La du solei

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Yen ke viro invitas un de sua amiki dinear en restorerio. Li komendas fisho-disho, ed on portas a li du solei, un de oli granda e l’altra mikra. La viro donas a sua amiko la mikra soleo, e prenas olta granda por su. L’amiko astonesas e dicas al altru:

--Ma... quale! Me esas tua gasto, tu servas, e tu donas a me la mikra fisho?!

--Qua fishon tu donabus a me, kaze ke tu ipsa servabus?

--Olta granda, kompreneble! E me prenabus olta mikra!

--Nu, tu mustas esar kontenta, nam tale eventabas, ka ne?