Hail Mary in Chamorro

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Si Yu’us un ginegue Maria, bula hao grasia, si Yu’us gaige giya hagu
Matuna Hao entre todu i famalao’an, ya matuna i finañagu-mu as Jesus
Santa Maria, nanan Yu’us, tayuyuti ham ni manisao
Pa’go yan i oran i finatai-mami. Amen.