National anthem of Turkmenistan

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

The State Anthem of Turkmenistan, also known as the National Anthem of Independent Neutral Turkmenistan (tk. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni, [ʁɑɾɑʃˈθɯð, bit̪ɑˈɾɑp t̪yɾkmeniθt̪ɑˈnɯɴ d̪øβˈlet̪ gimˈni])), was first adopted in 1996, then again in 2008 with modified lyrics. The music was composed by Weli Muhadow, the same composer for the music of the former Turkmen SSR anthem.

The lyrics were originally written by the first president of Turkmenistan, Saparmurat Niyazov (then known as Türkmenbaşy), who died in late 2006. Two years after his death, the reference to the His Excellency ("Türkmenbaşyň") in the chorus was replaced with the people ("Halkyň"), among other minor changes to the lyrics, and the chorus no longer started in the beginning of the anthem.

Lyrics[edit]

Current lyrics[edit]

Turkmen in the Latin script Turkmen in the Cyrillic script Common Turkic Alphabet (unofficial) IPA transcription

First verse

Janym gurban saňa, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyň nurdur
Baýdagyň belentdir dünýan önünde.

Җаным гурбан саңа, эркана юрдум
Мерт педерлең рухы бардыр көнүлде.
Битарап, Гарашсыз топрагың нурдур
Байдагың белентдир дүнян өнүнде.

Canım ğurban saña, erqana yurdum
Mert pederleñ ruxı bardır könülde.
Bitarap, Ğaraşsız toprağıñ nurdur
Baydağıñ belentdir dünyan önünde.

[d͡ʒɑnɯm ʁuɾbɑn θɑɴɑ, e̞ɾqɑnɑ juɾd̪um]
[me̞ɾt̪ pe̞d̪e̞ɾle̞ŋ ɾuχɯ bɑɾd̪ɯɾ cø̞nyld̪e̞ ‖]
[bit̪ɑɾɑp | ʁɑɾɑʃθɯð t̪ø̞pɾɑʁɯɴ nuɾd̪uɾ]
[bɑjd̪ɑʁɯɴ be̞le̞nt̪d̪iɾ d̪ynjɑn ø̞nynd̪e̞ ‖]

Chorus

Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim – janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Халкың гуран бакы бейик бинасы
Беркарар дөвлетим, җигерим – җаным.
Башларың тәҗи сен, диллер сенасы
Дүнйә дурсун, сен дур, Түркменистаным!

Xalqıñ ğuran baqı beyik binası
Berqarar dövletim, cigerim – canım.
Başlarıñ təci sen, diller senası
Dünyə dursun, sen dur, Türkmenistanım!

[χɑɫqɯɴ ɢuɾɑn bɑqɯ be̞jic binɑθɯ]
[be̞ɾqɑɾɑɾ d̪ø̞βle̞t̪im | d͡ʒiɟe̞ɾim d͡ʒɑnɯm ‖]
[bɑʃɫɑɾɯɴ t̪æd͡ʒi θe̞n | d̪ilːe̞ɾ θe̞nɑθɯ]
[d̪ynjæ d̪uɾθun | θe̞n d̪uɾ | t̪yɾcme̞niθt̪ɑnɯm]

Second verse

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Гардашдыр тирелер, амандыр иллер
Овал-ахыр бирдир бизин ганымыз.
Харасатлар алмаз, сындырмаз силлер
Несиллер дөш герип горар шанымыз.

Ğardaşdır tireler, amandır iller
Oval-axır birdir bizin ğanımız.
Xarasatlar almaz, sındırmaz siller
Nesiller döş gerip ğorar şanımız.

[ɢɑɾd̪ɑʃd̪iɾ t̪iɾe̞le̞ɾ | ɑmɑnd̪ɯɾ ilːe̞ɾ]
[o̞βɑɫɑχɯɾ biɾd̪iɾ biðin ɢɑnɯmɯð ‖]
[χɑɾɑθɑt̪ɫɑɾ ɑɫmɑð | θɯnd̪ɯɾmɑð θilːe̞ɾ]
[ne̞θilːe̞ɾ d̪ø̞ʃ ɟe̞ɾip ɢo̞ɾɑɾ ʃɑnɯmɯð ǁ]

Chorus

Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim – janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Халкың гуран бакы бейик бинасы
Беркарар дөвлетим, җигерим – җаным.
Башларың тәҗи сен, диллер сенасы
Дүнйә дурсун, сен дур, Түркменистаным!

Xalqıñ ğuran baqı beyik binası
Berqarar dövletim, cigerim – canım.
Başlarıñ təci sen, diller senası
Dünyə dursun, sen dur, Türkmenistanım!

[χɑɫqɯɴ ɢuɾɑn bɑqɯ be̞jic binɑθɯ]
[be̞ɾqɑɾɑɾ d̪ø̞βle̞t̪im | d͡ʒiɟe̞ɾim d͡ʒɑnɯm ‖]
[bɑʃɫɑɾɯɴ t̪æd͡ʒi θe̞n | d̪ilːe̞ɾ θe̞nɑθɯ]
[d̪ynjæ d̪uɾθun | θe̞n d̪uɾ | t̪yɾcme̞niθt̪ɑnɯm]

1997—2008 lyrics[edit]

Turkmen Latin Turkmen Cyrillic Common Turkic Alphabet(unofficial) IPA transcription

Chorus

Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim – janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Түркменбашың гуран бейик бинасы
Беркарар дөвлетим, җигерим – җаным.
Башларың тәҗи сен, диллер сенасы
Дүнйә дурсун, сен дур, Түркменистаным!

Türkmenbaşıñ ğuran beyik binası
Berqarar dövletim, cigerim – canım.
Başlarıñ təci sen, diller senası
Dünyə dursun, sen dur, Türkmenistanım!

[t̪yɾcme̞nbɑʃɯɴ ɢuɾɑn be̞jic binɑθɯ]
[be̞ɾqɑɾɑɾ d̪ø̞βle̞t̪im | d͡ʒiɟe̞ɾim d͡ʒɑnɯm ‖]
[bɑʃɫɑɾɯɴ t̪æd͡ʒi θe̞n | d̪ilːe̞ɾ θe̞nɑθɯ]
[d̪ynjæ d̪uɾθun | θe̞n d̪uɾ | t̪yɾcme̞niθt̪ɑnɯm]

First verse

Janym gurban saňa, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyň nurdur
Baýdagyň belentdir dünýan önünde.

Җаным гурбан саңа, эркана юрдум
Мерт педерлең рухы бардыр көнүлде.
Битарап, Гарашсыз топрагың нурдур
Байдагың белентдир дүнян өнүнде.

Canım ğurban saña, erqana yurdum
Mert pederleñ ruxı bardır könülde.
Bitarap, Ğaraşsız toprağıñ nurdur
Baydağıñ belentdir dünyan önünde.

[d͡ʒɑnɯm ʁuɾbɑn θɑɴɑ, e̞ɾqɑnɑ juɾd̪um]
[me̞ɾt̪ pe̞d̪e̞ɾle̞ŋ ɾuχɯ bɑɾd̪ɯɾ cø̞nyld̪e̞ ‖]
[bit̪ɑɾɑp | ʁɑɾɑʃθɯð t̪ø̞pɾɑʁɯɴ nuɾd̪uɾ]
[bɑjd̪ɑʁɯɴ be̞le̞nt̪d̪iɾ d̪ynjɑn ø̞nynd̪e̞ ‖]

Chorus

Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim – janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Түркменбашың гуран бейик бинасы
Беркарар дөвлетим, җигерим – җаным.
Башларың тәҗи сен, диллер сенасы
Дүнйә дурсун, сен дур, Түркменистаным!

Türkmenbaşıñ ğuran beyik binası
Berqarar dövletim, cigerim – canım.
Başlarıñ təci sen, diller senası
Dünyə dursun, sen dur, Türkmenistanım!

[t̪yɾcme̞nbɑʃɯɴ ɢuɾɑn be̞jic binɑθɯ]
[be̞ɾqɑɾɑɾ d̪ø̞βle̞t̪im | d͡ʒiɟe̞ɾim d͡ʒɑnɯm ‖]
[bɑʃɫɑɾɯɴ t̪æd͡ʒi θe̞n | d̪ilːe̞ɾ θe̞nɑθɯ]
[d̪ynjæ d̪uɾθun | θe̞n d̪uɾ | t̪yɾcme̞niθt̪ɑnɯm]

Second verse

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Гардашдыр тирелер, амандыр иллер
Овал-ахыр бирдир бизин ганымыз.
Харасатлар алмаз, сындырмаз силлер
Несиллер дөш герип горар шанымыз.

Ğardaşdır tireler, amandır iller
Oval-axır birdir bizin ğanımız.
Xarasatlar almaz, sındırmaz siller
Nesiller döş gerip ğorar şanımız.

[ɢɑɾd̪ɑʃd̪iɾ t̪iɾe̞le̞ɾ | ɑmɑnd̪ɯɾ ilːe̞ɾ]
[o̞βɑɫɑχɯɾ biɾd̪iɾ biðin ɢɑnɯmɯð ‖]
[χɑɾɑθɑt̪ɫɑɾ ɑɫmɑð | θɯnd̪ɯɾmɑð θilːe̞ɾ]
[ne̞θilːe̞ɾ d̪ø̞ʃ ɟe̞ɾip ɢo̞ɾɑɾ ʃɑnɯmɯð ǁ]

Chorus

Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim – janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Түркменбашың гуран бейик бинасы
Беркарар дөвлетим, җигерим – җаным.
Башларың тәҗи сен, диллер сенасы
Дүнйә дурсун, сен дур, Түркменистаным!

Türkmenbaşıñ ğuran beyik binası
Berqarar dövletim, cigerim – canım.
Başlarıñ təci sen, diller senası
Dünyə dursun, sen dur, Türkmenistanım!

[t̪yɾcme̞nbɑʃɯɴ ɢuɾɑn be̞jic binɑθɯ]
[be̞ɾqɑɾɑɾ d̪ø̞βle̞t̪im | d͡ʒiɟe̞ɾim d͡ʒɑnɯm ‖]
[bɑʃɫɑɾɯɴ t̪æd͡ʒi θe̞n | d̪ilːe̞ɾ θe̞nɑθɯ]
[d̪ynjæ d̪uɾθun | θe̞n d̪uɾ | t̪yɾcme̞niθt̪ɑnɯm]

Third verse

Arkamdyr bu daglar, penamdyr düzler
Ykbalym, namysym, togabym, Watan!
Saňa şek ýetirse, kör bolsun gözler
Geçmişim, geljegim, dowamym, Watan!

Аркамдыр бу даглар, пенамдыр дүзлер
Ыкбалым, намысым, тогабым, Ватан!
Саңа шек етирсе, көр болсун гөзлер
Гечмишим, гелҗегим, довамым, Ватан!

Arqamdır bu dağlar, penamdır düzler
Iqbalım, namısım, toğabım, Vatan!
Saña şek yetirse, kör bolsun gözler
Geçmişim, gelcegim, dovamım, Vatan!

[ɑɾqɑmd̪ɯɾ bu d̪ɑʁɫɑɾ | pe̞nɑmd̪ɯɾ d̪yðle̞ɾ]
[ɯqbɑɫɯm | nɑmɯθɯm | t̪o̞ʁɑbɯm | βɑt̪ɑn ‖]
[θɑɴɑ ʃe̞c je̞t̪iɾθe̞ | cø̞ɾ bo̞ɫθun ɟø̞ðle̞ɾ]
[ɟe̞t͡ʃmiʃim | ɟe̞ld͡ʒe̞ɟim | d̪o̞βɑmɯm | βɑt̪ɑn ‖]