Il zuuch dal biel fioôr

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Il zuuch dal biel fioôr
by Pauli Fistulari


Ma e vign í prest zuppant sore chees sielis.
Io la fazei sintaa sun tune stie
Di giambars e clamai po Miniuzze
Daspò iee Tonie e dappo iee Marie
Polonie vign í vie chun Sabiduzze
E vignirin anchi prest une dauur l’altre
Anne, Narde, Franceschie, e Tuniuzze.
E iarin duttis une su chu l’altre
Bielis galantz tarondis e pulidis
Tuniuzze nuvizze e nissun’altre
E si sintaar duquantis e steer fidis
Cho iur ves di faa faa qualchi biel zuuch.
E io disei «i’ hai tas a chiaar cho ridis».
Buine sorte volè ch’in chel mio luuch
Si chiattaar tantis sielis ches sintaar
Duttis in cercli intor intor lu fuuch.
Io ur disei «varessiso da chiaar
Lis mees vittuzzis di zuiaa un fruzon
O di laa a schiassa iu pultz sul mio paiaar?».
Agnule chu intinde chest mio giatton
Fevelaa dise preste «chiaar fraduz
No ti metti parce tu no soos bon.
Sal fos a chi Chulau, Meni, Narduz,
Stieffin, Pauli, Bernart, Tophul, e Jacun
E i valentz si chu biei fradis Tinutz
Doos di noo sares buinis di daa l’ sacun
Ai sie vassiei balant si chu tu dijs
Chiale stu puus tu sool po faa S. Jacun».
Io cho cho sintij chest ievai in pijs
E diei «Agnulutte giolt e taas
Chu su tu cotz di doos fares di sijs
142​
E no chialaa si ben ch’hai pizul naas
Parce chu m’eume in tal famal fali
A no mal faa chutaal ch’un gran boz d’haas».
Quant chu noo doi haverin dit chussi
Chees altris confermaar che cho disei
Ma par chest Agnulutte no vaij
Anzi dise ridint «sal fos un suei
Chu nus partis io vuei fati vedee
Cho soi buine di clariti so vuei».
E io disei «chal vadi a revedee
S’o fossin tu e io soi tu no dires
Si chu tu dijs ma io tal faas savee
Chu su tu mi vens sot io vuei chu i vues
Ti duelin devant chu tu vadis vie
A la fe vuei lassati maal in sies».
Iee vares dit anchi alch ma e fo Marie
Chu saltà su e dise «ce spas è chest
Taas chu tu pores iessi dret soo fie
E za cho sin chi chi tindin al rest
Met un zughut Machoor stu mi vus ben
El mi sarà plui chiaar sal sarà prest».
Io no croot ch’un grant chiar chiariaat di fen
Pesi tant chu mi pesa l’ fevelaa
Di Marie no la fe dij dret da sen
Cho vuei un fruzugnut anchi io polsaa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAOLO FISTULARIO (TURÛS) 143