K-1604

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

K-1604

საბუთის აღწერილობა[edit]

პირი საბუთისა 1475 წ. - სასისხლო სიგელი დავით მეფისა ნიქაბერიძეებისადმი

საბუთი წარმოადგენს XVI საუკუნეში ტყავზე გადაწერილ პირს; ს.კაკაბაძის აზრით გადაწერა მოხდა უკვე დაშლილი დედნიდან, რის გამოც გადამწერს ტექსტის ცალკეული ადგილები ერთმანეთში გადაურევია და ზოგიც ვერ გაურჩევია. თვითონ ეს საბუთი ეხლა ასე იკითხება:,

ქ. სახელითა: ღთისათა: დავითისგან: ბაგრატოვანისა: ძისა: ვახტანგისგან: აფხაზთა: ქართველთა: რანთა: კახთა: და: სომეხთა: მეფეთა: მეფისა: შარვანშე: და: შანშე: ყოვლისა: აღმოსავლეთისა: და: დასავლეთისა: ჩრდილოეთის: ხელმწიფობითა: მპყრობელისა: მოვიდეს: ჩუენსა: წინაშე: გიორგი: და: ოღი: და: სიხარულ: ნიქაბაძენი: გელათისა: წინა: მდეგნი: და: ყმანი: და: გვიაჯნეს: და: მოგვახსენეს: რათამცა: რათამ: სასისხლოთა: წიგნით:ა შეგვიწყალნეს: და: გუაჯერა: ღმერთმან: და: ვისმინეთ: აჯა: და: მოხსენება: და: ამოუბოძეთ: სასისხლო: სიგელი: გიორგის: და: ოღის: და: სიხარულს: და: გაუჩინეთ: ოთხმოცი: ათასი: თეთრი: ძული: ცხუმური: მათისა: ერდგულად: სამსახურისათუის: პირველ: გელათისა: ყმანი: ყოფილიყუენთ: და: დიდა: ნამსახურნი: ჩუენისა: კარისანი: და: პირველთა: მეფეთა: დიდად: შეგიწყალეთ: გიორგი: და: ოღი: და: სიხარული: და: გაგიჩინეთ: სრული: სისხლი: ოთხმოციათასი: ძველი: ცხუმური. აწე: ვინცავინ: ნახოთ: ბრძანება: და: სიგელი: ესე: შემდგომად: დიდთა: სხუათა: მეფეთა: დედოფალთა: კათალიკოზთ: ებისკოპოზთა: და: მთავარ: ების: კოპოზთა: ერისთავთა: დიდებულთა: აზნაურთა: ჩუნისა: კარისა: ხელის: მქონებელთა: მოურავთა: მეჯინიბეთა: ბაზიერთა: მერემაეთა: მესაკლავეთა: მებანურეთ: ყოველთავე: დაუმტკიცეთ: ნუვინ: უშლით: ბძანებასა: ჩუენსა: ნუცა: ვინ: რას: აკლებთ: თვინიერ: შეწევნისა: და თანა: დგომისა: მეტად: დაიწერა: სიგელი: სასისხლო: და: ბრძანება: ესე: ოთხმოცი: ათასი: ძველი: ცხუმური: ნიქაბაძისა: გიორგისა: და: ოღისა: და: სიხარულისა: ინდიკოტო: მეფობასა: ჩუენისათა: იოვანე: ხლითა: მწიგნობარი: ეფთვიმესითა: ასურისთა: და: თქუენ: ქრისტეს: მიერ: კურთხეულნო: მშლნი: და: მქცეველნი: ნუვინ: ხართ: ბრძანებისა: ამის: ჩუენისა: შეწევნითა: დამამტკიცებელთა: კურთხეული: მიანგელი: ესე: დაიწერა: სასისხლოი: სიგელი: ინდიკიონსა: მეფობასა: რაიას: სამოცდა: სამსა: ხელითა: მწერალ: მწიგნობარისა: ჩუენისათა: ნუ: ვინ: რას: აკლებთ: ნუ მდიდარნი: და: ნუ მცირენი: და: ნუ: გლხკნი: და: ნუ აზაურნი: და: მღრდელნი: და: ნუ მალზონნი: და: ნუ: ეფისკოპოზნი: ნურა: ვინ რას: უშლით: გიწერია: ხანს: ქუეყანშიგან: თავ: საჯდომი: და: ტაბლის: ნახევარი: სრლუად: უცლებლდ: და: ორნი: კუამლნი: კაცნი: სამკვიდროდ: მოვარდუკაძე: და: მორჩიაშვილი: გიორგის: და: ოღის: და: სიხარულს: შვითა: და: მომავალთა: სახლისა: თქუენისათა: ყოველთავე: ვინ: ცოლი: წაუღოს: ნახევარი: სისხლი: დაგეურვებოდეს: ვინ: ქალი: დაუგდოს: ნახევარი: სისხლი: დაეურვებოდეს: გრძნეულობა: შეყივლოს: მართაი: იყოს: ნახევარი: სისხლი: დაეურვებოდეს: სადაღოდ: დაკოდოს: სამი: გერში: დაეურვებოდეს: ვინცა: ღალატითა: მოკლას: მისისა: სისხლს: თორმეტი: ათასი: სხუა: ემატოს: ვინცა: ცოლი: ხელდახელ: წაუღოს: და: შეირთოს: სრული: სისხლი: დაეურვოს: თუ: კაცმან: დასწავლი: ქალი: უმიზეზოდ: და: გიგდოს: სისხლისა: ნახევარი: დაგეურვოს: თუ: სახლად: დაესხნენ: და ზედან: გაუხდენ: და გამოათრონ: და: ხელდახელ: გაგძარცონ: რასაცა: გუარისა: იყოს: ნახევარი: სისხლი: დაეურვოს: ნაკრავითა: თვლის: წაყრა: ხელფერხისა: დაშაება: პირის: დაღი: ესენი: სისხლისა: ნახევარი: არის: რასაცა: გუარისა: არის: და: თუ: უჩინარსა: ადგილსა: იყოს: მას: გერში: გაუჩინე: და: თუ: კაცმან: დედა: კაცი: გიგნოს: თორმეტი: გლეხი: დაეურვოს: მარტივითა: სახსრითა: და: თუ: კაცამან: ნაბრ: ხხობი: და სისხლი: დაგიხხიროს: ათი ათასი: სხუა: ემატოს: ვახშად: და: თუ: კაცმან: ნაკრავითა: წინა: კბილი: ჩაგაგდებინოს: ნახევარი: სისხლი: დაგეურვოს: და: თუ: უკანა: კბილი: ჩაგდებინოს: სისხლისა: მეოთხედი: დაეურვოს: