Herî xuı kuawo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Hamburg de yew vêve bi. Tayê dewijî ma zi şîbî o vêve. Merdimanî Avdilawo Urfayij no vêve de bêedebê kerd bî. No semeda yew dewijî ma yew dewijî ma yo bîn kuab. O merdimo ke dewijî ma kuab name ey Alî bi. Yew roj cuwa pey yewna dewijî ma mi re telefon kerd. Ey va: Alî çey hol nêkerd, ey re çi o dewijî xo kueno? Mi zi va: Ali hol kerd, ey zi sey Babî xo hêverî herî xo kuawo Devijî mi va: Sinî? Dê mi ri zi vac, ez nêzûna Mi va: Pancîyes ser verî, yev şew, yew mîyerik yeno kêyê Alî, o vûno: Herî dew kotî miyanî argudê şima. Alî û Babî xo elektrîke destanî xo genî û şinî verî yegeyî argud. Ê vînenî ke hendê des heb herî hê miyanî argud de ê. Ali wazeno ke herani bikuiro. Babî ey vûno:


Ti îtiya de qariş pê mebi, xo verşûn, ma beri zerê axurî. Ti mi ri viey înan tepiş, ez mirdê xo serê înan bikuirî Ê wird pîya heran erzenî vernî xo, ê heran ûnî kenî zerê axurî. Babî Alî vûno: Ti mi ri yewî tepiş. Alî viey yew herî tepişeno û babî ey zi pê dimî tuwerzîna dûno serê heri re. O hîrî heb dûno pirye, her gulp gineno ard re. Babî Alî vûno: Temûm mi gurê nê da ci, ti mi re yewnayi tepiş. Alî geyreno, geyreno, herî çînî. O ewnîyeno ke ey ber akerde verdawo,pîyerê heran vazdê, şî. Babî ey vûno: Dê a çila tafîn no herî kam o, wilay ma no heri kişt Alî çila fîneno ta, ê ewnîyenî ke herî înan ho ard de o.