Lara Syubas

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

FYETRA index


Zizi grumi

Indischer Maler um 1630 001.jpg
Zizi grumi ta sen pyuka bolyan u wafa i gomen oye gume kora. Mati meden tawta i katen pu gruvi byeli fita kiu gungi stifas pamen grâ. Sa glaen huma ye in e tien: “Ai o lwi luki kapir goi grâ i lâ ku pyuka i kinkir dri fidas tu stifas nu mizi fita si”. Ni glâ somen su tien imi ga. Es planyen su tias gi i hota tuen hogas ye su hali fiva nu bora i vyuvas. Ami luhaken e luk’i dri. Su mami naka hunen ga i zari fiba yuen šofi tlas un. Huen fita i pelen ku pyuka. U tai maen gume balali pra. Upi gruvi fita, droi i gili toga hunen ga. Sa blaka nu zizi grumi ta. Trifa melen ni fiba lonen pu fita yu pa ti.


Mweli

Mweli, ked’i rewi šu vri tela, su moen pyuka, ninen ga fu j’ili šâs. Ku isau setas ili megala bolyan u vyuvas, logyas i balali jufas. Ku jau setas adi zami talla hune ga, ni zizi su laplas, stedi vigas, dukì vudi hadas ebe i hebe in edi trikas emi taba nu frue boli. Mweli tien du menga ti enai zati ski nin'erka vu emi muka gi. Es tai yuten su mele fu megala isa šâ nu in ami sen sau deda mi paven ne huyu su vame mui gi šizi. Menga du kubo yu fuh’ivenas i felen sasi čefas ku. Ni su hegen deda fu sen e tara. Ta hollen zaba i beten baba ye. Mweli doreka kelfen ga es tis megala nu miti šâ in epen deda tu ma’dore hu balali vyuvas ye. Ni ta mami lumi. E alyen mweli lâs du gin šâ i ta gowen u vyana in emi rewa gi. Yai mweli niten šami lâ du i sen bi pideks lidyi hugas sukì mikeden ga lu gin vasas lona. Sa blaka mweliu. Krisi menga duben du lâs gin šâ i boli lumi šâ suvi kura somen.


Fruki huga

Hafau vasa fruki huga ompen hebi tala gai lenne grā. “Dufas bavi”, tie “i bari amo imi papas nu kaddi tovis”. Ei paten onna i stora gai mi mehe babni. Ah mirda! Faha fuhepe fitas, megas i storas megedasu grā. Huga hegen kura lilla su meye. E liden i glen su site mitas su i fuh’ivena yalen en. Ni zazi lillekas vamen bani von’i mue su mo pijek i pidek. Ivena mon zami eši fuga mide ivla sepi. Fruki huga nuen huva g’i bai zaven su mede me dorer. Igi deven u kura i ploi adye dras. Ni ganen kelfe ga talau seta tu. Niten šami lâ smu su hile se tovis gi. Šopi sas mehen diya tu i sui floen doreda su lā. Fruki huga lubeten neas i hyen ga hu lubis. Sa blaka nu fruki huga. Lâ floyn u tovis mon poa i sa mon drea ki laen lufihas gefitasu.