Heveregister vun Essen

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Heveregister vun Essen.
Dialect: [[Dialekt:Ooldsassisch|]]
Text type: Heveregister
Comment:


:

Van Vēhūs ahte ènde ahtedeg mudde maltes ènde ahte brôd, tuêna sostra èrito, viar mudde gerston, viar vōther thiores holtes; te thrim hôgetīdon ahtetian mudde maltes ènde thriuu vōther holtes ènde viarhteg bikera, ènde [te] ūsero hêrino misso tuā crūkon. --
Van Êkanscêtha similiter. --
Van Hukretha similiter, āna that holt te thên hôgetīdon: that ne geldet thero ambahto neuuethar. --
Van Brōkhūson, te thên hôgetīdon nigen mudde maltes ènde tuênteg bikera ènde tuā crūkon. --
Van Horlôn nigen ènde vīftech mudde maltes ènde tuê vōther thiores holtes, tuê mudde gerston, viar brôt, ên suster èrito.
tuênteg bikera èndi tuā crūkon, nigen mudde maltes te thên hôgetīdon. --
Van Nīanhūs similiter. --
Van Borthbèki similiter. --
Van Drêne te ūsero hêrano misso tian êmber honegas, te pincoston sivondon halvon êmber honegas èndi ahtodoch bikera èndi viar crūkon.