Jv/Alkitab/Exodus

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Kaca iki lagi digarap
Pitulung aksara mawa tandha diakritis:

Diakritis: É é È è Ê ê ô

Aksara nglegana:

Aksara pasangan: ꧀ꦲ ꧀ꦤ ꧀ꦟ ꧀ꦕ ꧀ꦖ ꧀ꦫ ꧀ꦬ ꧀ꦏ ꧀ꦑ ꧀ꦢ ꧀ꦣ ꧀ꦠ ꧀ꦡ ꧀ꦱ ꧀ꦯ ꧀ꦮ ꧀ꦭ ꧀ꦥ ꧀ꦦ ꧀ꦝ ꧀ꦞ ꧀ꦗ ꧀ꦙ ꧀ꦪ ꧀ꦚ ꧀ꦘ ꧀ꦩ ꧀ꦒ ꧀ꦓ ꧀ꦧ ꧀ꦨ ꧀ꦛ ꧀ꦜ ꧀ꦔ

Aksara swara: ꦿ

Angka & tanda baca:


SUNTINGAN DIPLOMATIK NASKAH EXODUS

Pṛatèlannipun sěrat sěrat

Hisinipun kiṯab punika

 1. Puṛwaniṅ dumados,
 2. Paŋěntassan,
 3. Kahimamman,
 4. Wicallan,
 5. Paŋaṉḍaṟriṅ ṯorèt,
 6. Sěrat yuśak,
 7. Sěrat para khakim,
 8. Sěṛat rut,
 9. Sěrat
 10. Sěrat para raja : 1 : 2,
 11. Sěrat babad : 1 : 2,
 12. Sěrat ëzṛa.
 13. Sěrat ṉěkhèmyaḥ.
 14. Sěrat ḗsṭèr.


Kiṯab muśa,

Sěrat hiṅkaṅ kapiṅ kaliḥ,

Kagan

Paŋěntassan,

Bab : 1

1. hiki namanè para putranè ïśṛaïl kaṅ paḍa haṉḍèrèk rawuḥ è yakub ing měsiṟ rawuḥè paḍa kalawan kulawasanè piyamba 2. k piyambak, ruḅèn śhiměwdan lèwi lan yěhudah, issa 3. 4. kaṟ,zhěḅulun lan binyamin, ḍan lan napṯhali, ḡad lan Aśhèṟ 5. sakèḥhè woṅ kaṅ miyos saka cěṭikkè yakub cacah ňawa pi 6. tuṅ puluh, naŋiṅ yuśup mhusa hana iṅ tanaḥ měśir, yuśup ṭumuli sèda, maṅkono huga para saḍèrèkkè lan sakèḥhè pantaṟrannè 7. kabèḥ, sawussè maṅkono baniśṟaïl hababṛanaḥhan la n paḍa baŋět hěṅgonnè taṅkaṟ tumaṅkaṟ, saṟta saya wuwuḥ hakèh, koṅsi haŋèběkti hiṅ tanaḥ. 8. kacarita hana raja haňar juměněṅ hiṅ tanah měśiṟ, kaṅ hora mirsa 9. bab hiṅŋatassè yuśup, raja hiku ḍawuḥhè maraṅ para kawu lane maṅkènè: laḥ, goloṅwannè baniśraïl hiku těka ha

2. kiṯab muśa bab 1

10. kèḥ baŋět, cacaḥhè haŋuṅkulli para kawula niṅśun, payo paḍa ditandukkana pahèkan supaya haja koṅsi wuwuḥ hakèḥ ma nèḥ, nuli sahupama kělakon hana pěraṅ, bok manawa paḍa ŋumpu l karo muṅsuḥ hiṅśun haŋlawan pěraṅ maraṅ hiṅsun baňjuṟ miṅgat sa 11. ka hiṅ tanah kènè. Baniśṛaïl tumuli paḍa didokokki para paṅ gěḍè hayěr pagawèyan supaya ditinḍěs hiṅ pagawèyan ha bot dikon hayasa huṭaṗiṯom lan kuṭara Amsès mi 12. noṅka gěḍoṅ para wattannè Fṛiŋon, hanaŋiṅ sapira piraha hěṅ gonnèṅ ditiṉḍěs muṅ saya baŋět hěṅgonnè wuwuḥ lan taṅkar tu 13. maṅkaṟ, těmaḥhan woṅ měśiṟ paḍa kěmurittěn maraṅ baniśṛaïl, baňjuṟ woṅ měśiṟ hěṅgonnè haŋawulakhakè baniśṛaïl mahu kalawan si 14. ya siya, koṅsi hurippè digawè naṉḍaṅ pahit gětiṟ kalawan pa gawèyan ṣakasa, hiya hiku hěṅgonnè haṅgarap latuṅ lan bata tuwin sarupanè pagawèyan haŋolah bumi, hapa manèḥ sa liya liyanè pagawèyan kaṅ kabubuḥhakè kalawan siya siya. 15. kacarita śaṅ raja hiṅ měśiṟ haparèntaḥ maraṅ ḍukunnè woṅ wado 16. n ïḅṛani manak kaṅ siji jěněṅŋè shiphraḥ, lan sijinè ṗuwaḥ, ḍawuḥ hè śaṅ raja maṅkènè: sama sasi rata tuluṅ woṅ wadon ïḅṛani kaṅ haṟép duwè hanak moṅka sira wěruḥ bayinè mětu, manawa la 17. naṅ, paḍa sira patènnana, manawa wadon hurippana. Samo no hiku ḍukun mahu paḍa wèdi maraṅ Allaḥ, dadi hora haŋlako nni kaya saḍawuḥhè śaṅ raja hiṅ měśiṟ, malah dalasan bayinè kaṅ la 18. naṅ hiya paḍa dihurippi, saṅ raja hiṅ měśir baňjur hanimballi ḍuku nnè, paḍa kapaŋan dikanan maṅkènè: ya gene pokallira maṅEXODUS 1, 2 karan paŋěntassan 3

19. kono, bayinè lanaṅ těka sira hurippi. Huňjuk waṅsullannè ḍukun maraṅ Fringon: punnika hamargi para tiyaṅ hèstri ïḅṛani bo těn sami kaliyan hiṅkaṅ boṅsa měśir, paňcèn rosa rosa, sa 20. dèrèṅŋipun ḍukun ḍatěṅ, sampun mědal bayinipun, hawit saka kaṅ maṅkono Allaḥ haṅgaňjaṟ kadaṟman maraṅ ḍukun mahu, lan muṅguḥ boṅsa ïśṛaïl saya wuwuḥ akèḥ manèḥ, dadi luwiḥ hakèḥ 21. wilaṅŋannè, hapa dènè hamarga ḍukunne paḍa wědi hing Allaḥ, wong ïśṛaïl dadi katětěppakè hěṅgonnè duwè turun, 22. fṛingon tumuli parèntaḥ maraṅ sakèḥhè para kawulanè, ḍawuḥ hè: sakèḥhè bayinè woṅ ïśṛaïl kaṅ mětu lanaṅ, paḍa labuḥ hěn hiṅ baŋawan, muṅ kaṅ mětu wadon hiku hurippana.

Bab 2 1. kacarita sawijiniṅ woṅ těḍakè lèwi haŋalap bojo tuṅga 2. l těḍak, bojonè mahu nuli mětěṅ, saṟta duwè hanak lanaṅ, ba řéṅ handěḻêṅ yèn bayi mahu pěkik waṟňinè, baňjur dihumpěttakè 3. koṅsi těluṅ sasi lawassè, naŋiṅ sarèḥnè sabaňjuřrè hora kěna dihumpěttakè, mulanè dijupukkakè pěṭi hanaman goma, dina lit latuṅ lan dammar hiřéṅ, śaṅ bayi tumuli diśèlèḥhakè hiṅ jěro pěṭi mahu, saṟta dikambaṅŋakè hana hiṅ těŋaḥ glagaḥhan hiṅ 4. piṅgiṟ baŋawan, bok hayunè mapan hana hiṅ kadoḥhan hařép wěruḥ kadadèyannè haḍinè.4, kiṭab muśa bab 2

5. kacarita putṛanè Fṛiŋon putrid těḍak maraṅ baŋawan kaṟša sira m saṟta pařékkannè tumuli paḍa dolan dolan hana hiṅ piṅgiṟrè baŋawan, śaṅ putrid bařéṅ haniŋalli pěṭi mahu hana hiṅ těŋaḥhè gla 6. gaḥhan baňjur ŋutus pawoṅŋannè hamarani, bařéṅ dibukak hiṅ kono śaṅ putṛi haniŋalli bocaḥhè, moṅka, laḥ, bo caḥhè naŋis, śaṅ putṛi dadi trëňuh hiṅ galin dèniṅ wělas saṟta 7. haŋandika maṅkènè: hiki hanakkè woṅ ïḅṛani. Bok hayu nè śaṅ bayi baňjur takon maraṅ putṛinè Fṛiŋon hatuṟrè: pu nnapa kawula kèdaḥ haňowannakěn tiyaṅ hèstṛi ïḅṛani hiṅ kaṅ ha 8. něcěppi larè punnika. Paŋandikanè putṛinè Fṛiŋon: hiya 9. luŋa hamarani. Pṛawan mahu baňjur luŋa marani hibunè śaṅ bayi, hi ku tumuli kapaŋandikanan dèniṅ putṛinè Fṛiŋon maṅkènè bocaḥ hiki gawaněn sak hěmpèṅŋakè maraṅ kowè, ko wè bakal dak wènèḥhi hopaḥhannè. Woṅ wadon mahu dadi haṅga 10. wa bocaḥhè, saṟta disěsěppi. Bařéṅ wus gěḍè saṅ puṭri baňjur di hatěṛrakè měňaṅ ŋaṟšanè putṛinè Fṛiŋon, tumuli kapuṉḍu t putṛa dèniṅ saṅ putrid mahu, lan dipariṅŋi nama muśa, paŋandika nè: hiku hawit dak hěntassakè saka hiṅ baňu. 11. Kacarita muśa hiṅ nalikanè wus sěpuḥ, kělakon tindak hanu Wènni para kadaṅŋè, kaṟša haŋuniŋani bubuḥhannè pagawèyan kaṅ řé Kasa, nuli miṟša hana woṅ měśiṟ haṅgitikki maraṅ woṅ ïḅṛani, panuṅga 12. Llanni kadaṅŋè muśa, sawussè haŋawassakè ŋiwa něŋěn bařéṅ hu Niŋa hora hana woṅ, muśa baňjuṟ matènni maraṅ woṅ měśiṟ mahu, tu 13. Muli dipěṉḍěm hana hiṅ pawědèn, bařéṅ hèsukè muśa těḍak ma


EXODUS 2 karan paŋěntassan 5

Nèḥ, laḥ, tumuli hana woṅ ïḅṛani loro paḍa kěřěnŋan, Siṅ sawiji kaṅ muraṅ běněr baňjuṟ kadaŋu maṅkènè: napaha dika haṅgi 14. Tikki koňca dika. Waṅsullannè kaṅ kadaŋu: sintěn hiṅkaṅ waděggakě N sampèyan dados luraḥ tuwin khakim kula, punnapa sampèyan sě Dya mějaḥhi kula, kados haṅgèn sampèyan měntas mějaḥhi ti Yaṅ měśiṟ. Hiṅ kono muśa hakuwatos, paŋundikanè: 15. Saňata pṛakara hiku wus kěwaŋuṟran, Fṛiŋon bařéṅ miyaṟša pawaṟta Nè, nuli haŋudi tuwuh maraṅ muśa, moṅka muśa lolos saka Hiṅ ŋaṟšanè Priŋon baňjur ḻêřéb hana hiṅ tanaḥ midyan saṟta ha ḻêṅgah hana hiṅ bělikkan, 16. Kacarita imam hiṅ midyan putṛanè hèstṛi pawitu, para putṛa Hiku hamběněṟri paḍa těka hařép ŋaṅsu haŋisènni talawaḥ talawaḥ ka 17. Gawè haŋombèni khèwannè kaṅ rama, nuli para paŋon lanaṅ paḍa Těka, haŋunduṛrakè bocaḥ wadon mahu, hanaŋiṅ muśa baňjur ju Měněṅ hanuluṅŋi kaṅ paḍa kasiya siya, saṟta haŋombèni khèwannè, 18. Satěkanè para bocaḥ maraṅ ŋaṟšanè řéŋdaėl kaṅ rama, tumuli dida Ŋu maṅkènè: kapṟiyè dènè sadina hiki těka hèṅgal huliḥ 19. Mu. Hatuṛrè: wontěn tiyaṅ měśir satuṅgil haŋuwallakěn kula sakiṅ Taŋannipun para paŋèn, lajěṅ kula dipuntimbakkhakěn ŋantos ka 20. ṭaḥ, saha khèwan khèwan dipunhombèni. Paŋandikanè kaṅ rama maraṅ putṛanè mahu: woṅ hiku hana hiṅ ŋěndi, těka ko tiṅgal ha 21. na hiṅ kono ya gene, hundaṅŋěn maŋan roti. Muśa baňjur nari mah monḍok hana hiṅ hěṅgonnè řéŋdaėl mahu, saṟta diḍahupp 22. kè holèḥ shiporah putṟanè, shiphorah mahu hambabaṟ6 kiṭab muśa bab:2:3

Putṟa kakuṅ, dipariŋi nama gèṟšhom dèniṅ muśa, kalawan paŋandi Kanè maṅkènè: haku koṅsi haŋlěmbara hana hiṅ tanaḥ moňca. 23. Kacarita sawussè hantara lawas saṅ raja hiṅ měśiṟ tuměka hiṅ Sèda, saṟta baniśṟaïl paḍa haŋaḍuḥ lan sambat sambat ha Wit saka bubuḥhannè pagawèyan, moṅka taŋissè kaṅ hawi 24. T saka paŋawulannè wus suměṅka maraṅ ŋaṟšanè Allaḥ, Allaḥ ha Miyaṟśa paṅgluruḥhè, saṟta Allaḥ ŋèŋětti maraṅ pṟasětyannè kala 25. Wan Aḅṛaham ïskhak tuwin yakub, karo dènè Allaḥ haŋuda Nènni maraṅ baniśṟaïl lan paḍa dimurinani.

Bab 3 1. Kacarita muśa naŋěŋèn khèwannè yiṯṛo kaṅ rama mara sěpuḥ, kaṅ Juměněṅ imam hiṅ midyan, hěṅgonnè haṅgiriṅ khèwannè těkan sa Kulonnè ara ara, hiṅ pèrèṅŋannè gunuṅŋiṅ Allḥ kaṅ ara 2. N khorèb, tumuli śaṅ malahèkattè yěhuwah haŋati ŋalli ma Raṅ muśa hana sajṛonè hurubbiṅ gěni hiṅ těŋahhè gṛumbul hěṅ, Paniŋallè muśa gṛumbul hěri mahu hana gěninè murub hèwa dè 3. Nè gṛumbullè těka hora koboṅ, paŋunadikanè muśa: sa K paranannè hanitènni kaṅ hèlok diněḻêṅ hiki, hapa kaṅ dadi sa 4. Babbè gṛumbul hěri kiyè těka hora ŋanti koboṅ. Barěṅ yě Huwaḥ miṟša yèn muśa kaṟša muruggi haniŋalli, baňjur Allaḥ haŋuwuḥ Hana hiṅ těŋaḥhè gṛumbul hěri, paŋandikanè muśa, muśa, hu


EXODUS 3. Karan paŋěntassan 7

5. Ňjukkè muśa, kawula. ḍawuḥhè Allaḥ: sira haja haňěḍak mṛè Nè, tarumpaḥ hira copottěn saka hiṅ sikillira, hawit dè 6. Nè paṅgonnan kaṅ sira haděggi hiku bumi sěṅkěṟran, saṟta manèḥ Paŋandikanè Allaḥ: hiṅśun Allaḥhè laluhuṟrira, Allaḥhè Aḅṛaham Allaḥhè ïskhak lan Allaḥhè yakub, muśa tu Muli hana sabbi wadananè, hamaṟga hajriḥ manawa ŋanti ya haniŋalli 7. Wadananè Allaḥ, paŋandikanè yěhuwaḥ: hiṅśun wus haŋlěkto Ssi kaṅ tatèla maraṅ karuběddannè humattiṅśun kaṅ hana hiṅ měśir saṟ Ta wus hamiyaṟša panaŋidsè kaṅ hawit saka para juru paninḍěs 8. Dènè kasusaḥhannè hiku wus sun hudanènni, mulanè hiṅśu N tuměḍak hakaṟša ŋuwallakè saka hiṅ taŋannè woṅ měśir tuwin su Paya śunirid saka hiṅ tanaḥ kono měňaṅ hiṅ tanaḥ kaṅ běcik la N bawèra, saṟta kaṅ luběṟ puwan lan madunè, hiya kaṅ sahiki dihěṅgo Nni boṅsa kěṉAn boṅsa khèt boṅsa ḗmor, boṅsa Pě 9. Rijh boṅsa khuiph lan boṅsa yěḅus, hana dènè wruḥhannira: Panaŋissè baniśṛaïl musa suměṅka maraṅ ŋaṟśaniṅśun saṟta hiṅśun mu Wus haŋudanènni maraṅ paŋani hayanè woṅ měśiṟ kaṅ tumraphiṅ huma 10. Ttinśun hiku, mulanè mara, sira hiku śun hutus hasèba ma 11. Raṅ Fḻiŋon supaya humattiṅśun baniśṛaïl hiku sira hěntasna sa Ka hiṅ měśiṟ. Hiṅ kono huňjukkè muśa maraṅ Allaḥ: kawula pu Nnika sintěn yèn ŋantos sasowan hiṅ ŋaṛšanipun Fṛiŋon saṟ 12. Ta haŋěntassakěn baniśṛaïl sakiṅ hiṅ měśiṟ. ḍawuḥhè Allaḥ: Hamašṭi hiṅśun kaṅ haŋanṭi maraṅ sira, saṟta muṅguh pratanḍanè yèn hiṅ Śun kaṅ haŋutus sira hiku maṅkènè: sama sasi rawus haŋěntassa


8 kitab muśa bab 3

Kè boṅsa hiku saka hiṅ měśiṟ, sira bakal paḍa haňahossi 13. Paŋaběkti maraṅ Allaḥ hana hiṅ gunuṅ hiki. Huňjukkè muśa maraṅ A Llaḥ: sama sakawula maṅgiḥhi ḍatěṅ baniśṛaïl saha kawula sa Ňjaṅ makatěn: Allaḥhè para laluhuṟmu kaṅ haŋutus haku haně Monni kowè, moṅka lajěṅ sami taken: hasmanipun sintěn, 14. Hiṅ ŋṛiku waṅsullan kawula kados pundi. ḍawuḥhè Allaḥ maraṅ mu Śa: hananiṅśun dèniṅ kaṟšaniṅśun piyambak, karo dè Nè haňambětti manèḥ: waraḥhira maraṅ baniśṛïl maṅkènè: hiṅ 15. Śun kaṅ mašṭi hana, hiku kaṅ haŋutus haku němonni kowè. Ma Nèḥ ḍawuḥhè Allaḥ maraṅ muśa: waraḥhira maraṅ baniśṛaïl maṅ Kènè ya: yěhuwah Allaḥhè para luluhuṟmu, hiya Allaḥhè Aḅṛaham Allaḥhè ïskhak Allaḥhè yakub hiku kaṅ ha Ŋutus haku haněmonni kowè. Dènè hiya hiku hasmaniṅśu N laṅgěṅ salawassè, hiku kaṅ minoṅka paŋèliṅ ŋèliṅ maraṅ hiṅśun tu 16. Run tumurun, sira maṅkatta, para tuwa tuwanè ïśṛaïl paḍa ka Lumpukna, paḍa sira waraḥ hamaṅkènè: yěhuwaḥ Allaḥhè para Laluhuṟrira, Allaḥhè Aḅṛaham ïskhak lan yakub wus haŋa Tiŋal maraṅ haku, paŋandikanè: saňatanè hiṅśun wus hanuwènni Sira, wus haŋudanènni hapa kaṅ tinandukkakè maraṅ sira hana hiṅ mě 17. Śiṟ, baňjuṟ hiṅśun haŋandika maṅkènè: hiṅśun bakal haŋěntassa Kè sira saka hiṅ karuběddan hiṅ tanaḥ měśiṟ, śunhirid meňaṅ hiṅ ta Naḥhè boṅsa kěṉAn khèt ḗmoṟ, pěrijh khiph lan yěḅu 18. S, hiya hiku tanaḥ kaṅ lubèr puwan lan madunè. Para tuwa tuwa Nè ïśṛaïl hiku hiya bakal paḍa ŋruŋokhakè hiṅ pitu

EXODUS 3, 4 karan paŋěntassan 9

Tuṟrira, tumuli sira hakanṭi para laluraḥ hiṅ ïśṛaïl paḍa sè Baha maraṅ ŋařéppannè raja hiṅ měśiṟ, lan paḍa muňjukka maṅkènè Yěhuwah Allaḥhipun boṅsa ïḅṛani sampun hamaṅgiḥhi ḍumatěṅ Kawula, pṛamila kawula mugi sami kělilanna kèsaḥ ḍatěṅ hiṅ hara ha Ra samun těbiḥhipun lampaḥhan tigaṅ dintěn supados sami sa 19. Hos kuṟban ḍumatěṅ yěhuwaḥ Allaḥ kawula. Ewa samono hiṅ Śun miṟša yèn raja hiṅ měśiṟ hiku bakal hora haŋlilani sira, sana 20. Dyan kalawan dihantěbbi hiṅ taŋan rosa, hiya hora haŋlilani, mu Lanè hiṅśun bakal haŋagaṟrakè hastaniṅśun saṟta haṅgěbaggi ma Raṅ měśir kalawan sarupanè kahè lokkanniṅśun kaṅśun tandukka Kè hana hiṅ těŋaḥhè tanaḥ hiku, sawussè maṅkono raja 21. Nè hiya bakal haŋlilani sira, hana dènè boṅsa hiki baka L sun holèḥhakè kadaṟman hana hiṅ ŋařéppè woṅ měśiṟ, 22. Těmaḥ sama sasi ra paḍa mětu, hamašṭi hora kalawan lěgèh, ma Lah sawiji wijinè woṅ wadon haňjalukka piranti salaka huta Wa hěmas hapa dènè saṉḍaṅŋan maraṅ woṅ wadon tatoṅgalan kaṅ tuṅ Gal homaḥ, baňjuṟ hiku gihěmotna hiṅ hanakira lanaṅ lan wado N dadi sira paḍa haňjarah maraṅ měśiṟ.

Bab 4 1. Muśa tumuli hamaṅsulli, huňjukkè: hanaŋiṅ kados pundi, ti Yaṅŋipun baḍè botěn ŋanděl ḍatěṅ kawula, saṟta botěn miřéṅŋakěn hiṅ

10 kitab muśa bab 4

Kaṅ dados waraḥ kawula, dènè baḍè sami saňjaṅ makatěn: do 2. Ra biliḥ yěhuwaḥ haŋati ŋalli sampèyan, paŋandikanè yěhu 3. Waḥ: taŋannira ňěkěl hapa. Huňjukkè muśa: punnika těkěn, ḍa Wuḥhè Allah: buwaṅŋěn hiṅ bumi. Baňjuṟ kělakon dibuwaṅ hiṅ bu Mi dèniṅ muśa, těkěn mahu tumuli dadi hula, muśa ŋanti kěplajěṅ, 4. Baňjur ḍawuḥhè yěhuwaḥ maraṅ muśa: sira gumṛagèḥ hataŋannira, Hulanè cěkěllěn pěṭittè. Muśa tumuli hiya muluṅ hastanè ha 5. Ňěpěṅ hulanè, hulanè puliḥ dadi těkěn hana hiṅ hastanè, pa Ŋandikanè Allah: hiku supaya woṅ ïsṛaïl paḍa ŋandělla gè N sira wus dika tiŋalli dèniṅ yěhuwah Allaḥhè para laluhuṟrè, Allaḥhè Aḅṛaham Allaḥhè ïskhak Allaḥhè yakub, 6. Sawussè maṅkono yěhuwah haŋandika manèḥ maraṅ muśa, ḍawuḥ Hè: taŋannira slobokna hiṅ taṅkěbbè kulambinira. Baňjur kěla Kon muśa ňalobokakè hastanè hiṅ taṅkěbbè rasukkannè, Bařéṅ dihunus hastanè hanaṉḍaṅ mamalasara At habělaṅ putiḥ 7. Mèmpěṟ salju, ḍawuḥhè Allaḥ: taŋanira slobokna manèh. Sawussè kělakon dislobokkakè, bařéṅ dihunus laḥ wu 8. S puliḥ manèh paḍa kaya dagiṅŋè liyanè, ḍawuḥhè Allaḥ: Sahupama paḍa hora ŋanděl maraṅ sira, saṟta hora haṅgugu maraṅ kaṅ Dadi kařéppè pratoṉḍa kaṅḍiŋin mahu, kaṅ kapiṉḍo hiku mašṭi 9. Paḍa digugu, hana dènè sahupama hiya paḍa hora ŋanděl maraṅ pṛa Taṉḍa loro hiku tuwin hora ŋṛuŋokhakè kaṅ dadi wa Raḥ hira, sira hamèkka baňu hiṅ baŋawan sira sokna hiṅ ḍarat, Nuli baňu kaṅ sira hěpèk saka hiṅ baŋawan mahu hana hiṅ ḍarat ha

EXODUS 4 karan paŋěntassan 11

10. Mašṭi maliḥ dadi gětih. Huňjukkè muśa maraṅ yěhuwaḥ: ḍuḥ Paŋè Ran kawula botěn gaḍaḥ kasagěddan hamicara, wiŋi huni bo Těn sanadyan wiwit kalaṯuwan hamaŋandikani habdi tuwan hiṅgiḥ Botěn hamargi paeicantěnan kawula halot saha kakěn hi 11. Lat kawula. Yěhuwaḥ tumuli haŋandika maṅkènè sapa kaṅ hani Taḥakè caṅkěmmè manuswa, lan sapa kaṅ hanitaḥhakè woṅ bisu Tuwin woṅ buḍěg woṅ mělèk hutawa woṅ picak, hapa ho 12. Ra hiṅśun yěhuwaḥ, mulanè sira mṛanaha, nuli hingśun bakal ha Ŋěrèḥ caṅkěmmira, lan hamulaṅ sira hapa kaṅ sira hucappakè 13. Hèwa dènè huňjukkè muśa maṅkènè: ḍuḥ Paŋèran mugi mu 14. Gi wontěnna sanèssipun kawula hiṅ kaṅ tuwan hutus, hiṅ ko No tuwuḥ baběndunè yěhuwaḥ maraṅ muśa, paŋandikanè: Aru N woṅ lèwi hiku rak kakaṅŋira, hiṅśun mirša yèn hiku tètèh la N wasis hiṅ pawicara, bias micara kaṅ pṛayoga, wṛuḥhanira: kakaṅ Ŋira mahu lagi hana hiṅ dadalan hamapag sira sarta sama sakětě 15. Mu, bakal buŋah hatinè, Arun mahu bakal sira waraḥ, hila Ttè sira dokokki těmbaṅ, moṅka caṅkěmmira lan caṅkěmmè Arun ba 16. Kal sun hěrèḥ, paḍa śun wulaṅ hapa kaṅ sira lakonni, Arun hi Ku kaṅ bakal dadi wakillira hanutuṟri maraṅ humat, ḍèwèkkè mi 17. Noṅka caṅkěmmira, dènè sira minoṅka Allaḥhè Arun, ka Ro dènè těkěn hiki hanaha hiṅ taŋannira, dadi ya sarananè Sira haŋwětokhakè pṛatoṉḍa hiku mahu. 18. Muśa tumuli tindak bali hamaṅgiḥhi yiṯṛo kaṅ rama mara sě Puḥ, hatuṟrè: kula kělilanna hamaṅsulli para saḍèrèk kula hiṅ kaṅ


12 kiṯab muśa Bab 4

19. Nni těntrëm rahayu. Hapa dènè yěhuwaḥ hiya haŋandika maraṅ muśa Hana hiṅ tanaḥ midyan ḍawuḥhè: sira maṅkatta, baliya měňaṅ hiṅ Měśir, dènè sakèḥhè woṅ kaṅ haŋudi tuwuḥ maraṅ sira wus paḍa 20. Mati. Musa baňjuṟ hamběkta gaṟwanè saputṛanè, katumpakkakè Hiṅ kuldi, waṅsul měňaṅ hiṅ tanaḥ měśir, saṛta lantaṟran papariṅŋè Allaḥ 21. Hana hiṅ hastanè, paŋandikanè yěhuwah maraṅ muśa: hěṅgonnira Bali měňaṅ hiṅ měśiṟ dihawas supaya sira hanindakna sakèḥhè mu Kjizat hana hiṅ ŋařéppannè Friŋon kaṅ śun pariṅŋakè dadi gě Gěmmannira, hanaŋiṅ hiṅ śun bakal hamaṅkallakè hatinè, těmaḥ 22. ḍèwèkkè hora haŋlilani maraṅ humat, nuli sira muňjukka ma raṅ Friŋon maṅkènè: ḍawaḥhipun yěhuwah makatěn: kaṅ dadi putṛa 23. niṅśun pambayun hiku ïśṛaïl, moṅka wus hana ḍawuḥ hiṅśu n maraṅ sira: putṛaniṅśun lilannana luŋa haňahossi paŋaběkti ma raṅ hiṅśun, hèwa dènè sira těka hora haŋlilani, laḥ hiṅśu n bakal matènni hanakkira kaṅ pambařép. 24. Kacarita nalika muśa hana hiṅ dadalan panuju kènděl hiṅ pasaṅgṛa 25. Han nuli kahasta dèning yěhuwah, hařép disèdani, sriporaḥ ba Ňjuṟ muṉḍut watu kaṅ lanḍěp saṟta haŋiris hikuttè kaṅ putṛa, hiku T mau tumuli disèlèḥhakè hiṅ bumi hiṅŋaṟšnè muśa, hatuṟrè: 26. Sahèstu sampèyan dados paŋantèn raḥ hiṅŋatassipun kula. A Llaḥ baňjuṟ kènděl paŋastanè maraṅ muśa, moṅka hěṅgonnè shipo Raḥ hamastani paŋantèn gětiḥ maraṅ muśa hiku hawit saka tětak mahu.


EXODUS 4, 5. Karan paŋěntassan, 13

27. Kacarita Arun kapaŋandikanan dèniṅ yěhuwaḥ, maṅkènè: sira ma Pagga maraṅ muśa měňaṅ hiṅ hara hara samun, Arun tumuli maṅkat měṭu K maraṅ muśa hanahiṅ pèrèṅŋannè gubuṅŋiṅ Allaḥ, baňjur diharas, 28. Muśa tumuli haňukani sěřép maraṅ Arun sakèḥhè paŋandikanè Yěhuwah kaṅ dipituṅkassakè, hapa dènè sakèḥhè pṛato 29. ṉḍa kaṅ diparèntaḥhakè, muśa lan Arun baňjuṟ paḍa tindak saṟta ha 30. ŋlumpukkakè sakèḥhè para tuwa tuwanè baniśṛaïl, A run tumuli haṉḍawuḥhakè sakèḥhè paŋandikanè yěhuwaḥ kaṅ ma raṅ muśa mahu, tuwin haŋwědallakè prataṉḍanè hana hiṅ ŋařéppa 31. Nnè humat, humat mahu baṉjuṟ kumanděl saṟta bařéṅ kawaṟtana Nṉè yěhuwaḥ hanuwènni maraṅ baniśṛaïl lan paŋudanènni maraṅ Karuběddannè, tumuli paḍa tumělu sujud.

Bab 5 1. Sawussè maṅkono muśa lan Arun paḍa sowan matuṟ maraṅ Friŋon maṅkènè:ḍawaḥhipun yěhuwah Allaḥhipun ïśṛaïl Makatěn: sira haŋlilannana humattiṅśun supaya paḍa gawè ya si 2. ḍěkaḥ koňjuk maraṅ hiṅśun, hèwa dènè paŋandikanè Friŋo n: sapa yěhuwaḥ kaṅ śun hèstokna parèntaḥhè, bab haŋli lani maraṅ baniśṛaïl, hiṅśun hora hiḍěp maraṅ yěhuwaḥ, lan hu 3. ga maṣṭi hora ŋlilani maraṅ ïśṛaïl, hatuṟrè muśa lan Aru n: Allaḥhipun tiyaṅ ïḅṛani sampun hamaṅgiḥhi kawula, prami


14 Kiṯab muśa bab: 5

la paňjěněṅŋan daḻém mugi haŋlilani kawula sami kèsaḥ ḍatěṅ hiṅ hara hara samun těbiḥhipun lampaḥhan tigaṅ dintěn baḍe haňaho ssi kurban ḍumatěṅ yěhuwaḥ Allaḥ kawula, supados sampun ŋa 4. ntos dipunḍawaḥhi pagěblug hutawi pěḍaṅ. hiṅ kono paŋandika nè śaṅ raja hiṅ měśiṟ hèḥ muśa lan Arun ya gene sira paḍa haňa lèwèṅŋakè boṅsa hiku saka pagawèyannè, sira maraṅŋa hiṅ pa 5. gawèyannira. Baňjuṟ disambětti manèḥ maṅkènè: kapṛiyè ta, pa ra woṅ bumi hiku wus dadi hakèḥ samono, moṅka sira těka ha 6. ndadèkhakè hasonè saka bubuḥhannè. Maṅkono Friŋo n hiṅ sawaktu hiku haparèntaḥ maraṅ para juru pamělak lan para tati 7. ṉḍiḥhè humat ḍawuḥhè: woṅ kuwè hěṅgonnè gawè bata haja sira wènèḥhi měraṅ manèḥ kaya wiŋi-wiŋinè, paḍa konně 8. n ŋluru měraṅ ḍèwè, lan sira hanětěpna ladènnè bata dika ya hěṅgonnè gawè wiŋi-wiŋinè, haja sira suda, hawit dènè woṅ hiku paḍa haṉḍěrok, mulanè hana paŋuwuḥhè: kawu 9. la kalilannana baḍè sahos kuṟban ḍatěṅ Allaḥ kawula, bubuḥha nnè woṅ hiku dihěbottana kaṅ koṅsi kṛasa, lan haja ŋanti kè 10. lu hiṅ těmbuṅ liňok, par ajuru pamělak lan para tatiṉḍiḥ mahu samunduṟrè baňjuṟ paḍa maraḥ maraṅ humat maṅkènè: ḍawuḥhè Priŋo 11. n: sira hiku hora śun pariṅŋi měraṅ, sira paḍa ŋluru měraṅ ḍè wè hiṅ ŋěndi bisa nira holèḥ, èwa samono ladènnira 12. hora suda. Para woṅ tumuli paḍa patiṅ saḻébaṟ hiṅ sawa ratanè 13. tanaḥ měśiṟ kabèḥ, hěṅgonnè ŋluru dami minoṅka měraṅ, nuli para juru pamělak paḍa haňrëmpěṅ, paŋucappè: pagawèyanmuEXODUS 5. Karan paŋěntassan 15

Rampuṅna, bubuḥhannè saběn dina huwissa hiṅ daḻém sadinanè, di 14. paḍa kaya nalika ana měraṅ. Tatiṉḍiḥhè baniśṛaïl kaṅ dihadě ggakè dèniṅ para juru pamělak abdinè Fṛiŋon paḍa digěbu ggi lan diwaraḥ maṅkènè: ladènmu bata wiŋi lan sadina iki ya 15. gene hora rampuṅ kaya siṅ huwis, hawit saka kaṅ maṅko no para tatiṉḍiḥhè baniśṛaïl paḍa sèba hasasambat maraṅ Fṛi ŋon huňjukkè: para habdi daḻém punnapa hapaňjěněṅŋan daḻém těra 16. ppi makatěn, habdi daḻém sami botěn dipunsukani měraṅ, sa mantěn hugi habdi daḻém dipunparèntaḥhi daměl banon, wěwaḥ malih habdi daḻém mawi dipungěbaggi, hanaŋiṅ hiṅkaṅ ḻépat para ka 17. wula daḻém, ḍawuḥhè Fṛiŋon: sira paḍa haṉḍěrok, ha ṉḍěrok bahè sira hiku, mulanè hujaṟrira: kawula kělilanna 18. sahos kuṟban ḍatěṅ yěhuwaḥ, wis paḍa luŋaha, ňambutta gawè, na ŋiṅ hora ŋaṅgo diwènèḥhi měraṅ, hèwa dènè paḍa haŋlěbo 19. kna sawaḥhè bata sagěněppè. Hiṅ kono para tatiṉḍiḥhè baniśṛaïl paḍa wěruḥ yèn wus kěna hiṅ cilaka, hamaṟga diwaraḥ maṅ kènè: haja kowè haňuda kèḥè ḻébon bata kaṅ dadi bu 20. buḥhan musa dina-dina. Para tatiṉḍiḥ mahu tumuli paḍa měṭuk maraṅ muśa lan Arun kaṅ paḍa ňěgat sahunduṟrè saka hiṅ ŋaṟṣanè Fṛi 21. ŋon, saṟta paḍa muňjuk maṅkènè: yěhuwaḥ mugi kaṟṣaha haŋu danènni hiṅ sampèyan saṟta pariṅ hadil, dènè sampèyan tě ka handadossakěn basin kawula wontěn hiṅ ŋaṟṣanipun Fṛiŋon sa ha para habdinipun, punika sami sampèyan cěpěṅŋi pěḍaṅ hiṅkaṅ dipu 22. n daměl hamějaḥhi kawula. Muśa tumuli maṟék marèḥ maraṅ ŋaṟṣa


16 Kiṯab muśa bab: 5:6

nè yěhuwaḥ, huňjukkè:ḍuḥ Paŋèran punnapa haṯuwan hanandukka kěn hiṅ kaṅ hawon ḍumatěṅ boṅsa punnika, kawula ṯuwan hutus kada 23. měl punnapa, dènè wiwit sowan kawula ḍatěṅ ŋaṟṣanipun Fṛi ŋon haŋuňjukkakěn hiṅ pituṅ kas cawan boṅsa punnika dipuntandu kki hiṅkaṅ hawon, saṟta ṯuwan botěn pisan hamituluṅŋi ḍumatěṅ 24. humat cawan, paŋandikanè yěhuwaḥ maraṅ muśa: hiṅ saměṅko si ra hamaṣṭi wěruḥ hapa kaṅ śun tandukkakè maraṅ Fṛiŋon, dènè baka l kělakon hěṅgonnè haŋlilani boṅsa hiki maṟga kapětěl dè niṅ hasta kaṅ kawasa, malaḥ hiya hasta kaṅ kawasa bakal handadèkha kè paḍa dituṉḍuṅ saka hiṅ tanaḥhè.

Bab 6 1. Hana manèḥ ḍawuḥhè Allaḥ maraṅ muśa maṅkènè: hiṅ śun hi 2. ki yěhuwaḥ, hěgoniṅśun haŋatiŋal maraṅ Aḅṛaham ïskhak la n yakub kaya Allaḥ kaṅ maha kawasai , naŋiṅ duruṅ disumuruppi hiṅ sa 3. bobottè hasmaniṅśun yěhuwaḥ, karo dènè hiṅśun wus hada měl prasětyanniṅśun kalawan laluhuṟrira mahu, maṣṭi śun pariṅŋi ta naḥ kěṉAn kaṅ wus dadi pamoṉḍokkannè, paṅgonnannè ho 4. lèḥhè haŋlěmbara, lan huga hiṅśun wus hamiyaṟṣa paṅgluruḥhè baniśṛaïl kaṅ paḍa dika wulakhakè dèniṅ woṅ měśiṟ, saṟta hiṅ 5. śun haŋèŋětti maraṅ prasětyanniṅśun, kaṅ hiku sira ḍawuḥha maraṅ baniśraïl maṅkèṅè: hiṅśun hiki yěhuwaḥ, saṟta hiṅśun hamaṣṭi


EXODUS 6. Karan paŋěntassan, 17,

bakal haŋěntassakè sira, śun huwallakè saka hiṅ momo ttan hěṅgonnè haŋětṛappi woṅ měśiṟ, tuwin śun luwaṟri saka hěṅ gonnira dika wulakhakè, hapa manèḥ śun pituluṅŋi kalawa 6. n panaṅgulaṅŋiṅ hasta tuwin pahukumman kaṅ gěḍè, sira bakal paḍa śun puṉḍut dadi humattiṅśun hiṅśun dadi Allaḥhira, saṟta sira ha maṣṭi sumurup yèn hiṅśun hiki yěhuwaḥ Allaḥhira kaṅ haŋěntassa kè sira, śun huwallakè saka hiṅ momottan hěṅgonnè 7. haŋětṛappi woṅ měśiṟ, hapa dènè sira bakal paḍa sunhiri d měňaṅ hiṅ tanaḥ kaṅ wus sun pṛasětyakhakè kalawan supaho s yèn maṣṭi śun parinŋakè maraṅ Aḅṛaham ïskhak lan yakub, iku bakal sun pariṅŋakè maraṅ sira dadi pusaka, hiya hiṅśu 8. n yěhuwaḥ kaṅ mariṅŋakè. Muśa baňjuṟ hiya haŋandika maṅkono maraṅ baniśṛaïl, hanaŋiṅ paḍa hora ŋruŋokhakè maraṅ muśa hamṟga saka rupěkkiṅ hatinè lan maṟga saka paŋawulannè kaṅ řé kasa. 9. Paŋandikanè yěhuwaḥ maraṅ muśa maṅkènè: sira sèbaha lan ma 10. Tuṟra maraṅ Fṛiŋon raja hiṅ měśiṟ, supaya haŋlilannana baniśṛaïl Pa 11. ḍa luŋa mětu saka hiṅ tanaḥhè. Hèwa dènè huňjukkè muśa ha na hiṅ ŋaṛṣanè yěhuwaḥ: kados pundi, baniśṛaïl sami botě n miřéṅŋakěn kawula, Fṛiŋon maliḥ manawi kaṛṣa hamiyaṟṣakhakěn, 12. kělaṅkuṅŋan kawula botěn lantèḥ hiṅ pamicara. Yěhuwaḥ tumuli haṉḍawuḥhi maraṅ muśa lan Arun paḍa pinariṅŋan paŋawasa hiṅ wata ssè baniśṛaïl tuwin hiṅ ŋatassè Fṛiŋon raja hiṅ měśiṟ, supa ya haŋěntassakè baniśṛaïl saka hiṅ tanaḥ měśiṟ.


18, kiṯab muśa, bab: 6

13. Hiki pṛatèlannè para lajěṟriṅ turunnè baniśṛaïl: puṭra Nè ruḅèn pambayunnè ïśṛaïl: khaṉokh Pallu, khè 14. T sron lan khaṟmi hiya hiku turunnè ruḅèn, putṛanè śhi Měwdan: yěmuEl lamin wdahad yakhin śhokhaṟ, hapa Dènè shaŋdal kaṅ patuttan saka woṅ wadon kěṉAn, hiya hi 15. Ku turunnè shiměwdan, hiki namanè putṛanè lèwi lan saja Raḥhè: gèṛṣon kěhat lan měrari, muṅguḥ yuswanè lèwi 16. Ŋanti satus těluṅ puluḥ pitu tahun, putṛanè gèṛṣon: libni 17. Lan simï saturunnè ḍèwè ḍèwè, putṛanè kěhat: Amra M yishhar, khèḅṛon lan ŋdaziEl, muṅguḥ yuswanè kěha 18. T ŋanti satus těluṅ puluh tělu tahun, putṛanè měrari, makhlilan mu 19. Shi, hiya hiku turunnè lèwi lan sajaraḥhè, Amram muṉḍut gaṟwa ma Raṅ yokhèḅèd bibèknè, yokhèḅèd mahu hambabaṟ Arun la 20. N muśa, muṅguḥ yuswanè Amṛam ŋanti satus těluṅ puluḥ pitu tahun, pu 21. Tṛanè yishaṟ: korakh ṉèFhèg, lan zhikhri, putṛanè 22. ŋdaziEl: miśaEl Elshafan lan siṯṛi, Arun muṉḍut gaṟwa maraṅ Elishèbak putṛanè Amiṉasab saḍèrèkkè ṉa khshon, gaṟwanè mahu hambabaṟ ṉadab Aḅihu, El Aziṟ lan ï 23. ṯamaṟ, putṛanè korhak Assiṟ, El kaṉaḥ lan AḅiAsaph, 24. hiya hiku turunnè korakh, El Aziṟ putṛanè Arun munḍut gaṟwa putṛanè PuṯiEl kaṅ hambabaṟ Pinkhas, hiku para lajěṛ laluhuṛ 25. rè boṅsa lèwi sajaraḥhè, muṅguḥ muśa lan Arun kaṅ kasěbut hiṅ wuwuṟ mahu hiya hiku kaṅ paḍa kaḍawuḥhan dèniṅ yěhuwaḥ, pangandika no baniśṛaïl paḍa hěntasna saka hiṅ tanaḥ měśiṟ, sagoloṅ


EXODUS 6, 7. Karan paŋěntassan, 19,

26. goloṅŋannè kabèḥ, hiya hiku kaṅ paḍa muňjuk maraṅ Fṛiŋon raja hiṅ měśir, supaya paḍa bisaha haŋěntassakè baniśraïl sa ka hiṅ tanaḥ měśiṟ. Hiya hiku muśa lan Arun,