Mammaaksa Oromoo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Kan akka Fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu du'a

Garaacha dheedhii garaatti beeki

Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu

Haadha hinqabdu hakkoof boochi/boossi

Keessuma qamalee raafuu kessati argu

Hiyyeessa boo'icha hin gorsani hinnuu jalleesee naqa

Sareen sarbaa hinqabdu Muka arbaa hin yaabbattu; gadheen qalbii hinqabdu kan darbe hin yaadatu

"Kan lafatti wal hin taane muka waliin hin koru"

"fincaan lukkuu kan arge haa himuu"

"durattuu durii maalayyaa waaqoo lama tahe" "arrumaa salaattee arrumaa maraatte" "yaanni karaa hin dhaleessu"

"qilleensarratti mana hin ijaaran"

Dhugaan ni qallatt malee hin cittu"

"Osoo gubadhuu kolfa jette akaayiin" "Eboo darbatanii jinfuu hin qabatan"

"Akka cabanitti hokkolan" "Ni turra malee ni urra jette boonbiin" "alaa manatti galan"

"kokkolfaa nama nyaatti gonfaan"

"katuffatantu ardaa dhaala"

"Bara barri argate buqqeetu dhagaa cabsa"

"harreen fe'aa barbaaddu ufiin ooydaa dhufti"

"Sooqidda ofii jettu mi'aayi anaa jettu dhagaa tahi"

"Kormi biyya ofiitti bookkisu biyya ormaatti ni mar'ata"

"Qeerrensa eegee hin qaban qaban gad hin dhiisan"

"Muka biyya jiruun mana ijaaran"

"Haatee durbaa jennaan dur kaa jedhe mucaan"

"Ka bira dhahan hin beekne isaa dhahan hin beeku"

"Galle jette lafoon farda jala galtee"

"Hadaamii ollaa hagamsaa imimmaan irraa hin qooru"

"Baddu baddi malee ija hin dhiqan saree"

"Worruma keennaa harreen hin taane jedhe namichi booyyee ari'ee"

Iilkaan mutaan seene budaan seene" "Moluu tiyya boruufuu si'abdadhe" jedhe jaarsi aduun mtaa dhoofte.

"Garaa ofiituu wollaalaaf heexoo itti dhugani"

"Suuta ejjatan suuta qoreen nama woraanti"

"Bor ni agarta jennaan edana akkamitti bulee jedhe ballaan"

"Dhukkubni na'ajjeesuu hin jirre hamaaf tolaa addaan naaf baase"

"Cabaan baqaqatti erkate"

"Ija jirtu qorsa buusani"

"Ka qotiyyoon iyyu qacceen iyyiti"

"Ni ta'a jennaan harree qallee hin ta'u jennaan harree gannee"

Ollaa fi dugdaan ka'an.

Gonfoon calqaba baddeet dhoofnan kutaa hanqatte.

Gogaa naaf hafaa jedhe waraabessi biyya isa hinbeekne dhaqee.

Hriyaan garaa walii hin beekne malkaa ceetu maratti walkaksiifti.

Hiriyaa garaa firaa gadheetuu garaa hiraa.

Boriif boorri jiraa.

Garbbittiin gargaarsa argatte majii dhoksittii.

Hamman sii massakkare beettaa jennaan, hamman si tajjabee beettaa itti jedhe jedhu.

Bitaan yaabanis mirgaan yaabanis waligeenyi kooradhumaa.


Sabab jette ballaan farda yaabdee.

Ijoolleen gajee torbaa anatuu keessaa korma jedhee geerare namichii jedhama.

Yaawaaq siifan ka’a, achumaanan gaayyaa koo fudhadha jette jaartiin Niitiin afaan kaa’a barte, kabaluuf jennaan afaan bante Sanyii ibiddaa daaratuu nama guba.(Hubadhaa!Mammaaksonni Oromoo kan ummata Oromooti.) Qeesii mataa sabbataa Amajaaja dabboo sanbataa jedhu

Haalle luyyaa Yaa rabbi sooressa ajjeesi,

Nyaannee dhugnaa jedhee abbateen taskaara yaade jedhuu.

Aaki Jedhan waa tufan Mammaakan waa himan

Miila lama qabaataniif muka lama hin Koran

Qottoon maal nu godhe, kan nu miidhe muka keenya isa jallate dha jedhan mukoonni jigan jedhan.

Yoo hundumasaa dubbatan garaan duwwaatti hafa jedhan.

Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuuf jedhan.

Ituu beeknuu hubaa wajjin nyaanna jette sareen jedhan.

Mana eegaan bara eega jette sareen jedhan.

Akka garaakoo jette sareen nama gararraan bishaan dhugdii jedhan.

Biddeen nama quubsu eelee irratti beekuu jedhan.

Akka abaluun sirbaan boquu nama jallisa jedhan.

Akka abaluun sirbaan morma nama jallisa jedhan.

Eee amma naaf ifee jedhe maraatan mana gubee.

Lafa rukutanii maggaanyaa ofiin qixxeessu jedhan.

Kopheen muka yaabdee seexanatu na kuffise jettaa jette seexanni jedhan.

"Maqaan baduu mannaa, mataa baduu wayya" jette gondaan ciniintee haftee

Ulfeessaniit ulfaatu jettet haati ilmaaf farda qabde.

Firaan boonu malee firatti hin boonan.

Harreen ofiifuu hingaltuu loon galchitiiree?

Midhaan dura facaasan sinbirri nyaattet nama dura dubbate namni komata.

ol kaayan malee olka’aniif hin fuudhan!

Boru hin beeneen qodaan bukoo ishee lama!

Argaa toleef goromsi hin ottoomu!

Sareen namaan buluuf udaan namaa nyaati!

Kan kunootii hiin argine kuunnotii hin argu!

Kan harree hin qabne gaangee tuffata!

Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaayu!

Akka ormaa sirbaan morma nama jallissa!

Kana ceenaan lagin hin jiru jette haatikoo!

Akka jedhan dhageetee shaniin gufufaan deete!

Harkaan dhaabanii barbareen nama gubdi!

Taakuu dhiiftee dhundhuma deemti!

Wolalaan bishaan biratti dheebota!

Wol jaalateef lafoon woli hin hudeeltu!

Namin lafarratti wol shaku muka woliin hin koru!

Morki baduu mannaa mormi cituu woyya!

Akka ija tiyyaa maaltu naaf kajeela jete sareen!

Gaafa maal nyaanna jedhan damma nyaatan!

Hirribin hiryaa du’aati!

Afaaniin sheekuseen lukaan gara mukaa!

Afaan lafa taa’u lafee alansha!

Horiin deegaa qilee irra dheeda!

Lafa itti hin deebine maqaaf hin badadan!

Bishaan malaan woddan!

Baraan barruu horan!

Dhugaan hin qaldhatti malee hin cittu!

Jaarsi du’uu ka’e si hin abaarin daa’imni guddatu si hin jibbin!

Waaqatu nu eega jedhanii balbala banaa hin bulan!

Hin ta’a jennee saganee woma ta’uu dhabne!

Hin taane kristinaan Badhaanee!

Guddateef dubbii harretti hin fe’an!

Qaallu salphattu nama du’utti waaman!

Graan badaan waan nyaatan nama himsiisa “jedhe abbaan kiyya”!

Harkaan dhaabatan lukaan dhiitan!

Ka Arba ajjeese furrii hin baafatuu?

Waanyoon yoo kufan waan caban nama seeti!

Namni Farda koorse galgala kooraa baata!

Farda hidhatan machiin tolti!

Gowwaa sobii Qaroo qeensaan qabi!

Karaan dheeraan lubbuu nama dheeressa!

Soddaa jiruu sanuu balbala jiruu wol hin lolan!


Aak jedhan waa tufan mammaakan waa himan.

Olkaayaniif malee ol ka'aniif hin fuudhan.

Haati hattuun intala hin amantu.

Abbaa gabaabaa ijoolleen hiriyyaa seeti.

Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaayu.

Abbaan iyyatu malee ollaan hin birmatu.

Horii abaan gaafa cabse ollaan ija jaamsa.

Haadha laalii intala fuudhi.ijaaran"

Baraaf furgugoo gad jedhani jala darban.

Duutu duuti malee saree ija hin dhiqan.

soddaan sodaa dha.

walii galan alaa galan.

ol kaayan ol ka'ani fuudhan.

duuti biyyaa wajji hirriba.

namni mana tokko ijaaru citaa wal hin saamu.

Namni ija tokko qabu cirrachaan hin taphatu.

Abbaan of dhahu of hindandamu.

Horii abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsa.