Graiu di jali

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Graiu di jali

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 44


Avea câḑutâ frunḑa. Tu munţâ era toamnâ.
Pâdurili dispul’eati plânḑea cu dipirari
Câ pul’il’i lâ fuḑirâ pri-a neguriloru cârari: –
Fuḑirâ nâşi diparti, diparti, pisti-amari,
Iu-arâdi luna noaptea ca hrisusitâ doamnâ.

Prin golińi – brumâ-araţi. Lilicili uscati
Pârea câ-su lăcrińi albi câḑuti di tru steali.
Cupii di oi tu plaiuri, cupii di-arudi ńeali
Triţea, ca-arâuri albi, şi cloputi di jeali
Bâtea pri tu surinuri cu boţ întunicati.

Era tu munţâ toamnâ! Pi coasti – stâńi asparti!
Fluerili-avea-amuţâtâ tu-arungurili muşati,
Câ-Armâńil’i-acâţa s-fugâ tu-arniuri dipârtati,
Cumu fugu purunghil’i alghi când vimtulu cuibulu bati,
Cumu fugu muşati-alânduri iu soarli nu-ari moarti.

Ah, câtâ jeali-n Pindu! Pri-tu căl’iuri disfundati
S-duţea fumel’i bâtuti di ploae ş-di furtunâ…
S-duţea niveasti albi cu di flurii curunâ;
Şi feati zugrâvsiti, cu faţa ca di lunâ,
Ma şi-ligâna-a loru trupuri ca-n marmurâ sâpati.

Triţea-Armânamea bairu! Ca neurili curati
Era tru faţâ-auşil’i armaşi di-aţea zâmani...
Şi când mutrea varliga a munţâlor ghiurdani
Ş-vuloḑli cu fântâńili iu s-bagâ veara stani,
Amaru plânḑea mâraţl’i di-tu frunḑa di hicati.

Mulţ câlâtori dimneaţa tu loc stâtea, ca ţerili,
S-mutreascâ-aestâ banâ şi turmili muşati
Ţe s-dipunea ca-alghini di-tu păḑli cu-aumbrati
Iu cloputili di-asimi, di mări birbeţ ligati,
Fâţea s-vâzeascâ munţâl’i şi toamna ş-primâverili.

Când noaptea-acaţâ s-tindâ zâvonlu-a l’ei di steali
Ş-luţeafirlu di-asimi pri ḑenuri si scânteal’i,
Atumţea maşi puravâ adra cari-do fumeal’i
Sumu luna di hrisafi, cu peru muşatu ca teal’i,
Şi asculta fluerili cumu plângu-amaru di jeali.

A doaua ḑâ iarʼ cali... Ficiori, auşi, muşati
Fuḑea cu frâmtea-mplinâ di minduiri amari:
Pâdurili-nsusu tu munţâ plânḑea cu dipirari,
Câ-Armâńil’i lâ fuḑirâ fâlcari cu fâlcari,
Şi armasirâ di oamińi ş-di turmi dispul’eati!...