I amoors di jacuma e menot

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

I amoors di jacuma e menot

Eusebio Stella

jeri un di cu la ligna a piaa 'saas
in tuna pozza culà jù disot.
mi scjampà il voli: e Jacuma e Menot
vedei sot un cason in miez dai raas.

"Ohimè,Jacuma mee, ch'i mi disfaas!
Ohimè, ve ch'al mi gota il scivilot!
disèe il guidon. Cà cert, s'jo no ti fot,
tu cunsumaat in curt mi vedaraas".

La befutuda si crufà subìt
ch'a vedè il ruspi caz a issì foor,
alza 'l vistiit e pià in man il veet.

A la fotè tre voltis lì biel ceet:
e jo ch'eri visìn, a siò savoor
tre voltis m'al menai cun apitìt
taal ch'al mi issì un cit
di roba... ch'i vedevi in tun baruz
da la pota e dal cuul duc' i pìluz.

Cuant ch'a si forin suz
cun tun fazzoletat ch'al vèe in sacheta
e jee fata s'avè la tifa neta,
a j mostrà una teta:
ma lui j vèe una man là dal culat,
blanc just cumu la neef, plui no cu lat.

Jo restai stupefat
Vidint la gran beltaat di chee polzeta:
oh gjamba, oh cuessa, oh pota, oh cuul, oh teta!