Nahana geldiň

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Nahana geldiň
by Magtymguly Pyragy


NAHANA GELDIŇ


Bu nakyldyr, adamzat, sen bu mekana geldiň,
Owwal ataň bilinden syzyp nahana geldiň,
Atadan enä baryp, bir katra gana geldiň,
Enede surat bolup, bu şirin jana geldiň,
Dokuz aýy ötürip, inip jahana geldiň,
Emip enän süýdüni, gundalyp, dona geldiň.

Ýaradan gudratyndan diş bile dahan berdi,
Sözlemäge söz bile dahanda zyban berdi.
Köňlüň gidip her ýana, turdy, aýagyň ýördi,
Bildiň ýakyn-ýadyňny, gözüň dünýäni gördi,
Ýedi-sekiz ýaşyňda ataň mollaga berdi,
Okyp kuran-kitaby, ulalyp, ona geldiň.

On bäş ýaşa baraňda, oglanlykdan saýlandyň,
Gyz-geline meýl edip, köňül berip küýlendiň,
Göýä baryp ak öýüň dört daşyna aýlandyň,
Hakyň permany bile ahyr bir gün öýlendiň,
Ýigrimi ýaşa bardyň, esbabyňny şaýlandyň,
Bedew münüp, segredip, sürüp meýdana geldiň.

Otuz ýaşa barynja, göýä bir algyr şir sen,
Dünýä gamy başyňda, göýä ýüwrüp ýelir sen,
Dünýäge doýmak ýokdur, bolgynça bolsun diýr sen,
Ähli musulman bolsaň, ölginçä halal iýr sen,
Kyrkyňda toba eýläp, bir mürşide gol biýr sen,
Köňlüňni bire baglap, azyz subhana geldiň.

Elli ýşa baraňda, dogrulykda bolar sen,
Kudeklikden aýryldyň, şiweligi biler sen,
Her niçe jepa çekseň, ahyr bir gün öler sen,
Bäş wagtyňy okyban, haka şükür kylar sen,
Altmyş ýaşa baranda, garryganyň biler sen,
Eken ekiniň bişip, orak ormana geldiň.

Ýetmiş ýaşa geleňde, ganyň gaçar ýüzüňden,
Ak dişleriň döküler, şugla gider gözüňden,
Kuwwat senden aýrylar, güýjüň gaçar dyzyňdan,
Hiç kişi heder etmez seniň aýdan sözüňden,
Segsen ýaşa baraňda, köňlüň geçer özüňden,
Gider bolsaň dünýäden, ýakasyz dona geldiň.

Magtymguly, mähnetdir her kim togsandan ötse,
Kem-kem geler jahana eger ýüz ýaşa ýetse,
Hiç kimden haraý bolmaz ajal ýakaňy tutsa,
İmanyňy gazansaň, ýoluňny rowan etse,
Ahyr boljagyň şuldur – teniň ýer bile ýatsa,
İşigi, tüýnügi ýok, garaňky hana geldiň.
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.