Li Egoisti Gigante

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

WILDE: Li Egoisti Gigante

IN chaki after-medidie, kand les venid fro skole, li infantes kustomad vada e luda in li Giganten gardene.

Lu esed grandi beleti gardene, kun moli verdi gasone. Hir-dar super li gasone stead beli flores kom steles, e esed dekdu persikieres kel in li printempe burjonad per delikati flores rosatri e perlatri, e in li autumne produkted richi frukte. Li fogles sidad sur li arbres e kantad talim dolsiman ke li infantes kustomad sesa sen ludes por askolta les. Quam felisi nus es hir! les kriad a mutu.

In serten die li Gigante retrovadad. Lo had vada pro visita sen amiko li kornik ogre, e had sojorna kun lo durant set yares. After li set yares lo had dikte totum kel lo haved tu dikte, den lon konversatione esed limitat, e lo desised retrovada a sen propri kastele. Kand lo arivad lo vidad li infantes ludanti in li gardene.

`Quum vus fakte dar?' lo kriad per tre aspri voise, e li infantes forkursed.

`Men propri gardene es men propri gardene,' dikted li Gigante; irge pove komprenda tum, e me non lasa ke ule exept me luda in lu.' Dunke lo konstrukted alti mure totim sirk lu, e erekted afiche.

INVASENTES SAL BLI PROSEKUT

Lo esed tre egoisti Gigante.

Li pitiindi infantes haved tand nulilok tu luda. Les probad luda sur li vie, ma li vie esed tre polvosi e plen ye hardi stones, e tum non plesad les. Les kustomad vaga sirk li alti mure kand lesen lektiones bli finit, e diskused li beli gardene inu. `Quam felisi nus esed dar,' les dikted a mutu.

Tand li Printempe venid, e tra li tot lande esed mikri flores e mikri fogles. Nur in li gardene del Egoisti Gigante ankore esed vintre. Li fogles non voled kanta in lu den esed nul infantes, e li arbres oblived floreska. Unfoy beli flore extensed li kape exter li gasone, ma kand lu vidad li afiche lu tantim pitiad li infantes ke lu retrovadad en li funde, e dormieskad. Li soles kel tum plesad esed li Nive e li Frosto. `Printempe ha oblivia ti gardene,' les kriad, `dunke nus sal habita hir durant li tot yare.' Li Nive parkovra li gasone per sen grandi blanki mantele, e li Frosto pikted omni li arbres arjenti. Tand les invitad li Nordi Vente tu resta che les, e lo venid. Lo es envelopat in fures, e lo mujad durant li tot die tra li gardene, e forbatad li kamen-mitres per suflo. `Disu es delisiosi loke,' lo dikted, nus mus invita li Grelo tu visita.' Dunke li Grelo venid. In chaki die durant tri hores lo bruisad sur li tekte del kastele til ke lo rupted li majoritate ek li ardeses, e aftru lo kursed sirk-sirk li gardene tam rapidim kam lo poved vada. Lo esed vestat in grisu, e lon expiratione esed kom glasie.

`Me non pove komprenda pro quum li Printempe tantim tardeska tu veni,' dikted li Egoisti Gigante, durant ke lo sidad proxim li fenestre e regardad extru sen koldi blanki gardene; `Me espera ke li vetre sal chanja.'

Ma li Printempe nulitem venid, ni li Somre. Li Autumne donad oratri frukte a chaki gardene, ma al Giganten gardene la donad nulu. `Lo es tro egoisti,' la dikted. Dunke esed sempre Vintre dar, e li Nordi Vente e li Grelo, e li Frosto, e li Nive tradansad inter li arbres.

In un matine li Gigante reposad vigilanti in lite kand lo audid beleti musike. Li suone esed tam dolsi a lon oreles ke lo suposid ke li regen musikistes pasad proximu. Realim esed nur mikri fogle kantant extra lon fenestre, ma esed tantim longitem depos ke lo had audi fogle kantanti in lon gardene ke lum semblad a lo li maxim beli musike ek li monde. Tand li Grelo sesad dansa super lon kape, e li Nordi Vente sesad muja, e delisiosi perfume venid til lo tra li apertat fenestre. `Me kreda ke li Printempe ha veni finalim,' dikted li Gigante; e lo saltad ek lite e regardad extru.

Quum lo vidad?

Lo vidad marvelisi kose. Per mikri tru in li mure li infantes had infiltra, e les sidad in li branches de li arbres. In chak arbre kel lo poved vida esed mikri infante. E li arbres tantim joyad tu rihave li infantes ke lus had kovra se per flores, e osilad sen brases dolsim super li infantesen kapes. Li fogles parvolad e pipiad pro plesire, e li flores regardad a supru tra li verdi gasone e ridad. Esed beleti sene, nur in un angule esed ankora vintre. Lu esed li maxim distanti angule de li gardene, e in lu stead mikri puero. Lo esed tam mikri ke lo non poved atinga li branches de li arbre, e lo vagad totim sirk lu, plorant aserbim. Li pitiindi arbre ankora esed totim kovrat per froste e nive, e li Nordi Vente suflad e mujad super lu. `Klima! mikri puero,' dikted li Arbre, e lu flekted sen branches vers lo tam basi kam lu poved; ma li puero esed tro mikri.

E li Giganten kordie fused durant ke lo regardad extru. `Quam egoisti me ha es!' lo dikted; `nun me save pro quum li Printempe non voled veni hir. Me sal posi ti pitiindi mikri puero sur li somite del arbre, e aftru me sal parbata li mure, e men gardene sal es li infantesen lude-loke sempre e sempre.' Lo verim tre regretad kel lo had fakte.

Dunke lo silentiosim desensed li eskalere e apertad li devani porte sin brue, e vadad extru en li gardene. Ma kand li infantes vidad lo les talim pavoreskad ke les omni forkursed, e li gardene ridevenid vintre. Nur li mikri puero non kursed, den lon okules esed tam lakrimosi ke lo non vidad ke li Gigante venid. E li Gigante venid hinter lo sin bruiso e prendad lo dolsim in sen manu, e posi lo a sur li arbre. E li arbre subitim floreskad, e li fogles venid e kantad sur lu, e li mikri puero extensed sen du brases e posid lus sirk li Giganten kole, e basiad lo. E li altri infantes, kand les vidad ke li Gigante non plus esed malisi, retrokursed, e kun les venid li Printempe. `Disu es vusen gardene nun, mikri infantes,' dikted li Gigante, e lo prendad grandi hache e disbata li mure. E kand li popule vadad a merkate klok dekdu les trovad li Gigante ludanti kun li infantes in li maxim beli gardene kel les had vida ultem.

Durant li tot die les ludad, e in li vespre les venid al Gigante dikte lo adie.

`Ma vor es vusen mikri kompane?' lo dikted: `li puero me posi a sur li arbre.' Li Gigante maxim amad to pro ke to had basia lo.

`Nus non sava,' replikad li infantes; `lo ha departa.'

`Vus mus dikte lo sertim veni a hir morge dikted li Gigante. Ma li infantes dikted ke les non savad vor lo habitad, e had nulitem vida lo anteu; e li Gigante sentid tre tristi.

In chaki after-medidie, kand skole blid finit, li infantes venid e ludad kun li Gigante. Ma li mikri puero kel li Gigante amad nultem blid rividat. Li Gigante esed tre jentil a omni li infantes, tamen lo longiad sen unesmi mikri amiko, e ofte mentionad lo. `Quam me vud ama vida lo!' lo kustomad dikte.

Yares pasad, e li Gigante devenid tre old e febli. Lo non plus poved luda, dunke lo sidad in grandi stulone, e observad li infantes ludanti, e admirad sen gardene. `Me have multi beli flores,' lo dikted; `ma li infantes es li maxim beli flores ek omnes.'

In un vintral matine lo regardad tra lon fenestre kand lo vestad se. Lo non odiad li Vintre nun, den lo savad ke lu esed nur li Printempe dormient, e ke li flores reposad.

Subitim lo masajad lon okules pro astono, e regardad e riregardad. Lum sertim esed marvelosi vidatum. In li maxim distant angule del gardene esed arbre totim kovrat per beleti blanki flores. Lun branches esed totim oratri, e arjentatri frukte pendad fro lus, e sub lu stead li mikri puero kel lo had ama.

A subu kursed li Gigante tre joyosim, e a extru en li gardene. Lo hastad tra li gasone, e proksimeskad li infante. E kand lo venid tre proksim sen fasie redeskad pro ire, e lo dikted, `Que ha osa vunda vu?' Den sur li palmes del infanten manus esed li markes de du nagles, e li markes de du nagles esed sur li mikri pedes.

`Que ha osa vunda vu?' kriat li Gigante; `dikte a me, por ke me prenda men grandi espade e tua lo.'

`No!' replikad li infante; `den disus es li vundes de Amo.'

`Quo es vu?' dikted li Gigante, e stranji sankti pavore plenisad lo, e lo genuflekted devan li mikri infante.

E li infante ridetad a li Gigante, e dikted a lo, `Vu permised ke me luda unfoy in vun gardene, disdi vu sal veni kun me a men gardene, kel es Paradise.'

E kand li infantes kursed enu ti after-medidie, les trovat li Gigante lianti morit sub li arbre, totim kovrat per blanki flores.