La cæneta æd lapis

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Sirin Caraa (1794-1848)‎

La cæneta æd lapis

L'altra mætena in dì 'd mærcà
ouna særvota l'ha sbragalà:
"O fieui, dì chì cænætena
ho trouvà in tera stamatena.
Chi l'aviss persa vegna da mei
son pronta a dagla sensa oun quatrei".
A stou bel prezi va disi gnint
che græn sfonderi è cors æd gint;
tuti vourivan vess æl pædron;
oh, povra fieula che dæsprazion!
"Sa chì ch'l'è mia, no damla a mei,
væi Teresina, no baciouclei".
Ma lé, furbona pussè che lour,
l'ha ditt: "Adasi i mè car siour,
l'è 'sta cæneta giamò douprà
sarà æl pradeon chi l'ha temprà".
"L'ho temprà mei" tuti hæn rispost;
ma oun ærcæton, da stà al sò post:
"Bela giouvnota, mei v'æl dirò;
l'è temprà sì, ma douprà nò;
dæl proutetour di mè bænchett
l'ho 'vu in regal, spedì in bærchett,
però col patì, che mal o bei
gæ mandi æl solit cævægnoulei".
"Forsi di nespoul?" - "Oh, gnint afatt,
l'è oun frutt sælvadigh ma delicat".
"Comunque sia, bela premura,
s'seri nò svelta, teu che figura!
Teu, t'la counsegni, sapia douprala".
"Farò æl poussibil pær counservala".