Niceno–Constantinopolitan Creed

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

The Niceno–Constantinopolitan Creed in various languages [1].

Original[edit]

Greek

αʹ Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. βʹ Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Ὑιὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. γʹ Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. δʹ Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. εʹ Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς. ϝʹ Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. ζʹ Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. ηʹ Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἁγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. θʹ Εἰς μίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. ιʹ Ὁμολογοῦμεν ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν. ιαʹ Προσδοκοῦμεν ἀνάστασιν νεκρῶν ιβʹ καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Latin

i Crēdimus in ūnum Deum, Patrem omnipotentem, factōrem caelī et terrae, vīsibilium omnium et invīsibilium. ii Et in ūnum Dominum Iēsum Chrīstum, Fīlium Dei ūnigenitum, et ex Patre nātum ante omnia saecula. Deum de Deō, lūmen de lūmine, Deum vērum de Deō vērō, genitum, nōn factum, cōnsubstantiālem Patrī, per quem omnia facta sunt. iii Quī propter nōs, hominēs, et propter nostram salūtem dēscendit dē caelīs. Et incarnātus est dē Spiritū Sānctō ex Marīā Virgine et Homō factus est. iv Crucifīxus etiam prō nōbīs sub Pontiō Pīlātō, passus et sepultus est. v et resurrēxit tertiā diē secundum Scrīptūrās, vi et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. vii Et iterum ventūrus est cum glōriā iūdicāre vīvōs et mortuōs, cuius rēgnī nōn erit fīnis. viii Et in Spiritum Sānctum, Dominum et vīvificantem, quī ex Patre prōcēdit. Quī cum Patre et Fīliō simul adōrātur et conglōrificātur: quī locūtus est per prophētās. ix Et ūnam sānctam catholicam et apostolicam Ecclēsiam. x Cōnfitemur ūnum baptisma in remissiōnem peccātōrum. xi Et expectamus resurrēctiōnem mortuōrum xii et vītam ventūrī saeculī. Amen.

Afrikaans[edit]

Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge;

en in een Here Jesus Christus, sy eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore: Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword; onder Pontius Pilatus is Hy gekruisig; Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan, en Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.

Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader (en die Seun) uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek.

Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.

Albanian[edit]

Besonj në një Perëndi, Atë të tërëpushtetshëm, krijues të qiellit e të dheut e të gjithë të dukaravet e të padukuravet.

Dhe në një Zot, Jisu Krishtin, Birin e Perëndisë, të vetemlindurin, që leu prej Atit para gjithë jetëvet. Dritë prej Dritje, Perëndì të vertetë prej Perëndije të vërtetë, të lerë, jo të bërë, të njëqënëshëm me Atin, me anën e të cilit u bënë të gjitha. Që për ne njerëzit e për shpëtimin tonë zbriti prej qielvet dhe mori kurm prej Shpiritit të Shejtë edhe Virgjërës Mari e u bë njerì. Dhe u kryqëzua për ne nën Ponc Pillatin dhe pësoi dhe u varrëzua. Dhe u ngjall të tretën ditë sipas Shkronjavet. Dhe u hyp në qiell dhe rri në të djathtën e Atit. Dhe do të vinjë përsëri me lavdi të gjykonjë të gjallët e të vdekurit, rregjëria e të cilit nuk do të ketë mbarim.

Dhe në Shpirtin e Shejtë, Zot e jetëbërës, që buron prej Atit, që adhurohet e lavdërohet bashkë me Atin e me Birin, që foli me anën e Profitëvet.

Në një Kishë të shejtë, katholike dhe apostolike. Rrëfenj një pagëzim për ndjesën e mëkatevet. Pres ngjalljen e të vdekurvet. Dhe gjellën e jetës s’ardhshme. Amìn.

Arabic[edit]

نُؤَمِّنُ بِإِلَٰهِ وَاحِدِ ٱلْأَبِ ضَابِطِ ٱلْكُلِّ وَخَالِقِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَكُلِّ مَا يُرَى وَمَا لَايُرَى ۝١ وَبِرَبِّ وَاحِدِ يَسُوعِ ٱلْمَسِيحِ اِبْنِ ٱللَّٰهِ ٱلْوَحِيدِ ٱلْمَوْلُودِ مِنَ ٱلْأَبِ قَبْلَ كُلِّ ٱلدُّهُورِ إِلَٰهٌ مِنَ إِلَٰهِ نُورٌ مَنْ نُورِ إِلَٰهٌ حَقٌّ مِنَ إِلَٰهِ حَقِّ مَوْلُودِ غَيْرِ مَخْلُوقِ مَسَاوِي ٱلْأَبِ فِي ٱلْجَوْهَرِ ٱلَّذِي عَلَى يَدِهِ صَارَ كُلُّ شَيْءٍ ۝٢ ٱلَّذِي مِنَ أَجْلِنَا نَحْنُ ٱلْبَشَرُ وَمِنَ أَجْلِ خَلَاصُنَا نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَتَجَسَّدَ مِنَ ٱلرَّوحِ ٱلْقُدُسِ وَوَلَدَ مِنْۢ مَرْيَمَ ٱلْعَذْرَاءِ وَصَارَ إِنْسَانًا ۝٣ وَصَلَبَ عِوَضَنَا فِي عَهْدِ بِيلَاطُسَ ٱلْبُنْطِيِّ تِأْلَمْ وَمَاتَ وَدَفَنَ ۝٤ وقام في اليوم الثالث كما في الكتب ۝٥ وصعد إلى السماء وجلس على يمين الله الأب ۝٦ وأيضا سيأتي بمجده العظيم، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء ۝٧ ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب ومع الأب والإبن يُسجَد له ويُمجد الناطق بالأنبياء ۝٨ وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ۝٩ قرُّ ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ۝١٠ وننتظر قيامة الموتى ۝١١ وحياة جديدة في العالم العتيد ۝١٢ آمين

Basque[edit]

Sinisten dot Jaungoiko bat bakarra, Aita guztiz altsu, zeru-lurren Egille, agiri diran eta ez diran guztiena.

Sinisten dot Jaun bat bakarra, Jesukristo, Jainkoaren Seme bakar, mende guztiak baino len Aitagandik sortua, Jainkoagandik Jainko, argitik argi, egiazko Jainkoagandik egiazko Jainko; sortua, ez egina; Aitaren izate berekoa, Aren bidez dira eginak gauza guztiak; gu gizonokaitik eta gu salbatzeko jatsi zan zerutik eta Espiritu Santuaren egitez, Maria Birjinagandik gorputz-arturik, gizon egin zan, Pontzio Pilatoren menpean gugaitik gurutzeratua izan zan, oinazetan illa eta obiratua; irugarren egunean biztu zan, liburu santuak esan ebenez; zerura igo eta Aitaren eskui-aldean jarririk dago; aintzaz etorriko da barriz, biziak eta illak epaitzera eta Aren Erregetzak ez dau azkenik izango.

Sinisten dot Espiritu Santua, Jaun eta bizi-emoillea, Aitagandik eta Semeagandik dana, Aitarekin eta Semearekin batean agur eta gorespen ber-bera artzen dauana eta Profeten agoz itz egin ebana.

Sinisten dot Eliza, bat, santu, katoliku ta apostoluena; autortzen dot bateo bakarra, pekatuak parkatzeko; itxaroten dot illen biztuera eta datorren munduko bizitza. Amen.

Bulgarian[edit]

1. Вярваме в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. 2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който e роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко e станало; 3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Светий и Дева Мария, и стана човек; 4. и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; 5. и възкръсна в третия ден, според Писанията; 6. и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца; 7. и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край. 8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който e говорил чрез пророците. 9. В една света вселенска и апостолска Църква. 10. Изповядаме едно кръщение за опрощаване на греховете. 11. Чакаме въскресение на мъртвите 12. и живот в бъдещия век! Амин!

Catalan[edit]

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles. Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare: per ell tota cosa fou creada. El qual per nosaltres, els homes, i per la nostra salvació davallá del cel. I, per obra de I’Esperit Sant, s’encarnà de la Verge Maria, i es féu home. Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat; patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare. I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare. I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat. I espero la resurreccíó dels morts, i la vida de la glória. Amén.

Church Slavonic[edit]

Вѣ́рꙋемъ во є҆ди́наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀ вседержи́телѧ, творца̀ нб҃ꙋ и҆ землѝ, ви̑димымъ же всѣ̑мъ и҆ неви̑димымъ. в҃ И҆ во є҆ди́наго гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а бж҃їѧ, є҆диноро́днаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ: свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а и҆́стинна ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑ бы́ша. г҃ На́съ ра́ди человѣ̑къ, и҆ на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ сше́дшаго съ нб҃съ, и҆ воплоти́вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и҆ мр҃і́и дв҃ы, и҆ вочл҃вѣ́чшасѧ. д҃ Распѧ́таго же за ны̀ при понті́йстѣмъ пїла́тѣ, и҆ страда́вша, и҆ погребе́на. є҃ И҆ воскрⷭ҇шаго въ тре́тїй де́нь, по писа́нїємъ. ѕ҃ И҆ возше́дшаго на нб҃са̀, и҆ сѣдѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀. з҃ И҆ па́ки грѧдꙋ́щаго со сла́вою сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ, є҆гѡ́же црⷭ҇твїю не бꙋ́детъ конца̀. и҃ И҆ въ дх҃а ст҃а́го, гдⷭ҇а животворѧ́щаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ сн҃омъ спокланѧ́ема и҆ ссла́вима, глаго́лавшаго прⷪ҇ро́ки. ѳ҃ Во є҆ди́нꙋ ст҃ꙋ́ю, собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь. і҃ И҆сповѣ́дꙋемъ є҆ди́но кр҃ще́нїе, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. а҃і Ча́емъ воскрⷭ҇нїѧ ме́ртвыхъ: в҃і и҆ жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка. А҆ми́нь.

Russian Transliteration

1. Ве́руем во Еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же все́м и неви́димым. 2. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, и́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде все́х ве́к; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, единосу́щна Отцу́, и́мже вся бы́ша. 3. Нас ра́ди челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. 4. Распя́таго же за ны́ при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́на. 5. И воскре́сшаго в тре́тий де́нь, по писа́нием. 6. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10. Испове́дуем еди́но креще́ние, во оставле́ние грехо́в. 11. Ча́ем воскресе́ния ме́ртвых; 12. и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Ukrainian Transliteration

1. Ві́руєм во Єди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и землі́, ви́димим же всі́м и неви́димим. 2. І во Єди́наго Го́спода Ісу́са Христа́, Си́на Бо́жия, Єдиноро́днаго, і́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всі́х ві́к; Сві́та от Сві́та, Бо́га і́стинна от Бо́га і́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, єдиносу́щна Отцу́, і́мже вся́ би́ша. 3. Нас ра́ди челові́к, і на́шего ра́ди спасе́нія сше́дшаго с Не́бес, і воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та і Марі́ї Ді́ви, і вочелові́чшася. 4. Расп’я́таго же за ни́ при Понті́йстім Пила́ті, і страда́вша, і погребе́нна. 5. І воскре́сшаго в тре́тій де́нь, по писа́нієм. 6. І возше́дшаго на Небеса́, и сідя́ща одесну́ю Отца́. 7. І па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живи́м и ме́ртвим, Єго́же Ца́рствію не бу́дет конца́. 8. І в Ду́ха Свята́го, Го́спода Животворя́щаго, І́же от Отца́ ісходя́щаго, І́же со Отце́м і Си́ном спокланя́єма і ссла́вима, глаго́лавшаго про́роки. 9. Во єди́ну Святу́ю, Собо́рную і Апо́стольскую Це́рков. 10. Іспові́дуєм єди́но креще́ніє, во оставле́ніє гріхо́в. 11. Ча́єм воскресе́нія ме́ртвих; 12. і жи́зни бу́дущаго ві́ка. Амі́нь.

Croatian[edit]

Verujem u jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednog Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas Ijudi i radi našega spasenja sišao s -nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom pismu. I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet će doći suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima.

I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka. Amen.

Czech[edit]

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všech bytostí viditelných a neviditelných.

I v jednoho Pána Ježíše Krista, Syna Božího jednorozeného. A zrozeného z Otce před všemi věky. Boha z Boha, Světlo ze Světla, Boha pravého z Boha pravého. Zplozeného, nestvořeného, téže podstaty s Otcem, skrze něhož všecko učiněno jest. Jenž pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebes. A vtělil se duchem svatým z Marie Panny; a člověkem se stal. Ukřižován také za nás pod Pontským Pilátem, trpěl a pohřben byl. A vstal z mrtvých třetího dne podle Písem. A vstoupil do nebe; sedí na pravici Otcově. A zase přijde se slávou soudit živých i mrtvých, jehož království nebude konce.

I Ducha svatého, Pana a Oživovatele, jenž z Otce vychází. Jenž z Otcem i Synem zároveň jest uctíván a oslavován, jenž mluvil skrze proroky.

A jednu, svatou, obecnou a apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. A očekávám vzkříšení mrtvých. A život příštího věku. Amen.

Danish[edit]

i Vi tror på én Gud, den almægtige Fader, himmelens og jordens, alt det synliges og usynliges skaber. ii Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som er født af Faderen før alle tider, Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, ved hvem alt er skabt, iii som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra himlene og blev kød ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske, iv som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet v og opstod på tredje dagen ifølge skrifterne vi og opfor til himmels, sidder ved Faderens højre hånd vii og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde, og der skal ikke være ende på hans rige. viii Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, som udgår fra Faderen, som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen, som har talt ved profeterne. ix Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke. x Vi bekender én dåb til syndernes forladelse xi og forventer de dødes opstandelse xii og den kommende verdens liv.

Dutch[edit]

Ik geloof in één God: De Vader, de Albeheerser, de Schepper van hemel en aarde, van al het zichtbare en onzichtbare.

En in één heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, Die uit de Vader geboren is vóór alle eeuwen. Licht uit Licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, wesenseen met de Vader; En door Wie alles geworden isL Die voor ons mensen en om onze redding uit de hemelen is nedergegaald en vlees heeft aangenomen door de heilige Geist uit de Maagd Maria, en mens is geworden. Die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, en geleden heeft en begraven is; Die opgestaan is op de derde dag volgens de Schriften, en opgevaren is naar de hemelen; Die zetelt aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om levenden en doden te oordelen; aan Wiens Rijk geen einde zal zijn.

En in de Heilige Geest, Die Heer is, de levendmakende, Die uitgaat van de Vader; Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de profeten.

In één heilige, katholieke en apostolische Kerk; Ik belijd één doop toto vergeving van zonden; Ik verwacht de opstanding van de doden, en het leven in de komende eeuwigheid. Amen.

English[edit]

We believe in one God, the Father the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is, seen and unseen.

We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, of one Being, with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven: by the power of the Holy Spirit he became incarnate from the Virgin Mary, and was made men. For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered death and was buried. On the third day he rose again in accordance with the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom has no end.

We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the Prophets.

We believe in one holy catholic and apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.

Esperanto[edit]

Mi kredas je unu Dio, la Patro ĉiopova, Kreinto de ĉielo kaj tero, de videbla ĉio kaj nevidebla.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, La Filo de Dio solenaskita, kaj de Patro naskita antaŭ ĉiuj epokoj. Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera, Naskita ne kreita, kunsubstanca kun la Patro; per kiu ĉio kreita estas. Kiu por ni homoj kaj nia savo, subiris el la ĉielo. Kaj enkarnigita estas de Spirito Sankta el la Maria Virga, kaj homo farita estas. Krucumite ankaŭ pro ni sub Poncio Pilato, suferis kaj entombigita estis, Kaj releviĝis la trian tagon, laŭ la Skriboj, Kaj superiris en la ĉielon, sidas dekstre de la Patro. Kaj denove venos kun gloro, por juĝi la vivantajn kaj mortintajn, De kies regno ne estos fino.

Kaj je la Spirito Sankta, Sinjoro kaj viviganto, Kiu el la Patro elvenis. Kiu kun la Patro kaj la Filo kune estas adorata kaj kunglorigata; Kiu paroladis per la profetoj.

Kaj je unu sankta, katolika kaj apostola Eklezio. Mi konfesas unu bapton por pardono de pekoj. Kaj atendas la releviĝon de mortintoj. Kaj la vivon de la venonta epoko. Amen.

Estonian[edit]

Mina usun ainsasse Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.

Ja ainsasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse, Jumala Ainusündinud Pojasse, Kes enne aegade algust Isast on sündinud. Jumal Jumalast, Valgus Valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, Sündinud, mitte loodud, olemuselt üks Oma Isaga, Kelle läbi kõik on loodud. Meie, inimeste pärast ja meie õndsuseks on Ta taevast tulnud, Püha Vaimu läbi ja Neitsist Maarjast lihaks saanud, ja on saanud inimeseks. Kes meie eest on risti löödud Pontsius Pilaatuse ajal, kannatanud ja maetud, kolmandal päeval surnuist üles tõusnud, nagu ütlevad Pühad Kirjad, taevasse läinud, istub Isa paremal käel ja tuleb taas Oma kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning Tema riigil ei ole lõppu.

Mina usun Pühasse Vaimusse, Issandasse, Kes elu annab, Kes Isast ja Pojast lähtub, Keda koos Isa ja Pojaga kummardatakse ja austatakse, ning Kes on kõnelenud prohvetite läbi.

Mina usun ühtainsat, Püha, Üleilmset ja Apostellikku Kirikut, tunnistan ühtainsat ristimist pattude andeksandmiseks, ootan surnute ülestõusmist ja igavest elu tulevasel ajastul, Aamen.

Finnish[edit]

Uskon yhteen Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien Luojaan.

Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainosyntyiseen Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt eikä luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on tehty.Meidän ihmisten tähden ja meidän pelastuksemme tähden hän astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta ja tuli ihmiseksi; meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kunniassa tuleva takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet ja hänen valtakunnallaan ei ole loppua.

Ja Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka Isästä ja Pojasta lähtee, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa palvotaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Ja yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevaisen maailman elämää. Aamen.

French[edit]

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit Sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne n’aura pas de fin.

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père; Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les Prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Georgian[edit]

მრწამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი, შემოქმედი ცათა და ქუეყანისა, ხილულთა ყოველთა და არა ხილულთა;

და ერთი უფალი - იესუ ქრისტე, ძე ღმრთისა, მხოლოდშობილი, მამისაგან შობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა, ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი ღმრთისაგან ჭეშმარიტისა, შობილი და არა ქმნილი, ერთარსი მამისა, რომლისაგან ყოველი შეიქმნა; რომელი ჩუენთვის, კაცთათვის, და ჩუენისა ცხოვრებისათვის გარდამოხდა ზეცით და ხორცნი შეისხნა სულისაგან წმიდისა და მარიამისაგან ქალწულისა და განკაცნა. და ჯუარს-ეცუა ჩუენთვის პონტოელისა პილატეს ზე და ივნო და დაეფლა; და აღსდგა მესამესა დღესა მსგავსად წერილისა; და ამაღლდა ზეცად და მჯდომარე არს მარჯუენით მამისა; და კუალად მომავალ არს დიდებით განსჯად ცხოველთა და მკუდართა, რომლისა სუფევისა არა არს დასასრულ;

და სულიწმიდა, უფალი და ცხოველს-მყოფელი, რომელი მამისაგან გამოვალს, მამისა თანა და ძისა თანა თაყუანის-იცემების და იდიდების, რომელი იტყოდა წინასწარმეტყუელთა მიერ;

ერთი წმიდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია. აღვიარებ ერთსა ნათლისღებასა მოსატევებელად ცოდვათა. მოველი აღდგომასა მკუდრეთით. და ცხოვრებისა მერმისსა მის საუკუნესასა, ამენ.

German[edit]

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.

Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil, ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten; und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten, und das Leben der kommenden Welt. Amen.

Hebrew[edit]

א מַאֲמִינִים בְּאֱלֹהִים אֶחָד הָאָב הַכֹּל־יָכֹל, בּוֹרֵא שָׁמַיִם וְאֶרֶץ, כֹּל הָגָלוּי וְכֹּל הָסָמוּי. ב וְבְּאָדוֹן אֶחָד יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בֵּן יָחִיד לְאֱלֹהִים, אֲשֶׁר נוֹלַד מִן הָאָב לִפְנֵי כֹּל הַדּוֹרוֹת, אֵל מִאֵל, אוֹר מִאוֹר, אֵל אֱמֶת מִאֵל אֱמֶת, לֹא נִבְרָא כִּי אִם מוּלָד, עַצמוֹ עֶצֶם הָאָב וְעַל יָדוֹ נַעֲשָׂה הַכֹּל. ג בְּעִבּוּרְנוּ בְּנֵי הָאָדָם וְלְמַעַן יְשַׁעֲנוּ יָרַד מִן הַשָּׁמַיִם, וְבְמַעֲשֵׂה רוּחַ הַקֹּדֶשׁ נוֹלַד מִמִרְיָם הַבְּתוּלָה וְהָיָה לָאָדָם. ד נִצְלַב לְמַעֲנֵנוּ סָבַל בְּיְמֵי פֹּנטִיוּס פִּילָאטוּס וּנִקְבַּר. ה בְּיוֹם הַשְׁלִישִׁי קָם לְתְּחִיָּה כַּכָּתוּב. ו וְעָלָה הָשָׁמַיִםָה וְהֱוֵא יוֹשֵׁב לִיָמִין הָאָב. ז וישוב בהוד לשפוט את החיים ואת המתים ולא יהיה קץ למלכותו. ח אני מאמין ברוח הקודש, האדון, המחייה, הנובע מהאב, לו סוגדים ולו נותנים יקר כלאב וכלבן, כפי שנאמר על ידי הנביאים. ט אני מאמין בכנסייה האחת הקדושה הקתולית והשליחית. י ואני מכיר בכך שישנה טבילה אחת למחילת החטאים, יא ומצפה לתחיית המתים יב ולחיי העולם הבא. אמן.

Hungarian[edit]

Hiszek az egy istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erjéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.

Icelandic[edit]

Ég trúi á einn Guð Föður almáttugan, skapara himins og jarðar, alls hins sýnilega og ósýnilega.

Og á einn Drottin Jesúm Krist, Guðs son eingetinn og af föðrunum fæddur fyrir allar aldir. Guð af Guði, ljós af ljósi, sannan Guð af sönnum Guði, getinn, ekki gjörðan, sameðlis Föðurnum; sem hefur gjört allt. Sem vor mannanna vegna og vegna sáluhjálpar vorrar sté niður af himnum. Og fyrir Heilagan Anda íklæddist holdi af Maríu mey og gjörðist maður. Hann var einnig krossfestur vor vegna undir valdi Pontíusar Pílatusar, leið og var grafinn. Og reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum. Sté upp til himna og situr Föðurnum til hægri handar. Og mun koma aftur í dýrð, til þess að dæma lifendur og dauða, og á hans ríki mun enginn endir verða.

Og á Heilagan Anda, Drottin og lífgara, Sem útgengur frá Föðurnum og Syninum, og er tilbeðinn og dýrkaður ásamt Föðurnum og syninum, og hefur talað fyrir munn spámannanna; og á eina, heilaga, kaþólska og postulega kirkju. Ég játa eina skírn til fyrirgefningar syndanna. Og vænti upprisu dauðra, og lífs um ókomnar aldir. Amen.

Interlingua[edit]

Io crede in un Deo, Patre omnipotente, creator del celo e del terra, de toto visibile e invisibile.

E in un Senior, Jesus Christo, Filio unigenite de Deo, nascite ex le Patre ante omne seculos. Deo de Deo, Lumine de Lumine, ver Deo de ver Deo, genite non facite, consubstantial del Patre per qui toto esseva facite; qui pro nos homines e pro nostre sanitate descendeva del celo. Incarnate del Spirito Sancte ex le Virgine Maria, facite homine, crucifigite pro nos sub Pontio Pilato, ille pativa e esseva inhumate, e se resurrigeva le tertie die, secundo le Scripturas, e ascendeva in celo, pro seder al dextera del Patre. E ille revenira con gloria pro judicar le viventes e le mortos: su regno non habera fin.

E in le Spirito Sancte, Senior e vivificante, qui proveni del Patre, qui con le Patre e le Filio insimul es adorate e glorificate; qui parlava per le prophetas.

E in un Ecclesia, sancte, catholic e apostolic. Io admitte un sol baptismo in remission del peccatos. E io expecta le resurrection del mortos, e le vita del seculos futur. Amen.

Irish[edit]

Creidim in aon Dia amháin, an tAthair uilechumhachtach, a rinne neamh agus talamh agus an uile ní sofheicthe agus dofheicthe.

Agus in aon Tiarna amháin, Íosa Críost, AonMhac Dé, an té a rugadh ón Athair sula raibh aon saol ann, Dia ó Dhia, solas ó sholas, fíorDhia ó fhíorDhia; an té a gineadh agus nach ndearnadh, agus atá d’aon substaint leis an Athair; is tríd a rinneadh an uile ní. Ar ár son-na an cine daonna, agus ar son ár slánaithe, thuirling sé ó neamh.Ionchollaíodh le cumhacht an Spioraid Naoimh é i mbroinn na Maighdine Muire agus ghlac sé nádúr daonna. Céasadh ar an gcrois é freisin ar ár son; d’fhulaing sé páis faoi Phontius Píoláit agus adhlacadh é. D’aiséirigh an treas lá de réir na scrioptúr; chuaigh suas ar neamh; tá ina a shuí ar dheis an Athar. Tiocfaigh sé an athuair faoi ghlóir le breighiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh, agus ní bheidh deireadh lena ríocht.

Creidim sa Spiorad Naomh, Tiarna agus bronntóir na beatha, an té a ghluaiseann ón Athair agus ón Mac. Tugtar dó adhradh agus glóir mar aon leis an Athair agus leis an Mac: ba é a labhair trí na fáithe.

Creidim san aon Eaglais naofa, chaitliceach, aspalda. Admhaím an t-aon bhaisteadh amháin chun maithiúnas na bpeacaí. Agus táim ag súil le haiséirí na marbh agus le beatha an tsaoil atá le teacht. Amen.

Italian[edit]

Credo in un solo Dio, Padre omnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutto ciò che si vede e non si vede.

E credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unico Figlio di Dio e nato dal Padre prima di tutti i secoli. Credo che egli è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato ma non creato, consustanziale al Padre, per il quale sono state tutte le cose. Ed egli discese dai cieli per noi uomini e per la nostra salvezza, e si è incarnato in Maria Vergine per opera dello Santo Spirito e si è fatto uomo. E' stato anche crocifisso per noi, è morto ed è stato sepolto sotto Ponzio Pilato, e il terzo giorno è risuscitato conformemente alle Scritture ed è asceso al cielo; sta assiso alla destra del Padre. E tornerà di nuovo nella gloria a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine.

E credo nello Spirito Santo, Signore e vivificatore, che procede dal Padre, che insieme al Padre e al Figlio è adorato e glorificato e che ha parlato per bocca dei profeti.

E credo che la Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Professo che c'è un solo battesimo per la remissione dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Così sia.

Japanese[edit]

Bungo Translation by Japanese Orthodox Church

(われ) (しん)ず、 (ひとつ) (かみ) (ちち) (ぜん) (のう) (しゃ) (てん) () ()ゆると ()えざる萬物 (ばんぶつ) (つく)りし (しゅ)を。

また (しん)ず、 (ひとつ) (しゅ)イイスス ハリストス、 (かみ)独生 (どくせい) ()萬世 (よろずよ) (さき) (ちち)より (うま)れ、 (ひかり)よりの (ひかり) (まこと) (かみ)よりの (まこと) (かみ) (うま)れし (もの)にて (つく)られしに (あら)ず、 (ちち) (いつ) (たい)にして、萬物 (ばんぶつ) (かれ) (つく)られ。 我等 (われら)人々 (ひと〴〵)のため、また我等 (われら) ()いのために (てん)より (くだ)り、聖神゜ (せいしん) (およ)童貞女 (どうていじょ)マリヤより () () (ひと)となり。 我等 (われら)のために、ポンティイ・ピラトの (とき)十字架 (じふじか) (くぎ)うたれ、 (くるしみ) () (はうむ)られ。 第三日 (だいさんじつ)聖書 (せいしょ)にかのうて復活 (ふつかつ)し。 (てん)にのぼり、 (ちち) (みぎ) ()し。 光栄 (くわうえい) (あら)わして ()ける (もの) ()せし (もの)審判 (しんぱん)するために () (きた)り、その (くに) (おわ)りなからん、を。

また (しん)聖神゜ (せいしん) (しゅ)生命 (いのち) (ほどこ) (もの) (ちち)より ()で、 (ちち) (およ) () (とも) (おが)まれ ()められ預言者 (よげんしゃ)をもってかつて ()いしを。

また (しん)ず、 (ひとつ) (せい)なる (おほやけ)なる使徒 (しと)教会 (けうくわい)を。 (われ) (のぞ)む、 (ひとつ)洗礼 (せんれい)、もって (つみ) (ゆる)しを ()るを。 (われ) (のぞ)む、死者 (ししゃ)復活 (ふつかつ) (ならび)来世 (らいせい)生命 (いのち)を、アミン。

Catholic translation

わたしは信じます。唯一の神、全能の父、天と地、見えるもの、見えないもの、すべてのものの造り主を。

わたしは信じます。唯一の主イエス・キリストを。主は神のひとり子、すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、造られることなく生まれ、父と一体。 すべては主によって造られました。 主は、わたしたち人類のため、わたしたちの救いのために天からくだり、聖霊によって、おとめマリアよりからだを受け、人となられました。 ポンティオ・ピラトのもとで、わたしたちのために十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖書にあるとおり三日目に復活し、天に昇り、父の右の座に着いておられます。 主は、生者せいしゃと死者を裁くために栄光のうちに再び来られます。 その国は終わることがありません。

わたしは信じます。主であり、いのちの与え主である聖霊を。 聖霊は、父と子から出て、父と子とともに礼拝され、栄光を受け、また預言者をとおして語られました。

わたしは、聖なる、普遍の、使徒的、唯一の教会を信じます。 罪のゆるしをもたらす唯一の洗礼を認め、死者の復活と 来世のいのちを待ち望みます。 アーメン。

Ladin (badiot)[edit]

I crëii te n Dî su, Pere onipotënt, che à cherié le cil y la tera, döt ći ch’i odun y ne n’odun. I crëii te n Signur su, Gejù Crist, Fi su de Dî, nasciü dal Pere dan da düć i secui.

Dî da Dî, lominus da lominus, dër Dî da dër Dî. Generè y nia cherié, dla medema sostanza dl Pere. Tres ël él gnü cherié döt cant. Por nos y por nosta salvëza él gnü dal cil. Por opra dl Spirit Sant s’àl fat ćern tl gremo dla Viria Maria y é gnü porsona umana.

Al é gnü metü söla crusc por nos sot a Pontius Pilatus; al é mort y é gnü sopolì y le terzo dé él ressorì, do les Scritöres. Al é jü sö al Cil y sta sentè a man dërta dl Pere. Al gnarà tla gloria a iudiché i vis y i morć, y so rëgn n’arà mai na fin. I crëii tl Spirit Sant che é Signur y dà la vita, y vëgn dal Pere y dal Fi.

Cun le Pere y le Fi vëgnel adorè y glorifiché. Al à baié por boćia di profeć.

I crëii tla Dlijia: öna, santa, catolica y apostolica. I reconësci n bato su por le pordonn di pićià y aspeti la ressoreziun di morć y la vita dl ater monn. Amen.

Ladin (gherdëina)[edit]

I crëii te n Dî su, Pere onipotënt, che à cherié le cil y la tera, döt ći ch’i odun y ne n’odun.

I crëii te n Signur su, Gejù Crist, Fi su de Dî, nasciü dal Pere dan da düć i secui. Dî da Dî, lominus da lominus, dër Dî da dër Dî.

Generè y nia cherié, dla medema sostanza dl Pere. Tres ël él gnü cherié döt cant.

Por nos y por nosta salvëza él gnü dal cil. Por opra dl Spirit Sant s’àl fat ćern tl gremo dla Viria Maria y é gnü porsona umana. Al é gnü metü söla crusc por nos sot a Pontius Pilatus; al é mort y é gnü sopolì y le terzo dé él ressorì, do les Scritöres. Al é jü sö al Cil y sta sentè a man dërta dl Pere.

Al gnarà tla gloria a iudiché i vis y i morć, y so rëgn n’arà mai na fin.

I crëii tl Spirit Sant che é Signur y dà la vita, y vëgn dal Pere y dal Fi.

Cun le Pere y le Fi vëgnel adorè y glorifiché. Al à baié por boćia di profeć.

I crëii tla Dlijia: öna, santa, catolica y apostolica. I reconësci n bato su por le pordonn di pićià y aspeti la ressoreziun di morć y la vita dl ater monn. Amen.

Latvian[edit]

Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes, visa redzamā un neredzamā Radītāju.

Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzimušu , Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzimušu, ne radītu, vienādu ar Tēvu būtībā; caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad ir nācis no debesīm, iemiesojies no Svētā Gara un Jaunavas Marijas un tapis cilvēks; par mums sists krustā, Poncijam Pilātam valdot, un cietis un guldīts kapā; trešajā dienā augšāmcēlies saskaņā ar Rakstiem, uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāk tiesāt dzīvos un mirušos; viņa valstībai nebūs gala.

Un uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvudarītāju, kurš no Tēva iziet, kurš ar Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kurš runājis caur praviešiem; uz vienu svētu, kafolisku un apustulisku Baznīcu. Mēs apliecinām vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšāmcelšanos un dzīvi nākošajā mūžībā. Āmen.

Lithuanian[edit]

Tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Tikiu vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo; gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per Jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Tikiu Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus.

Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią. Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.

Macedonian[edit]

Верувам во единиот Бог Отец, Седржител, Творец на небото и земјата и на се видливо и невидливо.

И во единиот Господ Исус Христос, Син Божји, единороден, Кој од Отецот е роден пред сите векови; Светлина од Светлина, Бог вистински од Бога вистински, роден, не створен, единосуштен на Отецот, преку Кого се настанало; Кој заради нас луѓето и заради нашето спасение, слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и од Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтиј Пилат, и страдаше и беше погребен; И воскресна во третиот ден, според Писмото и се вознесе на небото и седи оддесно на Отецот. И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите и Неговото Царство не ќе има крај;

И во Светиот Дух, Господ, Животворец, Кој исходи од Отецот, Кому заедно со Отецот Му се поклонуваме и го славиме и Кој говорел преку пророците.

Во една, света, соборна и апостолска Црква. Исповедам едно Крштение за простување на гревовите; Го чекам воскресението на мртвите, И животот на идниот век. Амин.

Maltese[edit]

Nemmen f’Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, Ħallieq tas-sema u l-art, u l-ħwejjeġ kollha viżibbli u inviżibbli.

U f’Mulej wieħed Ġesu’ Kristu, l-Iben uniġenitu t’Alla, imnissel minn Missieru qabel kull żmien; Alla minn Alla, Dawl minn Dawl, Alla veru minnn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier; li bih sar kollox. Għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna niżel mis-smewwiet, u kien inkarnat mill-verġni Marija bl-Ispirtu s-Santu, u kien magħmul bniedem; mislub, ukoll għalina, taħt Ponzju Pilatu. Bata u kien midfun; u t-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skond l-Iskritturi. Tela' fis-smewwiet, u qiegħed fuq il-leminija tal-Missier. U għad jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u l-mejtin; is-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem.

U nemmen fl-Ispirtu s-Santu, il-Mulej li jagħti l-ħajja, li jipproċiedi mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum u glorifikat flimkien mal-Missier u ma' l-Iben, li tkellem permezz tal-profeti.

U nemmen fi knisja waħda kattolika u appostolika; nistqarr magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet; u nistenna l-qawmien mill-imwiet, u l-ħajja taż-żmien li ġej.

Manx[edit]

Ta mee credjal ayns un Jee, yn Ayr Ooilley-niartal, Chroo niau as thalloo, as dy chooilley nhee t’ayns fakin as gyn fakin:

As ayns un Chiarn Yeesey Creest, yn ynrycan Mac er-ny-gheddyn dy Yee, Er-ny-gheddyn jeh e Ayr roish dy chooilley heihll, Jee jeh Jee, Soilshey jeh Soilshey, Jee firrinagh jeh Jeec firrinagh, Er-ny-gheddyn, cha nee er ny yannoo, Jeh’n un vree marish yn Ayr, Liorishyn va dy chooilley nhee er ny yannoo. Er nyn son ainyn deiney, as son y taualtys ain, haink eh neose veih niau, As ghow eh er feill liorish y Spyrryd Noo jeh’n Voidin Moirrey, as v’eh er ny yannoo ny ghooinney, as v’eh er ny chrossey myrgeddin er nyn son fo Pontius Pilate. Ren eh surranse, as v’eh er ny oanluckey, as y trass laa dirree eh reesht cordail rish ny Scriptyryn, as hie eh seose gys niau, as t’eh ny hoie er laue yesh yn Ayr. As hig chreesht lesh gloyr dy vriwnys chammah ny bio as ny merriu: er e reeriaght cha bee jerrey erbee.

As ta mee credjal ayns y Spyrryd Noo, yn Chiarn as Fer-toyrt y vea, ta cheet magh veih’n Ayr as y Mac; ta marish yn Ayr as y Mac cooidjagh ammyssit as er ny ghloyraghey, eh ren loayrt liorish ny phadeyryn. As ta mee credjal un Agglish Cadjin (Creestee) as Ostyllagh, Ta mee goaill-rish un Vashtey son leih Pecca-ghyn, as ta mee jeeaghyn son irree-seose-reesht ny merriu, as bea yn theill ta ry heet. Amen.

Norwegian (Bokmål)[edit]

Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting.

Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene.

Jeg tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.

Norwegian (Nynorsk)[edit]

Vi trur på ein Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synleg og usynleg.

Vi trur på ein Herre, Jesus Kristus, Guds einborne Son, fødd av Faderen før alle tider, Gud av Gud, ljos av ljos, sann Gud av sann Gud, fødd, ikkje skapt, av same vesen som Faderen. Ved han er alt skapt. For oss menneske og til vår frelse steig han ned frå himmelen, og ved Den Heilage Ande og av Maria møy vart han menneske av kjøt og blod. Han vart krossfest for oss under Pontius Pilatus, leid og vart gravlagd, oppstod tredje dagen etter skriftene og fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Faderen, skal komme att i herlegdom og døma levande og døde, og hans rike skal vera utan ende.

Vi trur på Den Heilage Ande, som er Herre og gjer levande, som går ut frå Faderen, som vert tilbeden og æra saman med Faderen og Sonen, og som har tala gjennom profetane.

Vi trur på ei heilag, allmenn og apostolisk kyrkje. Vi vedkjennest ein dåp til forlating for syndene og ser fram til oppstoda av dei døde og eit liv i den kommande verda. Amen.

Ossetian[edit]

Уырны мæ Иунæг Хуыцау, Фыд, Æппæтылхæцæг, арв æмæ зæххы, кæй уынæм æмæ кæй нæ уынæм, уыдон æппæты Сфæлдисæг.

Æмæ иунæг Хицау Йæсо Чырысти, Хуыцауы Фырт, Иунæггуырд, Фыдæй гуырд чи у афонты æппæты фыццаг. Рухс Рухсæй, æцæг Хуыцау æцæг Хуыцауæй гуырд, æнæсфæлдыст Фыдимæ Иууон æппæт Кæмæй систы. Мах, адæмы тыххæй æмæ нæ фервæзыны тыххæй уæлæрвтæй Чи 'рцыди æмæ Сыгъдæг Удæй æмæ Чызг Мариамæй буарджын Чи сси; æмæ адæймаг Чи сси; Æмæ мах тыххæй дзуарыл тыгъд Чи уыд Понти Пилаты рæстæджы æмæ фыдæбон Чи фæкодта æмæ ныгæд Чи уыди; Æмæ Чи райгас æртыккæгæм бон, Фыстытæм гæсгæ; Æмæ Чи ссыди уæлæрвтæм æмæ Фыдæн рахизфарсæрдыгæй Чи бады; Æмæ ноджыдæр æрцæуинаг Чи у стырадимæ, æгæстæн æмæ мæрдтæн тæрхон кæныны тыххæй, Кæй Паддзахадæн нæ уыдзæн кæрон.

Æмæ Сыгъдæг Уд, Æгæсгæнæг Хицау, Фыдæй цæуæг, Фыдимæ æмæ Фыртимæ æмкувинаг æмæ æмкадджын кæнинаг Чи у æмæ пахуымпарты дзурынгæнæг.

Иунæг Сыгъдæг, Æмбырдон æмæ Минæварон Аргъуан. Æргомæй исын донæйаргъуыд иунæг хатт, тæригъæдтæ ныббарыны тыххæй. Æнхъæлмæ кæсын мæрдты райгасмæ æмæ суинаг æнусмæйы цардмæ. Аммен.

Polish[edit]

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z niebia. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: A Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca (i Syna) pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Portuguese[edit]

Cremos em um único Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis.

Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado; consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou, pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também foi por nós crucificado sob Pôncio Pilato; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o Seu reino não terá fim.

Cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas.

Cremos na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados. E esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amem.

Romani[edit]

Paćav ando jekh Del Dad, Sainćarimatari, savo ćerda sa so si po opralipe thaj pe phuv thaj sa dikhavimasko thaj bi dikhavimasko.

Thaj ando jekh Devlikano Isuso Hristos, Čhavo Devlestar, Ječhebijandimasko, savo si bijando Dadestar majsig saste vrjamatar, Khamipe Khamavimatar, Čačimaske Devles Čačimaske Devlestar bijandes, na ćerdes jećhimaske Dadesa, maškar kaste sa ćerdape; Savo pale amen manuša thaj palo amaro metisaripe fuljardilo opralimatar thaj ćerdape te avel mas amnušalo Sumnale Ođatar thaj Marijatar Čhejatar thaj ćerdape ando manuš; Thaj Savo si inzardo palo amende ande vrjama Pontje Pilatoski, savo peradilo thaj sas prahosardo; Thaj Savo vazdape mulendar ando trito des po Lil; Thaj Savo vazdape po oralipe thaj bešel čače Dadeske rigatar; Thaj Savo palem avela abjavimasa te ktisikarel džudenđe, Leske Thagarimaske či avela agora.

Thaj ande Sumnali Ođi, Džudimaske Devlikanestar, Savo inklel Dadestar, savo e Dadesa thaj Čhavesa jećhimava inćarelpe thaj adjarelpe, Savo motholas maškar anglunarja.

Ande jekh sumnali ćidimaski thaj apostolonđi Khanđiri. Motharav jekh bolavipe palo mulkipe bezahalimatar. Ažućarav vazdipe mulengo. Thaj trajo vrjamatar savi avela. Amin.

Romanian[edit]

i Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. ii Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. iii Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, și S-a făcut om. vi Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat. v Și a înviat a treia zi, după Scripturi. vi Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. vii Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. viii Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci. ix Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. x Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. xi Aștept învierea morților. xii Și viața veacului ce va să vie. Amin.

Scottish (Gaelic)[edit]

Tha sinn a' creidsinn ann an aon Dia, an t-Athair, an uile-chumhachdach, cruithear nèimh agus talmhainn, de na h-uile a tha faicsinneach is neo-fhaicsinneach.

Tha sinn a' creidsinn ann an aon Tighearna, Iosa Crìosd, aon mhac Dhe, gu siorraidh ginte den Athair, Dia o Dhia, Solas o Sholas, fìor Dhia o fhìor Dhia, ginte, chan ann deante, den aon susbaintris anAthair. Leis an do rinneadh a h-uile nì. Air ar son-ne agus airson ar saoraidh thàinig e a-nuas o nèamh; le cumhachd an Spioraid Naoimh ghabh e colann daonna den Oigh Moire agus rinneadh na dhuine e. Air ar son-ne cheusadh e fo Phointius Pìlat; dh’fhulaing e bàs agus dh’adhlaiceadh e. Air an treas latha dh’eirich e a-rithist a-reir nan Sgriobtairean; chaidh e suas gu nèamh agus tha e na shuidhe aig deas-laimh an Athar. Thig e a-rithist ann anglòira thoirt breith air na beothaibh agus air na mairbh, agus air a rìoghachd cha bhi crìoch.

Tha sinn a’creidsinn anns an Spiorad Naomh, an Tighearna, tabhartair beatha, a tha a' tighinn on Athair (agus on Mhac). Leis an Athair agus leis a' Mhac, tha e air adhradh agus air a ghlòrachadh, a labhair tro na Fàidhean.

Tha sinn a creidsinn ann an aon Eaglais naomh chaitligeach agus abstolach. Tha sinn ag aideachadh aon bhaistidh gu maitheanas pheacannan. Tha dùil againn ri aiseirigh nam marbh, agus ri beatha an t-saoghail a tha ri teachd. Amen.

Serbian[edit]

Верујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог; рођеног, а не створеног, једносуштног Оцу, кроз Кога је све постало; Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве, и постао човек; и Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и погребен; и Који је васкрсао у трећи дан, по Писму; И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца; И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, Његовом царству неће бити краја.

И у Духа Светога, Господа, Животворног, Који од Оца исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.

У једну, свету, саборну и апостолску Цркву. Исповедам једно крштење за опроштење грехова. Чекам васкрсење мртвих. И живот будућег века. Амин.

Slovak[edit]

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené, On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal se človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého Písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych, a Jeho Kráľovstvu nebude konca.

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza od Otca, Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi, On hovoril ústami Prorokov.

Verím v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznavám jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vskriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Slovenian[edit]

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari.

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina božjega; ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga; rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno; ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postat človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi. In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta; ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih.

In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov. In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen.

Spanish[edit]

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Swedish[edit]

Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är.

Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår frälsnings skull har nedstigit från himmelen. Och han har antagit kött genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa. Han har ock blivit korsfäst för oss under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna och uppstigit till himmelen. Han sitter på Faderns högra sida och skall igenkomma i härlighet för att döma levande och döda, och på hans rike skall icke vara någon ände.

Och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas, och som har talat genom profeterna.

Och på en, helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.

Swahili[edit]

Ninamwamini Mungu mumoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana.

Ninamwamini Bwana mumoja, Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya kuwa ulimwengu, Mungu kutoka Mungu, Nuru kwa Nuru, Mungu kweli kwa Mungu kweli, amezaliwa, hakuumbwa, Mwenye umungu mumoja na Baba. Vitu vyote viliumbwa naye. Alishuka toka mbinguni, kwa ajili ya sisi watu, na kwa ajili ya wokovu wetu; alitwaa mwili kwa tendo la Roho Mutakatifu, katika Bikira Maria, akawa mutu. Akasulibiwa kwa ajili yetu, wakati wa Pontio Pilato, akateswa, akazikwa, Akafufuka kisha siku tatu, kama ilivyoandikwa; akapanda mbinguni, anakaa kwa mukono wa kuume kwa Baba. Ndipo atarudi kwa utukufu, kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho.

Ninamwamini Roho Mutakatifu, Bwana na Mutoa uzima, aliyetoka kwa Baba (na Mwana), anayeabudiwa na kutukuzwa, pamoja na Baba na Mwana, aliyesema kwa manabii.

Ninaamini Kanisa, moja, takatifu, katolika, lililotoka kwa Mitume. Ninasadikia ubatizo mumoja kwa kuondolewa kwa zambi. Ninangojea ufufuko wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amina.

Tagalog[edit]

Sumasampalataya ako sa iisang Diyos,
ang Amang makapangyarihan,
lumalang ng langit at lupa,
ng lahat ng nakikita at hindi nakikita.

Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo,
ang Tanging Bugtong na Anak ng Diyos,
ipinangak ng Ama bago pa lahat ng kapanahunan.
Diyos galing sa Diyos, Liwanag galing sa Liwanag,
totoong Diyos na galing sa totoong Diyos,
pinanganak, hindi nilalang, pareho sa diwa ng Ama;
sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay ay nalalang.
Para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan
dumating siya pababa galing langit,
at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nagkatawangtao kay Birheng Maria
at naging tao.
Para sa atin, siya ay ipinako sa krus sa ilalim ni Poncio Pilato,
nagpakasakit siya sa kamatayan at inilibing,
At nabuhay na mag-uli sa ikatlong araw
na umaayon sa nasusulat.
umakyat siya sa langit
at naluluklok sa kanan ng Ama.
Paparito siyang mag-uli puspos ng kaluwalhatian
upang hatulan ang nabubuhay at ang nangamatay
at ang kanyang kaharian ay walang hanggan.

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon, ang nagbibigay ng buhay,
na pumapatuloy mula sa Ama at ng Anak,
na kasama ng Ama at ng Anak ay sinasamba at niluluwalhati,
na nagwika sa pamamagitan ng mga propeta.

Sumasampalataya ako sa iisa, banal, laganap at apostolikong Iglesya.
Sumasampalataya ako sa iisang pagbibinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan
at umaasa ako sa pagkabuhay na mag-uli ng mga nangamatay
at sa buhay ng sanlibutang darating. Siya nawa.

Ukrainian[edit]

Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.

І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків; Світло від Світла, Бога істиного від Бога істиного, рожденого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків.

В єдину Святу, Соборну і Апостольску Церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.

Vietnamese[edit]

Chúng tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Cha toàn năng, là Đấng tạo dựng nên trời và đất. muôn vật hữu hình và vô hình.

Chúng tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Con Độc sanh của Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. đồng Bản Thể với Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Mari. và đã làm người. Vì chúng ta, Người chịu đóng đinh vào thập giá dưới thời Phong-xi-ô Phi-la-tô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại đúng như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kể chết, triều đại Người sẽ vô cùng tận.

Chúng tôi tin kính Chúa Thánh Thần, Người là Chúa và là Đấng ban sự sống, Người phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con. Người đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy. với Chúa Cha và Chúa Con.

Chúng tôi tin kính một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo, và tông truyền. Chúng tôi tuyên xưng có một phép rửa duy nhất để tha tội. Chúng tôi đợi trông ngày kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.

Welsh[edit]

Credwn yn un Duw, Y Tad hollalluog, gwneuthurwr nef a daear, a phob peth gweledig ac anweledig.

Credwn yn un Arglwydd Iesu Grist, unig Fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd, Duw o Dduw, Llewyrch o Lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneuthur, yn un hanfod â'r Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth: yr hwn er ein mwyn ni ac er ein hiachawdwriaeth a ddisgynnodd o’r nefoedd, ac a wnaed yn gnawd trwy’r Ysbryd Glân o Fair Forwyn, ac a wnaethpwyd yn ddyn, ac a groeshoeliwyd hefyd drosom dan Pontius Pilat. Dioddefodd angau ac fe’i claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr Ysgrythurau, ac esgynnodd i’r nef, ac y mae’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad. A daw drachefn mewn gogoniant i farnu’r byw a’r meirw: ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd.

Credwn yn yr Ysbryd Glân, yr Arglwydd, rhoddwr bywyd, sy’n deillio o’r Tad a’r Mab, yr hwn gyda’r Tad a’r Mab a gydaddolir ac a gydogoneddir, ac a lefarodd trwy’r proffwydi.

Credwn yn un Eglwys lân gatholig ac apostolig. Cydnabyddwn un Bedydd er maddeuant pechodau. A disgwyliwn am atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen.

Xhosa[edit]

Ndiyakolwa ku-Tixo omnye, u-Yise u-Somandla, u-Mdali wezulu nomhlaba, Nento zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo:

Nakuyo i-Nkosi inye u-Yesu Kristu, okupèla kozelweyo u-Nyana ka-Tixo, Owazalwa ngu-Yise kungekabikò mhlaba, u-Tixo owazalwa ngu-Tixo, Olu-Kànyiso owazalwa nguye Olu-Kànyiso, u-Tixo wenene owazalwa ngu-Tixo wenene, Owazalwa, engadalwanga, Emmo nye no-Yise, Zaye zonke izinto zidalwe ngaye: Owati ngenxa yetu tina bantu, nangenxa yosindiso lwetu, wehla ezulwini, Wenziwa waba yinyama ngo-Moya Oyingcwele ngayo i-Ntombi u-Mariya, Wenziwa waba ngumntu: Waza wabetelelwa emnqamlezweni ngenxa yetu ngo-Pontiyus Pilato, Weva ubunzima, wancwàtywa. Wati ngomhla wesitatu wabuya wavuka ngokwezi-Bàlo, Wenyukela ezulwini, Uhleli ngasekunene kuka-Yise; Wobuya ezo enobuqaqauli agwebe abahleliyo nabafileyo: Obukumkani bungasayikupèla.

Ndiyakolwa naku-Moya Oyingcwele, oyi-Nkosi, ongu-Mdlisi wobomi, Opuma ku-Yise naku-Nyana, Onqulwayo edunyiswa kunye no-Yise no-Nyana, Owateta ngaba-Profite.

Ndiyakòlwa yi-Kerike inye, eyi-Katolika, eyaba-Postile. Ndivuma u-Bàptizo lunye lokuxolelwa kwezono. Ndikangela nokuvuka kwabafileyo, nobomi belizwe elizayo. Amen.

Zulu[edit]

Ngiyakolwa kuNkulunkulu Munye uYise umNinimandhla onke, umEnzi wezulu nomhlaba, nowako konke okubonakalayo nokungabonakaliyo.

Nakuyo inKosi inye uJesu Kristu, inDodana eyodwa ezelwe uNkulunkulu, izelwe uYise kungakabiko izikati zonke; inguNkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ingukuKanya ivela kuko ukuKanya, inguNkulunkulu impela ivela kuNkulunkulu impela, Eyazalwa, engenziwanga, iSubstansi layo linye nelikaYise, Okwenziwa iyo konke: Eyehla ezulwini ngati tina abantu nangokusisindisa, Yenziwa inyama ngoMoya oy’iNgcwele kuyo inTombi uMaria, Yaba umuntu, Futi yabetelwa esipambanweni ngenxa yetu kuPontiu Pilatu, Yahlupeka, Yabekwa elibeni, Ngosuku lobutatu yabuya yavuka njengokulotshiweyo, yenyuka yaya ezulwini, Isahlezi kona ngasekunene kukaYise. Iyakupinda ize nobukosi ukwahlulela abasekona nabafileyo: Umbuso wayo suyikupela.

Ngiyakolwa nakuMoya oy’iNgcwele, oy’inKosi, opilisayo, Opuma kuYise nakunDodana, Obongwayo edunyiswa kanye noYise nenDodana, Owashumayela ngabaProfeti.

Ngiyakolwa nakulo iChurch linye eliKatolika elab’Apostoli. Ngivuma umBapatizo munye wokutetelela izono, Ngibheka ukuvuka kwabafileyo, Nokupila kvvezikati ezizayo. Amen.

  1. This multilingual text was evacuated from Russian Wikisource to Multilingual Wikisource. See discussion (in Russian).