Malisa malisyus

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

TOBA index

Nymph with morning glory flowers.jpg
1 2
1 Malisasu malisa ki Salomusu.

2 E deyes no debau ye deyasus!
  Au, lallas ya mui sizi ulagu.
3 Yuyau ya gyas glami,
  aka ya fivi gya,
  sovi luki vas lube na.
4 Šanes nasu no, oy peles!
  Dia pulles no tepas ye:
  oy sumer i gayer navu,
  tayter lallas ya mui ulagu,
  ey sni lebe na!
  5 O gisi ni lali,
  ivas u Yerusalin,
  u Kedarin šayagus,
  u Salmin mašayagus.
6 Mi spaki nites o gisi,
  faha su fayen no.
  Ipas mavyu yo safen notu:
  paten no nede logipas;
  o mi nifen logipa yo.
7 Kes, ah luba hiau yo,
  upi a le frue bablama,
  upi blanepe ne ravasa,
  gai o mi mweligu
  sundyus ya bablamabus.
8 Ai a mi lume, a balali venahus,
  heles zulas bablamyu
  i kapes frue tiflalas ya
  regatus babadyus.
9 O mide na, va-tovi yo,
  va-letratu dyotau Farayu.
10 Lobas ya lali plusahus,
  huva ya dovyaus tevahus.
11 Oy per an krisi plusas,
  lidyi putasus.
12 Dia su dolkaru gi,
  gya yo šē yuya gi.
13 Luban ti yo muryau vovala on,
  e blane kanaku yo.
14 Luban ti yo u Hennin vyuva on
  u Engadins logiparus.
15 Ah lali, va-tovi yo, ah lali!
  Neas ya vapas.
16 Ah lali, tovi yo, ah vibi!
  Ei plapa yon giligu.
17 Sdokas megyu yon libitas,
  oka yon jufas.

1 O syuva Sarunu,

  weva tagaus.
2 Wevagu tulpahus,
  es luban va yo ivenahus.
3 Wimagu wafau fitahus,
  luban e yo ipenahus.
  O kate mifaru ye o gomen
  I jaba ye sizi stuyvu yo.
4 E pullen no tebar’ulau
  I frona ye luba noku.
5 Dres no myudi logasu,
  hales dumasus,
  o su rewi lubasu.
6 Lemi ye kopapu yo
  I jemi huke no.
7 O balere na, u Yerusalin ivas,
  wimpavus ri va-olfavus gresyus:
  mi hakes, mi zues luban va plananu,
  tis es va ge.
8 Kā! Luban e yo!
  Sai e ale
  Su ompe pukalus,
  su dange pyukalus.
9 Luban e yo mide