Mi è saltat in ta 'l capriz

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Mi è saltat in ta 'l capriz  (1828) 
by Ermes di Colloredo
Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano

GHIRIBIZZO CRITICO E GIOCOSO

CANZONE

MI è saltat in ta 'l capriz
Di stampà chest schiribiz,
E fasind vòi il miò cont,
Che son maz dug in chest mont;
Nissun fasi il dotoraz,
Dut il mond è plen di maz.

Cui cu vul chialà mi chiali,
Ce' che 'o dìs, sai che no fali;
Cui cu crod di plui savè I
Manco alfin si chiate avè;
Studj pur: volti i libraz,
Dut il mond è plen di maz.

Jò me rid di ciarz barbons,
Che han umor di Salomons
Cun ches sos bielis bravenzis;
Dut il dì spudin sentenzis,
Chei cu son, son gnorantaz;
Dut il mond è plen di maz.

Cui cu ul viodi bizarìis,
Vadi pur tes ostarìis;
Ce' contraste, ce' discor
Ce'va cul bocal ator,
Ce' il bocal ten al mostaz;
Dut il mond è plen di maz.

Ce' vul blanc, e ce' vul neri,
Ce' di bozze, ce'di veri,
Ce' vul bevi di bocal
Sin che al reste un biel cocal,
Dind in tiare ju botaz;
Dut il mond è plen di maz.

Ce' ha l'umor di chiantarin,
Ce' ha l'umor di balarin,
Ce' sarà plen di bräure
Ce' sarà plen di päure,
Dut il dì fàsind strapaz;
Dut il mond è plen di maz.

Ce' va planc e ce' va fuart,
Ce' va gobo e ce' va stuart,
Ce' va dret e piturit,
Ce' biel sol fevele e rit,
Cu lis mans fasind mil az;
Dut il mond è plen di maz.

Si viod ciarz saltemartins,
Che han umor di paladins,
Che semëin tang gialùz
Lind pe' strade da umilnuz,
Umin son, parin frutaz;
Dut il mond è plen di maz.

Si viod ciarz po zovinuz,
Che anchimò puzzin di fruz,
Quand che han mangiat lis dotis,
Lis müirs pascin di botis;
Dut il dì fàsin solaz;
Dut il mond è plen di maz.

Lor es sos inamoradis
Van fasind des matinadis,
Vie pe' gnot par dug i luss
Sbergheland come tang muss,
E raugnand come tang giaz;
Dut il mond è plen di maz.

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

Quang in d' è, che han umors biei,
Avind fazze di purciei;
Se chei tai si viestin ben
Pàrin dug umin di len,
Quant nature mal ju ha faz!
Dut il mond è plen di maz.

Plui l' infant no fàs l'amor,
Ma in ta 'l vin al ha il so umor;
A' cumò ju maridaz,
Van fasind ju inamoraz,
Si ben son quasi vechiaz;
Dut il mond è plen di maz.

Jò me rid di tang e tang,
Che han umor di jessi grang,
E siben che son midj
Uelin jessi chiampanj,
Vind il chiaf plen di umoraz
Dut il mond è plen di maz.

Di ciarz altris po jò rid,
Che van in ponte di pid,
E in ta 'l nas han nome fum,
Ma no han ueli te' lum
Di vedè puartà su i plaz;
Dut il mond è plen di maz.

Ogni grand, ogni pilac
Par onor al chiol tabac,
Ce' chiolìnlu pur starnude,
Ce' raitand sbefazze e sude,
Frosegnat dut il mostaz;
Dut il mond è plen di maz.

Se chel tal domandarai:
Parcè il chiolstu? al dìs: no sai;
Sinstu che al ti fasi pro?
Subit chel ti dìs di no:
Par usanze chest jò 'l faz;
Dut il mond è plen di maz.

E chei siei fazzoletùz
Pàrin piezzis di conduz
Quand che fuur e' ju displëin,
Chiei che chiàlin si stomëin;
Se son nuufs e' pàrin straz;
Dut il mond è plen di maz.

A' cumò se un ul fa l'on,
Puarte aduess tabac plui bon,
E se al ul fassi stimà,
Vo' il sintìs a blestemà,
Messedand ju cospetaz;
Dut il mond è plen di maz.

Tant mi val a chì finì
Che al saress masse ce dì,
Che par Giò jò sòi biel strac,
E a chiantà sòi vignut flac;
Stait alegris miei seguaz
Dut il mond è plen di maz.