Kassapa Sãhanàda Sutta

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1. Evaü me sutaü: ekaü samayaü bhagavà uju¤¤àyaü1 viharati kaõõakatthale2 migadàye. Atha kho acelo kassapo yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavatà saddhiü sammodi. Sammodanãyaü3 kathaü sàràõãyaü4 vãtisàretvà ekamantaü aññhàsi.

2. Ekamantaü ñhito kho acelo kassapo bhagavantaü etadavoca: "sutammetaü5 bho gotama, 'samaõo gotamo sabbaü tapaü garahati. Sabbaü tapassiü lukhàjãviü ekaüsena upakkosati upavadatã'ti. Ye te bho gotama evamàhaüsu 'samaõo gotamo sabbaü taü garahati, sabbaü tapassiü lukhàjãviü ekaüsena upakkosati upavadatã'ti. Kacci te bhoto gotamassa vuttavàdino? Na ca bhavantaü gotamaü abhåtena abbhàcikkhanti? Dhammassa cànudhammaü byàkaronti? Na ca koci sahadhammiko vàdànuvàdo gàrayhaü ñhànaü àgacchati? Anabbhakkhàtukàmà hi mayaü bhavantaü gotama"nti.

3. Ye te kassapa evamàhaüsu: 'samaõo gotamo sabbaü tapaü garahati. Sabbaü tapassiü lukhàjãviü ekaüsena upakkosati upavadatã'ti na me te vuttavàdino. Abbhàcikkhanti ca pana maü te asatà abhåtena.

Idàhaü kassapa ekaccaü tapassiü lukhàjãviü passàmi dibbena [PTS Page 162] [\q 162/] cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapannaü. Idha panàhaü kassapa ekaccaü tapassiü lukhàjãviü passàmi dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü upapannaü.

Idàhaü6 kassapa ekaccaü tapassiü appadukkhavihàriü passàmi dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapannaü.

  • . Kassapa sãhanàta suttaü, kesuci. Khuddhasãhanàdasuttantipi. Aññhakathà. Mahàsãhanàdasuttaü, machasaü.

1. Uru¤àyaü sãmu.

2. Kaõõathale. Sãmu.

3. Sammodanãyaü. Machasaü.

4. Sàraõãyaü machasaü.

5. Sutametaü. Sãmu.

6. Idhapanàhaü, syà.

[BJT Page 358] [\x 358/]

Idhapanàhaü kassapa ekaccaü tapassiü appadukkhavihàriü passàmi dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü upapannaü.

Yo'haü kassapa imesaü tapassãnaü evaü àgati¤ca gati¤ca cuti¤ca upapatti¤ca yathàbhåtaü pajànàmi. So'haü kiü sabbaü tapaü garahissàmi, sabbaü và tapassiü lukhàjãviü ekaüsena upakkosissàmi upavadissàmi?

4. Santi kassapa eke samaõabràhmaõà paõóità nipuõà kataparappavàdà vàëavedhiråpà vobhindantà1 ma¤¤e caranti pa¤¤àgatena diññhigatàni. Tehi'pi me saddhiü ekaccesu ñhànesu sameti2 ekaccesu ñhànesu na sameti2. Yante ekaccaü vadenti sàdhå'ti, mayampi taü ekaccaü vadema sàdhå'ti. Yante ekaccaü vadenti na sàdhå'ti, mayampi taü ekaccaü vadema na sàdhå'ti. Yante ekaccaü vadenti sàdhå'ti, mayaü taü ekaccaü vadema na sàdhå'ti. Yante ekaccaü vadenti na sàdhå'ti, mayaü taü ekaccaü vadema sàdhå'ti. Yaü mayaü ekaccaü vadema sàdhå'ti, pare'pi taü ekaccaü vadenti na sàdhå'ti. Yaü mayaü ekaccaü vadema na sàdhå'ti, pare'pi taü ekaccaü vadenti na sàdhå'ti. [PTS Page 163] [\q 163/] yaü mayaü ekaccaü vadema na sàdhå'ti, pare'pi taü ekaccaü vadenti sàdhå'ti. Yaü mayaü ekaccaü vadema sàdhå'ti. Pare'pi taü ekaccaü vadenti na sàdhå'ti.

Tyàhaü upasaïkamitvà evaü vadàmi: yesu no àvuso ñhànesu na sameti, tiññhantu tàni ñhànàni. Yesu ñhànesu sameti, tattha vi¤¤å samanuyu¤jantaü samanugàhantaü samanubhàsantaü satthàrà và satthàraü saïghena và saïghaü: "ye imesaü bhavataü dhammà akusalà akusalasaïkhàtà sàvajjà sàvajjasaïkhàtà asevitabbà asevitabbasaïkhàtà na alamariyà na alamariyasaïkhàtà kaõhà kaõhasaïkhàtà, ko ime dhamme anavasesaü pahàya vattati, samaõo và gotamo pare và pana bhonto gaõàcariyà?"Ti.

1. Te bhindantà. Machasaü.

2. Samenti. Syà.

[BJT Page 360] [\x 360/]

òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü vi¤¤å samanuyu¤jantà samanugàhantà samanubhàsantà evaü vadeyyuü: "ye imesaü bhavataü dhammà akusalà akusalasaïkhàtà sàvajjà sàvajjasaïkhàtà asevitabbà asevitabbasaïkhàtà na alamariyà na alamariyasaïkhàtà kaõhà kaõhasaïkhàtà, samaõo gotamo ime dhamme anavasesaü pahàya vattati, yaü và pana bhonto pare gaõàcariyà"ti.

Itiha kassapa vi¤¤å samanuyu¤jantà samanugàhantà samanubhàsantà amheva tattha yebhuyyena pasaüseyyuü.

5. Aparampi no kassapa vi¤¤å samanuyu¤jantaü samanugàhantaü samanubhàsantaü satthàraü saïghena và saïghaü: "ye imesaü bhavataü dhammà kusalà kusalasaïkhàtà anavajjà anavajjasaïkhàtà sevitabbà sevitabbasaïkhàtà alamariyà alamariyasaïkhàtà sukkà sukkasaïkhàtà, ko ime dhamme anavasesaü samàdàya vattati samaõo và gotamo pare và pana bhonto gaõàcariyà?"Ti.

òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü vi¤¤å samanuyu¤jantà samanugàhantà samanubhàsantà evaü [PTS Page 164] [\q 164/] vadeyyuü: "ye imesaü bhavataü dhammà kusalà kusalasaïkhàtà anavajjà anavajjasaïkhàtà sevitabbà sevitabbasaïkhàtà alamariyà alamariyasaïkhàtà sukkà sukkasaïkhàtà, samaõo gotamo ime dhamme anavasesaü samàdàya vattati yaü và pana bhonto pare gaõàcariyà"ti.

Itiha kassapa vi¤¤å samanuyu¤jantà samanugàhantà samanubhàsantà amheva tattha yebhuyyena pasaüseyyuü.

6. Aparampi no kassapa vi¤¤å samanuyu¤jantaü samanugàhantaü samanubhàsantaü satthàrà và satthàraü saïghena và saïghaü: "ye imesaü bhavataü dhammà akusalà akusalasaïkhàtà sàvajjà sàvajjasaïkhàtà asevitabbà asevitabbasaïkhàtà na alamariyà na alamariyasaïkhàtà kaõhà kaõhasaïkhàtà ko ime dhamme anavasesaü pahàya vattati gotamasàvakasaïgho và pare và pana bhonto gaõàcariyasàvakasaïghà?"Ti.

[BJT Page 362] [\x 362/]

òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü vi¤¤å samanuyu¤jantà samanugàhantà samanubhàsantà evaü vadeyyuü: "ye imesaü bhavataü dhammà akusalà akusalasaïkhàtà sàvajjà sàvajjasaïkhàtà asevitabbà asevitabbasaïkhàtà na alamariyà na alamariyasaïkhàtà kaõhà kaõhasaïkhàtà, gotamasàvakasaïgho ime dhamme anavasesaü pahàya vattati, yaü và pana bhonto pare gaõàcariyasàvakasaïghà"ti.

Itiha kassapa vi¤¤å samanuyu¤jantà samanugàhantà samanubhàsantà amheva tattha yebhuyyena pasaüseyyuü.

7. Aparampi no kassapa vi¤¤å samanuyu¤jantaü samanugàhantaü samanubhàsantaü satthàrà và satthàraü saïghena và saïghaü: "ye imesaü bhavataü dhammà kusalà kusalasaïkhàtà anavajjà anavajjasaïkhàtà sevitabbà sevitabbasaïkhàtà alamariyà alamariyasaïkhàtà sukkà sukkasaïkhàtà, ko ime dhamme anavasesaü samàdàya vattati? Gotamasàvakasaïgho và, pare và pana bhonto gaõàcariyasàvakasaïghà?"Ti.

òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü vi¤¤å samanuyu¤jantà [PTS Page 165] [\q 165/] samanugàhantà samanubhàsantà evaü vadeyyuü "ye imesaü bhavataü dhammà kusalà kusalasaïkhàtà anavajjà anavajjasaïkhàtà sevitabbà sevitabbasaïkhàtà alamariyà alamariyasaïkhàtà sukkà sukkasaïkhàtà, gotamasàvakasaïgho ime dhamme anavasesaü samàdàya vattati, yaü và pana bhonto pare gaõàcariyasàvakasaïgho"ti.

Itiha kassapa vi¤¤å samanuyu¤jantà samanugàhantà samanubhàsantà amheva tattha yebhuyyena pasaüseyyuü.

8. Atthi kassapa maggo atthi pañipadà yathà pañipanno sàma¤¤eva ¤assati sàmaü dakkhiti "samaõo'va gotamo kàlavàdã bhåtavàdã atthavàdã dhammavàdã vinayavàdã"ti.

Katamo ca kassapa maggo katamà pañipadà yathà pañipanno sàma¤¤eva ¤assati sàmaü dakkhiti "samaõo'va gotamo kàlavàdã bhåtavàdã atthavàdã dhammavàdã vinayavàdã?"Ti.

[BJT Page 364] [\x 364/]

Ayameva ariyo aññhaïgiko maggo. Seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi.

Ayaü kho kassapa maggo ayaü pañipadà, yathà pañipanno sàma¤¤eva ¤assati sàmaü dakkhiti 'samaõo'va gotamo kàlavàdã bhåtavàdã atthavàdã dhammavàdã vinayavàdã'ti.

9. Evaü vutte acelo kassapo bhagavantaü etadavoca:

"Ime'pi kho àvuso gotama tapopakkamà ekesaü [PTS Page 166] [\q 166/] samaõabràhmaõànaü sàma¤¤asaïkhàtà ca brahma¤¤asaïkhàtà ca: acelako hoti muttàcàro, hatthàpalekhano, na ehibhadantiko, na tiññhabhadantiko, nàbhihañaü, na uddissakañaü, na nimantanaü sàdiyati. So na kumbhimukhà pañiggaõhàti, na kaëopimukhà pañiggaõhàti, na eëakamantaraü. Na daõóamantaraü, na musalamantaraü, na dvinnaü bhu¤jamànànaü, na gabbhiniyà, na pàyamànàya, na purisantaragatàya, na saükittãsu, na yattha sà upaññhito hoti, na yattha makkhikà saõóasaõóacàrinã, na macchaü na maüsaü na suraü na merayaü na thusodakaü pivati. So ekàgàriko và hoti ekàlopiko, dvàgàriko và hoti dvàlopiko, sattàgàriko và hoti sattàlopiko, ekissàpi dattiyà yàpeti, dvãhipi dattãpi yàpeti, sattahipi dattãhi yàpeti, ekàhikampi àhàraü àhàreti, dvàhikampi àhàraü àhàreti, sattàhikampi àhàraü àhàreti. Iti evaråpaü addhamàsikampi pariyàyabhattabhojanànuyogamanuyutto viharati.

[BJT Page 366] [\x 366/]

10. Ime'pi kho àvuso gotama tapopakkamà ekesaü samaõabràhmaõànaü sàma¤¤asaïkhàtà ca brahma¤¤asaïkhàtà ca: sàkabhakkho và hoti, sàmàkabhakkho và hoti, nãvàrabhakkho và hoti, daddulabhakkho và hoti, hañabhakkho và hoti, kaõabhakkho và hoti, àcàmabhakkho và hoti, pi¤¤àkabhakkho và hoti, tiõabhakkho và hoti, gomayabhakkho và hoti, vanamålaphalàhàro yàpeti pavattaphalabhojã.

11. Ime'pi kho àvuso gotama tapopakkamà ekesaü samaõabràhmaõànaü sàma¤¤asaïkhàtà ca brahma¤¤asaïkhàtà ca: sàõàni pi dhàreti, masàõàni pi dhàreti, chavadussàni pi dhàreti, paüsukålàni pi dhàreti, tirãñàni pi dhàreti, [PTS Page 167] [\q 167/] ajinampi dhàreti, ajinakkhipampi dhàreti, kusacãrampi dhàreti, vàkacãrampi dhàreti, elakacãrampi dhàreti, kesakambalampi dhàreti, vàlakambalampi dhàreti, ulåkapakkhikampi dhàreti, kesamassulocako'pi hoti kesamassulocanànuyogamanuyutto, ubbhaññhako'pi hoti àsanapañikkhitto, ukkuñiko'pi hoti ukkuñikappadhànamanuyutto, kaõñakàpassayiko'pi hoti, kaõñakàpassaye seyyaü kappeti, phalakaseyyampi kappeti, thaõóilaseyyampi kappeti, ekapassasayiko'pi hoti, rajojalladharo abbhokàsiko'pi hoti yathàsanthatiko, vekañiko'pi hoti vikañabhojanànuyogamanuyutto, apànako'pi hoti apànakattamanuyutto, sàyatatiyakampi1 udakorohaõànuyogamanuyutto viharatã"ti.

12. "Acelako ce'pi kassapa hoti muttacàro hatthàpalekhano, na ehibhadantiko, na tiññhabhadantiko, nàbhihañaü, na uddissakañaü, na nimittanaü sàdiyati. So na kumbhimukhà pañiggaõhàti, na kaëopimukhà pañiggaõhàti, na eëakamantaraü. Na daõóamantaraü, na musalamantaraü, na dvinnaü bhu¤jamànànaü, na gabbhiniyà, na pàyamànàya, na purisantaragatàya, na saükittãsu, na yattha sà upaññhito hoti, na yattha makkhikà saõóasaõóacàrinã, na macchaü na maüsaü. Na suraü na merayaü na thusodakaü pivati. So ekàgàriko và hoti ekàlopiko, dvàgàriko và hoti dvàlopiko, sattàgàriko và hoti sattàlopiko, ekissàpi dattiyà yàpeti, dvãhipi dattãpi yàpeti, sattahipi dattãhi yàpeti, ekàhikampi àhàraü àhàreti, dvàhikampi àhàraü àhàreti, sattàhikampi àhàraü àhàreti. Iti evaråpaü addhamàsikampi pariyàyabhattabhojanànuyogamanuyutto viharati. Tassa càyaü sãlasampadà cittasampadà pa¤¤àsampadà abhàvità hoti asacchikatà. Atha kho so àrakà'va sàma¤¤à, àrakà'va brahma¤¤à.

Yato kho kassapa bhikkhu averaü abyàpajjaü mettacittaü bhàveti, àsavàna¤ca khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva [PTS Page 168] [\q 168/] dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharati. Ayaü vuccati kassapa bhikkhu samaõo iti'pi bràhmaõo iti'pi.

1. Sàyaütatiyakanti pi pàñho.

[BJT Page 368] [\x 368/]

13. Sàkabhakkho ce'pi kassapa hoti sàmàkabhakkho ce'pi kassapa hoti nãvàrabhakkho ce'pi kassapa hoti daddulabhakkho ce'pi kassapa hoti hañabhakkho ce'pi kassapa hoti kaõabhakkho ce'pi kassapa hoti àcàmabhakkho ce'pi kassapa hoti pi¤¤àkabhakkho ce'pi kassapa hoti tiõabhakkho ce'pi kassapa hoti gomayabhakkho ce'pi kassapa hoti vanamålaphalàhàro yàpeti pavattaphalabhojã. Tassa càyaü sãlasampadà cittasampadà pa¤¤àsampadà abhàvità hoti asacchikatà. Atha kho so àrakà'va sàma¤¤à àrakà'va brahma¤¤à.

Yato kho kassapa bhikkhu averaü abyàpajjaü mettacittaü bhàveti, àsavàna¤ca khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharati. Ayaü vuccati kassapa bhikkhu samaõo iti'pi bràhmaõo itã'pi.

14. Sàõàni ce'pi kassapa dhàreti, masàõàni 'pi kassapa dhàreti, chavadussàni 'pi kassapa dhàreti, paüsukålàni 'pi kassapa dhàreti, tirãñàni 'pi kassapa dhàreti, ajinampi kassapa dhàreti, ajinakkhipampi kassapa dhàreti, kusacãrampi kassapa dhàreti, vàkacãrampi kassapa dhàreti, elakacãrampi kassapa dhàreti, kesakambalampi kassapa dhàreti, vàlakambalampi kassapa dhàreti, ulåkapakkhikampi kassapa dhàreti, kesamassulocako 'pi hoti kesamassulocanànuyogamanuyutto, ubbhaññhako'pi hoti àsanapañikkhitto, ukkuñiko'pi hoti ukkuñikappadhànamanuyutto, kaõñakàpassayiko'pi hoti, kaõñakàpassaye seyyaü kappeti, phalakaseyyampi kappeti, thaõóilaseyyampi kappeti, ekapassasayiko'pi hoti, rajojalladharo abbhokàsiko'pi hoti yathàsanthatiko, vekañiko'pi hoti vikañabhojanànuyogamanuyutto, apànako'pi hoti apànakattamanuyutto, sàyatatiyakampi udakorohaõànuyogamanuyutto viharati, tassa càyaü sãlasampadà cittasampadà pa¤¤àsampadà abhàvità hoti asacchikatà, atha kho so àrakà'va sàma¤¤à àrakà'va brahma¤¤à.

Yato kho kassapa bhikkhu averaü abyàpajjaü mettacittaü bhàveti, àsavàna¤ca khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharati. Ayaü vuccati kassapa bhikkhu samaõo iti'pi bràhmaõo iti'pi.

15. Evaü vutte acelo kassapo bhagavantaü etadavoca: dukkaraü bho gotama sàma¤¤aü dukkaraü brahma¤¤anti.

"Pakati kho esà kassapa lokasmiü dukkaraü sàma¤¤aü dukkaraü brahma¤¤anti. "

"Acelako ce'pi kassapa hoti muttàcàro hatthàpalekhano, na ehibhadantiko, na tiññhabhadantiko, nàbhihañaü, na uddissakañaü, na nimantanaü sàdiyati. So na kumbhimukhà pañiggaõhàti, na kaëopimukhà pañiggaõhàti, na eëakamantaraü. Na daõóamantaraü, na musalamantaraü, na dvinnaü bhu¤jamànànaü, na gabbhiniyà, na pàyamànàya, na purisantaragatàya, na saükittãsu, na yattha sà upaññhito hoti, na yattha makkhikà saõóasaõóacàrinã, na macchaü na maüsaü na suraü na merayaü na thusodakaü pivati. So ekàgàriko và hoti ekàlopiko, dvàgàriko và hoti dvàlopiko, sattàgàriko và hoti sattàlopiko, ekissàpi dattiyà yàpeti, dvãhipi dattãpi yàpeti, sattahipi dattãhi yàpeti, ekàhikampi àhàraü àhàreti, dvàhikampi àhàraü àhàreti, sattàhikampi àhàraü àhàreti. Iti evaråpaü addhamàsikampi pariyàyabhattabhojanànuyogamanuyutto viharati, imàya ca kassapa mattàya iminà ca tapopakkamena sàma¤¤aü và abhavissa brahma¤¤aü dukkaraü sudukkaraü, netaü abhavissa kallaü vacanàya dukkaraü sàma¤¤aü dukkaraü brahma¤¤a"nti.

16. Sakkà ca panetaü abhavissa ¤àtuü gahapatinà và gahapatiputtena và antamaso kumbhadàsiyà'pi: "handàhaü acelako homi muttàcàro hatthàpalekhano, na ehibhadantiko, na tiññhabhadantiko, nàbhihañaü, na uddissakañaü, na nimantanaü sàdiyati. So na kumbhimukhà pañiggaõhàti, na kaëopimukhà pañiggaõhàti, na eëakamantaraü. Na daõóamantaraü, na musalamantaraü, na dvinnaü bhu¤jamànànaü, na gabbhiniyà, na pàyamànàya, na purisantaragatàya, na saükittãsu, na yattha sà upaññhito hoti, na yattha makkhikà saõóasaõóacàrinã, na macchaü na maüsaü na suraü na merayaü na thusodakaü pivati. So ekàgàriko và hoti ekàlopiko, dvàgàriko và hoti dvàlopiko, sattàgàriko và hoti sattàlopiko, ekissàpi dattiyà yàpeti, dvãhipi dattãpi yàpeti, sattahipi dattãhi yàpeti, ekàhikampi àhàraü àhàreti, dvàhikampi àhàraü àhàreti, sattàhikampi àhàraü àhàreti. Iti evaråpaü addhamàsikampi pariyàyabhattabhojanànuyogamanuyutto viharàmã"ti. Yasmà ca kho kassapa a¤¤atreva imàya mattàya a¤¤atra iminà tapopakkamena sàma¤¤aü và hoti. Brahma¤¤aü và dukkaraü sudukkaraü, tasmà etaü kallaü vacanàya dukkaraü sàma¤¤aü dukkaraü brahma¤¤anti.

[BJT Page 370] [\x 370/]

Yato kho kassapa bhikkhu averaü abyàpajjaü mettacittaü bhàveti, àsavàna¤ca khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharati. Ayaü vuccati kassapa bhikkhu samaõo iti'pi bràhmaõo [PTS Page 169] [\q 169/] iti'pi.

17. Sàkabhakkho ce'pi kassapa hoti sàmàkabhakkho ce'pi kassapa hoti nãvàrabhakkho ce'pi kassapa hoti daddulabhakkho ce'pi kassapa hoti hañabhakkho ce'pi kassapa hoti kaõabhakkho ce'pi kassapa hoti àcàmabhakkho ce'pi kassapa hoti pi¤¤àkabhakkho ce'pi kassapa hoti tiõabhakkho ce'pi kassapa hoti gomayabhakkho ce'pi kassapa hoti vanamålaphalàhàro yàpeti pavattaphalabhojã. Imàya ca kassapa mattàya iminà tapopakkamena sàma¤¤aü và abhavissa brahma¤¤aü và dukkaraü sudukkaraü, netaü abhavissa kallaü vacanàya 'dukkaraü sàma¤¤aü dukkaraü brahma¤¤anti'.

Sakkà ca panetaü abhavissa ¤àtuü gahapatinà và gahapatiputtena và antamaso kumbhadàsiyàpi: 'handàhaü sàkabhakkho và homi, sàmàkabhakkho và homi, nãvàrabhakkho và homi, daddulabhakkho và homi, hañabhakkho và homi, kaõabhakkho và homi, àcàmabhakkho và homi, pi¤¤àkabhakkho và homi, tiõabhakkho và homi, gomayabhakkho và homi, vanamålaphalàhàro yàpeti pavattaphalabhojã'ti. Yasmà ca kho kassapa a¤¤atreva imàya mattàya a¤¤atra iminà tapopakkamena sàma¤¤aü và hoti brahma¤¤aü và dukkaraü sudukkaraü, tasmà etaü kallaü vacanàya 'dukkaraü sàma¤¤aü dukkaraü brahma¤¤anti'.

Yato kho kassapa bhikkhu averaü abyàpajjaü mettacittaü bhàveti, àsavàna¤ca khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharati. Ayaü vuccati kassapa bhikkhu samaõo iti'pi bràhmaõo iti'pi.

18. Sàõàni ce'pi kassapa dhàreti, masàõàni 'pi kassapa dhàreti, chavadussàni 'pi kassapa dhàreti, paüsukålàni 'pi kassapa dhàreti, tirãñàni ce'pi kassapa dhàreti, ajinampi kassapa dhàreti, ajinakkhipampi kassapa dhàreti, kusacãrampi kassapa dhàreti, vàkacãrampi kassapa dhàreti, elakacãrampi ce'pi kassapa dhàreti, kesakambalampi kassapa dhàreti, vàlakambalampi kassapa dhàreti, ulåkapakkhikampi kassapa dhàreti, kesamassulocako 'pi hoti kesamassulocanànuyogamanuyutto, ubbhaññhako'pi hoti àsanapañikkhitto, ukkuñiko'pi hoti ukkuñikappadhànamanuyutto, kaõñakàpassayiko'pi hoti, kaõñakàpassaye seyyaü kappeti, phalakaseyyampi kappeti, thaõóilaseyyampi kappeti, ekapassasayiko'pi hoti, rajojalladharo abbhokàsiko'pi hoti yathàsanthatiko, vekañiko'pi hoti vikañabhojanànuyogamanuyutto, apànako'pi hoti apànakattamanuyutto, sàyatatiyakampi udakorohaõànuyogamanuyutto viharati. Imàya ca kassapa mattàya iminà tapopakkamena sàma¤¤aü và abhavissa brahma¤¤aü và dukkaraü sudukkaraü, netaü abhavissa kallaü vacanàya 'dukkaraü sàma¤¤aü dukkaraü brahma¤¤anti'.

Sakkà ca panetaü abhavissa ¤àtuü gahapatinà và gahapatiputtena và antamaso kumbhadàsiyàpi: 'handàhaü sàõànipi dhàremi, màsàõànipi kassapa dhàremi, chavadussàni 'pi kassapa dhàremi, paüsukålàni 'pi kassapa dhàremi, tirãñàni 'pi kassapa dhàremi, ajinampi kassapa dhàremi, ajinakkhipampi kassapa dhàremi, kusacãrampi kassapa dhàremi, vàkacãrampi kassapa dhàremi, elakacãrampi kassapa dhàremi, kesakambalampi kassapa dhàremi, vàlakambalampi kassapa dhàremi, ulåkapakkhikampi kassapa dhàremi, kesamassulocako 'pi hoti kesamassulocanànuyogamanuyutto, ubbhaññhako'pi hoti àsanapañikkhitto, ukkuñiko'pi hoti ukkuñikappadhànamanuyutto, kaõñakàpassayiko'pi hoti, kaõñakàpassaye seyyaü kappeti, phalakaseyyampi kappeti, thaõóilaseyyampi kappeti, ekapassasayiko'pi hoti, rajojalladharo abbhokàsiko'pi hoti yathàsanthatiko, vekañiko'pi hoti vikañabhojanànuyogamanuyutto, apànako'pi hoti apànakattamanuyutto, sàyatatiyakampi udakorohaõànuyogamanuyutto viharàmã'ti. Yasmà ca kho kassapa a¤¤atreva imàya mattàya a¤¤atra iminà tapopakkamena sàma¤¤aü và hoti brahma¤¤aü và dukkaraü sudukkaraü, tasmà etaü kallaü vacanàya 'dukkaraü sàma¤¤aü dukkaraü brahma¤¤anti'.

Yato kho kassapa bhikkhu averaü abyàpajjaü mettacittaü bhàveti, àsavàna¤ca khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharati. Ayaü vuccati kassapa bhikkhu samaõo iti'pi bràhmaõo iti'pãti.

[BJT Page 372] [\x 372/]

19. [PTS Page 170] [\q 170/] evaü vutte acelo kassapo bhagavantaü etadavoca: "dujjàno bho gotama samaõo dujjàno bràhmaõo"ti.

"Pakati kho esà kassapa lokasmiü 'dujjàno samaõo dujjàno bràhmaõo"ti.

20. "Acelako ce'pi kassapa hoti muttàcàro hatthàpalekhano, na ehibhadantiko, na tiññhabhadantiko, nàbhihañaü, na uddissakañaü, na nimantanaü sàdiyati. So na kumbhimukhà pañiggaõhàti, na kaëopimukhà pañiggaõhàti, na eëakamantaraü, na daõóamantaraü, na musalamantaraü, na dvinnaü bhu¤jamànànaü, na gabbhiniyà, na pàyamànàya, na purisantaragatàya, na saükittãsu, na yattha sà upaññhito hoti, na yattha makkhikà saõóasaõóacàrinã, na macchaü na maüsaü na suraü na merayaü na thusodakaü pivati. So ekàgàriko và hoti ekàlopiko, dvàgàriko và hoti dvàlopiko, sattàgàriko và hoti sattàlopiko, ekissàpi dattiyà yàpeti, dvãhipi dattãpi yàpeti, sattahipi dattãhi yàpeti, ekàhikampi àhàraü àhàreti, dvàhikampi àhàraü àhàreti, sattàhikampi àhàraü àhàreti. Iti evaråpaü addhamàsikampi pariyàyabhattabhojanànuyogamanuyutto viharati, imàya kassapa mattàya iminà tapopakkamena samaõo và abhavissa bràhmaõo và dujjàno sudujjàno, netaü abhavissa kallaü vacanàya dujjàno samaõo dujjàno bràhmaõo'ti.

Sakkà ca paneso abhavissa ¤àtuü gahapatinà và gahapatiputtena và antamaso kumbha dàsiyà'pi: ayaü acelako hoti muttàcàro hatthàpalekhano, na ehibhadantiko, na tiññhabhadantiko, nàbhihañaü, na uddissakañaü, na nimantanaü sàdiyati. So na kumbhimukhà pañiggaõhàti, na kaëopimukhà pañiggaõhàti, na eëakamantaraü. Na daõóamantaraü, na musalamantaraü, na dvinnaü bhu¤jamànànaü, na gabbhiniyà, na pàyamànàya, na purisantaragatàya, na saükittãsu, na yattha sà upaññhito hoti, na yattha makkhikà saõóasaõóacàrinã, na macchaü na maüsaü na suraü na merayaü na thusodakaü pivati. So ekàgàriko và hoti ekàlopiko, dvàgàriko và hoti dvàlopiko, sattàgàriko và hoti sattàlopiko, ekissàpi dattiyà yàpeti, dvãhipi dattãpi yàpeti, sattahipi dattãhi yàpeti, ekàhikampi àhàraü àhàreti, dvàhikampi àhàraü àhàreti, sattàhikampi àhàraü àhàreti. Iti evaråpaü addhamàsikampi pariyàyabhattabhojanànuyogamanuyutto viharatãti. Yasmà ca kho kassapa a¤¤atreva imàya mattàya a¤¤atra iminà tapopakkamena samaõo và hoti. Bràhmaõo và dujjàno sudujjàno, tasmà etaü kallaü vacanàya dujjàno samaõo dujjàno bràhmaõo'ti.

Yato kho kassapa bhikkhu averaü abyàpajjaü mettacittaü [PTS Page 171] [\q 171/] bhàveti, àsavàna¤ca khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharati. Ayaü vuccati kassapa bhikkhu samaõo iti'pi bràhmaõo iti'pãti.

21. Sàkabhakkho ce'pi kassapa hoti sàmàkabhakkho ce'pi kassapa hoti nãvàrabhakkho ce'pi kassapa hoti daddulabhakkho ce'pi kassapa hoti hañabhakkho ce'pi kassapa hoti kaõabhakkho ce'pi kassapa hoti àcàmabhakkho ce'pi kassapa hoti pi¤¤àkabhakkho ce'pi kassapa hoti tiõabhakkho ce'pi kassapa hoti gomayabhakkho ce'pi kassapa hoti vanamålaphalàhàro yàpeti pavattaphalabhojã. Imàya ca kassapa

Mattàya iminà tapopakkamena sàma¤¤aü và abhavissa bràhmaõo và dujjàno sudujjàno, netaü abhavissa kallaü vacanàya 'dujjàno samaõo dujjàno bràhmaõo'ti.

Sakkà ca panetaü abhavissa ¤àtuü gahapatinà và gahapatiputtena và antamaso kumbhadàsiyàpi: 'ayaü sàkabhakkho và hoti, sàmàkabhakkho và hoti, nãvàrabhakkho và hoti, daddulabhakkho và hoti, hañabhakkho và hoti, kaõabhakkho và hoti, àcàmabhakkho và hoti, pi¤¤àkabhakkho và hoti, tiõabhakkho và hoti, gomayabhakkho và hoti, vanamålaphalàhàro yàpeti pavattaphalabhojã'ti. Yasmà ca kho kassapa a¤¤atreva imàya mattàya a¤¤atra iminà tapopakkamena samaõo và hoti bràhmaõo và dujjàno sudujjàno, tasmà etaü kallaü vacanàya 'dujjàno samaõo dujjàno bràhmaõo'ti.

[BJT Page 374] [\x 374/]

Yato kho kassapa bhikkhu averaü abyàpajjaü mettacittaü bhàveti, àsavàna¤ca khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharati. Ayaü vuccati kassapa bhikkhu samaõo iti'pi bràhmaõo iti'pi.

22. Sàõàni ce'pi kassapa dhàreti, masàõàni ce'pi kassapa dhàreti, chavadussàni ce'pi kassapa dhàreti, paüsukålàni ce'pi kassapa dhàreti, tirãñàni ce'pi kassapa dhàreti, ajinampi kassapa dhàreti, ajinakkhipampi kassapa dhàreti, kusacãrampi kassapa dhàreti, vàkacãrampi kassapa dhàreti, elakacãrampi ce'pi kassapa dhàreti, kesakambalampi ce'pi kassapa dhàreti, vàlakambalampi ce'pi kassapa dhàreti, ulåkapakkhikampi kassapa dhàreti, kesamassulocako 'pi hoti kesamassulocanànuyogamanuyutto, ubbhaññhako'pi hoti àsanapañikkhitto, ukkuñiko'pi hoti ukkuñikappadhànamanuyutto, kaõñakàpassayiko'pi hoti, kaõñakàpassaye seyyaü kappeti, phalakaseyyampi kappeti, thaõóilaseyyampi kappeti, ekapassasayiko'pi hoti, rajojalladharo abbhokàsiko'pi hoti yathàsanthatiko, vekañiko'pi hoti vikañabhojanànuyogamanuyutto, apànako'pi hoti apànakattamanuyutto, sàyatatiyakampi udakorohaõànuyogamanuyutto viharati. Imàya ca kassapa mattàya iminà tapopakkamena samaõo và abhavissa bràhmaõo và dujjàno sudujjàno, netaü abhavissa kallaü vacanàya 'dujjàno samaõo dujjàno bràhmaõo'ti.

Yato kho kassapa bhikkhu averaü abyàpajjaü mettacittaü bhàveti, àsavàna¤ca khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharati. Ayaü vuccati kassapa bhikkhu samaõo iti'pi bràhmaõo iti'pi.

23. Evaü vutte acelo kassapo bhagavantaü etadavoca: "katamà pana sà bho gotama sãlasampadà, katamà cittasampadà, katamà pa¤¤àsampadà?"Ti.

"Idha kassapa tathàgato loke uppajjati arahaü sammà sambuddho vijjàcaraõasampanno sugato lokavidå anuttaro purisadammasàrathã satthà devamanussànaü buddho bhagavà. So imaü lokaü sadevakaü samàrakaü sabrahmakaü sassamaõabràhmaõiü pajaü sadevamanussaü sayaü abhi¤¤à sacchikatvà pavedeti. So dhammaü deseti àdikalyàõaü majjhekalyàõaü pariyosànakalyàõaü sàtthaü sabya¤janaü kevalaparipuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü pakàseti.

23.(29) Taü dhammaü suõàti gahapati và gahapatiputto và a¤¤atarasmiü và kule paccàjàto. So taü dhammaü sutvà tathàgate saddhaü pañilabhati. So tena saddhàpañilàbhena samannàgato iti pañisaücikkhati: 'sambàdho gharàvaso rajàpatho1. Abbhokàso pabbajjà. Nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saükhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Yannånàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajeyya'nti.

1. Rajopatho, katthaci.

So aparena samayena appaü và bhogakkhandhaü pahàya mahantaü và bhogakkhandhaü pahàya appaü và ¤àtiparivaññaü pahàya mahantaü và ¤àtiparivaññaü pahàya kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajati. So evaü pabbajito samàno pàtimokkhasaüvarasaüvuto viharati àcàragocarasampanno aõumattesu vajjesu bhayadassàvã. Samàdàya sikkhati sikkhàpadesu kàyakammavacãkammena samannàgato kusalena. Parisuddhàjãvo sãlasampanno indriyesu guttadvàro bhojane matta¤¤å satisampaja¤¤esu samannàgato santuññho.

24.(29) Katha¤ca kassapa bhikkhu sãlasampanno hoti? Idha kassapa bhikkhu pàõàtipàtaü pahàya pàõàtipàtà pañivirato hoti nihitadaõóo nihitasattho lajjã dayàpanno. Sabbapàõabhåtahitànukampã viharati. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

Adinnàdànaü pahàya adinnàdànà pañivirato hoti dinnàdàyã dinnapàñikaïkhã. Athenena sucibhåtena attanà viharati. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

Abrahmacariyaü pahàya brahmacàrã hoti àràcàrã1 virato methunà gàmadhammà. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

Musàvàdaü pahàya musàvàdà pañivirato hoti saccavàdã saccasandho theto2 paccayiko avisaüvàdako lokassa. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

Pisuõaü vàcaü3 pahàya pisuõàya vàcàya pañivirato hoti. Ito sutvà na amutra akkhàtà imesaü bhedàya. Amutra và sutvà na imesaü akkhàtà amåsaü bhedàya. Iti bhinnànaü và sandhàtà, sahitànaü và anuppadàtà4 samaggàràmo5 samaggarato samagganandiü samaggakaraõiü vàcaü bhàsità hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

Pharusaü vàcaü6 pahàya pharusàya vàcàya pañivirato hoti. Yà sà vàcà neëà kaõõasukhà pemanãyà7 hadayaïgamà porã bahujanakantà bahujanamanàpà, tathàråpaü8 vàcaü bhàsità hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

Samphappalàpaü pahàya samphappalàpà pañivirato hoti kàlavàdã bhåtavàdã atthavàdã dhammavàdã vinayavàdã. Nidhànavatiü vàcaü bhàsità hoti kàlena sàpadesaü pariyantavatiü atthasa¤hitaü. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

1. Anàcàri, machasaü.

2. òheto, syà.

3. Pisuõàvàcaü, [PTS]

4. Anuppàdàtà, [PTS]

5. Samaggaràmo, machasaü.

6. Pharusàvàcaü, [PTS] Sitira

7. Pemaniyà, machasaü. 8. Evaråpiü. [PTS] Sitira.

24.(30) Bãjagàmabhåtagàmasamàrambhà1 pañivirato hoti. Ekabhattiko2 hoti rattåparato3 pañivirato4 vikàlabhojanà. Naccagãtavàditavisåkadassanà5 pañivirato hoti. Màlàgandhavilepanadhàraõamaõóanavibhusanaññhànà pañivirato hoti. Uccàsayanamahàsayanà pañivirato hoti. Jàtaråparajatapañiggahaõà6 pañivirato hoti. âmakadha¤¤apañiggahaõà6 pañivirato hoti. âmakamaüsapañiggahaõà6 pañivirato hoti. Itthikumàrikapañiggahaõà6 pañivirato hoti. Dàsidàsapañiggahaõà6 pañivirato hoti. Ajeëakapañiggahaõà6 pañivirato hoti. Kukkuñasåkarapañiggahaõà6 pañivirato hoti. Hatthigavassavaëavà7 pañiggahaõà pañivirato hoti. Khettavatthupañiggahaõà pañivirato hoti. Dåteyyapaheõa8 gamanànuyogà pañivirato hoti. Kayavikkayà pañivirato hoti. Tulàkåñakaüsakåñamànakåñà9 pañivirato hoti. Ukkoñanava¤cananikatisàci10 yogà pañivirato hoti. Chedanavadhabandhanaviparàmosaàlopasahasàkàrà11 pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

Cullasãlaü12 niññhitaü

24.(31) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpaü bãjagàmabhåtagàmasamàrambhaü13 anuyuttà viharanti, seyyathãdaü: målabãjaü khandhabãjaü phalubãjaü14 aggabãjaü bijabãjameva15 pa¤camaü. Iti và itievaråpà16 bãjagàmabhåtagàmasamàrambhà17 pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

24.(32) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpaü sannidhikàraparibhogaü anuyuttà viharanti, seyyathãdaü: annasannidhiü pànasannidhiü vatthasannidhiü yànasannidhiü sayanasannidhiü gandhasannidhiü àmisasannidhiü. Iti và iti evaråpà sannidhikàraparibhogà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

1. Samàrabbhà, machasaü.

2. Ekaü bhattiko, machasaü.

3. Rattuparato, machasaü.

4. Virato, the. Se.

5. Visåkaü, machasaü.

6. Pariggahaõà, (sabbattha)

7. Gavassaü, se. Vaëavaü, machasaü.

8. Pahiõa, sãmu. Machasa. Syà.

9. Kåñaü, machasaü.

10. Sàvi, machasaü.

11. Sahasaü, machasaü.

12. Cåëa sãlaü, machasaü.

13. Samàrabbhà, machasaü.

14. Phalaü, se. Phaluü, si. The.

15. Bija bãjaü eva. The.

16. Iti evarupà, kesuci.

17. Samàrabbhà, machasaü.

24.(33) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpaü visåkadassanaü anuyuttà viharanti, seyyathãdaü: naccaü gãtaü vàditaü pekkhaü akkhàtaü pàõissaraü vetàlaü kumbhathånaü sobhanakaü1 caõóàlaü vaüsaü dhopanakaü2 hatthiyuddhaü assayuddhaü mahisayuddhaü3 usabhayuddhaü ajayuddhaü meõóayuddhaü4 kukkuñayuddhaü vaññakayuddhaü daõóayuddhaü muññhiyuddhaü5 nibbuddhaü uyyodhikaü balaggaü senàbyåhaü aõãkadassanaü6. Iti và iti evaråpà visåkadassanà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

24.(34) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpaü jåtappamàdaññhànànuyogaü anuyuttà viharanti, seyyathãdaü: aññhapadaü dasapadaü àkàsaü parihàrapathaü santikaü khalikaü ghañikaü salàkahatthaü akkhaü païgacãraü vaïkakaü mokkhacikaü ciïgulakaü pattàëhakaü rathakaü dhanukaü akkharikaü manesikaü yathàvajjaü. Iti và iti evaråpà jåtappamàdaññhànànuyogà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

24.(35) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpaü uccàsayanamahàsayanaü anuyuttà viharanti, seyyathãdaü: àsandiü pallaïkaü gonakaü cittakaü pañikaü pañalikaü tålikaü vikatikaü uddalomiü ekantalomiü kaññhissaü koseyyaü kuttakaü hatthattharaü assattharaü rathattharaü ajinappaveõiü kàdalimigapavarapaccattharaõaü sauttaracchadaü ubhatolohitakåpadhànaü. Iti và iti evaråpà uccàsayanamahàsayanà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

1. Sobhanagarakaü, katthaci. Sobhanakarakaü, [PTS] Sobhanagharakaü, machasaü.

2. Dhovanaü, katthaci. Dhopanaü, sitira.

3. Mahiüsaü, machasaü.

4. Meõóakaü, machasaü.

5. Sãhala potthakesu na dissati.

6. Anãka - kesuci.

24.(36) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpaü maõóanavibhusanaññhànànuyogaü anuyuttà viharanti, seyyathãdaü: ucchàdanaü parimaddanaü nahàpanaü sambàhanaü àdàsaü a¤janaü màlàvilepanaü mukhacuõõakaü1 mukhalepanaü2 hatthabandhaü sikhàbandhaü daõóakaü nàëikaü khaggaü chattaü citråpàhanaü uõhãsaü maõiü vàlavãjaniü odàtàni vatthàni dãghadasàni. Iti và iti evaråpà maõóanavibhusanaññhànànuyogà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

24.(37) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpaü tiracchànakathaü anuyuttà viharanti, seyyathãdaü: ràjakathaü corakathaü mahàmattakathaü senàkathaü bhayakathaü yuddhakathaü annakathaü pànakathaü vatthakathaü sayanakathaü màlàkathaü gandhakathaü ¤àtikathaü yànakathaü gàmakathaü nigamakathaü nagarakathaü janapadakathaü itthikathaü purisakathaü (kumàrakathaü kumàrikathaü)3 sårakathaü visikhàkathaü kumbhaññhànakathaü pubbapetakathaü nànattakathaü lokakkhàyikaü samuddakkhàyikaü itibhavàbhavakathaü. Iti và itievaråpàya tiracchànakathàya pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

24.(38) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpà viggàhikakathaü anuyuttà viharanti, seyyathãdaü: "na tvaü imaü dhammavinayaü àjànàsi. Ahaü imaü dhammavinayaü àjànàmi. Kiü tvaü imaü dhammavinayaü àjànissasi? Micchàpañipanno tvamasi. Ahamasmi sammàpañipanno. Sahitaü me, asahitaü te. Pure vacanãyaü pacchà avaca. Pacchà vacanãyaü pure avaca. âciõõaü4 te viparàvattaü. âropito te vàdo. Niggahãto tvamasi. Cara vàdappamokkhàya. Nibbeñhehi và sace pahosã"ti. Iti và itievaråpàya viggàhikakathàya pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

24.(39) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpaü dåteyyapahiõagamanànuyogamanuyuttà viharanti, seyyathãdaü: ra¤¤aü ràjamahàmattànaü khattiyànaü bràhmaõànaü gahapatikànaü kumàrànaü "idha gaccha. Amutràgaccha. Idaü hara. Amutra idaü àharà"ti. Iti và itievaråpà dåteyyapahiõagamanànuyogà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

1. Mukhacuõõaü, machasaü.

2. Mukhàlepanaü, sãmu.

3. Marammapotthakesuyeva dissate

4. Aviciõõaü, kesuci.

24.(40) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te kuhakà ca honti lapakà ca nemittikà ca nippesikà ca làbhena ca làbhaü nijigiüsitàro. Iti và itievaråpà kuhanalapanà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

Majjhimasãlaü niññhitaü.

24.(41) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvena jãvikaü1 kappenti, seyyathãdaü: aïgaü nimittaü uppàtaü2 supiõaü3 lakkhaõaü måsikacchinnaü aggihomaü dabbihomaü thusahomaü taõóulahomaü sappihomaü telahomaü mukhahomaü lohitahomaü aïgavijjà vatthuvijjà khattavijjà4 sivavijjà bhåtavijjà bhurivijjà ahivijjà visavijjà vicchikavijjà måsikavijjà sakuõavijjà vàyasavijjà pakkajjhànaü5 saraparittànaü migacakkaü. Iti và itievaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

24.(42) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvena jãvikaü kappenti, seyyathãdaü: maõilakkhaõaü vatthalakkhaõaü daõóalakkhaõaü6 asilakkhaõaü usulakkhaõaü dhanulakkhaõaü àvudhalakkhaõaü7 itthilakkhaõaü purisalakkhaõaü kumàralakkhaõaü kumàrilakkhaõaü dàsalakkhaõaü dàsilakkhaõaü hatthilakkhaõaü assalakkhaõaü mahisalakkhaõaü8 usabhalakkhaõaü golakkhaõaü9 ajalakkhaõaü meõóalakkhaõaü10 kukkuñalakkhaõaü vaññakalakkhaõaü godhàlakkhaõaü kaõõikàlakkhaõaü kacchapalakkhaõaü migalakkhaõaü. Iti và itievaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

24.(43) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvena jãvikaü kappenti seyyathãdaü: ra¤¤aü niyyànaü bhavissati, ra¤¤aü aniyyànaü bhavissati, abbhantarànaü ra¤¤aü upayànaü bhavissati, bàhirànaü ra¤¤aü apayànaü bhavissati, bàhirànaü ra¤¤aü upayànaü bhavissati, abbhantarànaü ra¤¤aü apayànaü bhavissati, abbhantarànaü ra¤¤aü jayo bhavissati, abbhantarànaü ra¤¤aü paràjayo bhavissati. Iti imassa jayo bhavissati. Imassa paràjayo bhavissati. Iti và itievaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

1. Jãvitaü, machasaü.

2. Uppàdaü, sãmu.

3. Supinaü, machasaü. Supiõakaü, si.

4. Khettaü, kesuci.

5. Pakkha, kesuci.

6. Daõóalakkhaõaü satthalakkhaõaü, machasaü.

7. âyudha, kesuci.

8. Mahiüsa, machasaü.

9. Goõa, machasaü.

10. Meõóaka, kesuci.

24.(44) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvena jãvikaü kappenti. Seyyathãdaü: candaggàho bhavissati. Suriyaggàho bhavissati. Nakkhattagàho bhavissati. Candimasuriyànaü pathagamanaü bhavissati. Candimasuriyànaü uppathagamanaü bhavissati. Nakkhattànaü pathagamanaü bhavissati. Nakkhattànaü uppathagamanaü bhavissati. Ukkàpàto bhavissati. Dãsàóàho bhavissati. Bhåmicàlo bhavissati. Devadundubhi bhavissati. Candimasuriyanakkhattànaü uggamanaü ogamanaü1 saükilesaü vodànaü bhavissati. Evaüvipàko candaggàho bhavissati. Evaüvipàko suriyaggàho bhavissati. Evaüvipàko nakkhattaggàho bhavissati. Evaüvipàkaü candimasuriyànaü pathagamanaü bhavissati. Evaüvipàkaü candimasuriyànaü uppathagamanaü bhavissati. Evaüvipàkaü nakkhattànaü pathagamanaü bhavissati. Evaüvipàkaü nakkhattànaü uppathagamanaü bhavissati. Evaüvipàko ukkàpàto bhavissati. Evaüvipàko disàóàho bhavissati. Evaüvipàko bhåmicàlo bhavissati. Evaüvipàko devadundåbhi bhavissati. Evaüvipàko candimasuriyanakkhattànaü uggamanaü ogamanaü saïkilesaü vodànaü bhavissati. Iti và itievaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

24.(45) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvena jãvikaü kappenti. Seyyathãdaü: subbuññhikà bhavissati. Dubbuññhikà bhavissati. Subhikkhaü bhavissati. Dubbhikkhaü bhavissati. Khemaü bhavissati. Bhayaü bhavissati. Rogo bhavissati. ârogyaü bhavissati. Muddà gaõanà saükhànaü kàveyyaü lokàyataü. Iti và itievaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvena pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

24.(46) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvena jãvikaü kappenti. Seyyathãdaü: àvàhanaü vivàhanaü saüvadanaü vivadanaü saükiraõaü vikiraõaü subhagakaraõaü dubbhagakaraõaü viruddhagabbhakaraõaü jivhànitthambhanaü2 hanusaühananaü hatthàbhijappanaü hanujappanaü kaõõajappanaü àdàsapa¤haü kumàripa¤haü devapa¤haü àdiccupaññhànaü mahatupaññhànaü abbhujjalanaü sirivhàyanaü. Iti và itievaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvà pañivirato hoti. Idampi'ssa hoti sãlasmiü.

1. Oggamanaü, kesuci.

2. Jivhànitthaddhanaü. Bahusu.

24.(47) Yathà và paneke bhonto samaõabràhmaõà saddhàdeyyàni bhojanàni bhu¤jitvà te evaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvena jãvikaü kappenti. Seyyathãdaü: santikammaü paõidhikammaü bhåtakammaü bhurikammaü vassakammaü vossakammaü vatthukammaü vatthuparikiraõaü àcamanaü nahàpanaü juhanaü vamanaü virecanaü uddhavirecanaü adhovirecanaü sãsavirecanaü kaõõatelaü nettatappanaü natthukammaü a¤janaü pacca¤janaü sàlàkiyaü sallakattiyaü dàrakatikicchà målabhesajjànaü anuppadànaü osadhãnaü pañimokkho. Iti và itievaråpàya tiracchànavijjàya micchàjãvà pañivirato hoti. Idamassa hoti sãlasampadàya.

24.(48) Sa kho1 so kassapa bhikkhu evaü sãlasampanno na kutoci bhayaü samanupassati yadidaü sãlasaüvarato. Seyyathàpi kassapa ràjà khattiyo muddhàvasitto2 nihatapaccàmitto na kutoci bhayaü samanupassati yadidaü paccatthikato, evameva kho kassapa bhikkhu evaü sãlasampanno na kutoci bhayaü samanupassati yadidaü sãlasaüvarato. So iminà ariyena sãlakkhandhena samannàgato ajjhattaü anavajjasukhaü pañisaüvedeti. Evaü kho kassapa bhikkhu sãlasampanno hoti.

25.(49) Katha¤ca kassapa bhikkhu indriyesu guttadvàro hoti? Idha kassapa bhikkhu cakkhunà råpaü disvà na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã. Yatvàdhikaraõamenaü cakkhundriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvassaveyyuü3 tassa saüvaràya pañipajjati. Rakkhati cakkhundriyaü. Cakkhundriye saüvaraü àpajjati. Sotena saddaü sutvà na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã. Yatvàdhikaraõamenaü sotindriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvassaveyyuü tassa saüvaràya pañipajjati. Rakkhati sotindriyaü. Sotindriye saüvaraü àpajjati. Ghàõena gandhaü ghàyitvà na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã. Yatvàdhikaraõamenaü ghàõindriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvassaveyyuü tassa saüvaràya pañipajjati. Rakkhati ghàõindriyaü. Ghàõindriye saüvaraü àpajjati. Jivhàya rasaü sàyitvà na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã. Yatvàdhikaraõamenaü jivhindriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvassaveyyuü3 tassa saüvaràya pañipajjati. Rakkhati jivhindriyaü. Jivhindriye saüvaraü àpajjati. Kàyena phoññhabbaü phusitvà na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã. Yatvàdhikaraõamenaü kàyindriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvassaveyyuü3 tassa saüvaràya pañipajjati. Rakkhati kàyindriyaü. Kàyindriye saüvaraü àpajjati. Manasà dhammaü vi¤¤àya na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã. Yatvàdhikaraõamenaü manindriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvassaveyyuü3 tassa saüvaràya pañipajjati. Rakkhati manindriyaü. Manindriye saüvaraü àpajjati. So iminà ariyena indriyasaüvarena samannàgato ajjhattaü abyàsekasukhaü pañisaüvedeti. Evaü kho kassapa bhikkhu indriyesu guttadvàro hoti.

1. Atha kho, kesuci.

2. Muddhàbhisinto, kesuci.

3. Anvàsaveyyuü, anvàssaveyyu, kesuci.

26.(50) Katha¤ca kassapa bhikkhu satisampaja¤¤ena samannàgato hoti? Idhàvuso bhikkhu abhikkante pañikkante sampajànakàrã hoti. âlokite vilokite sampajànakàrã hoti. Sami¤jite1 pasàrite sampajànakàrã hoti. Saïghàñipattacãvaradhàraõe sampajànakàrã hoti. Asite pãte khàyite sàyite sampajànakàrã hoti. Uccàrapassàvakamme sampajànakàrã hoti. Gate ñhite nisinne sutte jàgarite bhàsite tuõhãbhàve sampajànakàrã hoti. Evaü kho kassapa bhikkhu satisampaja¤¤ena samannàgato hoti.

[BJT Page 378] [\x 378/]

27.(51) Katha¤ca àvuso bhikkhu santuññho hoti? Idhàvuso bhikkhu santuññho hoti kàyaparihàriyena cãvarena kucchiparihàriyena2 piõóapàtena. So yena yeneva pakkamati samàdàyeva pakkamati. Seyyathàpi kassapa pakkhi sakuõo yena yeneva óeti sapattabhàro'va óeti, evameva kho àvuso bhikkhu santuññho hoti kàyaparihàriyena cãvarena kucchiparihàriyena piõóapàtena. So yena yeneva pakkamati samàdàyeva pakkamati. Evaü kho àvuso bhikkhu santuññho hoti.

28.(52) So iminà ca ariyena sãlakkhandhena3 samannàgato iminà ca ariyena indriyasaüvarena samannàgato iminà ca ariyena satisampaja¤¤ena samannàgato imàya ca ariyàya santuññhiyà samannàgato vivittaü senàsanaü bhajati ara¤¤aü rukkhamålaü pabbataü kandaraü giriguhaü susànaü vanapatthaü abbhokàsaü palàlapu¤jaü. So pacchàbhattaü piõóapàtapañikkanto nisãdati pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà.

29.(53) So loke abhijjhaü pahàya vigatàbhijjhena cetasà viharati. Abhijjhàya cittaü parisodheti. Byàpàdapadosaü pahàya abyàpannacitto viharati sabbapàõabhåtahitànukampã. Byàpàdapadosà cittaü parisodheti. Thãnamiddhaü pahàya vigatathãnamiddho viharati àlokasa¤¤ã sato sampajàno. Thãnamiddhà cittaü parisodheti. Uddhaccakukkuccaü pahàya anuddhato viharati ajjhattaü våpasantacitto. Uddhaccakukkuccà cittaü parisodheti. Vicikicchaü pahàya tiõõavicikiccho viharati akathaükathã kusalesu dhammesu. Vicikicchàya cittaü parisodheti.

1. Sammi¤jite, kesuci.

2. Paribhàrikena, sãmu.

3. Iminà sãlakkhandhena, sabbattha.

29.(54) Seyyathàpi àvuso puriso iõaü àdàya kammante payojeyya, tassa te kammantà samijjheyyuü, so yàni ca poràõàni iõamålàni tàni ca byantãkareyya, siyà cassa uttariü avasiññhaü dàrabharaõàya, tassa evamassa: "ahaü kho pubbe iõaü àdàya kammante payojesiü. Tassa me te kammantà samijjhiüsu. So'haü yàni ca poràõàni iõamålàni tàni ca byantã akàsiü. Atthi ca me uttariü avasiññhaü dàrabharaõàyà"ti. So tatonidànaü labhetha pàmojjaü, adhigaccheyya somanassaü -

29.(55) Seyyathàpi àvuso puriso àbàdhiko assa dukkhito bàëhagilàno, bhattaü cassa nacchàdeyya, na cassa kàye balamattà, so aparena samayena tamhà àbàdhà mucceyya, bhatta¤cassa chàdeyya, siyà cassa kàye balamattà, tassa evamassa: "ahaü kho pubbe àbàdhiko ahosiü dukkhito bàëhagilàno. Bhattaü ca me nacchàdesi. Nacassa me àsi kàye balamattà. So'mhi etarahi tamhà àbàdhà mutto bhatta¤ca me chàdeti. Atthi ca me kàye balamattà"ti. So tato nidànaü labhetha pàmojjaü, adhigaccheyya somanassaü -

29.(56) Seyyathàpi àvuso puriso bandhanàgàre baddho assa, so aparena samayena tamhà bandhanàgàrà mucceyya sotthinà abbayena1, na cassa ki¤ci bhogànaü vayo, tassa evamassa: "ahaü kho pubbe bandhanàgàre baddho ahosiü. So'mhi etarahi tamhà bandhanàgàrà mutto sotthinà abbayena. Natthi ca me ki¤ci bhogànaü vayo"ti. So tatonidànaü labhetha pàmojjaü, adhigaccheyya somanassaü -

29.(57) Seyyathàpi àvuso puriso dàso assa anattàdhãno paràdhãno na yenakàmaïgamo, so aparena samayena tamhà dàsabyà mucceyya attàdhãno aparàdhãno bhujisso yenakàmaïgamo, tassa evamassa: "ahaü kho pubbe dàso ahosiü anattàdhãno paràdhãno na yenakàmaïgamo, so'mhi etarahi tamhà dàsabyà mutto attàdhãno aparàdhãno bhujisso yenakàmaïgamo"ti. So tatonidànaü labhetha pàmojjaü, adhigaccheyya somanassaü -

1. Avyayena, [PTS]

29.(59) Seyyathàpi àvuso puriso sadhano sabhogo kantàraddhànamaggaü pañipajjeyya dubbhikkhaü sappañibhayaü. So aparena samayena taü kantàraü nitthareyya, sotthinà gàmantaü anupàpuõeyya khemaü appañibhayaü, tassa evamassa: "ahaü kho pubbe sadhano sabhogo kantàraddhànamaggaü pañipajjiü dubbhikkhaü sappañibhayaü. So'mhi etarahi taü kantàraü tiõõo sotthinà gàmantaü anuppatto khemaü appañibhaya"nti. So tato nidànaü labhetha pàmojjaü adhigaccheyya somanassaü -

29.(60) Evameva kho àvuso bhikkhu yathà iõaü yathà rogaü yathà bandhanàgàraü yathà dàsabyaü yathà kantàraddhànamaggaü evaü ime pa¤ca nãvaraõe appahãõe attani samanupassati. Seyyathàpi àvuso ànaõyaü yathà àrogyaü yathà bandhanà mokkhaü yathà bhujissaü yathà khemantabhåmiü evameva kho àvuso bhikkhu ime pa¤ca nãvaraõe pahãõe attani samanupassati.

[BJT Page 380] [\x 380/]

30(61) Tassime pa¤ca nãvaraõe pahãõe attani samanupassato pàmojjaü jàyati. Pamuditassa pãti jàyati. Pãtimanassa kàyo passambhati. Passaddhakàyo sukhaü vedeti. Sukhino cittaü samàdhiyati.

So vivicceva kàmehi vivicca akusalehi dhammehi [PTS Page 173] [\q 173/] savitakkaü savicàraü vivekajaü pãtisukhaü pañhamaü jhànaü upasampajja viharati. So imameva kàyaü vivekajena pãtisukhena abhisanneti parisanneti paripåreti parippharati. Nàssa ki¤ci sabbàvato kàyassa vivekajena pãtisukhena apphuñaü hoti.

Seyyathàpi àvuso dakkho nahàpako và nahàpakantevàsã và kaüsathàle nahànãyavuõõàni àkiritvà udakena paripphosakaü paripphosakaü sanneyya3 sàyaü nahànãyapiõói snehànugatà snehaparetà santarabàhirà phuñà snehena na ca paggharaõi -

Evameva kho àvuso bhikkhu imameva kàyaü vivekajena pãtisukhena abhisanneti parisenneti paripåreti parippharati. Nàssa ki¤ci sabbàvato kàyassa vivekajena pãtisukhena apphuñaü hoti.

Puna ca paraü àvuso bhikkhu vitakkavicàrànaü våpasamà ajjhattaü sampasàdanaü cetaso ekodibhàvaü avitakkaü avicàraü samàdhijaü pãtisukhaü dutiyaü jhànaü upasampajja viharati. So imameva kàyaü samàdhijena pãtisukhena abhisandeti parisandeti paripåreti parippharati. Nàssa ki¤ci sabbàvato kàyassa samàdhijena pãtisukhena apphuñaü hoti.

Seyyathàpi àvuso udakarabhado ubbhidodako, tassa nevassa puratthimàya disàya udakassa àyamukhaü, na dakkhiõàya disàya udakassa àyamukhaü, na pacchimàya disàya udakassa àyamukhaü, na uttaràya disàya udakassa àyamukhaü, devo ca na kàlena kàlaü sammà dhàraü anupaveccheyya, atha kho tamhà ca udakarahadà sãtà vàridhàrà ubbhijjitvà tameva udakarahadaü sãtena vàrinà abhisandeyya parisandeyya paripåreyya paripphareyya, nàssa ki¤ci sabbàvato udakarahadassa vàrinà sãtena apphuñaü assa -

Evameva kho àvuso bhikkhu imameva kàyaü samàdhijena pãtisukhena abhisandeti parisandeti paripåreti parippharati. Nàssa ki¤ci sabbàvato kàyassa samàdhijena pãtisukhena apphuñaü hoti.

Puna ca paraü àvuso bhikkhu pãtiyà ca viràgà upekkhako ca viharati sato sampajàno sukha¤ca kàyena pañisaüvedeti. Yantaü ariyà àcikkhanti: upekkhako satimà sukhavihàrãti tatiyaü jhànaü upasampajja viharati.

So imameva kàyaü nippãtikena sukhena abhisandeti parisandeti paripåreti, parippharati nàssa ki¤ci sabbàvato kàyassa nippãtikena sukhena apphuñaü hoti.

Seyyathàpi àvuso uppaliniyaü và paduminiyaü và puõóarãkiniyaü và appekaccàni uppalàni và padumàni và puõóarãkàni và udake jàtàni udake saüvaddhàni udakànuggatàni antonimuggaposãni tàni yàva caggà yàva ca målà sãtena vàrinà abhisannàni parisannàni paripåràni, paripphuñàni nàssà ki¤ci sabbàvataü uppalànaü và padumànaü và puõóarãkànaü và sãtena vàrinà apphuñaü assa.

Evameva kho àvuso bhikkhu imameva kàyaü nippãtikena sukhena abhisandeti parisandeti paripåreti parippharati. Nàssa ki¤ci sabbàvato kàyassa nippãtikena sukhena apphuñaü hoti.

Puna ca paraü àvuso bhikkhu sukhassa ca pahànà dukkhassa ca pahànà pubbeva somanassadomanassànaü atthaïgamà adukkhamasukhaü upekkhàsatipàrisuddhiü catutthaü jhànaü upasampajja viharati. Idampi'ssa hoti cittasampadàya. Ayaü kho sà kassapa cittasampadà.

31. So evaü samàhite citte - pe -

[BJT Page 380] [\x 380/]

32. [PTS Page 174] [\q 174/] imàya ca kassapa sãlasampadàya imàya ca cittasampadàya imàya ca pa¤¤àsampadàya a¤¤à sãlasampadà cittasampadà pa¤¤àsampadà uttarãtarà và paõãtatarà và natthi.

33. Santi kassapa eke samaõabràhmaõà sãlavàdà. Te anekapariyàyena sãlassa vaõõaü bhàsanti. Yàvatà kassapa ariyaü paramaü sãlaü, nàhaü tattha attano samasamaü samanupassàmi. Kuto bhiyyo? Atha kho ahameva tattha bhiyyo yadidaü adhisãlaü.

34. Santi kassapa eke samaõabràhmaõà tapojigucchàvàdà. Te anekapariyàyena tapojigucchàya vaõõaü bhàsanti. Yàvatà kassapa ariyà paramà tapojigucchà, nàhaü tattha attano samasamaü samanupassàmi. Kuto bhiyyo? Atha kho ahameva tattha bhiyyo yadidaü adhijegucchaü.

35. Santi kassapa eke samaõabràhmaõà pa¤¤àvàdà. Te anekapariyàyena pa¤¤àya vaõaõaü bhàsanti. Yàvatà kassapa ariyà paramà pa¤¤à, nàhaü tattha attano samasamaü samanupassàmi. Kuto bhiyyo? Atha kho ahameva tattha bhiyyo yadidaü adhipa¤¤à.

36. Santi kassapa eke samaõabràhmaõà vimuttivàdà. Te anekapariyàyena vimuttiyà vaõaõaü bhàsanti. Yàvatà kassapa ariyà paramà vimutti, nàhaü tattha attano samasamaü samanupassàmi. Kuto bhiyyo? Atha kho ahameva tattha bhiyyo yadidaü adhimutti.

[BJT Page 382] [\x 382/]

37. [PTS Page 175] [\q 175/] ñhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü a¤¤atitthiyà paribbàjakà evaü vadeyyuü: "sãhanàdaü kho samaõo gotamo nadati. Ta¤ca kho su¤¤àgàre nadati no parisàså"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà. "Sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadatã'ti. Evamassu kassapa vacanãyà.

38. òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü a¤¤atitthiyà paribbàjakà evaü vadeyyuü: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati. No ca kho visàrado nadatã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà. "Sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadatã"ti. Evamassu kassapa vacanãyà.

39. òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü a¤¤atitthiyà paribbàjakà evaü vadeyyuü: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, no ca kho naü pa¤haü pucchantã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà "sãhanàdaü ca samaõo gotamo nadati. Parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤ha¤ca naü pucchantã"ti. Evamassu kassapa vacanãyà.

40. òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü a¤¤atitthiyà paribbàjakà evaü vadeyyuü: "sãhanàdaü ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤haü ca naü pucchanti, no ca kho nesaü pa¤haü puññho byàkarotã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà. "Sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤haü ca naü pucchanti. Pa¤ha¤ca nesaü puññho byàkarotã"ti. Evamassu kassapa vacanãyà.

41. òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü a¤¤atitthiyà paribbàjakà evaü vadeyyuü: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati. Visàrado ca nadati, pa¤haü ca naü pucchanti, no ca kho pa¤ha¤ca nesaü puññho byàkaroti, no ca kho pa¤hassa veyyàkaraõena cittaü àràdhetã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà "sãhanàdaü ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤haü ca naü pucchanti, no ca kho nesaü pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdhetã"ti evamassu kassapa vacanãyà.

42. òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü a¤¤atitthiyà paribbàjakà evaü vadeyyuü: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati. Parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti, no ca kho sotabbaü ma¤¤antã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti. Sotabba¤cassa ma¤¤antã"ti. Evamassu kassapa vacanãyà.

[BJT Page 384] [\x 384/]

43. òhànaü kho panetaü vijjati yaü a¤¤atitthiyà paribbàjakà evaü vadeyyuü: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati. Parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti, no ca kho sotabbaü ma¤¤antã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti. Sotabba¤cassa ma¤¤anti. No ca kho sutvà cassa pasãdanatã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti. Sotabba¤cassa ma¤¤anti. Sutvà cassa pasãdantã"ti. Evamassu kassapa vacanãyà.

44. òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü a¤¤atitthiyà paribbàjakà evaü vadeyyuü: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati. Parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti, no ca kho sotabbaü ma¤¤antã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti. Sutvà cassa pasãdanti, no ca kho pasannà pasannàkàraü karontã"ti. Te mà' hevanti'ssu vacanãyà. "Sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati. Parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti, no ca kho sotabbaü ma¤¤antã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti. Sutvà cassa pasãdati, pasannà ca pasannàkàraü karontã"ti evamassu kassapa vacanãyà.

45. òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü a¤¤atitthiyà paribbàjakà evaü vadeyyuü: "sãhanàdaü ca samaõo gotamo nadati. Parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti, no ca kho sotabbaü ma¤¤antã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti. Pasannà ca pasannàkàraü karoti. No ca kho tathattàya pañipajjantã"ti. Te 'mà hevanti"ssu vacanãyà "sãhanàdaü ca samaõo gotamo nadati. Parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti, no ca kho sotabbaü ma¤¤antã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà: "sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati, parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti. Pasannà ca pasannàkàraü karonti. Tathattàya ca pañipajjantã"ti evamassu kassapa vacanãyà.

46. òhànaü kho panetaü kassapa vijjati yaü a¤¤atitthiyà paribbàjakà evaü vadeyyuü: "sãhanàdaü ca samaõo gotamo nadati. Parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti, sotabbaü ca ma¤¤anti, tathattàya ca pañipajjanti, no ca kho pañipannà àràdhentã"ti. Te 'mà hevanti'ssu vacanãyà. "Sãhanàda¤ca samaõo gotamo nadati. Parisàsu ca nadati, visàrado ca nadati, pa¤ha¤ca taü pucchanti, pa¤ha¤ca nesaü puññho byàkaroti, pa¤hassa ca veyyàkaraõena cittaü àràdheti, sotabba¤cassa ma¤¤anti, sutvà cassa pasãdanti, pasannà ca pasannàkàraü karonti, tathattàya ca pañipajjanti pañipannà ca àràdhentã"ti. Evamassu kassapa vacanãyà.

47. Ekamidàhaü kassapa samayaü ràjagahe viharàmi gijjhakåñe pabbate. Tatra maü a¤¤ataro tapabrahmacàrã [PTS Page 176] [\q 176/] nigrodho nàma adhijegucche pa¤haü pucchi. Tassàhaü adhijegucche pa¤haü puññho byàkàsiü. Byàkato ca pana me attamano ahosi. Paraü viya mattàyàti.

[BJT Page 386] [\x 386/]

48. "Ko hi bhante bhagavato dhammaü sutvà na attamano assa paraü viya mattàya? Bhante bhagavato dhammaü sutvà attamano paraü viya mattàya, abhikkantaü bhante, abhikkantaü bhante. Seyyathàpi bhante nikkujjitaü và ukkujjeyya, pañicchannaü và vivareyya, måëhassa và maggaü àcikkheyya, andhakàre và telapajjotaü dhàreyya cakkhumanto råpàni dakkhintãti, evameva bhagavatà anekapariyàyena dhammo pakàsito. Esàhaü bhante bhagavantaü saraõaü gacchàmi dhamma¤ca bhikkhusaïgha¤ca. Labheyyàhaü bhante bhagavato santike pabbajjaü, labheyyaü upasampadanti".

49. "Yo kho kassapa a¤¤atitthiyapubbo imasmiü dhammavinaye àkaïkhati pabbajjaü, àkaïkhati upasampadaü, so cattàro màse parivasati. Catunnaü màsànaü accayena àraddhacittà bhikkhå taü pabbàjenti, upasampàdenti bhikkhubhàvàya. Api ca mettha puggalavemattatà vidità"ti.

50. "Sace bhante a¤¤atitthiyapubbà imasmiü dhammavinaye àkaïkhantà pabbajjaü àkaïkhantà upasampadaü cattàro màse parivasanti, catunnaü màsànaü accayena àraddhacittà bhikkhå taü pabbàjenti, upasampàdenti bhikkhubhàvàya. Ahaü cattàri vassàni parivasissàmi. Catunnaü vassànaü accayena àraddhacittà bhikkhå maü pabbàjentu, upasampàdentu bhikkhubhàvàyà'ti.

51. Alattha kho acelo kassapo bhagavato santike pabbajjaü [PTS Page 177] [\q 177/] alatthupasampadaü. Aciråpasampanno kho panàyasmà kassapo eko våpakaññho appamatto àtàpã pahitatto viharanto, na cirasseva yassatthàya kulaputtà sammadeva agàrasmà anagàriyaü pabbajanti, tadanuttaraü brahmacariyapariyosànaü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja vihàsi. "Khãõà jàti. Vusitaü brahmacariyaü. Kataü karaõãyaü. Nàparaü itthattàyà"ti abbha¤¤àsi.

A¤¤ataro ca kho panàyasmà kassapo arahataü ahosãti.

Sãhanàdasuttaü niññhitaü aññhamaü.