Muwze-Booste

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Muwze-Booste (1668)
by Gysbert Japiks
300251Muwze-Booste1668Gysbert Japiks

Ynne' oer-lang forlijnne jieren,
Yn Saturnus tijd, by âds,
Yn dy goune tijd, âd-wrâds,
Da de Djier, æf 't minschen wieren,
Mey eyn taele' in spraeck forsjoen,
Oon elck-oorme' in praetje joen'.

Yn dy tijd wier 't dat in Minsche,
Dat in sillig Cluws'ner siet
Oone' igg' fen in rinnend' wiet,
Dy de gave' hie, het hy winsche,
Fen al 't jinge' hy hearde' æf sjoe,
Dat it wirdde' allijck hy 't woe.

't Berde dat in Uwlle-koffe,
Lanz dizz' Sleat-ig, dear hy laey,
Mey in Muwske noam sijn draey,
Dat him, ijnne flecht, ontploffe.
Dit wuwn' Heer-om ijnne laep',
Fen sijn mouwe, slippe', æf kaep'.

Hy sloeg de' eagen neije Stearren,
In hy winsche dat dit Djier
Dit Muwsintje' in Minsche wier.
't Ging ney' winsche, ney bejearren.
Faer wier bly. Hy fet dizz' Pop,
Az ey-berne Dochter op.

Az jæ Faem, ney tijds forrinnen,
Wuwgsen jeld in jieren hie,
Tocht in socht uwz Cluws'ner rie
Om her Booste', in brijck sijn sinnen,
Want jæ hie to nimmen fâl,
Az de sterckste Man boppe' âl.

Wa de kreftigst' nu moght wezze,
(Oermits jæ him salm naet sey)
Briek him de' holle dey oon dey:
Hy koe 't tinse, fettje' aef lezze;
Eynlinge' het hy him betocht,
Æf 't de Sinne wezze mocht.

Hy stoep ney de Sinne' in kâte:
Tsyrl, dy tijd in stuwnen stjoert,
Dy de Wrâd roun-om begloerr't,
Dy oer 't wetter, fersck aef sâte,
Wâd't, booschje' oon mijn Bern: dy nin
Az de kreftigste' het ijn 't sin.

Kreftigst' bin ick naet. Dy grijmme
Tjocke wolcke twingt my wol,
Dat ick az Kaep-momme' om-rol,
Dat ick om rin az ijnn'swijmme:
(Sey de Sinne') y kinne 't sjean:
Dearom mogge' y to him gean.

wolcke, schoene Y wezze mogge
d' Alder-kreftigste'? herckje my,
Wirdd' mijn Sweager bid ick Dy.
Seft (sey Wolck') dat woe naet doge.
Sjog dy Berghe' iz my to quea,
Reyts ick him hy breckt mijn ljea.

Stege stant-fries', stjuwgge holle,
Dy for ninter duwckt nogg' wijck't,
By waems kreft eack nimmen lijck't,
Wirdd' mijn Berns man, so y wolle?
(Doz sprijck Heeroom Monse' yem oon)
Wezze y mijn oon-boosche soon.

Atlas gappe', ik môt it lije
Dat de Muwz mijn Maester wirt,
Dy my krabet, djiep, oon 't hert;
Koene' Y him to Schoon-Soon krije:
Dy my hyer in huwd trog bijt
Iz de sterckste dy ick wijt.

Dear ney wirdde Muwz-man freage.
Muwz-man swol fen edel bloed,
Muwz-man heag fen hert in moed,
Muwz-man sprijck: Ick wol it weage,
Lauw' my dat schien' Bijld to jeft'.
Wa 's er kreftig jin mijn kreft?

't Famcke' eack, to dizz' Booste willig,
Dit 's de Man dy 'k ljeafst bejear.
Jouw' my Trouw' kiermd-se al weer.
Docken Booste' iz my lock-sillig.
Dear mey wippe Muwz mey Muwz,
Wol-fol-noegge' ijn 't Muwze-huwz.

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse