Kaýda sen

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Kaýda sen
by Magtymguly Pyragy


KAÝDA SEN


Badaraga, neýlerem men, mähribanym, kaýda sen?
İki dünýä ýoldaşym, şähri-imanym, kaýda sen?
Gözlerimniň röwşeni, ýagty nuranym, kaýda sen?
Neýlerem bagu-çemeni, mahy-tabanym, kaýda sen?
Walydym, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?

Şum pelekniň zulmundan çykmyş jesetden jany, heý,
Gitdi ol şähri-behiştge, aýrylyp imany, heý,
Sowuldy daglar başyndan, ýagynly dumany, heý,
Turdy naglydan bu gün, ol guradyp ummany, heý,
Walydym, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?

Görmedim öz rastyma, ol bakydan gül deý ýüzün ,
Diýdi: görmedim çyragym, ýaş ediban ol gözün,
“Pyragy! Pyragy!” diýip, unudyban ol sözün,
Berdi ol zemin içre biygtyýar görge özün,
Walydym, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?

Aýra düşmez käkilik, çölde goýuban balasyn,
Agalýyr bilbil mydam, älemge ýaýyp nalasyn,
Ak maraldyň owlagy çyksa golundan, neýlesin,
Şum pelekde ýok utanç, saldy-la pyrkat hilesin…
Walydym, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?

İl-güni bolmasa, şalar tagtydan düşer gider,
Salsaň ol narga daragtny, kül bolar, bişer gider,
Bazsaň ki ary hinini, döwr eýleýip, üýşer gider,
Ölse göz astyda owlak, gäbesi çiýşer gider,
Walydym, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?

Ýygnaýyrlar mallary bir kişi eýläp sarwan,
Ukyda ýatsa kişi, mallar ki çaşar bigüman,
Duşadyr börige her dem, galmaýä biru aman.
Düşdi başymga ki, dostlar, beýle bir ahyrzaman,
Walydym, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?

İl-uluslar zar edip, kyldy özüni har-u zar,
Gyş pasylga öwrülibän, gitdi ol pasly-bahar,
Guýdy bulutlar ýagmyryn, halymga eýläp gahar,
Joşduryp dünýä ýüzün, umman deýin siller akar,
Walydym, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?

Girmişem baga rowan, solmuş ki gördüm güllerim,
Tyg degmeýen, damy ösüp, ölmüşki ol bilbillerim,
Çykdy derýa kenaryndan, akdy dünýä sillerim,
Aglaýyr Aýym-Günüm, matam tutuban illerim,
Walydym, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?

Goç ýigitniň goludan gaçdy bu gün, gör, gylyjy,
Uzamaz, ýetmez, zeminde, ýokdur anyň alajy,
Dökdi ýapragyn birden, ýas tutup serwi agajy.
Daýy, dogan-gardaşy zar eýleýip hem-de bajy.
Walydym, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?

Aýra düşüp käbeden, goýdum Pragy adyma,
İl-ulus, hazynadan düşmez bir zerre ýadyma,
Gördi garakçy bu gün gol urdy göwher zadyma,
Eredi daglarnyň daşy, çydamady oduma,
Walydym, Mekge-Medinäm, mähribanym, kaýda sen?
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.