Lara Syubas

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

FYETRA index


Zizi grumi la

Zizi grumi la nen pyuka bolyen wafano i la gomen oye gume kora. Mati meden tawta i katen gruvi byeli fitapo gungi stifu sà pamen grâ. Sa glaen huma dà i la tien: “Ai a lwi luki kapir goi grâ i lâ pyukako i kinkir dri fidu stifuto mizi fità si”. Ni glâ somen tienso imi ga. Es planyen tiuso gà i hota tuen hogu dà hali fivaso borà i vyuvù. Luhakenso la luk’i dri. Mami nakaso hunen i zari fiba yuen šofi tluno. Huen fita i pelen pyukako. Tayno maen gume balali pra. Upi gruvi fita, droi i gili toga hunen. Sa blaka zizi grumi là. Trifa melen ni fiba lonen fitapo pano ti.


Mweli la

Mweli la, ked’i rewi wai telašu, moenso pyuka, ninen j’ili šaufo. Setuko pini sà ili mega bolye vyuvuno, logyuno i balali jufuno. Setuko jini tà adi zami talla hune, ni zizi lapluso, stedi viguso, vudi hadu ate i hete in edi triku emi taba frue boli. Mweli la tien mengaro ti, enai zati, ski nin'erka emi mukavo gà. Es tai yuten su mele fu megala isa šâ nu in ami sen sau deda mi paven ne huyu su vame mui gi šizi. Menga du kubo yu fuh’ivenas i felen sasi čefas ku. Ni su hegen deda fu sen e tara. Ta hollen zaba i beten baba ye. Mweli doreka kelfen ga es tis megala nu miti šâ in epen deda tu ma’dore hu balali vyuvas ye. Ni ta mami lumi. E alyen mweli lâs du gin šâ i ta gowen u vyana in emi rewa gi. Yai mweli niten šami lâ du i sen bi pideks lidyi hugas sukì mikeden ga lu gin vasas lona. Sa blaka mweliu. Krisi menga duben du lâs gin šâ i boli lumi šâ suvi kura somen.


Fruki huga

Hafau vasa fruki huga ompen hebi tala gai lenne grā. “Dufas bavi”, tie “i bari amo imi papas nu kaddi tovis”. Ei paten onna i stora gai mi mehe babni. Ah mirda! Faha fuhepe fitas, megas i storas megedasu grā. Huga hegen kura lilla su meye. E liden i glen su site mitas su i fuh’ivena yalen en. Ni zazi lillekas vamen bani von’i mue su mo pijek i pidek. Ivena mon zami eši fuga mide ivla sepi. Fruki huga nuen huva g’i bai zaven su mede me dorer. Igi deven u kura i ploi adye dras. Ni ganen kelfe ga talau seta tu. Niten šami lâ smu su hile se tovis gi. Šopi sas mehen diya tu i sui floen doreda su lā. Fruki huga lubeten neas i hyen ga hu lubis. Sa blaka nu fruki huga. Lâ floyn u tovis mon poa i sa mon drea ki laen lufihas gefitasu.