Ljeafde Gjalpe

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ljeafde Gjalpe (1668)
by Gysbert Japiks
300254Ljeafde Gjalpe1668Gysbert Japiks

Rea-goune Muwlkje,
Ruwn-aerdigh' Djier
Ho komt, ho komt it by
Dat Y doz tuwlckje;
Dear 't hert iz fier
Fen ljeafde njoencke my?
Ick sied ,, Ick bried,
Ick koyts ijn ljeafde fjoer.
Iôn ljeafde wâlt my oer.
Het stiet my 't ljeavjen djoer!
In y sjeane dat ick bin,
Tor in uwt-terd ijn jôn Min,
Mar blieuwe allijcke stjoer.

For al mijn frejen,
For al mijn dwaen,
For al mijn pijn en smert',
For al mijn lijen,
Tjienst, hert oer-jaen,
(Hert) win ick naet jôn hert
Koe heyd' ,, In weyd',
Koe griente, Beamte, Raem,
Ky, Schiepkes, Ey in Laem,
Koe Fuwggelt Dijck æf Daem,
Jôn hird hert weack weackje' ijn wiet,
Ljeaf, It triene om mijn fortriet
Al het omtrint my kaem.

Mar, och! jæ witte,
Jæ witte wol,
It iz, it iz om naet:
Wierom jæ 't litte.
O æmerol!
Dy my doz t'on-rjuecht haet't,
Het stien ,, Het bien,
Het Klippe hird en kâld,
Het See-schomm' grijz in sâdt,
Het grijmm' brocht Jo te Wrâd:
Dat ick luwckje', in even hird
Y jo litte', in naet in wird
My treast't, æf treast fore' hâdt.

Och! nu besjiet ick!
Och! my bejout
Mijn Gaest! My wirt so ted!
Mijn siel uwt-jiet ick.
Swy' floyte-hout,
Dijn nuintjen bin ick sed.
Kom Laem ,, Kom Raem,
Kom Fuwggelt, Beamt in gruwn,
Loyts' 't libben my be-juwn,
Trog Ljeafds swiet soere wuwn:
Sjea de Stien oon fen mijn Graef,
Dy my 't stienighe' hert schaet æf,
Dear my de Ljeafde'oon buwn'.

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse