La parobola del Figliol Prodigo LMO/49

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

La parabola del Fioeu Trason[edit]

Dialett de Vanzon[edit]

Antonio Rusconi, I parlari del Novarese e della Lomellina, p 87

In òmm o gh'eva doi fiui.
E ol pì giovi 'd lor l'ha decc al pà: "Pà, damm la part di beni ch'om tocca a mé!" e ol pà o gh'ha spartee lor i ben.
E pòich dé dopp, ol fiul pì giuvi, argojeccia toeutta la sò ròbba, os n'è nacc int in pais da longg, e là l'ha facc foo 'l facc sù a viva int int i vizzi.
E dopp che l'ha 'bioeu consimoo toeutt, ina grossa carestia l'é gnova in col pais, e par quest lù l'ha cmanzoo a santì ol dabsugn.
E l'é nacc e o s'é mess com oeun di abitent 'd col sitt, ch'o l'ha mandoo int i sù chimp a fà pascià i purci.
E lui ol desiderava d'impianéss ol còrp dèu giand ch'i mangiavi i purci, ma 'ncioeun ogh ni dava.
Par quest, artornoo in sè, l'ha decc: "Quent lavorent dol mì pà i gh'hann dol pan fin ch'i ni vòli, e mé a mor 'd fam!
A m'auzaroo soeu e a naroo dal mì pà e agh diroo; Pà, i hoo facc pcaa contra 'l Cil e dneinsoeu a té
E an som degn pioeu d'assi ciamoo tù fiul; famm comé oeun di tui lavorent".
E lui o s'é auzoo soeu e l'é 'gnoeu dau sù pà; e quand ch'l'eva incò da longg, ol sù pà o l'ha vest e o n'ha 'bioeu compascion, l'è caminoo, o gh'ha mess i brecc al còll e o l'ha bascioo.
E ol fiul o gh'ha decc: "Pà, mé i hoo facc pcaa contra 'l Cil e dneinsoeu a té, e an som degn pioeu d'assi ciamoo tù fiul".
Ma ol pà l'ha decc ai sui servitur: "Portei qué la pì bella avstimenta, metégh in anill int o det e i cauzer ai pii.
E mnei foo al vill pì grass e mazzèll, e mangiemol, e stemma allegar.
Parqué quest mì fiul l'era murt e l'é artornoo in veta; l'era pers e l'é stacc trovoo". E i s'henn mess a fà gran festa.
In questa, ol fiul maggiur 'd lui l'era int i chimo, e quend ch'o 'gneva, com l'è 'bioeu apruva a la cà, l'ha santee ol son e i bai.
E l'ha ciamoo oeun di servitur e o gh'ha dmandoo que ch'i vlevi di quii movimint.
E col o gh'ha decc: "Ol tù fradill l'è 'gnoeu, e ol tù pà l'ha mazzoo 'l vill pì grass, perch'l'ha podoeu argòjol san e ardee".
Ma col l'é 'gnoeu rabioo, e o n'ha pì vioeu nà dint; par cui ol sù pà l'é nacc foo e l'ol pregava da nà dint.
Ma loi l'ha rspons e decc al pà: "Ecco, i henn già teint enn che mé at serv e a n'hoo mai mancoo a nessun tù ordi, eppur mai té ti m'hei dacc in cravett par fà 'legreia com i mì amisc.
Ma quand qu'est tù fiul, ch'l'ha mangioo toeutt ol facc sù com al femnacc, l'é 'gnoeu, té ti hei mazzoo 'l vill pì grass".
E loi l'ha decc: "Fiul, té ti sei semper com mé, e ògni ròbba meia l'é tova.
Adess, o s'eva da fà festa e 'legreia, parqué ol tù fradill l'era murt e l'é artornoo in veta; l'era pers e l'é stacc trovoo".
(Antonio Rusconi, I parlari del Novarese e della Lomellina, 1878)

Dialett de Dòmm[edit]

Antonio Rusconi, I parlari del Novarese e della Lomellina, p 88

Ona vòta o gh'eva on òmm ch'o gh'aveva doi fioeul.
E ol pussee sgiovin o gh'ha dicc al pà: "Zì, pà, demm quell ch'om tocca a mì!" e ol pà o gh'ha facc fòra tòcch e boccon.
E da lì a pòcch dì ol pù sgiovin di fioeui, tracc insema tutt ol facc soeu, a l'è nacc int on paies lontan, indond l'ha mangiaa fòra tutt, fasendan on poo ad tucc i sòrt.
Quand l'è stacc a l'ablativ, essend 'gnuu in quell paies ona gran carestia, lui l'ha comenzaa a avèggh da bisoeugn.
E l'è nacc a mettas insema a vun da là, ch'o l'ha mess int i sò camp in pastura di porscei.
E lui o gh'eva fin la gola d'impienìss di giand di poeursc, ma i gh'an davin mia nessun.
Indora, pensandigh sù, l'ha dicc: "Quanci servitor i gh'hann pan fin ch'i vòlin, e mì mòri dla fam!
Mì am pijaroo sù e a naroo in cà dol mè pà e agh diroo: Pà, mì j'hoo facc on gran peccaa contra ol Signor e on grand intòrt a voi;
E an meriti pù d'ess ciamaa vòst fioeul; mettii ch'a sia comè un di vòst servitor.
Dicc e facc, o s'è levaa sù e e l'è nacc dal sò pà. E l'eva ancora da lontan quand lui o l'ha vist, e n'ha 'vuu compassion, e gh'è cors incontra, a l'ha brasciaa sù e l'ha basaa.
E ol fioeul o gh'ha dicc: "Pà, mì, j'hoo facc on gran peccaa contra ol Signor e on grand intòrt a voi, e an meriti pù d'ess ciamaa vòst fioeul".
Ma ol pà o gh'ha dicc ai servitor: "Portei scià ol vestii, e mettìgal sù, e mettìgh on anell in dit e scarp int i pei.
E menee fòra ol videll pù grass, mazzéll, mangemma e stemma allegar.
Parchè 'sto mè fioeul l'eva mòrt e l'è tornaa risuscitaa; l'era perduu e l'è stacc trovaa ancora". E i s'hinn mess a fà 'na gran festa.
Intrastant ol sò fioeul maggior l'eva in campagna, e nel vegnì visin a cà l'ha sentii ch'i sonavin e ch'i ballavin.
E l'ha ciamaa da vun di servitor cosa voreva dì quell badalucch.
E lui o gh'ha dicc: "L'è 'gnuu ol sò fradell, eol pà l'ha facc mazzà ol videll pù grass, parchè l'è tornaa a cà san e salv".
Ma lui l'è 'gnuu rabbiaa e l'ha mia vorsuu entrà; indova ol sò pà l'è passa fòra e o l'ha pregaa da nà dent.
Ma lui o gh'ha rispòst al pà disendigh: "L'è già tanci agn che mì a fagh ol struson, e an v'hoo mai disubbidii; ma con tutt quest voi a m'hii mai dacc on cravett da fà on poo 'd scioeusc coi mè amis.
Ma 'dess che 'sto vòst fioeul ch'l'ha mangiaa coi puttann tutt ol facc sò, l'è vegnuu, voi hii mazzaa ol videll pussee grass".
E lui gh'ha dicc: "Mè car fioeul, tì ti seet semper com mì, e quell che l'è mè l'è tò.
Ma in st'occasion chì os podeva mia a men da fà festa e stà allegar, parchè 'sto tò fradell l'eva mòrt e l'è risuscitaa, l'eva perduu e a l'emm trovaa".
(ibidem)