Mama şi pul'ilu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Mama şi pul'ilu

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 166


ʼNâ mamâ toarţi cairu laiu
Şi pul’il’i toţ întreabâ:
– „Voi, pul’i muşaţ şi hrisusiţ,
Voi, pul’i cu ungl’i-aroşi,
Voi hil’ilu-a meu nu ńi-lu viḑutu
Pri-tu locurili iu treaţiţ?”
Aşiţi-ntreabâ mama-aţea
Muşaţl’i pul’i ţe veadi
Câ pisti casa-a l’ei ma trecu
Diparti tra si s-ducâ,
Şi ocl’il’i dipriunâ l’i-plâng
Şi hirlu l’i si-arupi,
Di-l’i cadi fuslu di tu mâńi
Şi prisinli di-l’i cadi.
Si-apleacâ mama fuslu s-l’ea
Şi-unu pul’iu ma ńicu îl’i ḑâţi:
– „Mârată mamâ, tini veḑ
Câ pul’il’i mi-alâsarâ
Şi-eu escu pul’ilu-aţelu ma ńicu
Di câţ pri-aoa tricurâ;
Câ veara-aestâ peanili
Ńi-criscurâ tr-azburari,
Şi calea easti lungâ mult
Şi-eu calea nu-ńi cunoscu.
Cu tuti-aesti, când viḑui
Trâ hil’ilu-a tău câ suschiri,
Armaşu di soţ ca si-ńi ti-ntrebu
Ţe seamni hil’ilu-ţ ari,
În calea mea ca si-ńi lu vedu
S-l’i-aducu încl’inâciuni;
Câ şi-eu, mâratlu-ńi, mamâ amu
Ş-chirdutâ mi-ari laea,
Şi-alagâ poati pri tu munţ
Pâdurili di şi-ntreabâ
Ca s-mi viḑurâ la fântâńi
Pri mini, pul’ilu-aleptu”.
Şi-aştearḑi ocl’il’i mama-atunţi
Cu poala di hrisafi,
Şi-a pul’ilui di pri trandafl’ei
Aşiţi nâsâ-l’i ḑâţi:
– „Pul’iu zuyrâfsitu şi-ndilicatu,
Cu graiu împlinu di jali,
Cara si-ńi vrei, la mini yinu
Tra si-ńi ţ-adaru câfasi:
Tu locu di orḑu va-ńi ţâ dau
Mâryâritări di-asimi,
Ş-tu locu di apâ va-ńi ţâ bagu
Maşi ghiulsu di trandafli;
Va si-ńi ti ţânu tu locu di hil’iu
Pânʼ hil’ilu-a meu si-şi yinâ;
Ca s-vrei, apoia, ti pitrecu
La mamâ-ta, tu munti,
Câ tora frunḑâli ma şi-cadu,
Lilicea-ngâlbineaşti
Ş-ńi-u fricâ iarna greauâ, pul’iu,
Pri cali s-nu-ńi ti-acaţâ,
Di-ńi ti cheardi mamâ-ta,
Suţata di-ńi ti cheardi…”
Atumţea s-toarnâ pul’ilu ńicu
Şi-a mamâl’ei îl’i ḑâţi:
– „Muşatu îţ easti grailu-a tău,
Ma nu potu tra s-lu-ascultu,
Câ munţâl’i suntu maşi trâ noi,
Şi trâ birbil’i câfasea.
Tu munţâ tora nu potu s-şedu,
Câ-n munţâ cadi neauâ;
Tr-aţea tu câmpu va-ńi mi ducu,
Iu ńergu pul’il’i-alanţâ:
Acloţi poati s-ńi-aflu ş-eu
Mârata mea di mamâ,
Si-ńi mi priimnu maşi cu ea
Pânâ tu mailu-alantu,
Când pońil’i toţ lilici scotu,
Când faglu muşuţaşti,
Şi-atumţea iarâ va-ńi mi torn
Tu loclu iu mi-amu faptâ,
Si-ńi creascâ peanili muşatu
Şi ungl’ili aroşi”.
– „Du-ńi-ti calea-ambaru, lai pul’iu,”
Atumţea mama-l’i ḑâţi,
„Ş-cara si-ńi veḑ ficiorlu-a meu
S-l’i ḑâţ câ mult lu-aşteptu;
Câ ḑuuâ ş-noapti lăcrińi vers,
Câ-ntrebu nioril’i ş-vimtulu;
Aspuni-l’i câ di dorlu-a lui
Ca ţeara mi tuchescu.
Ca s-vrei si ştii şi seamnili:
Ca chiparişu i-analtu,
Muşatu ca unu muşatu birbil’iu,
Livendu ca şainlu.
Nâsu ari perlu hrisusitu
Şi sufrunţeaua-adratâ
Ca di cundil’ilu di zuyrafu –
Di featili-şi glârescu.
Nâsu easti protlu giuvairu
Di Zmolcu ş-Vasiliţa,
Şi Elimblu şi Chisavlu
Giunaticlu-l’i cunoscu”.
Si scoalâ pul’ilu şi-nchisi
Diparti tra si s-ducâ,
Şi mama plânḑi nicurmatu
Cu ocl’il’i dupâ pul’ilu
Ţe s-duţi câtrâ Previza
Amarea tra si-şi treacâ.
Şi cumu turţea unu cairu laiu,
Di-tu mânâ l’i-cadi fuslu,
Şi prisinli-mpadi l’i-câḑu
Şi hirlu l’i si-arupsi.