La fântâna di-tu vuloagâ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


La fântâna di-tu vuloagâ

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 114


La fântâna di-tu vuloagâ
Perlu şi-cheaptinâ ʼnâ ḑânâ;
Ma nu-i ḑânâ, câ-i ʼnâ featâ
Ţe şi-u-aduţi tu Armânâ.

Miydhalaţl’i-l’i ocl’i-albaştri
Lâcrimoşi mutresc tu apâ
Când di-tu poala-l’i di mâtasi
Cheaptinili tu fund l’i-ascapâ.

Di dureari sfulguitâ,
Ageamia featâ plânḑi: –
Multu maica va şi-u-ngaci,
Tr-aţea palmili ş-li frânḑi.

Pânâ-n cotu şi-u bagâ mâna
Si-aflâ cheaptinili-n fântânâ;
Ma nu-lu aflâ, nu şi-lu veadi
Curbişana di Armânâ.

Discâceatu l’i-armasi perlu –
Perlu galbinu cum i luna –;
Cumu si-adarâ laea corbâ
Ca cusiţâ si-şi lu-adunâ?

Cu şimie di hrisafi
Ńicuzana lu-anvârteaşti –
ʼNâ şimie di Viena
Toatâ moscu ţi-ańiurzeaşti.

Ma nu-l’i yini s-ńeargâ-acasâ
Pânâ cheaptinili s-nu lu-aflâ,
Şi-l’i tutu curâ lăcrińi caldi
Pi-alba-l’i faţâ di trandaflâ.

Picuraru muşatu ca soarli
Şi cu percea-ncârcil’eatâ
Yini-atumţea la fântânâ
Iu totu plânḑi alba featâ.

Şi şi-u-ntreabâ trâ ţe plânḑi,
Trâ ţe easti-nvirinatâ,
Nâsâ, ḑâna di tu munti,
Nâsâ,-Armâna-aţea muşatâ.

– „Cumu s-nu plângu, picurare,
Nvirinatâ cumu s-nu escu?
Cheaptinili-ńi câḑu tru apâ,
Tr-aţea plângu şi-ńi jilescu”.

Picurarlu atumţea-l’i ḑâţi:
– „Cheaptinili ţâ-lu scotu afoarâ
Ca si-ńi dai unu ocl’iu-a ńia
Ş-gura-ţ rumină ʼnâ oarâ”.

Pânâ-n fund cârliglu bagâ,
Aflâ cheaptinili, îlu scoati;
Piruşana-n braţâ-lu strânḑi
Câtu ma multu, câtu ma poati.

Ea-l’i da gura-l’i di lilici
Şi ghiurdanea di tu mânâ.
Picurarlu-agalea-l’i ḑâţi:
– „Si-ńi bâneḑ, livendâ-Armânâ!”