Juwn-Bede

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Juwn-Bede (1668)
by Gysbert Japiks
300246Juwn-Bede1668Gysbert Japiks

Nacht-rest-bejerte, æf Juwn-Bede

(it klinget op 't Saphische)

Nu iz de Dey forronn' mey uwre' in stuwne,
Oermits de Sinn' dol-duwck't, ijnn' wetters gruwne.
Meyts' uwz nu Sliep (fen God, om restjen, juwne)
Deys lest onbuwne.

Komm', swiete sliep uwz eagen firddig binne,
Dat swierlijck Droagjen naet onstjoergje' uwz sinne',
Dat sorgge' in ængste' uwz rest-njue naet oer-rinne
Nogg' free forwinne.

Komm' swiete sliep. Mar wezze' uwz feste borge,
Dat nin Nacht-grijmme' uwz fettet bye lorge,
Dat wy naet reytsje' ijnn' Fijnne wæse' in forge,
Hadd' wachte' in sorge.

Mar Y, boppe al, Tjercke'-Haed, jôn Weytsers seyne,
Woll-sill'ige Ing'len, dats' all' on-rie weyne,
Dat Jon Schiep Jo, fenne' Hol, naet wirdde' onteyne
Ontschæcke' æf scheyne.

Az den trogg' sliep forquicke (Ijeave heere)
Wy firdig, moarn-yer t' uwz berop weer-keere,
Holp' dat uwz dvvaen in litte

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse