La profezia di Giona volgarizzata in dialetto sardo sassarese

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
La profezia di Giona volgarizzata in dialetto sardo sassarese dal Can. G. Spano.  (1863)  by Giovanni Spano
La profezia di Giona volgarizzata in dialetto sardo sassarese

[ 1 ]

LA PROFEZIA DI GIONA


VOLGARIZZATA IN


DIALETTO SARDO SASSARESE


DAL


CAN. G. SPANO.

LONDRA. 1863.

[ 2 ] [ 3 ]LA PROFEZIA DI GIONA.


CAP. I.


E LU Signori fabiddesi a Giona figliolu di Amati, dizendi:
2 Pesa, e anda a Ninivi ziddai manna, e pridiggheggia in edda: palchì la so' malizia è alzadda innanzi meju.
3 E si mubisi Giona, pal fuggì in Tarsis da la faccia di lu Signori, e falesi in Gioppi, e incuntresi una nabi, chi andaba in Tarsis: e desi lu so' nolu, e falesi in edda par andà cun eddis in Tarsis, fuggendi da la faccia di lu Signori.
[ 4 ]4 Lu Signori però mandesi un gran ventu in lu mari: e s' è fatta una gran timpelta in lu mari, e la nabi era in pirigulu di fragassassi.
5 E li marinari timisini, e l' omini invuchesini lu Deju d' eddis: e gittesini li malcanzii, ch'erani in la nabi, in mari, a tali chi s'allizirissi d'eddis: e Giona si z'era faladdu in l'internu di la nabi, e drummìa cun sonnu profundu.
6 E s'avvizinesi ad eddu lu patronu, e li dizisi: E palchì tu ti lassi piglià da lu sonnu? pesa, e invoca lu Deju toju, si pal foltuna Deju s'ammentia di noi, e no molghiami.
7 E dizisi un cumpagnu all'altru: Viniddi, e tiremu a solti, e sappiami palchì chilta dilgrazia sia giunta a noi. E tiresini a solti: e cadisi la solti sobbra di Giona.
8 E li dizisini: Indichèggiazzi pal ca mutibu [ 5 ]sia caggiudda sobbra a noi chilta dilgrazia: qual'è l'alti toja? di ca terra sei, e a inui andi? oppuru di ca pobbulu sei tu?
9 E dizisi ad eddis: Eju soggu Ebreu, e eju timu lu Signori Deju di lu zelu, chi fesi lu mari e la terra.
10 E li marinari timisini d' una gran paura, e dizisini ad eddu: Palchì hai fattu chiltu? (palchì l' omini cunniscisini, chi fuggìa da la prisenzia di lu Signori, palchì vi l'abìa manifeltaddu.)
11 E dizisini ad eddu: Chi cosa dibimu fà a te, e lu mari si abbonazzarà cun noi? palchì lu mari criscìa, e s' abbuluttaba.
12 E dizisi ad eddis: Piglieddimi, e gitteddimi in mari, e s' abbonazzarà cun voi lu mari: palchì eju soggu, chi pal culpa meja chilta gran timpelta è giunta sobbra di voi.
[ 6 ]13 E li marinari rimabani pal turrà in terra, e no pudìani: palchì lu mari criscìa, e si abbuluttaba sobbra d' eddis.
14 E buziesini a lu Signori, e dizisini: Signori, pal cariddai, no molghiami pal chilt'omu, e no carriggà a noi lu sangu d' un innuzzenti: palchì tu, Signori, cumenti hai vuluddu, hai fattu.
15 E pigliesini a Giona, e lu gittesini in mari: e lu mari s' abbonazzesi da li so' maretti.

16 E l' omini timisini lu Signori cun gran timori, e offrisini sagrifizj a lu Signori, e fesini voti.

[ 7 ]


CAP. II.


E LU Signori priparesi un pesciu mannu par unguddì a Giona: e Giona era in la panza di lu pesciu tre dì, e tre notti.
2 E Giona prighesi da la panza di lu pesciu a lu Signori Deju soju.
3 E dizisi: Aggiu ciamaddu lu Signori da la me' tribulazioni, e m' ha esaudiddu: da mezzu dill' inferru aggiu ciamaddu, e hai ilcultadda la me' bozi.
4 E mi z' hai gittaddu in lu profundu, in lu cori di lu mari, e l'ebi m'hani inghiriaddu: tutti [ 8 ]li to' voragini, e li to' undi sò caggiuddi sobbra di me.
5 Ed eju dizisi: Soggu rifiutaddu da la prisenzia di li to' occi: ma altra volta aggiu a vidé lu to' santu tempiu.
6 L'ebi m' hani inghiriaddu finz' all' anima: l' abbissu m' ha insarraddu, lu mari ha cubbeltu lu me' cabbu.
7 Soggu faladdu a lu fondu di li muntagni: l' iltanghi di la terra m' hani insarraddu in eternu: e tu hai a prisilvà da la corruzioni la me' vidda, Signori Deju meju.
8 Mentri l' anima meja era in angultj, mi soggu ammintaddu di lu Signori: palchì venghia a te la me' orazioni, a lu to' santu tempiu.
9 Li chi cunselvani li vaniddai inutilmenti, abbandonani la so' misiriggoldia.
10 Eju però cun bozi di lodi aggiu a sagrificà [ 9 ]a te: tutti li cosi, di chi aggiu fattu votu, aggiu a dà pa la me' saluddi a lu Signori.

11 E lu Signori cumandesi a lu pesciu; e riggittesi a Giona in terra.

[ 10 ]


CAP. III.


E LU Signori fabiddesi un' altra volta a Giona, dizendi:
2 Pesa, e anda a Ninivi ziddai manna: e pridiggheggia in edda tuttu chiddu, chi eju ti diggu.
3 E si mubisi Giona, e andesi in Ninivi sigundu la paraula di lu Signori: e Ninivi era una ziddai manna di tre dì di caminu.
4 E Giona incuminzesi a ilcurrì la ziddai par una dì di caminu: e buziesi, e dizisi: Ancora quaranta dì, e Ninivi sarà diltrutta.
5 E l' omini Niniviti cridisini in Deju: e predigghesini [ 11 ] lu diugnu, e si sò viltuddi di sacchi da lu più mannu fin' a lu più minori.
6 E chiltu fattu vinisi all' arecci di lu re di Ninivi: e si ni pisesi da lu so' soliu, e gittesi da eddu li so' viltiri, e si viltisi di saccu, e si pusesi in la chisgina.
7 E buziesi, e dizisi in Ninivi pal bocca di lu re, e di li so' prinzipi, dizendi: L' omini, e li beltj, li boi, e li peguri no assaggiani nisciuna cosa, no palculeggiani, nè bigghiani eba.
8 E l' omini, e li beltj si cobbriani di sacchi, e ciamiani a lu Signori cun fultalezia, e dugnunu si cunveltia da la so' via mala, e da la iniquiddai, chi dipendi da eddis.
9 Chi sa, si Deju s' ha a ilvultà, e zi paldonia: e ritrattia lu furori di la so' ira, e no abemu a murì?

10 E Deju vidisi l'obbari d'eddis, e cumenti [ 12 ]s'erani cunviltiti da la so' vidda mala: e Deju s'è cumpassionaddu di lu mali, chi abìa fabiddaddu di fà ad eddis, e no lu fesi.

[ 13 ]


CAP. IV.


E GIONA s'affliggisi cun grandi afflizioni, e s' è inchietaddu:
2 E prighesi lu Signori, e dizisi : Ti pregu, o Signori, forsi no è chiltu lu ch' eju dizìa, candu eju era in lu me' loggu? Pal la quali cosa m' antizipesi a fuggimmizzi in Tarsis. Palchì soggu, chi tu sei Deju clementi e misiriggoldiosu, pazienti e di assai pieddai, e paldoni a la malizia.
3 Ed abà, Signori, pigliani, ti pregu, l'anima meja: palchì pal me è megliu la molti, chi no la vidda.
[ 14 ]4 E dizisi lu Signori: Credi tu forsi, chi fozzi bè ad arrabbiatti?
5 E Giona si n' iscisi dalla ziddai, e si pusesi contr' all' orienti di la ziddai: e si fesi un'umbraggu, e si pusesi sott'eddu all'ombra, fina chi vidissi, chi cosa dibìa accadì a la ziddai.
6 E lu Signori Deju abìa priparaddu una maccia di moltra, e alzaba sobbra lu cabbu di Giona, in modu chi l' ombra fussi sobbra lu so' cabbu, e lu difindissi (palchì era incaldanaddu). E Giona s'alligresi di la moltra, con grandi alligrìa.
7 E Deju priparesi un velmu all' alzadda di lu manzanu infattu: e mussigghesi la moltra, e si sicchesi.
8 Ed essendi isciddu lu soli, lu Signori cumandesi a un ventu caldu, chi brusgiaba: e lu soli battìa sobbra lu cabbu di Giona, e pasalaba: [ 15 ]e si disizaba la molti, e dizisi: Pal me è megliu di murì, che di vibì.
9 E lu Signori dizisi a Giona: Credi forsi, chi tu fozzi bè ad arrabbiatti pa la moltra? E dizisi: Bè eju m' arrabbieggiu fin' a la molti.
10 E dizisi lu Signori: Tu ti lamenti pa la moltra, pa la quali no hai trabagliaddu, nè hai fattu, chi criscissi; la quali è nadda in una notti, e in una notti murisi.
11 Ed eju no aggiu a paldunà a la ziddai manna di Ninivi, in la quali sò più di zentu vinti milia omini, chi no sani, chi cosa sia di malu tra la manu drelta e la manca, ed assai animali?