Glosas Emilianenses

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Glosas Emilianenses
Anonimo (sieglo X)


As Glosas Emilianenses son chiquetas notas en luenga romanze e basca escritas en o codize latino Emilianense 60, pa fer claro o significato d'o testo en latín. A nota más conoixita ye escrita en a marguin d'a pachina 72.

Se consideran o primer testimonio escrito en aragonés e en basco


Glosas[edit]

A más ampla:

Cono ayutorio de nuestro dueño dueño Christo, dueño Salbatore, qual dueño yet ena honore e qual dueño tienet ela mandacione cono patre, cono Spiritu Sancto, enos siéculos de los siéculos. Fácanos Deus omnipotes tal serbicio fere que denante ela sua face gaudiosos seyamus. Amén


En aragonés autual:

Con l'ayuda de nuestro siñor siñor Cristo, siñor Salbador, que siñor ye en a onor e que siñor tien o mando con o Pai, con o Esprito Santo, en os sieglos d'os sieglos. Faiga-nos Dios Omnipotent fer tal serbizio que debant d'a suya faz goyosos siamos. Amén.'.