Moarn-Liet

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Moarn-Liet (1668)
by Gysbert Japiks
300245Moarn-Liet1668Gysbert Japiks

O Glanz', mey salm-glanz' glanzge!
O ljeacht, uwt ljeacht bern', buwtte' æ tijdz beginne!
Dy salm dy Sinne' om-kransge
Mey glanze', ô treast-ljeacht! ô gerjuechtheyts Sinne!
't Nacht-tjuester fljuecht,
For 't Moarn'-rjea-ljuecht;
Litte' eack also dy grijmm'le
Dy swartte' on-gruwne,
Fen uwz fordoarn-aerds suwn'
For jo forswijmm'le.

Holpje' uwz, ney' glanz' Jons wetten,
Eag, hannen, hert, siel, gaest in sinnen draeyen.
Litt' Jôn djoer bloed uwz bette,
Jôn Hijmmelsch' silligh wijt klaed uwz oer-klaeye.
Meytse' uwz bejaen',
Dat w' alle' uwz dwaen
In litten ney Jon leere,
Az ljeachts bern, stjoere,
Az ny'-weer-bern, Cre'tuwre',
O ljeave heere.
Repite. Och! fen dizze' oere
Jôn Gaest uwz hert oon-fjoere
To Jôn eere.

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse