Jan Hinnerk up de Lammerstraat

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Jan Hinnerk up de Lammerstraat. De Mann, de sick wat maken kann.
Text type: Leed
Comment:

Volksleed ut Hamborg

from: Niederdeutsches Liederbuch, Bezirkslehrerverein Stade, S. 72
written: 19. Johrhunnert

1959

:

Jan Hinnerk wahnt up de Lammer-Lammer-straat, up de Lammer-Lammer-straat, kann maken, wat he will, kann maken, wat he will. Un man jümmer, jümmer still, un man jümmer, jümmer still. Un da mak he sick en Geigeken, Geigeken, per-dootz! „Vigolin, Vigolin“, sä dat Geigeken, „Vigolin, Vigolin“, sä dat Geigeken, vigo-vigolin, un vigo-vigolin, un sin Deern de heet Katrin! un sin Deern de heet Katrin! un sin Deern de heet Katrin!

Un darbi wahnt he noch jümmers up de Lammer-Lammer-straat, up de Lammer-Lammer-straat, kann maken, wat he will, kann maken, wat he will. Un man jümmer, jümmer still, un man jümmer, jümmer still. Un da mak he sick en Franzensmann, Franzensmann, per-dootz! „Ick bün Kaiser, ick bün Kaiser“, sä Napolejon, „Ick bün Kaiser, ick bün Kaiser“, sä Napolejon, vigo-vigolin, un vigo-vigolin, un sin Deern de heet Katrin! un sin Deern de heet Katrin! un sin Deern de heet Katrin!

Un darbi wahnt he noch jümmers up de Lammer-Lammer-straat, up de Lammer-Lammer-straat, kann maken, wat he will, kann maken, wat he will. Un man jümmer, jümmer still, un man jümmer, jümmer still. Un da mak he sick en Hanseat, Hanseat, per-dootz! „Sla em dot, sla em dot“, sä de Hanseat, „Ick bün Kaiser, ick bün Kaiser“, sä Napolejon, „Vigolin, Vigolin“, sä dat Geigeken, „Vigolin, Vigolin“, sä dat Geigeken, vigo-vigolin, un vigo-vigolin, un sin Deern de heet Katrin! un sin Deern de heet Katrin! un sin Deern de heet Katrin!

Un darbi wahnt he noch jümmers up de Lammer-Lammer-straat, up de Lammer-Lammer-straat, kann maken, wat he will, kann maken, wat he will. Un man jümmer, jümmer still, un man jümmer, jümmer still. Un da mak he sick en Engelsmann, Engelsmann, per-dootz! „How d’you do, how d’you do“, sä de Engelsmann, „Ick bün Kaiser, ick bün Kaiser“, sä Napolejon, „Sla em dot, sla em dot“, sä de Hanseat, „Vigolin, Vigolin“, sä dat Geigeken, vigo-vigolin, un vigo-vigolin, un sin Deern de heet Katrin! un sin Deern de heet Katrin! un sin Deern de heet Katrin!

Un darbi wahnt he noch jümmers up de Lammer-Lammer-straat, up de Lammer-Lammer-straat, kann maken, wat he will, kann maken, wat he will. Un man jümmer, jümmer still, un man jümmer, jümmer still. Un da mak he sick en Hollandsmann, Hollandsmann, per-dootz! „Gottsverdori, Gottsverdori“, sä de Hollandsmann, „How d’you do, how d’you do“, sä de Engelsmann, „Ick bün Kaiser, ick bün Kaiser“, sä Napolejon, „Sla em dot, sla em dot“, sä de Hanseat, „Vigolin, Vigolin“, sä dat Geigeken, „Vigolin, Vigolin“, sä dat Geigeken, vigo-vigolin, un vigo-vigolin, un sin Deern de heet Katrin! un sin Deern de heet Katrin! un sin Deern de heet Katrin!