No si poni risistì

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

No si poni resistì
Chisti dui estremi folti:
Lu 'idetti è la mè molti,
Lu no videtti è murì.

Tutti e dui violenti
So l'estremi chi descriu
Molgu si t'hagghju presenti,
Si sé assenti no viu:
Di molti è lu disaffiu
Pal parà o pal fugghj'.

Candu no t'icu, molgu
D'amorosa simpatia;
E candu t'icu tolgu
A punimmi in agunia.
Eu sì chi ti pudia
In bon'ora cunniscì.

L'occhj toi a lu mè cori
Sò penetranti pugnali;
Senz'iddi stocu a tutt'ori
Cù una pena multali.
Cà di chisti dui mali
Agghju a vulè elegghj'?

Pal finì, ghjacchì la molti Incontru in videtti o no, Voddhu murì middi 'olti Basta a videtti però: Chi li to' beddhi occhj so' Più d'amà, che di timì.