Irisleabhar na Gaedhilge/Imleabhar 5/Uimhir 12/Séadhna

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Irisleabhar na Gaedhilge, Imleabhar V, Uimh. 12  (1895)  by Peadar Ua Laoghaire
Seadhna
[ 180 ]

SEAḊNA.

(Ar leanaṁaint)

[ 181 ]

TRANSLATION.

[ 180 ]“B’ḟéidir go ḃfeadfainn an easgaine ḃaint díoḃ, d’éis é féin dá cur orra le lán-ċroiḋe,’ arsa an fear duḃ go searḃ. “Naċ aige ḃeiḋeaḋ an spórt orra!—Cá ḃfuil an spórt anois?”

[ 181 ]“Perhaps I would be able to take the malediction off them, after himself putting it on with a full heart,” said the black man, bitterly. “Is it not he that would have the amusement! Where is the amusement now?”

[ 180 ]“Tá an sport go haindeis anois adṁuiġin,” arsa Seaḋna, “aċt má tá féin ní duit-se is cóir é ċásaṁ’ liom.[1] Is dóċa ná’r ḋeinis féin botún[2] riaṁ. Cia hí an ḃean uasal úd a ṁill tú?”

[ 181 ]“The amusement is in a bad way, I admit,” said Seadhna, “but even though it is, you are not the person for whom it is proper to throw it in my face. I suppose yourself has never made an infernal blunder. Who is that lady that ruined you?”

[ 180 ]“Stad! stad! A Ṡeaḋna, caiṫimís uainn é mar ḃotún. Bainfeadsa an easgaine ḋíoḃ so ḋuit ar ċoingioll ná tráċtfair ċoiḋċe le haoinne beo ’ná marḃ ar an margaḋ so atá déanta agat féin ⁊ agam-sa le ċéile.”

[ 181 ]“Stop! Stop! Seadhna. Let us drop it for an infernal blunder! I shall take the malediction off these things for you, on condition that you will never speak to any person, living or dead, about the bargain which you and I have made with one another.”

[ 180 ]“Bíoḋ do ċoinġíoll agat ⁊ fáilte,” arsa Seaḋna. “Geallaim ḋuit ná fuil aon ḟonn orm-sa tráċt air le haoinne. Is aṁlaiḋ ḃí eagla orm go mbeiṫfeá (= mbeiḋṫeá) ag caidiráil[3] le duine eigin mar ġeall air. Aċt má tá dúil agat sinn araon do ċoimeád rúin air,[4] táim-se lán tsásda”.

[ 181 ]“Have your condition and welcome,” said Seadhna, “I promise you that there is no inclination on me to speak of it to any person. ’Tis how I was afraid that you would be gabbling to some one about it. But if you are anxious that we both should keep. a secret on it, I am satisfied.”

[ 180 ]D’imṫiġ an fear duḃ suas ⁊ ċrom sé síos i n-aice na caṫaoireaċ, ⁊ le hórdóig a láiṁe deise ḋein sé fáinne ar an dtalaṁ ’na ṫimċeall, ⁊ ṫug Seaḋna fé n-deara gur eiriġ, as an áit ’nar ċuimil an órdóg do’n talaṁ, gal mar gal teineaḋ, ⁊ gur ḋein an órdóg rian ar an dtalaṁ mar ḋéanfaḋ bior dearg iarainn. d’eiriġ sé annsan ⁊ ḋein sé suas ar an mealḃóig ⁊ ḋein sé fáinne ’na ṫímċioll ar an ḃfalla, ⁊ ṫáinig an gal céadna as an ḃfalla, ⁊ d’ḟan an rian ceadna ’na ḋiaiḋ air. An ḟaid do ḃí sé ar a ċromaḋ, ṫug Seaḋna feuċaint ġéar ar an earball, mar ḃí coṁṫrom aige. Ċonnaic sé amuiċ ’na ḃárr ionga ṁór, ḟada ċam, téagarṫa, ⁊ bior niṁe airri, ⁊ í dá síor-ċasaḋ féin anonn ’sanall, anonn ’sanall, mar ḃeiḋeaḋ bárr earbaill cait ⁊ é ag faire ar luiċ.

[ 181 ]The black man went up, and he bent down near the chair, and with the thumb of his right hand he made a ring on the ground around it, and Seadhna noticed that there arose out of the place where his thumb touched the ground, a vapour, like the vapour of fire, and that the thumb made a trace on the ground such as a red-pointed bar of iron would make. He arose then and faced up to the malivogue, and he made a ring around it on the wall, and the same vapour came out of the wall and the same trace remained after him on it. While he was in his stooping posture, Seadhna gave a sharp look at the tail, as he had the opportunity. He saw outside in the top of it a big, long, crooked, stout claw, and a poisonous point on it, and it continually moving itself, over and hither, over and hither, as would be the top of a tail of a cat and he watching a mouse.

[ 180 ]“Dar fiaḋ! a ḃreanaiġ,” arsa Seaḋna i n-a aigne féin, “má ḃíonn toċas ort,[5] ní beiḋ diṫ ingne ort.”

[ 181 ]“By a deer! my good fellow,” said Seadhna, in his own mind, “if itch comes on you there will not be the want of a nail on you.”

[ 180 ]Ċoṁ maiṫ ⁊ dá laḃarfaḋ (= laiḃeoraḋ) Seaḋna, ṫóg an fear duḃ a ċeann ⁊ d’ḟeuċ sé air. “Seaċain an ionga san,” ar seision, le heagla go mbainfeaḋ sí an toċas díot-sa ⁊ go gcuirfeaḋ sí teinneas i n-ionad an toċais ort. Imṫiġ suas anois ⁊ aistriġ an ċaṫaoir.

[ 181 ]As well as if Seadhna had spoken, the black man raised his head and looked at him. “Take care of that nail,” said he, “for fear that it would take the itch off you and that it would put pain on you in place of the itch. Go up now and remove the chair.”

[ 180 ]D’imṫiġ Seaḋna suas ⁊ is é a ḃi go creaṫánaċ. Ċuir sé láṁ go haicilliḋe airri, ⁊ má ċuir, siúd leis í cóṁ éasgaiḋ ⁊ ḃog sí riaṁ leis. Ċuir sé láṁ ar an mealbóig, ⁊ túisge a ċuir ’ná ċorruiġ sí anonn ’sanall fá’n ḟalla. D’ḟeuċ sé ar an ḃfear nduḃ. “O! a ḋuine uasail,” ar seisíon, “táim ana-ḃuiḋeaċ díot! O! O! O! go mbuaiḋiḋ dia go hárd leat, ⁊ a ṁáṫair ḃeannuiġṫe!”

[ 181 ]Seadhna did go up, and it is he that was in a trembling state. He put his hand on it very cautiously, and if he did there it was (moving) with him as freely as ever it moved with him. He put his hand on the malvogue, and no sooner did he than it moved backwards and [ 182 ]forwards along the wall. He looked at the black man “Oh! sir,” said he “I am exceedingly thankful to you, Oh! Oh! Oh! May God prevail excessively with you! and His Blessed Mother!”

[ 180 ]Oiḋe! a ḋaoine, ṁ’áran ⁊ ṁ’anama! ċóṁ luaṫ ⁊ ṫáinig an focal san as béal Seaḋna, d’aṫruiġ an fear duḃ. Ṫóg sé suas a dá láiṁ ċóṁ hárd leis na haḋarcaiḃ. Ṫáinig lasair ġorm as a ṡúiliḃ. Do rínc an ċrúb. D’eíriġ an tearball, do ṡín an iongna, ⁊ ċuir sé ana-ḃúir as mar ċuirfeaḋ leoṁan buile. Do ṫosnuiġ an ḃúir sin le drantuġaḋ ⁊ do ḃorr ⁊ do neartuiġ airri,[6] gur ċriṫ an t-úrlár, gur ċriṫ an tiġ, gur ċriṫ an sliaḃ mór-ṫímċeall. Nuair ċonnairc Seaḋna an t-aṫruġaḋ ⁊ nuair airiġ sé fuaim ⁊ neart na búire sin ag borraḋ ⁊ ag árduġaḋ, do ḋein an tiġ ballabáisin ’na ṫimċeall, ṫáinig sgamall os cóṁair a ṡúl ⁊ do ṫuit sé ’na ċnapán[7] ar an úrlár gan aiṫne, gan úrlaḃra.[8]

[ 182 ]Oh yeh! People of my loins and of my life! As soon as that word came out of Seadhna’s mouth the black man changed. He raised up his two hands as high as the horns. A blue flame came out of his eyes. The hoof danced, the tail became erect, the claw extended itself. His mouth opened, and he put the roar out of him such as a mad lion would. That roar began with a growling, and a swelling and strengthening came on it, until the floor vibrated, until the house vibrated, until the mountain vibrated all round. When Seadhna saw the change, and when he heard the sound and the strength of that roar, swelling and rising, the house made a spinning motion around him, a cloud came before his eyes, and he dropped in a lump on the floor, without consciousness, without power of speech.

[ 180 ]Síle. O! A Ṗeg, ċím é, ċím é, O! O! O!

[ 182 ]Sheila. Oh, Peg, I see him, I see him! Oh! Oh! Oh!

[ 180 ]Peg. Eist! eist! a Ṡíle a laoiġ. Cad a ċíonn tú?

[ 182 ]Peg. Whist! Whist! Sheila, my darling! what do you see?

[ 180 ]Síle. O! Fear na n-aḋarc, fear na n-aḋarc. Cad ḋéanfad! cad ḋeanfad! O!

[ 182 ]Sheila. Oh! the man of the horns! the man of the horns? What shall I do! What shall I do? Oh!

[ 180 ]Cáit. Aireóċaid na cóṁursain í. Eist a Ṡíle, mo ġráḋ í sin!

[ 182 ]Kate. The neighbours will hear her! Whist, Sheila, my darling she is!

[ 181 ]Gob. Tá do ṁáṫair ag gaḃáíl aníos an ṗáirc, a Ṗeg.

[ 182 ]Gob. Your mother is coming up the field, Peg.

[ 181 ]Peg. Tar i leiṫ, a Ṡíle, ⁊ suiḋ annseo im uċt.

[ 182 ]Peg. Come here, Sheila, and sit here in my bosom (lap).

[ 181 ]Síle. O! O! cad ḋéanfad, cad ḋéanfad! O! O!

[ 182 ]Sheila. Oh! oh! What shall I do! What shall I do! Oh! oh!

[ 181 ]Máire. Cad é seo ar siuḃal annso agaiḃ? Cad do ċuir ag dul ṫu, a Ṡíle, a laoiġ.

[ 182 ]Maure. What is this ye are going on with here? What put you crying, Sheila, my darling?

[ 181 ]Síle. Ṁaise, ní ḟeadar, a ṁam. Is aṁlaiḋ ṫáinig sgannraḋ orm, ⁊ ċeapas go ḃfeaca fear na n-aḋarc.

[ 182 ]Sheila. Wisha, I don’t know, Mom, ’tis how a terror came on me, and I thought I saw the man of the horns.

[ 181 ]Máire. Fear na n-aḋarc! Airiú cia hé sin?

[ 182 ]Maure. The man of the horns! yerra, who is he?

[ 181 ]Síle. Fear an earbaill, a ṁeasas a ráḋ.

[ 182 ]Sheila. Oh! the man of the tail I meant to say.

[ 181 ]Máire. Fear an earbaill!

[ 182 ]Maure. The man of the tail!

[ 181 ]Síle. Fear an earbaill, ⁊ na hiongain ann.

[ 182 ]Sheila. The man of the tail and of the claw in it.

[ 181 ]Máire. Ṁaise go deiṁin féin, a Ṗeg, is mór an náire duit é. Tá aos óg an ḃaile loitṫe agad. Ní ḟeadar (d)o’n tsaoġal ciannos ḃailiġis a ḃfuil de ráiméisiḃ agat istiġ id ċeann, ná ciannos ċoimeádann tú cúntas orra, ⁊ gan tu aċt trí bliaḋna déag ċum na beallteine. Cad é an sgéal atá ar siuḃal anois, a Ṡíle?

[ 182 ]Maure. Wisha, upon my own word, Peg, it is a great shame for you. The youngsters of the land are spoiled by you. I don't know in the world how you collected what ra maishes you have inside in your head, or how you keep an account of them, and you only thirteen years up to May. What is the story that is going on with ye now?

[ 181 ]Síle. Tá Seaḋna, a ṁam, aċt is dóiġ liom go ḃfuil sé marḃ.

[ 182 ]Sheila. Seadhna is, Mom, but I think he is dead.

[ 181 ]Máire. Gaḃaim-se orm[9] ná fuil, ⁊ ná beiḋ, ní fios caiṫin.

[ 182 ]Maure. I’ll engage he is not, and that he won't, it is unknown when.

[ 181 ]Síle. Dó’ ṁaise,[10] fuair sé an t-anaiṫe.[11] Dá mbeiḋinn ’na ċás ḃíos cóṁ marḃ le hArt.

[ 182 ]Sheela. Why then, indeed, he got a terrible fright (what was next to death). If I was in his position I was as dead as Arth.

[ 181 ]Máire. Ṁeasas go raiḃ cúigear nó seisear agaiḃ ann. Cá ḃfuil an ċuid eile?

[ 182 ]Maure. I thought there were five or six of ye there. Where are the others?

[ 181 ]Peg. Is dóiġ liom, a ṁáṫair, gur éaluiġeadar uait.

[ 182 ]Peg. I think, mother, that they stole away from you.

[ 181 ]Máire. Níor ġáḋ ḋóiḃ sin. Eiriġ, a Ṗeg, a ġamuin ⁊ faiġ rud éigin le n-iṫe ḋúinn. Go deiṁin ní beag de ṡeó an sgeón a ċuireaḃair sa leanḃ so. Feuċ ar sin mar osna a ṫeagan aisti. Ní deirim ná go ḃfuil sí ’na codlaḋ.

[ 182 ]Maure. Wisha, they need not have done that. Get up, Peg, an get me something to eat. Indeed not little as a wonder is the fright ye have put into this child. Look at that for a sigh that comes out of her. I don’t say but that she is asleep.

[ 181 ]Síle. Aċt ni’lim a ṁam; ní’l blúire codlata orm. Ní fiú biorán a’s é. Níor ċuir aonne sgeón ionnam; me fein fé ndeara é. Dá mb’áil liom gan ḃeiṫ ag cuiṁnioṁ air cóṁ géar ⁊ ḃíos ní ḟeicfinn é. Ní ċuiṁneóċad a ṫuille air, an biṫeaṁnaċ. Ní ḟeadar (d)o’n tsaoġal a Ṗeg, cad do ċuir(d)ḟiaċaiḃ air a leiṫéid de ḃúir do ċur as.

[ 182 ]Sheila. Oh, I am not, Mom, There is not a bit of sleep on me. It is not worth a pin. Any person did not put a fright in me. Myself was the cause of it. If I may not be thinking of him so sharply as I was, I would not see him. I won’t think of him any more, the thief. I don’t know in the world, Peg, what caused him to put such a bellow out of him.

[ 181 ]Peg. Tá do ċuid ollaṁ anois, a ṁáṫair. Tar i leiṫ ċugam-sa, a Ṡíle, ⁊ leig dod ṁáṫair a ċuid biḋ a ċaiṫeaṁ. Sin é.

[ 182 ]Peg. Your supper is ready, mother. Come hither to me, Sheila, and permit your mother to take her food. There!

[ 181 ]

(Leanfar de seo.)

[ 182 ]

(To be continued).

[ 182 ]

NOTES.

 1. é ċásaṁ liom, to throw it in my face, to reproach with. The people sometimes translate it by, to return it to me.
 2. botún, a blazing indiscretion.
 3. caidiráil, blabbing, tattling.
 4. Do ċoimead rúin air, to keep a secret on it.
 5. ​ A usual imprecation is toċas ⁊ diṫ ingine ort, generally used for fun.
 6. Do ḃorr ⁊ do neartuiġ airri, there swelled and there strengthened upon it. This is the true idiom, and not do ḃorr sí ⁊ do neartuiġ sí. The latter does not express a progressive swelling and strengthening; the former does.
 7. Do ṫuit se ’na ċnapán, he fell in a dead mass. This is the usual way for expressing a sudden fainting fit.
 8. Gan aiṫne gan úrlaḃra; aiṫne is the faculty of recognising persons and things; úrlaḃra the faculty of speech.
 9. Gaḃaim-se orm. I’ll warrant, I am certain that (lit. I take it on me). This is sometimes written and pronounced gan siorram, but it is manifestly wrong, because gan should then govern the substantive siorram, and the next verb should be in the indicative mood; gan siorram go ḃfuil could not stand; it should be gan siorram tá. I have heard the words pronounced exactly as I have written them.
 10. Dó ṁaise, why then indeed.
 11. Fuair sé An t-anaiṫe: anaḃfa, anḃaṫa or anaiḃfe, means some terrible fright, such as getting nearly drowned.

  Is mairg a báiṫtear i n-am an anaiṫe
  Mar tagann an ġrian i ndiaiḋ na féarṫana.