La profezia di Giona volgarizzata in dialetto sardo Tempiese

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
La profezia di Giona volgarizzata in dialetto sardo Tempiese dal Rev. P. P. Porqueddu delle Scuole Pie.  (1862)  by P. P. Porqueddu
La profezia di Giona volgarizzata in dialetto sardo Tempiese

[ 1 ]

LA PROFEZIA DI GIONA


VOLGARIZZATA IN


DIALETTO SARDO TEMPIESE


DAL


REV. P. P. PORQUEDDU

DELLE SCUOLE PIE.
LONDRA. 1862.

[ 2 ] [ 3 ]LA PROFEZIA DI GIONA.


CAP. I.


E LU Signori faiddesi a Giona fiddolu di Amati, dicendi:
2 Pesa, e anda a Ninivi citai manna, e pridichighia und' e idda : palchì la malizia soja è alzata dananzi a me.
3 E si muisi Giona, pal fugghì a Tarsis da la faccia di lu Signori, e falesi a Gioppi, e incuntresi una nai, chi andaa a Tarsis: e desi lu so' nolu, e falesi in drentu a idda par andà cu iddi a Tarsis fugghiendi la faccia di lu Signori.
[ 4 ]4 Lu Signori però mandesi un gran ventu in lu mari: e si fesi una timpistai manna in mari, e la nai piriculaa di fracassassi.
5 E timisini li marinai, e gridesini l' omini a lu Deu d' iddi: e ghittesini li malcanzii, ch'erani in la nai, a mari, palchì s' allicirissi d' iddi: e Giona si ni falesi in drentu a la nai, e drummìa d' un sonnu grai.
6 E s'accustesi a iddu lu patronu, e li disi: Palchì ti lassi opprimì da lu sonnu? pesa, invoca lu to' Deu, si pal solti s' ammentia Deu di noi, e no molghimi.
7 E disi l' unu a l' altu cumpagnu: Viniti, e tiremu a la solti, e sappimi palchì noi agghimi chistu mali. E tiresini a la solti: e cadisi la solti supr'a Giona.
8 E disini a iddu: Indichighiaci pal casgioni di ca noi agghimi chistu mali: cal' è [ 5 ]l' alti toja? cal'è la to' tarra, e a und' andi? oppuru di ca populu se' tu?
9 E disi a iddi: Eu socu Ebreu, e timu lu Signori Deu di lu celi, chi fesi lu mari e la tarra.
10 E li marinai timisini d' un gran timori, e disini a iddu: Palchì hai fattu chistu? (palchì l'omini cunniscisini, chi iddu fugghìa da la presenzia di lu Signori, palchì vi l' aìa manifestatu.)
11 E disini a iddu: Chi cos' emu a fà a te, e lu mari s' ha a calmà cun noi? palchì lu mari criscìa, e s'abbuluttaa.
12 E disi a iddi: Piddetimi, e ghittetimi a mari, e s'ha a calmà lu mari cun voi: palchì eu socu, chi pal causa mea chista timpistai manna è vinuta supr'a voi.
13 E li marinai rimaani pal turrà a tarra, [ 6 ]e no pudiani: palchì lu mari criscìa, e s' abbuluttaa supr'a iddi.
14 E cramesini a lu Signori, e disini: Ti prichemu, o Signori, chi noi no molghimi pa l'anima di chist' omu, e no dà supr'a noi lu sangu d' un innuzenti: palchì tu, o Signori, hai fattu com' hai vulutu.
15 E piddesini a Giona, e ci lu lampesini a mari: e si calmesi lu mari da lu so' furori.

16 E l'omini timisini a lu Signori cun gran timori, e offrisini sacrifizii a lu Signori, e prummittisini voti.
[ 7 ]


CAP. II.


E PRIPARESI lu Signori un pesciu mannu pa ignutissi a Giona: e era Giona in la ventri di lu pesciu tre dì, e tre notti.
2 E prichesi Giona da la ventri di lu pesciu a lu Signori Deu soju.
3 E disi: Aghiu cramatu da la me' tribulazioni a lu Signori, e m' ha iscultatu: da la ventri di lu 'nfarru aghiu cramatu, e hai iscultatu la me' boci.
4 E tu mi ci ghittesti in lu profundu, in lu [ 8 ]cori di lu mari, e lu riu m'ha inghiriatu: tutti li to' pischini, e li to' undi sò caduti supr' a me.
5 Ed eu disi: Socu statu scacciatu da la presenzia di li to' occhi: nientidimancu aghiu a vidè un'alta volta lu to' santu templu.
6 L'ei m'hani inghiriatu fin'a l' anima: l' abissu m'ha insarratu, lu mari ha cupaltu lu me' capu.
7 Socu falatu a li bassuri di li muntagni: li pali di la tarra m'hani insarratu in eternu: e hai a sullevà da la curruzioni la me' vita, Signori Deu meu.
8 Candu l' anima mea era in angustii, mi socu ammintatu di lu Signori: palchì la me'orazioni arreja a te, e a lu to' santu templii.
9 Li chi custodini li vanitai dibata, abbandonani la so' misaricoldia.
[ 9 ]10 Eu però cun voci di vantu aghiu a sacrificà a te: tuttu lu ch' aghiu prummissu in votu, aghiu a dà pa lu salutu a lu Signori.

11 E lu Signori cumandesi a lu pesciu: e ni bumbitesi a Giona a tarra.
[ 10 ]


CAP. III.


E LU Signori faiddesi un'alta volta a Giona, dicendi:
2 Pesa, e anda a Ninivi citai manna: e pridichigia und'e idda tuttu lu chi t' aghiu a dì eu.
3 E si ni pisesi Giona, e andesi a Ninivi sigundu la paraula di lu Signori: e Ninivi era una citai manna di tre dì di caminu.
4 E cumincesi Giona a iscurrì la citai pa una dì di caminu: e buciesi, e disi: Ancora curanta dì, e Ninivi sarà distruita.
[ 11 ]5 E l'omini Niniviti cridisini in Deu: e pridichesini lu diunu, e si vistisini di sacchi da lu più mannu fin'a lu più minori.
6 E arriesi la boci fin'a l'aricchi di lu re di Ninivi: e si ni pisesi da lu so' soliu, e ci ghittesi li so' vistiri, e si vistisi di saccu, e si pusesi in la chisgina.
7 E bandiesi, e disi in Ninivi pal bucca di lu re e di li so' prinzipi, dicendi: L'omini, e l'animali, li boi, e li pecuri no attastini nudda: nè andini a pascì, nè a bì ea.
8 E l'omini si coprini di saccu e li bestii, e cramini a lu Signori cun folza, e si cunveltia dugnunu da lu so' caminu malu, e da l'inichitai, ch'è in li so' mani.

9 Ca sa, si Deu s'ha a isvultà, e ci ha a paldunà: e si storria da lu furori di la so' ira, e noi no molghimi.
[ 12 ]10 E vidisi Deu l' opara d' iddi, e comu s'erani cunviltuti da la so' vita mala: e Deu aisi cumpassioni supr'a lu mali, ch'aìa dittu di fà a iddi, e no lu fesi.

[ 13 ]


CAP. IV.


E GIONA s' affligghisi cun grand afflizioni, e s'indispittisi:
2 E prichesi a lu Signori, e disi: Ti precu, o Signori, no è forsi chista la paraula mea, cand'eu era ancora in lu me' locu? E pal chistu m'antizipesi a fugghimminni a Tarsis. Palchì socu, chi tu se' Deu clementi e misaricoldiosu, pazienti e d'assai pietai, e paldoni a la malizia.
3 E abali, o Signori, piddani, ti precu, l'anima [ 14 ] mea da me: palchì è meddu la molti pal me, che la vita.
4 E dissi lu Signori: Credi tu forsi di fà bè a indispittitti?
5 E Giona si n' iscisi da la citai, e si pusesi in faccia a l'orienti di la citai: e si fesi chii una infrascata, e staghìa sutt'a idda a l'umbra, fin'a vidè chi cosa suzzidissi a la citai.
6 E lu Signori Deu priparesi una macchia di greddula, e alzesi supr'a lu capu di Giona, cussì chi l'umbra fussi supr'a lu so' capu, e lu protegghissi (palchì era maltrattatu). E s'alligresi Giona di la greddula, d'un alligria manna.
7 E priparesi Deu un ghialmu a la fatta di lu dì di la matinata infattu: e pugnisi la greddula, e si sicchesi.
8 E candu nascisi lu soli, cumandesi lu Signori a un ventu caldu, chi brusgiaa: e lu soli [ 15 ]battìa supr' a lu capu di Giona, e iddu affannaa: e dimmandesi a la so' anima di murì, e disi: È meddu pal me murì, che viì.
9 E lu Signori disi a Giona: Credi tu forsi di fà bè attidienditi pa la greddula? E disi: Eu m'attidiighiu bè fiament'a la molti.
10 E disi lu Signori: Tu t' affligghi pa la greddula, pa la quali no hai trabaddatu, nè hai fattu, chi criscissi; la quali è nata in una notti, e in una notti s'è molta.
11 E eu no aghiu a paldunà a la citai manna di Ninivi, in la quali sò più di centu vinti milia omini, chi no sani chi cosa sia di mali tra la dresta e la sinistra soja, e abeddu animali?