Murtadh na Ceapaich

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Murtadh na Ceapaich
by Iain Lom

'S tearc an-diugh mo chùis ghàire
'Teachd nan roidean an iar,
'G amharc fonn Inbhir-Làire
'S e 'n dèidh 's a stràchdadh le sìol;
Tha Cheapaich na fàsach
'S i gun àird oirre 's fiach,
Gum faic a Rìgh a bhràithrean
Gur trom am bàirc oirnn an sgian.

Gu dè an cobhar a shìrinn
Da neach a chìthinn nan dèidh,
Ach claidheamh Chinn-fhine
Bhith gu minig nan sgè;
Pacadh mhearlach air linne
A bhith pinneadh ar clèibh,
'S a' cur an còtan fon slinnean
Measg do Chinneach mhòir fhèin.

'S cian o chomhairle an Aoine
Dh'fhàg a-chaoidh sinn fo sprochd,
Mu àm na Fèill-Mìcheil
Far 'n do dhìdion sibh 'm plot;
Dh'fhàg siud nar miol-mhùire sinn
'S nar fuigheall spuirt air gach port,
'S dar thèid gach cinneach ri chèile
Bithidh sinn sgaoilte mun chnoc.

'S ann Di-Sathairn gearra uainn
Bhuail an t-earachall oirnn spot,
'S mi bhith caoidhe nan corp geala
Bhith call na fala mam brot;
Bha mo làmhan-sa craobh-dhearg
'N dèidh-sa bhith taomadh bhur lot,
'S e bhith gur cur ann an ciste
Tùrn as miste mo thoirte.

'S iad mo ghràdh-s' na cuirp chùbhraidh
Anns bu dlùth cur nan sgian,
'S iad nan sineadh air ùrlar
An seòmar ùr gan cur sìos;
Fo chasan Shìol-Dùghaill
Luchd spùilleadh nan cliabh,
Dh'fhàg àlach am biodag
Mar sgàile-ruidle ur bian.

Càite an robh e fon athar
Na sheall ad bhathais gu geur,
Nach d'thugadh dhuit athadh
D' fhear do labhairt 's do bheus;
Mach o chloinn bhrathair t' Athar
Chaidh 'm boinn an Aibhisteir thrèin,
Ach ma rinn iad ar loit-ne
'S trom a rosaid dhaibh fhèin.

'S fhad thu 'd chadal 'n taigh dùinte
Is e gun smùid dheth gun cheò,
Far an d'fhuair thu 'n garbh dhùsgadh
Thaobh do chùil 's do bheòil;
Ach nam faigheadh tus' ùine
O luchd do mhì-rùin bhith beò,
Cha bu bhaile gun sùrd e
Bhiodh aire air mùirn 's air luchd-ceòil.

Leithid a mhurtadh cha robh an Albainn
Ge bu bhorb sibh nur beus,
'S bochd an sgeul eadar bhràithrean
A dhol an làthair mhic Dhè;
Mar am bàta air an linne
Ge b'e shireadh na dhèidh
Cha dàinig leithid a mhilleadh
Air ceanna-fine fon ghrèin.

Tha mulad air m' inntinn
'N àm bhith 'g innse bhur beus,
'S ann a ghlac sibh am fàth orra
Nuair a chaidh 'm fàgail leo fèin;
Chuir sibh cungaidh bhur caise
Ann an àros nan seud,
'S bha bhur buailtean bà-chruidh
Ann an gàradh nam peur.

'S ann an sin bha 'n Cinneach
Bha air am milleadh on cèill,
A chaidh ghlacadh droch spiorad
Ann an ionad fiamh Dhè;
Sin am fàth man robh sgianan
Gu bràth gu minig nar dèidh,
'S an dòrn nach do bhuailte
Bhith ga bhuain anns a' bhrèig.

Ach a Mhòr-fhear Chloinn Dòmhnaill
'S fhad do chòmhnaidh measg Ghall,
Dh'fhàg thu sinne nar breislich
Nach do fhreasdal thu 'n t-àm;
On a dh'fhàg thu na h-itean
Chaidh gun fhios duit air chall,
Tha sinn corrach às t-aogais
Mar cholann sgaoilte gun cheann.

Ach 's iomad òganach sgaiteach
Lùb bhachlach, sgiath chrom,
Eadar drochaid Allt Èire
'S rutha Shlèite nan tonn,
A dhèanadh leat èirigh
Nam biodh do chreuchdan làn tholl,
'S rachadh braise ann a t' èirig
Dheagh Shir Seumais nan long.

Tha lionn-dubh agus gruaim orm
An taobh tuathair mo chlèibh,
Ach ma mhaireas e buan ann
B' fheàrr leam uam e mar cheud;
Gar an tèid mi ga innseadh
Tha mi cinnte às mo sgeul,
Luchd a dhèanadh na sìthneadh
Bhi fad na tìr am dhèidh.

Chuir an Rìgh oirnn craobh-shìthe
'S bha i dìonach gu leòir,
'S gam bu chòir dhuinn bhith strìochdadh
Fad an cian 'robh sinn beò;
'S ma sinn fèin a chuir dìth oirre
'S bochd an dìoghaltas thig oirnn,
Tuitidh tuagh às na flaitheis
Leis an sgathar na meòir.

A Chloinn fhiuran seo bh' againn
'N taobh seo flaitheas mhic Dhè,
Thàinig sgiùrsadh bhàis orra
Chaidh an toirt uainn le stràchd gheur;
An t-aon fhlùrain a b' àillidh
Bh' anns a' phàirc gam bi spèis,
Mar gun rùisgeadh sibh àilean
Leis an fhàladair gheur.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.