Gybatkeş

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gybatkeş
by Magtymguly Pyragy


GYBATKEŞ


Ruzy-magşar şikat eder tiliňden,
Ryswalygyň budur seniň, gybatkeş!
Ömrüň ele berme, azma ýoluňdan,
Agyrtmagyl iliň-günüň, gybatkeş!

Bulut dek küküräp, bark kimin gürlär,
Gähi buzdan tagtlar, ataşdan ýerler,
Gatyr dek içýanlar, bugra dek marlar,
Bedeniňden sorar ganyň, gybatkeş!

Halyň gören haýran bolup aglarlar,
Özüň Syjjyn atly jaýda baglarlar,
Tiliň çekip, demir bile daglarlar,
Gara bolar şol gün Günüň, gybatkeş!

Ýaman söz aýradyr ýagşy dostuňdan,
Günähiň agramy basar üstüňden,
Jähennem içinde tamug astyndan,
Peleklere çykar üýnüň, gybatkeş!

Malekler göterip, gürzler urarlar,
Endamyňdan suw dek akar zäherler,
Haşlaşyp durarlar ýanyňda marlar,
Endamyňdan sorar ganyň, gybatkeş!

Bir dem gutulmaz sen, tamug naryndan,
Teniňe ýaýylan ýylan zährinden,
Şol azabyň hasratyndan, zaryndan,
Peleklere çykar üýnüň, gybatkeş!

Orun biýrler saňa eltip bir jaýda,
Günüň geçer gije-gündiz hay-waýda,
Azabyň artdyrar seniň her aýda,
Çilimkeş hemradyr-ýanyň gybatkeş!

Ruýsyýa sen magşar güni kerime,
Taňry sowabyňdan alar jerime,
İmansyz ten idip elter jehime,
Gile eder senden janyň, gybatkeş!

Magtymguly diýer iliň gözünden
Düşübän, hor bolsaň, görgül özüňden,
Tiliňni çekmeseň haram sözüňden,
Belli, bibat bolar diňiň, gybatkeş!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.