Irisleabhar na Gaedhilge/Imleabhar 5/Uimhir 9/Ni ar Dia a Bhuidheachas

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Irisleabhar na Gaedhilge, Imleabhar V, Uimh. 9 by Pádraig Ó Laoghaire
Ni ar Dia a Bhuidheachas
[ 134 ]

“NÍ AR DIA A ḂUIḊEAĊAS.”

(Ar leanaṁain.)

[ 134 ]Do ḃí sé ar buile,—beirios ar an spréig le n-a láiṁ ċlé, ⁊ séideas cóṁ hairṫinneaċ[1] soin í gur spréaċ sí. Séideas arís ⁊ léimeas smeaċaid do’n dearg-lasair isteaċ i n-a uċt, mar do ḃí burllaċ[2] a léineaḋ ar leaṫaḋ, ⁊ dóġas é láiṫreaċ. Do ċongaiḃ sé greim ar an spréig áṁ, agus brúġas an lasair síos i mbéal na píopa ⁊ tarraigeas, tarraigeas, tarraigeas, ar ċuma gur geárr go raiḃ deataċ ag éiriġe go gorm glórṁar n-a ṡlamairciḋiḃ[3] os cionn a ċínn.

[ 134 ]He was raging mad. He seizes a coal with his left hand and blows it so furious that sparks flew from it. He blows again, and a spark of the red flame jumps into his breast, for the front of his shirt was open, and it burns him immediately. He kept his hold on the coal though. He bruises the flame down into the mouth of the pipe, and draws, draws, draws, in a manner that soon smoke was rising blue and glorious in wreaths above his head.

[ 134 ]Annsan do ḃí sé ar a ṫoil. Do ṡuiḋ na daoine go léir ag breiṫniuġaḋ[4] ar an múr ag luasgaḋ os a gcoṁair, ⁊ é ag teaċt isteaċ go mear. Do ḃí Dóṁnall ag diúdaḋ[5] a ṗíopa ⁊ gan aon duine ag cur ċuige ná uaiḋ. Níor ḃ’ḟada gur éiriġ stailc dá ṗíopa áṁaċt, do ṫarraig sé í dár ndóiġ ar ċnáṁ a ḋíċill, aċt níor ḃ’ḟiú ḋuit feuċaint ar an ngal ḃeag ḃáis do ḃi ag teaċt amaċ aisti. Annsan do ċuir sé sgrugal[6] ar féin, is róiḃeag ná’r ċeangail a ḃéal íoċtair ḋá ḃéal uaċtair le doic[7] tarraigṫe aċt ní raiḃ bríġ i n-a ġno.

[ 134 ]Now was he perfectly happy. All the people sat looking at the sea-weed rocking right before them, while it was coming in fast. Donal was smoking his pipe, and nobody interfering with him. But it was not long though till his pipe grew sulky; he pulled it, of course, as best he could, but it would not be worth your while to look at the little dying fume that was coming out of it. He then put a long neck on himself, the lower lip all but adhered to his upper lip through the strain of pulling, but his work was to no purpose.

[ 134 ]“Faġḃaḋ duine éigin réiteoir[8] dom—ar son Dé faġḃaḋ!” ar seision, ⁊ do luiġ sé níos dúluiġṫe[9] ar an dtarrac; i n-aġaiḋ ḃeiṫ ag baint an tsalaċair as poll na píopa, is aṁlaiḋ ḃí se ag a ḋaingniuġaḋ ann—gan coinne leis gan aiṁreas. Faoi ḋeirioḋ, ’nuair do fuair sé an séan sgarṫa le n-a ṡaoṫar, ⁊ go raiḃ ag dul de, ḋá ṫréine luiġ se ċuige, do ṫóg sé an diuid[10] as a ḃéal, ⁊ do ġlaoiḋ go hairṫinneaċ ar ḋuine éigin, réiteoir d’ḟaġḃáil do. D’imṫiġ triúr nó ceaṫrar de ḃuaċailliḋiḃ go ruig[11] páirc do ḃí lán de ṫráiṫníniḋiḃ, aċt do ḃí sé steanng[12] maiṫ uaiḋ-san. D’ḟan seision ag feiṫioṁ orra go dtiocfaidís ṫar[13] n-ais, anois ag cur na píopa ion a ḃéal, ⁊ arís ag a baint as, ⁊ arís eile ag sáṫaḋ a lúidín innti d’ḟeuċaint a raiḃ moṫáil[14] an teais imṫiġṫe aisti. ’Nuair do ċuaiḋ fuil ṫar feiṫeaṁantas[15] aige, do léim sé féin ṫar ċloiḋe isteaċ; seo ag cuartaċ é anonn ’sanall, ⁊ bior ar a ṡúiliḃ le faġairt[16] ċun faġḃála, ḋá mb’ḟéidir. Do ḃí raṫ ion áirioṁ air fá ċeann tamaill—fuair sé broḃ[17] cuiḃeasaċ reaṁar, ⁊ do ṡáṫuiġ i gcró na píopa é go tapaiḋ. Annsan ṫug sé foġa faoi n-a ṫarrac, aċt d’ḟan an broḃ mar a ḃí, ⁊ níl ċorróċaḋ as a lúndraċaiḃ.[18] Do ṫréall sé an aṫ-uair, aċt b’é an sgéal céadna é. I ndeirioḋ stracṫa ḋo, ḃris an tráiṫnín go caillṫe air, istiġ i gcró na píopa. Do léim sé i n-a ċaoir ḃuile ṫar ċloiḋe, ní raiḃ fulag (= fulang) na foiḋne aige, ⁊ do ċaiṫ an diuid fad a urċair amaċ annsan ṁuir ṁóir. Ní raiḃ méam[19] as aonneaċ le heagla ḃruiġne, mar do ḃí toġa an eolais aca go léir ar Ḋoṁnall, agus cad é an saġas b’eaḋ é, ’nuair do ḃeiḋeaḋ sé amuiġ leis féin.

(Tuilleaḋ).

[ 134 ]“Let someone get a ‘cleaner’ for me—for God’s sake, let him!” says he, and he applied himself more earnestly to pulling, but instead of taking the dirt out of the hole of the pipe, he was only fastening it in it—unwittingly, of course. At last, when he found success separated from his labour, and that he was failing, though energetically he set about it, he took the diuid out of his mouth, and called furiously to somebody to fetch him a ‘cleaner.’ Three or four boys went to a field that was full of trahneens, but it was a good distance from him. He remained behind waiting till they should come back, now putting the pipe in his mouth, again taking it out, and again thrusting his little finger into it to ascertain whether [ 135 ]the feeling of heat had left it. When at length he could bear this waiting no longer, he himself jumped in over a fence, he commences searching hither and thither, and his eyes blazing through madness for finding, if possible. Luck was his in a little while. He got a pretty thick brobh and shoved it quickly into the tube of the pipe. He then tried to pull it back, but the brobh remained as it was, and would not move from its place. He tried again, but it was the very same as before. In the end of the pulling, the trahneen meanly broke on him inside in the tube of the pipe. He jumped out over the fence blazing mad; he could not keep his passion in check, and he threw the diuid as far as he could cast it into the great sea. There was not a tittle out of anybody for fear of a quarrel, for they all knew Donal full well, and what manner of man he was, when he would happen to be ill at ease within himself.

[ 135 ]

Nótaiḋe.


 1.   go hairṫinneaċ: go fír-ḟeargaċ.
 2.   burllaċ = brollaċ.
 3.   slamairce: fleasg.
 4.   breiṫniuġaḋ: breaṫnuġaḋ.
 5.   diudaḋ = diugaḋ = ól = caiṫeaṁ;
 6.   sgrugal: muineál fada.
 7.   doic: deacraċt.
 8.   réiteoir: broḃ, tráiṫnín nó aon níḋ eile réitiġeas cró ṗíopa ḃeiḋeaḋ aċrannaċ.
 9.   dúluiġṫe; daingne duṫraċtaiġe.
 10.   diuid : píopa gearr-ċosaċ.
 11.   go ruig = do ruig = go dtí.
 12.   steanng = síneaḋ = tamall.
 13.   ṫar n-ais = ar ais.
 14.   moṫáil = moṫḃáil = moṫuġaḋ.
 15.   feiṫeaṁantas: ’nuair do ċuaiḋ fuil ṫar f. = ’nuair naċ ḃfeudfaḋ foiġdeaḋ a ṫuille.
 16.   faġairt: ionann faġairt annso ⁊ fuinneaṁ no fuadar; do ḃí f. air ċun gnóṫa.
 17.   broḃ: giob seang seargṫa de ṫuiġe nó d’ḟéar.
 18.   Lúndraċaiḃ: ionad suiḋte nó bunáit. Gnoṫuiġte san uiṁir iolraiḋ aṁáin.
 19.   méam: gíog no corruġaḋ.

Padruig Ó Laoġaire.