March Forward, Dear Mother Ethiopia

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

March Forward, Dear Mother Ethiopia (Amharic: ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ, Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp’ya), also known by its incipit as Honour of Citizenship (የዜግነት ክብር, Yäzégennät Keber), is the national anthem of Ethiopia.

Amharic original[edit]

የዜግነት ፡ ክብር ፡ በኢትዮጵያችን ፡ ጸንቶ ፣
ታየ ፡ ሕዝባዊነት ፡ ዳር ፡ እስከዳር ፡ በርቶ ።
ለሰላም ፡ ለፍትሕ ፡ ለሕዝቦች ፡ ነጻነት ፣
በእኩልነት ፡ በፍቅር ፡ ቆመናል ፡ ባንድነት ።
መሠረተ ፡ ጽኑ ፡ ሰብእናን ፡ ያልሻርን ፣
ሕዝቦች ፡ ነን ፡ ለሥራ ፡ በሥራ ፡ የኖርን ።
ድንቅ ፡ የባህል ፡ መድረክ ፡ ያኩሪ ፡ ቅርስ ፡ ባለቤት ፣
የተፈጥሮ ፡ ጸጋ ፡ የጀግና ፡ ሕዝብ ፡ እናት ።
እንጠብቅሻለን ፡ አለብን ፡ አደራ ፣
ኢትዮጵያችን ፡ ኑሪ ፡ እኛም ፡ ባንቺ ፡ እንኩራ ።

Transliteration[edit]

Yäzégennät keber bä-Ityopp’yachen s’änto;
Tayyä hezbawinnät dar eskädar bärto.
Läsälam läfeteh lähezboch näs’annät,
Bä’ekkulennät bäfeqer qomänal bandennät.
Mäsärätä s’enu säbe’enan yalsharen;
Hezboch nän läsera bäsera yänoren.
Denq yäbahel mädräk yakuri qers baläbêt,
Yätäfät’ro s’ägga yäjägna hezb ennat;
Ennet’äbbeqeshallän alläbben adära;
Ityopp’yachen nuri eññam banchi ennekura!

IPA transcription[edit]

[jə.ze.gɨn.nət kɨ.βɨɾ bəi̯.tjo.pʼja.t͡ʃɨn t͡s’ən.to]
[ta.jə hɨz.ba.win.nət daɾ ɨs.kə.daɾ bəɾ.to ǁ]
[lə.sə.lam lə.fɨ.tɨh lə.hɨz.bot͡ʃ nə.t͡s’an.nət |]
[bəɨ̯k.ku.lɨn.nət bəf.k’ɨɾ k’o.mə.nal ban.dɨn.nət ‖]
[mə.sə.ɾə.tə t͡s’ɨ.nu sə.βɨː.nan jal.ʃa.ɾɨn |]
[hɨz.bot͡ʃ nən lə.sɨ.ɾa bə.sɨ.ɾa jə.no.ɾɨn ǁ]
[dɨnk’ jə.βa.hɨl məd.ɾək ja.k(u)ɾi k’ɨɾs ba.lə.βet |]
[jə.tə.fət’.ɾo t͡s’əg.ga jə.d͡ʒəg.na hɨzb ɨn.nat |]
[ɨnː.t’əb.bɨ.k’ɨ.ʃal.lən al.ləb.bɨn a.də.ɾa |]
[i.tjo.p’ja.t͡ʃɨn nu.ɾi ɨɲ.ɲam ban.t͡ʃi‿(ɨ)n.nɨ.k(u)ɾa ‖]

English translation[edit]

Respect for citizenship is strong in our Ethiopia;
National pride is seen, shining from one side to another.
For peace, for justice, for the freedom of peoples,
In equality and in love we stand united.
Firm of foundation, we do not dismiss humanness;
We are people who live through work.
Wonderful is the stage of tradition, owners of a proud heritage,
Natural grace, mother of a valorous people.
We shall protect you – we have a duty;
Our Ethiopia, live! And let us be proud of you!

Other transliteration[edit]

These are adopted scripts which are not (and have never been) officially used to write Amharic.

Hebraization[edit]

יֵזֶגְנֵת כְבְר בַאִיתְיוֹפְיָצִ'ין צֵנְתוֹ תָיֶה
בֵהְזְבַווִינֵת דָר אְסְכֵה דָר בֵרְתוֹ.
לֵסֵלָאם, לֵפְתְח, לֵהְזְבוֹץ' נֵצָנֵת
בֵאְכוּלְנֵת בֵפְקְר קוּמֵנָל בָאנְדְנֵת
מֵסֵרֵתֵה צְנוּ סְבְאְנָן יָלְשָרֵן
הְזְבוֹץ' נֵצָה לֵסְרָה בֵסְרָה יֵנוֹרְן.
דְנְק יֵבָהָל מֵדְרֵכ יָאכוּרִי קְרְס בָלֵ-בֶת.
יֵתֵפֵטְרוֹ צֵגָה יֵגֵ'גְנָה הְזְב אְנָת
אְנְטֵבְקְשְלֵן אָלֵבְן אָדֵרָה
אִיתְיוֹפְיָצִ'ין נוּרי אְנְ'יָם בָאָנְצִ'י אְנְכוּרָה.