In 't Bronsgroen Eikenhout

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

<Wikisource:National anthems

Look up In 't Bronsgroen Eikenhout in Wikipedia, the free encyclopedia.

Gerard Krekelberg, 1909

Dutch[edit]

Waar in 't bronsgroen eikenhout,
't nachtegaaltje zingt;
Over 't malsche korenveld
't lied des leeuwriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt
langs der beekjes boord:
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord!

Waar de breede stroom der Maas,
statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas
kostelijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bosch,
overheerlijk gloort:
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord!

Waar der vad'ren schoone taal
klinkt met held're kracht;
Waar men kloek en fier van aard
vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon,
't hart des volks bekoort:
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord!

Waar aan 't oud Oranjehuis,
't volk blijft hou en trouw;
Met ons roemrijk Nederland,
één in vreugd en rouw;
Trouw aan plicht en trouw aan God,
heerscht van Zuid tot Noord:
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord!

English[edit]

Where in bronzegreen oakwood,
The little nightingale sings
over the cornfield
the song of the Lark sounds
Where the horn of the shepherd sounds
and finds its way through the streams
There is my Fatherland,
Beloved Limburg!

Where the wide stream of the Meuse,
elegantly flows to the sea;
An abundance of juicy fieldcrops
costly grow and bloom;
Flowergardens and meadows and forests,
withers in its glory:
There is my Fatherland,
Beloved Limburg!

Where our ancestor's beautiful language
sounds with clear power;
Where men are clever and proud in nature
foreign boasting is despised;
Our own norms, our own beauty,
sturs the hard of the people:
There is my Fatherland,
Beloved Limburg!

"Where the royal house of Orange
the people remain true and loyal;
With our famed Netherlands,
one in joy and mourn;
True to our duties and true to God,
Reigns from South to North:
There is my Fatherland,
Beloved Limburg!"