Iliado/Rapsodio II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Iliado by Homeros
Rapsodio II

La Dei e la kavalriani armizita per kaski dormis, li omna, dum la nokto ; ma la profunda dormo ne kaptis Zevs, e lu serchis en lua mento qualamaniere il povus favorizar Akhillevs e mortigus turbo de homi proxim la navi dil Akhaiani. E, yen ke projeto semblis a lu esar maxim bona, nome sendar mentiera Sonjo a l'Atreido Agamemnôn. Ed, advokinte ica Sonjo, il dicis a lu ica alizita paroli:

– Irez, ho mentiera Sonjo, a la rapida navi dil Akhaiani. Enirez la tendo dil Atreido Agamemnôn e adportez tre exakte a lu mea impero. Lu armizez la turbo dil haroza Akhaiani, nam yen ke il kaptos la urbo kun larja stradi dil Troiani. La Nemortivi qui habitas la Olimpala domi ne plus dividesas, nam Hèrè flexis li omna per elua supliki, e la kalamitati minacas la Troiani.

Tale lu parolis, e, audinte il, la Sonjo departis. Ed il arivis senfriste a la rapida navi dil Akhaiani, ed il proximeskis a la Atreido Agamemnôn qua dormis sub sua tendo e quan ambroziala dormo envelopis. Ed il stacis apud la kapo dil Rejo. Lore, lu esis simila a la Nèlèiôn Nestôr , qua inter omna olduli, esis la maxim egardata da Agamemnôn. E, sub ita formo, la Sonjo deala parolis a lu tale:

– Ka tu dormas, ho filiulo dil brava kaval-domtero Atreys ? Ne oportas ke saja viro a qua la populi konfidesis, e qua havas tanta sucii en la mento, dormez dum la tota nokto. E nun, askoltez me quik, nam me sendesas a tu da Zevs qua, defore, desquietesas pri tu e kompatas tu. Il imperas a tu armizar la turbo dil haroza Akhaiani, nam balde tu kaptos la urbo kun larja stradi dil Troiani. La Nemortivi qui habitas la Olimpala domi ne plus dividesas, nam Hèrè flexis li omna per elua supliki, e la kalamitati minacas la Troiani. Konservez ica paroli en tua mento ed obliviez nulo kande la dolca dormo livabos tu.

Parolinte tale, lu desaparis e lasis lu reflektar pri ca paroli qui ne devis efektigesar. E la deliranto kredas ke il kaptos, itadie, la urbo di Priamos, nam il nule savas to quo Zevs projetas. Nome, la Kronido intencas produktar unfoye pluse, per teroriganta batalii, dolori e jemado afliktanta la Troiani same intense kam la Danaani.

L'Atreido vekis, la dealo voco ankore audigesis cirkum lu. Lu levis su e vestizis su per lua mola tuniko, qua anke esis bela e nova. Ed il kovris su per larja mantelo, ultre lo il nodigis bela sandali a lua robusta pedi, il suspendigis la espado kun arjenta klovi a lua shultri. Fine, il prenis la nemortiva ceptro di lua ancestri e tale marchis vers la navi dil Akhaiani qui vestizesas per bronzo. E la deala Eôs klimis sur la alta Olimpo, dum anuncar la lumo a Zevs ed a la Nemortivi. Tainstante l'Atreido imperis a la heraldi qui havas sonora voco kunvokar la haroza Akhaiani a l'«agora». Lore li kunvokis ili, ed omni adkuris turbatre ; pose l'Atreido asemblis konsilantaro de grandanma chefi apud la navo di Nestôr, rejo di Pylos. E, kande li asistis, il konsultis lia sajeso:

– Ho amiki, askoltez me. Deala sonjo sendesis a me dum mea dormo, meze dil la ambroziala nokto. Lu esis simila a la deala Nestôr per la vizajo e la staturo, ed il haltis super mea kapo, il parolis a me tale:

– Ka tu dormas, ho filiulo dil brava kaval-domtero Atreys ? Ne oportas ke saja viro a qua la populi konfidesis, e qua havas tanta sucii en la mento, dormez dum la tota nokto. E nun, askoltez me quik, nam me sendesas a tu da Zevs, qua, defore, desquietesas pri tu e kompatas tu. Il imperas a tu armizar la turbo dil haroza Akhaiani, nam balde tu kaptos la urbo kun larja stradi dil Troiani. La Nemortivi qui habitas la Olimpala domi ne plus dividesas, nam Hèrè flexis li omna per elua supliki, e la kalamitati minacas la Troiani. Konservez ica paroli en tua mento.

Parolinte tale lu departis, e la dolca dormo livis me. Nun, ni pensez pri armizar la filiuli dil Akhaiani. Unesme me tentos ili per mea parolo, quale permisesas, e me instigos li fugar sur lia navi kargita per remisti. Vi, per via paroli, koaktez li restar. Tale parolinte, il sideskis. E Nestôr staceskis, lu esis rejo dil sabloza lando Pylos, e, adparolante li kun sajeso, il dicis a li:

– Ho amiki ! Reji e princi dil Argiani, se ul altra Akhaiano dicabus a ni ica sonjo, ni povabus kredar ke lu mentias, e ni refuzabus askoltar lua paroli; ma ita qua audis ol gloriizesas kom esante la maxim potenta homo en nia armeo. Ni do prerezolvez armizar la filiuli dil Akhaiani.

Pos tale parolir, kom la unesma il ekiris l'«agora». La altra reji ceptroportanta staceskis ed obediis la princo dil populi. E la populi adkuris. Li similesis esamo de sennombra abeli qui sempre e sencese ekiras kava roko e flugas legionatre adsur la printempala flori, dum ke le una vorticifas unlatere e le altra vorticifas altralatere. Tale la amaso dil populi, exter la navi e la tendi, avancis a la «agora», sur la nemezurebla rivo. Inter li, Ossa anuncantino di Zevs, ecitis e plurapidigis lia kurado, fine li asemblis su.

La «agora» esis plena de tumulto, e la tero jemis sub la pezo dil populi. Pro ke la klami augmentis, la heraldi havanta sonora voco koaktis li tacar ed askoltar la deala Reji. Lore, la turbo sideskis e restis senparola ; la deala Agamemnôn staceskis, dum tenar lua ceptro. Hefaistos, qua facabis ol, donacabis ol a la Rejo Zevs Kroniôn. Zevs donis ol a la Anuncanto, qua esis la mortigero di Argos ; e rejo Hermeias donis ol a la kaval-domtero Pélops, e Pélops donis ol a la princo dil populi Atreys. Atreys, mortanta, poslasis ol a Thyestès, qua esis richa ye besti-trupi, e Thyestès poslasis ol ad Agamemnôn, por ke ica laste nomita portez ol e imperez sur grandanombra insuli e sur tota Argos. Apogita sur ica ceptro, il parolis tale a la Argiani:

– Ho amiki ! Ho Danaana heroi ! Vi qui esas di Arès servisti, Zevs Kronido opresas me per teroriganta malaji. Lu esas tote senkompata ! Olim il promisis a me, ke me retrovenos pos konquestir Ilios qua havas forta muraro ; ma lu trompis me, e yen me mustas retrovenar sen glorio en Argos, perdinte multanombra viri. Ed ico plezas a l'omnopovanta Zevs qua abatis e qua abatos tanta alta citadeli, nam lua forteso esas tre granda. Ya, ico esos shamo en la futuro,ke la kurajoza e sennombra gento dil Akhaiani kombatis dum tanta yari, tote vane, homi min nombroza, sen ke on povez previdar la fino di ca lukto. Nome, se, konfirminte solene per juro neviolacebla kontrati, ni, Akhaiani e Troiani, ni efektigus kontado di nia amba genti ; e ke, pos asemblo dil habitanti di Troiè, ni rangizus ni per deki opoze a li, dum kontar nur un Troiano por prizentar la kupo a singla de oli (la deki), certe, multa deki indijus varsisti, segun quante la filiuli dil Argiani esas multe plu grandanombra kam la Troiani qui habitas ica urbo. Ma yen ke multanombra federiti, tre apta lansar piquo, opozas su vinkoze a mea deziro abatar la populizita citadelo Troiè. Non yari di la granda Zevs ja pasis, e la ligno di nia navi korupteskas , e lia kordegi polveskas ; dum ke nia spozini e nia mikra filii restas e vartas ni en nia domi, e nefinita esas la tasko por qua ni venis. Ni irez ! ni omna fugez sur nia navi vers nia kara naskala lando. La granda Troièn nulatempe kaptos ni!

???[edit]

Lu parolis tale, e lua paroli ecitis la spirito di la turbo qua ne asistabis la diskursi dil Konsilantaro. Lore, la «agora» agitesis quale la vasta ondi dil Ikariana maro quan movigas la Euros e la Notos eskapinta de la nubi dil Patro Zevs, o quale agro de spiki quan perturbas Zéfiros falanta impetuoze adsur la granda rekolto. Similamaniere agitesis la «agora». E, li omna precipitis su a la navi, kun klamadi, dum ke li levetis lia pedi en nemovanta polvo-nubo. Li interexhortis sizar la navi e tranar oli aden la maro deala. La klamadi acensis a la Ouranos, hastigante la departo ; e li desinkombris la tubi e ja forprenis la rulbloki de la navi. Lore, la Argiani forirabus, kontre la volo dil destino, se Hèrè ne parolabus tale ad Athènè:

- Ha ! Tu qua esas nedomtita filiino di Zevs tempestoza, kad la Argiani fugos a lia domi ed a lia kara naskala lando, vehante sur la vasta dorso dil maro, dum lasar a Priamos ed a la Troiani lia glorio e la Argianino Hélénè por qua tanta Akhaiani mortis opoze a Troiè, fore de lia kara patrio ? Irez a la Akhaiana populo provizita per bronza armi. Retenez singla militisto per dolca paroli, e ne permisez ke onu tranez la navi adsur la maro.

Tale elu parolis, e la deala Athènè havanta klara okuli obediis.

Elu saltis de la kolmo dil Olimpo, e senfriste arivinta a la rapida navi dil Akhaiani, el trovis Odissevs, simila a Zevs per la inteligenteso, qua restis senmova. Fakte, il ne sizis lua nigra navo bone konstruktita, nam lua kordio ed anmo plenigesas per doloro.Dum haltar apud ilu, Athènè, qua havas klar okuli, parolis tale:

- Ho, deala Laertiado, saja Odissevs, kad vi omna fugos en via navi kargita per remisti, tale lasante a Priamos ed a la Troiani lia glorio ed anke la Argianino Hélénè, fore de via kara patrio ? Irez ! Hastez irar vers la populo Akhaiana. Retenez singla militisto per dolca paroli, e ne permisez ke onu tranez la navi aden la maro.

Elu parolis talamaniere, ed il rikonocis la voco di la Deino, il kuris dum forjetar ilua mantelo quan prenis pose la heraldo Evrybatès di Ithakè, qua sequis il. Renkontrante l'Atreido Agamemnôn, lu recevis de ilu la nemortiva ceptro di lua ancestri, e, kun ica ceptro en-manue, il marchis a la navi dil Akhaiani vestizita per bronzo. Kande il esis opoze a Rejo o famoza viro, il haltigis lu per dolca paroli:

- Ho desfortunozo ! Ne konvenas a tu tremar quaze senkurajulo. Restez ed haltigez le cetera. Tu ne savas la vera deziro dil Atreido. Nun il tentas la filii dil Akhaiani, e balde il punisos ili. Ne omna de ni audis to quon lu dicis koram la Konsilantaro. Ni timez ke, en lua iraco, il punisez severe la filii dil Akhaiani, nam la iraco di Rejo favorata da Zeus esas pavoriganta, e la tre saja Zevs amas ilu, ed anke lua glorio venas de Zevs.Ma kande lu renkontris ula nereputita e klamema militisto, il frapis lu per la ceptro e represis lu per neafabla paroli:

- Cesez, ho desnoblo ! Askoltez ti qui esas superiora a tu , tu qua esas senkuraja e sen forteso, tu qua havas ula rango nek en la kombato nek en la Konsilantaro. Ya, omna Akhaiani ne esos Reji hike. La granda nombro de la mastri ne esas bona kozo.

Oportas havar nur un chefo, un unika Rejo, a qua la filiulo di Kronos (t.e. Zevs ipsa NDLT) tilextreme ruzoza livris la ceptro e la legi, en la skopo ke lu regnez sur omni.

Tale Odissevs retenis forte la armeani. Lore li hastis itere, tumultoze, a la "agora", fore de la navi e de la tendi, samamaniere kam kande la ondi, qui produktas sennombra bruisi, su ruptas grondante e ke la maro til fora disto resonas pro li. Ed omni sidis ye lia rangi. Nur Thersitès durigis lua klamadi. Il dicis abunde insolenta ed insultanta paroli, mem kontre la Reji, e lu parolis senmezure, en la skopo incitar a rido la Argiani. Ultre lo il esis la viro maxim misformacita qua venis opoze ad Ilios. Lu esis straba e klaudikanta , e lua kurvigita shultri interjuntis sur lua pektoro dum ke kelka dispersita hari stacis sur lua pintoza kapo. Ilu odiis aparte Akhillevs ed Odissevs ed il insultis li. Il anke klamis ofensi kontre la deala Agamemnôn. La Akhaiani desestimis lu ed odiis lu, ma il ne timis laute insultegar Agamemnôn:

- Ho Atreido, quon tu pluse deziras e quon tu volas ? Tua tendi esas plena de bronza valoraji e de grandanombra mulieri tre bela quin ni donas a tu unesme, ni, Akhaiani, kande ni kaptas urbo. Ka tu bezonas oro quan kavalodomtero Troiana adportos a tu por la liberigo di lua filiulo, ilquan me adduktabos provizita per kateni, o forsan la samo esabos kaptita da altra Akhaiano, kad ? Kad esas necesa a tu posedar yunino quan tu ne plus livos? Ne esas konvenanta ke chefo opresas per malaji la Akhaiani.

Ho poltroni ! Vi esas vivanta inkarnaci di deshonoro ! On devus dicar Akhaianini e ne Akhaianuli ! Ni retroirez a nia domi kun la navi ; ni lasez lu sola opoze a Troiè e, se lu deziras, lu trezorifez la spoliuri e lu saveskez kad ni esis necesa a lu o ne. Kad lu ne insultegis Akhillevs, qua esas plu bona militisto kam lu, e kad il ne raptis de il lua premio ? Certe Akhillevs ne havas iracoza anmo, nam lore, ho Atreido, ico esabus tua lasta insolentajo!

???[edit]

Ilu parolis tale, insulteganta Agamemnôn, princo dil populi. Lore la deala Odissevs, haltante opoze a lu, regardis lu per iracoza okuli e dicis a lu rude:

- Thersitès, tu qua esas nefatigebla diskursero, tacez ! E cesez atakar la Reji. Me ne opinionas ke esas viro plu desnobla kam tu inter ti qui venis opoze a Troiè kun la Atreidi, e tu ne devus diskursar kun la nomo dil Reji en tua boko, nek insultegar li, nek instigar a retroveno. Ni ne savas quala esos nia destino, e kad esas bona o mala ke ni departez. E yen plezas a tu insultar la Atreido Agamemnôn, princo dil populi, pro ke la Danaana herouli saturis lu per donaci ! E, vere, kad esas pro ica motivi ke tu adparolas li ? Ma me dicas lo a tu, e mea parolo efektigesos : se me renkontros tu ankore plena de furio quale nun, me volas ke mea kapo saltez de mea shultri, ke me ne plus nomesez patro di Tèlémakhos, se me ne te sizas lore, e, ke arachinte a tu tua vesti, t.e. tua mantelo ed omno qua kovras tua nudeso, me ne forsendas tu, singlutanta, del «agora» cirkondata da rapida navi, dum frapar tu per terorigiva frapi!

Ilu parolis tale, ed il frapis lu per la ceptro adsur la dorso e la shultri. E Thersitès inklinis su e la lakrimi falis de lua okuli. Sangoza tumoro inflis a lu la dorso sub la frapo dil ora ceptro, ed il sideskis, tremante e jemante, ledega por vidar, ed il sikigis sua okuli. E la Akhaiani, quankam sucioza, ridegis; e, regardante la uni la altri , ili dicis : Ya, Odissevs ja facis mil ecelanta kozi, per lua saja konsili e per lua militala savo ; ma to quon lu facis maxim bone, inter omna Argiani, esis tacigar ica insultanta diskursero. Nun, dum longa tempo, il evitos ofensar la Reji per lua insultanta paroli. La amaso parolis tale. E la urbi-konquestero, Odissevs, staceskis, retenante lua ceptro. Apud lu, Athènè havanta klar okuli, simila ad heraldo, imperis a la turbo tacar, en la skopo ke omna filii dil Akhaiani; same bone le maxim proxima kam le maxim fora, povez audar e komprenar. E la ecelanta «Agora»-diskursanto parolis tale:

- Ho Rejo Atreida, yen ke la Akhaiani volas kovrar tu per infameso opoze a la vivanta homi, ed li ne satifacas la promiso quin li facis a tu, dum venar de Argos, qua esas fekunda ye kavali, nome ke li retrovenos erste pos ke li abatabos la forta muregi di Ilios. E yen ke li ploras, plena de la deziro rividar lia domi, ed anke lia filii e supozata vidvini. Ya, ico esas bitra doloro fugar pos tanta sufrita malaji. Me savas, advere, ke voyajero, fora de lua spozino depos nur un monato, iraceskas apud lua navo kargita per remisti, quin la vintrala venti e la levata maro retenas. Or, yen esas balde non yari ke ni esas hike. Me do ne rankoras a la Akhaiani iraceskar proxim lia spronagata navi ; ma esas shaminda restir dum tanta longa tempo e retroirar kun vakua manui. Do, aceptez sufrar, ho amiki, e restez hike dum ankore kelka tempo, por ke ni saveskez kad Kalkhas dicas la vereso o parolas erore. E ni savas ico, e vi omna esas testi , vi ipsa ke la Kèri dil morto ne forportis. Ka do ico esis hiere? La navi dil Akhaiani asemblis su opoze ad Aulis, portante kalamitati a Priamos ed a la Troiani. Ni esis cirkum la fonto, apud la sakra altari, dum ofrar a la Nemortivi kompleta hekatombi, sub bela platano ; e, ye lua ombro, esis fluanta aquo, kande ni vidis granda marvelo. Terorigiva drako, qua havis sangomakulizita dorso, sendita dal Olimpano ipsa, ekiris de-sub la altaro e reptis vers la platano. Ibe esis ok mikra paseri, tote yuna, sur la maxim alta brancho e blotisinta sub la folii ; e la matro qua genitabis li esis la nonesma ento. La drako devoris li kruele, e li kriis, e la chagrenita matro, flugis cirkum lua ucelyuni. E, dum ke el plenigis la aero per krii, lu kaptis el per un alo ; e kande il manjabis la matro e la ucelyuni, la Deo qua sendabis lu facis per lu memorinda signo ; nam la filiulo di Kronos tilextreme ruzoza chanjis lu a stono. Vere, ni admiris ico,e la terorigiva kozi qui esis en la hekatombi dil Dei. Lore, Kalkhas revelis a ni la deala voli : - Pro quo vi esas tacanta , ho haroza Akhaiani ? Ico esas granda signo dal tre saja Zevs ; ed ica kozi efektigesos tre tarde, ma la glorio di oli nulatempe perisos. Same kam ica drako manjis la yuna paseri, e li esis ok, ed anke la matro qua parturabis li, nome elu esis la nonesma ucelo, same ni kombatos dum non yari, e, dum la dekesma, ni konquestos Troiè havanta larja stradi. Lo esas tale ke lu parolis, e lua paroli realigesis. Restez, do, omni, ho Akhaiani qui surhavez bela knèmidi , til ke ni konquestez la granda citadelo di Priamos.

Il parolis talamaniere, e la Argiani, per stridanta klami, aplaudis la diskurso dal deala Odissevs. E, ye ta klami, la kava navi audigis terorigiva soni. Ta-instante, la Gérenniana kavalriano Nestôr dicis a li:

???[edit]

- Ha! certe, ico esas "agora" ube pueri semblas ignorar la fatigeso dil milito! Adube iros nia paroli e nia juri ? La konsili e la sajeso di la homi, e la libacioni per pura vino, e la presita manui kom gajo di nia komuna fido, kad ica omno forjetesos aden la fairo ? Ni kombatas nur per vana paroli, e ni trovis nulo bona pos tanta yari. Ho Atreido ! esez do neshanceligebla ed imperez la Argiani lor la ruda batalii. Tu lasez perisar un o du poltroni qui konspiras kontre la Akhaiani e qui volus retrovenar ad Argos ante savar kad Zevs tempestoza mentiis. Ma li ne sucesos en ica entraprezo. Dicas me, ke la terorigiva Kroniôn obligis su per promiso ye la dio kande la Argiani enireskis la rapida navi por portor a la Troiani la Kèri dil morto, nam il tondris ye nia dextra latero, per fortunoza presigno. Do, nulu hastez retroirar ad-heme ante forduktir la spozino di ula Troiano e venjir la rapto di Hélénè ed omna malaji di qui ol esas la kauzo. E se ulu volas fugar malgre omno, lu sizez sua nigra e bone konstruktita navo, por trovar rapida morto. Ma, ho Rejo, deliberez kun justa mento ed askoltez mea konsili. To quon me dicos a tu ne darfas desprizesar. Separez la homi segun genti e tribui, e ke iti interhelpez. Se tu agas tale, e ke la Akhaiani obedias tu, lore tu konoceskos la poltroneso o la kurajo dil chefi e di la homuli, nam singlu kombatos segun lua vigoro. E se tu ne subversos ica urbo, tu savos kad ico eventas per la deala volo o per la kulpo di la homi.

Tainstante rejo Agamemnôn, dum respondar a lu, parolis tale:

- Certe, ho oldulo, tu superiras en la "agora" dil Akhaiani omna filii. Ho Patro Zevs ! ho Athènè, ho Apollôn! Se me havus dek konsilanti simila a tu inter la Akhaiani, di rejo Priamos l'urbo balde falus, kaptata e spoliata per nia manui  ! Ma la Kronido Zevs tempestoza opresis me per sennombra malaji pro partoprenigar da me disputi funesta. Akhillevs e me separesis pro yunino, e me kom unesma iraceskis. Se ulatempe ni rikoncilieskos, lore la ruino dil Troiani ne plutardigesos, mem nur de un dio. Icon dicinte nun, irez repastar, por ke ni esez en bona stando, pose, por kombatar. Ante omno singlu devas akutigar lua lanco, plusolidigar lua shildo, donar nutrivi a lua kavali, okupar su atencoze pri lua charo ed omna militala kozi, por ke ni facez dum la tota jorno la laboro dil terorigiva Arès. E ni havos nula halto, til ke la nokto separos la furioza homi. La rimeno dil prezervanta shildo trempesos per la sudoro di singla pektoro, e la militanta manuo fatigesos cirkum la lanco, e la kavalo vaporifos, dum ke lu inundesos per sudoro e tranos dop su la solida charo. Pluse, dicas me a vu, ke ica quan me vidos fore del kombat-areo , proxim la spronizita navi, ica ipsa homo ne evitos la hundi e la karnavida uceli.

Tale ilu parolis, e klamegis l'Argiani ed ico esis bruiso simila ad olta dil maro kande la vento Notos pulsas ol kontre alta rivo, sur avancita roko quan la fluxi nulatempe cesas siejar, irgaloke esez la latero de-ube suflas la venti. Li omna kureskis, dum dispersar su inter la navi ; e la fumuro ekiris la tendi, lore li repastis. Singlu de li sakrifikis ulo ad una del Dei qui sempre vivas, en la skopo evitar la vunduri facita da Arès ed anke la morto. La rejo di la homi, Agamemnôn, sakrifikis grasa tauro, di qua la evo esis kin yari, a la tre potenta Kroniôn, ed il kunvokis le maxim famoza de l'omna Akhaiani, nome Nestôr, rejo Idomenevs, le amba Aias e la filiulo di Tidevs, Odissevs, qua esis egala a Zevs per la inteligenteso esis la sisesma de li. Ménélaos, kurajoza por kombatar, venis propravole nam lu savis bone quale esis la projeto di lua frato. Cirkondante la tauro, li prenis la salizita horde-grani, e, inter li, la Rejo di la homi, Agamemnôn dicis pregante:

- Ho Zevs ! Ho Tre glorioza, ho tre granda, tu qua amasigas la nigra nubi e qua habitas l'Etero ! utinam* Hélios ne desaparez e la nokto ne venez ante ke me destruktos la acendita domo di Priamos, pos bruligir lua porti e ruptir, per-espade, la kuraso di Hektôr sur sua pektoro, e vidir la turbo de lua kompanuli, jacanta en polvo cirkum lu, mordante la tero per lia denti ! Tale lu parolis, e la Kroniôn aceptis la sakrifiko, ma il ne exaucis lu, nam il rezervis plu longatempe duranta fatigi a lu. E, pos pregir e jetir la salizita hordegrani, li renversis la kapo dil tauro; plu tarde, egorjinte e senpeliginte lu, li tranchis la kruri quin li kovris dufoye per graso ; lore, pozante ad-supre la sangoza peci, li rostigis oli per senfolia rami, e li mantenis la intestini sur la fairo. Kande la kruri rostigesis e ke li gustabis de la intestini, li tranchis la restaji ye peci quin li spisagis e sorgoze rostigis, e li forprenis la totajo. Efektiginte ica laboro, li preparis la repasto, e nulu povis plendar pro recevir neegala porciono. Pos ke li kalmigabis lia hungro e dursto, la Gerenniana kavalriano Nestôr parolis tale: – Ho tre glorioza Rejo di la homi, ho Atreido Agamemnôn, ni ne tardigez plu longatempe efektigar to quon Zevs permisas realigar da ni. Adavane ! la heraldi, per lia klami, venigez apud la navi la armeo dil Akhaiani, qui vestizesas per bronzo ; koncerne ni per insinuesar en la militera turbo del Akhaiani , ni ecitez cainstante la impetuoza Arès (Deo dil milito NDLT). Tale parolis lu, e la Rejo di la homi, Agamemnôn, obediis, ed il imperis a la heraldi, havanta fortega voci, vokar a la kombato la haroza Akhaiani. E, cirkum l'Atreiôn, la deala Reji kuris ad-hike ed ad-ibe, dum rangizar l'armeo. Meze di li, Athènè, qua havas klar okuli, portis la Egido glorioza, neperisiva e nemortiva. Cent bone texita ora franji, singla di oli valoranta la preco di cent bovi, suspendesis ye ol. Kun ita Egido, elu iris ardorante tra l'armeo dil Akhaiani, instigante singlu irar adavane, furnisante a lu forteso e kurajo en la kordio, por ke il militez e kombatez senhalte. E senfriste semblis a li plu agreabla kombatar kam retroirar ad-sur lia kava navi vers la kara nasko-lando. Quale ardoroza fairo qua kombustas granda foresto ye la somito di monto, e di qua la lumo, vidata de-fore, esas splendida, same acendesis en la desproxima Ouranos la cintilifanta bronzo di la homi marchanta.

???[edit]

Quale la alizita amasi dil gansi, dil grui o dil cigni havanta longa koli, en la prati di Asios, an la rivi dil rivero Kaystros, flugas hike ed ibe, dum agitar lia joyoza ali ed interdevancante kun krii per qui la prati resonas, same la sennombra tribui Akhaiana desvolvesis torentatre en la planajo di Skamandros, fore de la navi e de la tendi ; e, sub lia pedi ed olti dil kavali, terorigive mujis la sulo. E li haltis en la florizita planajo di Skamandros, milope, simila a la folii e la flori dil printempo. Same multanombra kam la senlimita vortici de mushi qui zumas cirkum la stablo, dum la printempala sezono, kande la abundanta lakto blankigas la vazi, la haroza Akhaiani haltis en la planajo opoze a la Troiani, e li deziris destruktar li. Quale la pastori rikonocas quik lia nemezurebla kaprin-trupi konfundita kun la pastureyi, tale la chefi rangizis lia viri. E la granda rejo Agamemnôn esis inter li, simila per la okuli e la kapo a Zevs joyanta pri la fulmino, per la staturo ad Arès, e per la ampleso dil pektoro a Posidaôn. Quale tauro esas supera a lo cetera dil trupo e stacas super la bovyunini qui cirkondas lu, same Zevs, itadie, igis brileganta l'Atréido inter sennombra herouli. E nun, ho Muzi, qui habitas la Olimpala domi, vi qui esas Deini ed asistas omno, e qui savas omna kozi, dum ke ni savas nulo ed audas nur bruiso di glorio, dicez quale esas la Reji e la princi dil Danaani. Nome me ne povus nomizar nek deskriptar la turbo, mem se me havus dek langi, dek boki, nefatigebla voco e bronza pektoro, se la Olimpala Muzi, qui esas la filiini di Zevs tempestoza, ne rimemorigas da me ti qui venis adsub Ilios. Me dicos do la nomi dil chefi e parolos pri la tota navi. Pènéléôs e Lèitos, ed Arkésilaos, e Prothoènôr, e Klonios komandis la Boiôtiani. Li esis ti qui habitas Hyriè e la stonoza regiono Aulis, e Skhoinos, e Skôlos, e la multanombra kolini di Etéôn, e Thespéia, e Graia, e la granda Mykalèsos  ; e ti qui habitis cirkum Harma ed Eilésion ed Erythra ; e ti qui habitis Eléôn ed Hylè, e Pétéôn, Okaléè e Médéôn la bone konstruktita, Kôpa ed Eutèsis e Thisbè qua abundas de kolombi; e ti qui habitis Korônéia ed Haiartos havanta granda prati ; e ti qui habitis Platia ; e ti qui vivis en Glissa ; e ti qui habitis la bone konstruktit urbo Hypothèba, e la santa Onkhèstos, olqua esas la sakra bosko di Poseidaôn ; e ti qui habitis Arnè l'abundanta de vitberi, e Midéia, e la santa Nissa, e la frontierala urbo Anthèdôn. E li venabis sur kinadek navi, e singla de oli transportis cent-eduadek yuna Boiôtiani. Ti qui habitis Asplèdôn ed Orkhoménos di Minyas komandesis da Asplèdôn ed Ialménos, filiulo di Arès. Astyokhè Azéido genitabis li en la domo di Aktôr, pro ke la potenta Arès kaptacabis la kandida virgino en la alta chambri. Li omna venabis sur triadek kava navi. Skhédios ed Epistrophos, filii dil grandanma Iphitos Naubolido, komandis la Phôkèani. Li esis ti qui habitis Kyparissos e la stonoza Pythôn e la santa Krissa, e Daulis e Panopè ; e ti qui habitis cirkum Anémôriéia ed Hyampolis , e ti qui habitis apud la deala fluvio Kèphisos e qui posedis Lilaia, ye la fonto dil fluvio Kèphisos. Li omna venabis sur quaradek nigra navi, e lia chefi rangizis li sinistra-latere dil Boiôtiani. E l'ajila Aias Oilèido komandis la Lokriani. Il esis multe min granda kam Aias Télamôniano, e lua kuraso esis ek lino ; ma, per la lanco, il ecelis inter la Panheleni e la Akhaiani. Il komandis ti qui habitis Kynos ed Opoén, e Kalliaros, e Bèssa e Skarphè, e la felica Augéia, e Tarphè, e Thronios, apud Boagrios. Ica omna Lokriani qui habitis trans la santa Euboiè, venabis sur quaradek nigra navi. E la Abanti, plena de kurajo, qui habitis l'Euboia e Khalkis, ed Eirétria, ed Histiaia qua abundas de vitberi, e la marala Kèrinthos, e la alta citadelo di Dion ; e ti qui habitis Karystos e Styra komandesis da Eléphènor Khalkôdontiade, di la gento di Arès ; ed il esis la princo dil grandanma Abanti. E la Abanti ajila, di qua la hari fluktuis sur la dorso e qui esis brava militisti, deziris perforar tote proxime la enemika kurasi per lia fraxina piqui. E li venabis sur quaradek nigra navi. E ti qui habitis Athina, fortifikat urbo e bone konstruktita dil grandanma Erékhtheus qua nutras Athènè, filiino di Zevs, pos ke la fekunda tero parturabis lu, e quan elu lokizis en la abundanta templo ube dil Athinani la filii ofras singlayare, por plezar ad elu, hekatombi de tauri e de agneli  ; ilti komandesis da Ménestheus, filiulo di Pétéôs. Nulatempe vivanta homo, ecepte Nestôr, qua esis plu evoza, esis egalesanta lu por rangizar en batali-ordino la kavalriani e la shildo- portanti. E li venabis sur kinadek nigra navi.


???[edit]

E Aias kunduktabis dek-e-du navi de Salamis, ed il lokizabis oli proxim la Athènani. Iti qui habitis Argos e la forta Tiryntha, Hermionè ed Asinè havanta profunda gulfi, Troizènè, Eiôna ed Epidauros qua havas abundante viteyi ; e ti qui habitis Aigina e Masès komandesis da Diomèdès, audacoza ye la kombato, e da Sthénélos, filiulo dil glorioza Kapaneus, e da Euryalos, simila a la Dei, filiulo di rejo Mèkisteus Talaionide. Ma Diomèdès, audacoza ye la kombato, komandis li omna. E li venabis sur okadek nigra navi. Iti qui habitis la fortifikata e bone konstruktita urbo Mykènè, e la richa Korinthos e Kléôna ; e ti qui habitis Ornéia e la felica Araithyréè, e Sikyôn ube regnis, kom la unesma, Adrèstos ; e ti qui habitis Hypérèsiè e la alta Gonoessa e Pellènè, e qui vivis cirkum Aigion e la granda Hélikè, e sur la tota litoro, komandesis da rejo Agamemnôn Atréido. Li venabis sur cent navi e li esis le maxim grandanombra e le maxim brava de la militeri. Lore la Atréido, vestizita per la splendida bronzo, esis fiera komandar l'omna herouli, nam lu ipsa esis bravega, e kunduktabis la maxim granda nombro de militeri. E ti qui habitis la granda Lakédaimôn en lua kava valo, e Pharis e Spartè, e Messè qua havas abundante kolombi, e Bryséia e la felica Augéia, Amykla e la marala Hélos ; e ti qui habitis Laas e Oitylos, komandesis da Ménélaos audacoza ye la kombato, e separesis de la militeri di lua fratulo. Li venabis sur sisadek navi. E Ménélaos esis meze di li, fidante sua kurajo ed ecitante li por kombatar ; nam mem plu kam li, lu deziris venjar la rapto di Héléné e la malaji qui venis de ol. E ti qui habitis Pylos e la felica Arènè, e Thryos trairata per l'Alphios, ed Aipy habile konstruktita, e Kyparissè e Amphigénéia, Ptéléos, Hélos e Dôrios, ube la Muzi, renkontrinte la Thrèkiano Tamyris qua venis de Oikhaliè, de che rejo Eurytos la Oikhalièano, igis lu muta , pro ke lu fanfaronabis esar kapabla vinkar la Muzi ipsa, filiini di Zevs tempestoza, per sua kanto. Elci, iracoza, prenis de lu la deala cienco kantar e plear citaro. Ed iti komandesis dal kavalriano Gerenniana Nestôr. E li venabis sur nonadek kava navi. Venis anke ti qui habitis Arkadiè, pede di la alta monto Kyllènè ube naskas viri brava, apud la tombeyo di Aigyptos  ; e ti qui habitis Phénéos ed Orkhoménos richa ye besti-trupi, e Rhipè e Stratiè, ed Enispè frapita per la venti ; e ti qui habitis Tégéè e la felica Mantinéè, e Stymphèlos e Parrhasiè, komandesis dal filiulo di Ankaios, rejo Agapènôr. E li venabis sur kinadek navi bone konstruktita por trairar la nigra maro, nam li ne okupesis pri la marala labori. Adjuntesis a li ti qui habitis Bouprasion e la deala Elis, e la lando qua inkluzas Hyrminè e la frontieral urbo Myrsinos, e la Oléniana roko ed Aleision, venabis sub quar chefi, e singla chefo duktis dek rapida navi ube esis multa Epéani. Amphimakhos e Thalpios komandis le una ; e la unesma esis filiulo di Ktéatos, e la duesma filiulo di Eurytos Aktoriôn. E la robusta Diôrès Amarynkéide komandis le altra, e la deala Polizeinos komandis le lasta

ed il esis filiulo di Agasthénès Augèiade. E ti qui habitis Doulikhiôn e la

santa insuli Ekhinades qui esas ye la horizonto dil maro, opoze a l'Elis, komandesis da Mégès Phyléide, simila ad Arès. E li esis filii di Phyleus, habila kavalriano kara a Zevs, qua pro ke lu iraceskis kontre sua patro, refujis en Doulikhiôn. E li venabis sur quaradek nigra navi. Odissevs komandis la grandanma Képhallèniani, e ti qui habitis Ithakè e la landeto Nèritos havanta netranquila foresti, e ti qui habitis Krokyléia e la arida Aigilipa, e Zakynthos e Samos, e ti qui habitis la regiono Epeiros sur la opozita litoro. Ed Odissevs, equala a Zevs per la inteligenteso, imperis ili. E li venabis sur dek-e-du reda navi. Thoas Andraimonide komandis la Aitôliani qui habitis Pleurôn ed Olénos, e Pylènè, e la marala Khalkis, e la stonoza Kalydôn. Nome la filiuli dil grandanma Oineus esis mortinta, e lu ipsa esis mortinta, e la blonda Méléagros esis mortinta, e Thoas komandis nun la Aitôliani. E li venabis sur quaradek nigra navi.

???[edit]

Ed Idoménevs, habila por lansar piquo, komandis la Kretiani, anke iti qui habitis Gnôssos e la forta Gortyna, e la populizita urbi Lyktos, Milètos, Lykastos, Phaistos e Rhytion, ed anke altri qui habitis Kretia havanta cent urbi. Ed Idoménevs, habila por lansar piquo, komandis li kun Mérionès, simila a la mortigero de homi Arès. Li venabis sur okadek nigra navi. E Tlèpolémos Hèrakléido, tre forta e tre granda, duktabis de Rhodos, sur non navi, la fiera Rhodani qui habitis la tri parti de Rhodos : Lindos, Ièlyssos e richa Kaméiros. E Tlèpolémos, habila lansar piquo, imperis li. E Astyokhéia donabis ica fililuo a la granda Hèraklès, pos ke ica laste omita forduktabis elu de Ephyrè, an la rivo di Sellèis, ube il subversabis mult urbi defensata da yunuli. E Tlèpolémos, edukita en bela domo, ocidis la onklulo di lua patro, Likymnios, di la gento di Arès. Ed il konstruktis navi, venigis granda turbo e fugis surmare, nam la filii e nepoti dil granda Hèraklès minacis lu. Pos vagir e subisir multa malaji, il arivis en Rhodos, ube li dividis su a tri tribui. E Zevs qua imperas a la Dei ed a la homi, amis li e saturis li per richaji. E Nirevs adduktabis de Symè tri navi. Ilu naskabis de Aglaiè e de rejo Kharopos, e lo esis la maxim bela de omna Danaani, pos la nereprochebla Pèléiôn, ma il ne esis brava e komandis nur poka militeri. E ti qui habitis Nisyros e Krapathos, e Kasos, e Kôs, urbo di Eurypylos, e la insuli Kalynades, komandesis da Pheidippos ed Antiphos, du filiuli di rejo Thessalos Hèrakléide. E li venis sur triadek kava navi. Me nomizos anke ti qui habitis Argos Pélasgique, ed Alos ed Alopè, anke ti qui habitis Trèkhinè e Phthiè, e la lando Hellas havanta bela mulieri. E li nomesis Myrmidones, od Heleni, od Akhaiani, ed Akhillevs komandis lia kinadek navi. Ma li ne plus memoris la klami dil milito, nam li ne plus havis chefo por direktar li. Nome la deala Akhillevs havanta rapida pedi jacis en lua navi, pro ke il esis iracoza kande il memoris la virgino Brisèis havanta bel hararo, quan lu forduktabis de Lyrnèssos, pos kaptir ita urbo ed abatir la muri di Thèbè kun granda esforci. Ibe, lu ocidabis la militema Mynès ed Epistrophos, amba filiuli di rejo Evènos Sélèpiade. Ed, en lua chagreno, il duris kushesar ; ma lu esis ristaceskonta balde. E ti qui habitis Phylakè e fertila Pyrasos konsakrita a Dèmètèr, ed Itôn richa ye besti-trupi, e marala Antrôn, e Ptéléos kun granda prati, komandesis dal brava Prôtésilaos kande il vivis ; ma ja la tero nigra inkluzis lu ; e lua spozino kontuzis a su la vizajo, sola en Phylakè, en lua abandonata domo, nam Dardaniana militero ocidis lu, kande il springis ek sua navo, kom la unesmo di omna Akhaiani. Ma lua militeri e esis sen chefo, e li komandesis da alaktito di Arès, nome Podarkès, filiulo di Iphiklos richa e besti-trupi, ed il esis frato dil grandanma Prôtésilaos. Ed ita heroulo esis la seniora e la maxim brava de amba, e lua militeri regretis lu. Li venabis sur quaradek nigra navi. E ti qui habitis Phéra, apud la lago Boibèis, e Boibè, e Glaphyra, ed Iaôlkos, komandesis, sur dek-e-un navi, dal amata filiulo di Admètos, Eumèlos, quan Alkèstis, glorio dil mulieri e maxim bela filiino di Pèlias, donabis ad Admètos. E ti qui habitis Mèthônè e Thaumakiè, e Méliboia ed arida Olizôn, Philoktètès, ecelantega arkisto komandis li, sur sep navi. Ed en singla navo esis kinadek remanti , ecelant arkisti, e tre brava. E Philoktètès kushis en insulo, kaptita da terorigiva malaji, en deala Lèmnos, ube la filiuli dil Akhaiani livis lu, sufranta pro la mala vunduro da venenoza serpento. Lo esas en ita loko ke lu jacis, plena de tristeso. Ma la Argiani esis balde memoronta , en lia navi, rejo Philoktètès. E lua militeri ne esis sen chefo, mem se li regretis ilta. E Médôn imperis li, ed il esis filiulo dil brava Oilevs, de qua Rhènè konceptabis ilu. E ti qui habitis Trikkè e montoza Ithomè, ed Oikhaliè, urbo di Eurytos Oikhaliano, komandesis dal du filiuli di Asklèpios, Podaleirios e Makhaôn. E li venabis sur triadek kava navi. E ti qui habitis Orménios e la fonto Hypéréia, ed Astérion, e la nivoza somito di Titanos, li imperesis da Europylos, glorioza filiulo di Evaimôn. E li venabis sur quaradek nigra navi.

???[edit]

E ti qui habitis Argissa e Gyrtônè, Orthè e Elônè, e la blanka urbo Oloosôn, komandesis dal militema Polypoitès, filiulo di Peirithoos quan genitis la eterna Zevs. E la famoza Hippodaméia donis lu kom filiulo a Peirithoos ye la dio kande ilca domtis la Centauri feroca e chasis li del Pèlion, til la Aithikiana monti. E Polypoitès ne komandis sola, ma kun Léontevs, alaktato di Arès, e filiulo dil grandanma Korônos Kainéide. E li venabis sur quaradek nigra navi. E Gounevs adduktabis de Kyphos, sur duadek-e-du navi, la Eniani e la brava Péraibi qui habitis la kolda Dôdônè, e ti qui habitis l'agri aquizita per la felica Titarèsios qua jetas sua bel aquo aden la Pènéios, e ne mixas su a la Pènéios havanta arjentea vortico, ma fluas ye lua surfaco quaze oleo. E lua fonto esas Styx per qua juras la Dei. E Prothoos, filiulo di Tenthrèdôn, komandis la Magnèti qui habitis apud la Pènéios e la Pèlion di qua la foresti sukusesas per la vento. E l'ajila Prothoos komandis ili, e li venabis sur quaradek nigra navi. E tala esis la Reji e la chefi dil Danaani. Dicez a me, ho Muzo, qua esis la maxim brava, e qua havis la maxim bona kavali inter ti qui sequabis la Atréidi. La maxim bona kavali esis ti dil Phèrètiado Eumèlos. E li esis rapida quale uceli, ye la sama pilo, ye la sama evo e ye la sama staturo. Apollôn havanta arjenta arko edukis e nutris sur la monto Pèréiè ita kavalini qui transportis la teroro di Arès. E la maxim brava de la militisti esis Aias Télamôniano, depos ke Akhillevs su livrabis a sua iraco ; nam ica esis kun granda disto la maxim forta de omni, e la kavali qui tranis la nereprochebla Pèléiôn esis kun granda disto le maxim bona. Ma yen ke lu jacis en lua spronizita navo, pensante pri lua iraco kontre Agamemnôn. E lua militeri, sur la marala litoro, lansis pacoze la diski, la piqui o la flechi ; e la kavali apud la chari, trituris la lotusi e le «sélinos» dil marshi  ; e la chari solida restis sub la tendi dil chefi ; ed ici, regretante lia Rejo kara ad Arès, vagadis tra la kampeyo e ne kombatis. E l'Akhaiani rulis sur la tero quaze incendio ; e la tero mujis quale kande Zevs tondranta flogas ol per fulmino-frapi cirkum la rokaji Arimiana ube onu dicas ke Typhôevs jacas. Tale la tero audigis granda mujo sub la pedi dil Akhaiani qui transiris rapide la planajo. E la lejera Iris, qua iras quale la vento, sendita da Zevs tempestoza, venis anuncar a la Troiani la pavoriganta novajo. E li kunvenis, yuni ed oldi, che la «agora», avan la vestibuli di Priamos. E la lejera Iris proximeskis, simila per la vizajo e la voco a Politès Priamido, qua, fidante la rapideso di lua kurado sideskabis sur la alta tombo dil olda Aisyètès, por observar lo videbla ye l'instanto kande la Akhaiani hastos ad-exter la navi. E la lejera Iris, similesante lu, parolis tale : – Ho oldulo ! tu prizas la senfina paroli, quale olim, lor la tempo dil paco  ; ma yen ke neevitebla batalio preparesas. Certe, me vidis grandanombra kombati , ma me ne ja vidis armeo tante timinda e nekontebla. Ol similesas la folii e la sabluni ; e yen ke ol venas, tra la planajo, por kombator cirkum l'urbo. Ho Hektôr, lo esas tua devo agar. Esas nombroza federiti en la grand urbo di Priamos, ye diversa genti e lingui. Singla chefo armizez lua esquadani e duktez li a la kombato. Elu parolis tale, ed Hektôr rikonocis elua voco, ed il cesigis la «agora»- kunveno, lore omni kuris por armizar su. E la pordegi aperteskis , e la turbo de la viri, infantriani e kavalriani ekiris bruisoze. Ed esis, opoze al urbo, alta kolino, qua inklinesis de omna lateri en la planajo ; e la viri nomizis ol Batiéia, e la Nemortivi, la tombo dil ajila Myrinnè. Ibe, rangizis su la Troiani e lia federiti. La granda Hektôr Priamido havanta bela kasko komandis la Troiani, e lu sequesis da viri multanombra e brava qui deziris frapar per piquo. La brava filiulo di Ankhisès, Ainéias, komandis la Dardaniani. E la deala Aphroditè donabis lu kom filiulo ad Ankhisès, pro ke el unionabis su a mortivo, quankam el esas Deino, sur la somito dil montaro Ida. Ed il ne komandis sola ; ma la du Antènoridi akompanis lu, nome Arkhélokhos ed Akamas, apta ad omna kombati. Ti qui habitis Eliè, pede di la lasta monto di Ida, la richa Troadani, qui drinkas l'aquo profunda dil Aisèpos, komandesis dal famoza filiulo di Lykaôn, Pandaros, a qua Apollôn ipsa donabis sua arko. E ti qui habitis Adrèsteia ed Apaisos, e Pityéia e la altaji di Tèréiè, komandesis da Adrèstos e da Amphios havanta bronza kuraso. Li esis amba filiuli di Mérops, la Perkôsiano, qua, ne havante egalo pri la divinala cienco, interdiktabis a li probar partoprenar la milito devoranta la viri ; ma li ne obediis lu, pro ke la Kèri dil nigra morto fortiris li. E ti qui habitis Perkôtè e Praktios, e Sèstos ed Abydos, e la deala Arisbè, komandesis da Asios Hyrtakide, quan granda ed ardoranta kavali kuntirabis de la rivi dil fluvio Sellèis. La Pélasgal tribui apta por lansar la piquo, e ti qui habitis Larissa havanta fertila planaji, komandesis da Hippothoos e Pylaios, alaktiti di Arès, filiulo dil Pélasgo Lèthos Teutamido.


???[edit]

Ed Akamas komandis la Thrékiani, e la heroulo Peiroos iti quin inkluzas la rapida Hellespontos. Ed Euphèmos komandis la brava Kikoni, ed il esis filiulo di Troizènos Kéade, kara a Zevs.

E Pyraikhmès komandis la arkera Paioni, veninta de la 'lontana' lando Amydôn e di la larja fluvio Axios qua varsas sua bela aquo sur la tero. E la brava Pylaiménès komandis la Paphlagoni, de la lando dil Enétiani, ube la neamansita mulini naskas. Li habitis anke Kytôros e Sésamos, e la bel urbi dil fluvio Parthénios, e Krômna, ed Aigialos e la alta loko Erythinos.

Ed Odios ed Epistrophos komandis la Halizôni, veninta de la 'lontana' Alybè, ube jermifas l'arjento. E Khromis e la divinero Ennemos komandis la Mysiani. Ma Ennemos ne divinis la nigra morto, ed il esis falonta sub la manuo dil rapida Aiakido, en la fluvio ube ica esis mortigonta tanta Troiani. E Phorkys komandis la Phrygiani, kun Askanios simila a Deo. Li venabis de Askaniè, deziranta la kombato. E Mesthlès ed Antiphos, filiuli di Pylaiménès, naskinta an la rivo di la lago di Gygaiè, komandis la Maioni qui habitis ye la pedi dil monto Tmolos.

E Nastès komandis la Kariani parolanta barbara linguo, qui habitis Milètos e la altaji Phthéiriana, e la rivi dil fluvio Maiandros e la somito dil monto Mykalè. Ed Amphimakhos e Nastès komandis ili, e li esis la filiuli glorioza di Nomiôn. Ed Amphimakhos kombatis kargita per ora juveli quale muliero, ed ico ne evitigis da lu la nigra morto, ho la desfortunozo! Nome il esis falonta sub la manuo dil rapida Aiakido, aden la fluvio, e la brava Akhillevs esis deprenonta lua oraji. E la nereprochebla Sarpèdôn komandis la Lykiani, kun la nereprochebla Glaukos. E li venabis de fora Lykiè e di Xanthos plena de vortici.

Noti[edit]