Her semed cıniştişo!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Govdere de yew dew bî, namê aye Mialûn bi. Na dew de yew Şêx bi, name ey Şêx Nizam bi. Mialûnnijî binê hirik bî(cahîl), Şêx zi hin sey lacî înan bi. Zimistan vor zaf varay bî, dima zi varan varabi û no rid ra vor bibî wişk. Yew roj serî sibay şefeq de Şêx Nizam venda şeş heb Mialunijî dûnû,ti ra vûnû: Towikî mi, mi re hedre kireni. Mialûnijî towikî ey axur ra ûnî teber, yêw dueşek, yew balişna nûnî towikî ser. Şêx yenû towikî ser de kuenû ra, Mialûnijî yew lehefo qalin ûncênî ey ser. Ê vûnî: Ma kûm heta şinî? Şex vûnû:Hetî Tiunsta bûncîyen, ma şinî wa Hus Yib bierû, hel mi re yarî bikirû. Binatey Tiunst û Mialûn pey lingana hirye saat ûncenû. Mialunijî towikî Şêx kaş kenî,vor a, serd û, dewijî benî hîy, hirye çeher saata pey ê yenî resenî Tiunst. Ê şinî verî berî keyî muxtar. Şêx myan cilan ra wirzenû, şinû zerre, soba ha vêşena, o nişenû rue xo kenû germin. Mialunijî tebera vindenî, fekî berî de rêcifyenî. Mialunijan ra yew vazdenû şinû verî berî Hus Yib. O vînenû ke Hus Yib ho şinû desmaci, o vûnû: Huso lez bie, Şêx ho venda to dûnû.


Hus Yib unîyenû Mialunijan ra vûnû: Ti şue ez ha yena Mialunij geyrenû a şinû, Hus Yib desmacî xo genû, nimacî xo kenû, hedi, hedi hetî keyî muxtara şinû. Mialunij se ke vînenû Hus Yib ho hedî, hedî yenû, o hers benû, qeyrenû, vûnû: Huso bêrz bîe, bo yew saata Şex ho tu pawenû Hus Yib ûnîyenû Mialunijan ra vûnû: Şex tim ho venda mi dûnû, ez tim vazdî, ez nûn fatisyena, nûn visyena. Şima xo re biyêren zerre, xo germkiriyen, Şex sey hêr o ca ra heta itîya nişt şima, hunc o şû zerre ho xo kenû germin, şima hey serd ver rêcifiyen Mialuncijî vûnî:


Huso hiş, bo veng şinû Şêxî Hus Yib şinû zerre, Şex ho ruenişte, o silam dûnû Şêxî, vûnû: Lîya Şexo wilay sey to nîya, tu qey sey hêr, o ca ra niştî nê Mialunijan ardî îta, îta de zi tu hey xo kenî germin, ey hey tebera recifîyen. Venda înan de wa ê zi bîyerî soba ver de xo germkirî. Şêx Nizam ûnîyenû Hus Yib ra vûnû: Huso Huso, her semedî ciniştişa o