปร็ยง์ ซ็อมนาง
รอบอฮ์ กอมปูเจีย
มอฮา รัต เกิด เมียน
ยู อองแวย์ง เฮยฯ

กรุป ว็อต อาราม
ลือ แตย์ โซ ซ็อป เทือร์
โสต ดอย อ็อมนอ
รุมลึก กุน ปุต ซาฮ์ซนา
จอ เยิง เจีย เนีย
เจือ เจีย ซมอฮ์ ซมะ
ตาม แบย์บ โดน ตา
กุง แตย์ เตวดา
นึง จวย โจรม แจรง ปกอต ปกอง
ปรอยอจ ออย
ดัล ประเตฮ์ ขแม็ย
เจีย มอฮา เนาะกอ๚

Cyrillization[edit]

Сом пуок тевотда реокса моха ксат йэнг
Аой бан рун рыанг даой тьей монгкол серей суосдей
Йэнг кхньом прэах анг сом тьрок краом млуп прэах барамей
Ней прэах норобадей вонг ксатра даель санг прасат тхма
Круп кронг даен Кхмае боран тхкаонг тхкан
 
Прасат сейла камбанг кандаль прей
Куо аой срамай нык даль сак Моха Ноко
Тьиэт Кхмае доук тхма кунг вонг ныв ла рынг пэнг тьумха
Йэнг Санкхэнм по пхоар преинг самнанг рабах Кампутьиэ
Моха рат каэт миэнг йу ангваенг хаэй
 
Круп ват арам лы тае со сап тхоа
Сот даой амна румлык кун куп сахсна
Тьо йэнг тьиэ неок тьыэ тьеок смах смак там баеб дон та
Кунг тае тевотда нынг тьуой тьром тьрэнг пкат пканг прайаоть аой
Даль пратех Кхмае тьиэ Моха Ноко

External links[edit]