Herders Ljeafde to Galathæa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Herders Ljeafde to Galathæa (1668)
by Gysbert Japiks
300249Herders Ljeafde to Galathæa1668Gysbert Japiks

't Wyt fen mijn hert in sin
Iz galathæe. Ick bin
(Trog her snie-wijt, in wirde)
Oon Her, ijn ljeafde, buwn':
Ick kin 't fen Her naet hirdde,
Æf ick flamje' az in Uwn'.

Her Wezzen from in sljuecht,
Her Wirdden klear in rjuecht,
Her on-bespritsen' wand'le,
Her inck'le ruwne'yenfâd,
Al her dwaen, wirck in handle
Iz 't nommelst' fenne Wrâd.

d' Onnos'le kerde Dy,
Ljeaf, to sijn ljeaf, eer hy
Sijn libben drovigh eyne:
Eer him (ô Helsche rie!)
Sijn eyn Broar deadlijck scheyne,
In d' heale Wrâd fordie.

O Goune galathæe!
Môcht ick mey dy, ijn free,
Libbje, 'k hie wâd in winsche.
O! 'k nijd' nin Forst, ho heag,
'k Wier de lockigste Minsche,
Dy aerne 't Sinne' eag seag.

Môcht ick mey dy begean,
'k Schoe ney nin heagheyt stean,
'k Schoe my mey dy formeytse,
Om 't my de Gaest omteyn,
Ney dit libben mocht reytse
Yn 't silligh sonder eyn.

Wa 't den eack wezze mey,
Dy galathæe stjoert wey,
Om Tethijs, Pluto' of Rhëa,
Dy bouwje' op drieuwend' sân:
Ick minje galathæa
Az Wrâds heag-wirdste pân.

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse