Kushtetuta e Shqipërisë/Pjesa e dhjetë

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pjesa e nëntë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Pjesa e dhjetë (Prokuroria)
nga Komisioni Kushtetues i Republikës së Shqipërisë
Pjesa e njëmbëdhjetëNeni 148[edit]

  1. Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Prokuroria kryen edhe detyra të tjera të caktuara me ligj.
  2. Prokurorët janë të organizuar dhe funksionojnë pranë sistemit gjyqësor si një organ i centralizuar.
  3. Në ushtrimin e kompetencave të tyre prokurorët u nënshtrohen Kushtetutës dhe ligjeve.

Neni 149[edit]

  1. Prokurori i Përgjithshëm emërohet nga Presidenti i Republikës me pëlqimin e Kuvendit.
  2. Prokurori i Përgjithshëm mund të shkarkohet nga Presidenti i Republikës, me propozim të Kuvendit, për shkelje të Kushtetutës ose për shkelje të rënda të ligjit gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, për paaftësi mendore a fizike, për akte e sjellje që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e Prokurorit.
  3. Prokurorët e tjerë emërohen dhe shkarkohen nga Presidenti i Republikës me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm.
  4. Prokurori i Përgjithshëm informon herë pas here Kuvendin për gjendjen e kriminalitetit.